Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001 Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση υποκείμενους στο ΦΠΑ εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.


Σχόλια: Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1194/27.8.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-08-2001 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Δ1163/678/Ε0017/30.8.2001
Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση υποκείμενους στο ΦΠΑ εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.


ΦΕΚ Β' 1173/7.9.2001
Αριθ. Δ1163/678/Ε0017

Διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για παράδοση υποκείμενους στο ΦΠΑ εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α), όπως ισχύει:
α) των παραγράφων 1, περίπτωσης ζ` και 2 του άρθρου 24,
β) των παραγράφων 1, περίπτωση δ` και 2 του άρθρου 28,
γ) του άρθρου 60 και
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1165/1918 "Περί Τελωνειακού Κώδικος", όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις της 1103551/8478/Α0014/ (ΦΕΚ 675/Β/2.9.1993) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις της 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β/21.4.2000) Κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς".
5. Την ανάγκη εναρμόνισης προς το Κοινοτικό Δίκαιο της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση σε υποκείμενους στο ΦΠΑ εγκατεστημένους σε
άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
6. Οτι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία απαλλαγής σε ενδιάμεσο στάδιο των συναλλαγών και δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του κράτους.
7. Τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων,

αποφασίζουμε:Αρθρο 1
Απαλλαγή από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών - Ορισμοί

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της εισαγωγής αγαθών που προβλέπεται από την αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ 1262/2.8.1993 ΑΥΟ.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, θεωρείται ότι τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ αγαθά, κατά το χρόνο της εξαγωγής τους ή της ενδοκοινοτικής παράδοσής τους είναι:

α) Αυτούσια, όταν:

αα) Ευρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο όταν εισήχθησαν ή

ββ) Εχουν μεν υποστεί κάποια από τις συνήθεις εργασίες του Παραρτήματος 69 του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2454/1993, η οποία όμως δεν έχει ως αποτέλεσμα, ούτε τη μεταβολή του οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) των αγαθών αυτών ούτε την ανάγκη καθορισμού συντελεστών απόδοσης, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσοστό συμμετοχής στο τελικό προϊόν, των αρχικών αγαθών που υπέστησαν κάποια από τιςσυνήθεις εργασίες.

β) Μεταποιημένα, όταν τα εξαγόμενα ή παραδιδόμενα σε άλλο κράτος - μέλος, είναι παράγωγα προϊόντα που προέρχονται από τελειοποίηση των αγαθών που εισήχθησαν αρχικά με απαλλαγή από το ΦΠΑ, και για τα οποία
απαιτήθηκε ο προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας, προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό συμμετοχής των αρχικών αγαθών στο τελικό προϊόν.Αρθρο 2
Διαδικασία απαλλαγής

Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Ο εισαγωγέας προσκομίζει στο Τελωνείο εισαγωγής, προ του τελωνισμού των αγαθών, το πρωτότυπο του προβλεπόμενου από την ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.3.1993 "Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ", το οποίο προσαρτάται στο οικείο τελωνειακό παραστατικό. Ο αναλογών ΦΠΑ χρεώνεται στο τελωνειακό παραστατικό αλλά δεν εισπράττεται. Προς τούτο, τίθεται σε εμφανές σημείο της πρώτης σελίδας του τελωνειακού παραστατικού σφραγίδα με την ένδειξη: "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΩΣ ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ 1262/2.8.1993 ΚΑΙ ΑΥΟ Δ1163/678/Ε 0017/30.8.2001".

2, Η αξία της συναλλαγής που συμπληρώνεται στο Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο, είναι το σύνολο της φορολογητέας αξίας επί της οποίας υπολογίζεται ο αναλογών ΦΠΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2859/2000 και η οποία αναγράφεται στο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής.


Αρθρο 3
Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης

1. Η προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την έκδοση του παραστατικού εισαγωγής, επιτρεπόμενης της παράτασης κατά δύο (2) ακόμη μήνες για δικαιολογημένη αιτία, που κρίνεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Αντίγραφο του σχετικού με τη χορήγηση της παράτασης εγγράφου, προσαρτάται στο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής.

2. Η προθεσμία των οκτώ (8) μηνών που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο για την πραγματοποίηση της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης, δύναται να παραταθεί κατ` ανώτατο όριο για οκτώ (8) επί πλέον μήνες, εφόσον πρόκειται για πρώτες ή βοηθητικές ύλες που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων ύστερα από ειδική επεξεργασία, καθώς και για υλικά συσκευασίας, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μεταποιητικές επιχειρήσεις για την παραγωγή ή τη συσκευασία προϊόντων τους που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση.

Για τη χορήγηση της παράτασης αυτής, υποβάλλεται σχετική αίτηση από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση προς τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από την
προηγούμενη παράγραφο.

Η παράταση χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Εισαγωγής, ύστερα από διαπίστωση των λόγων της πραγματικής αδυναμίας πραγματοποίησης της εξαγωγής ή της ενδοκοινοτικής παράδοσης μέσα στην αρχική προθεσμία των οκτώ (8) μηνών.

3. Εάν ο εισαγωγέας δεν πραγματοποιήσει, εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, την εξαγωγή ή την ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθών που εισήγαγε με απαλλαγή από το ΦΠΑ για το σκοπό αυτό, υποχρεούται, με τη λήξη της παραπάνω αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας, να καταβάλλει άμεσα στο αρμόδιο Τελωνείο εισαγωγής τον αναλογούντα κατά την εισαγωγή ΦΠΑ και σε περίπτωση μη άμεσης καταβολής του υπολογίζονται, από την επομένη της λήξης της αρχικής ή κατά παράταση προθεσμίας, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Μετά την καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ, χορηγείται στον εισαγωγέα, από το Τελωνείο εισαγωγής, ακριβές αντίγραφο του Αποδεικτικού Είσπραξης με την ένδειξη "ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥ .......", προκειμένου να προσκομιστεί από τον
εισαγωγέα, μαζί με το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το ΦΠΑ, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του ΔΟΥ, προκειμένου να προβεί στην έγκριση ισόποσης αναπροσαρμογής του υπολοίπου του ορίου
απαλλαγής.


Αρθρο 4
Υποχρεώσεις του εισαγωγέα -
Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών

1. Το τελωνειακό παραστατικό, στο οποίο προσαρτάται το πρωτότυπο του "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ", παραμένει σε εκκρεμότητα, σε ξεχωριστό αρχείο στο αρμόδιο τμήμα του Τελωνείου
εισαγωγής, μέχρι την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα, των προβλεπόμενων από τα άρθρα 5 και 6 της παρούσας δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, η εξαγωγή ή η ενδοκοινοτική
παράδοση των εισαχθέντων με απαλλαγή από το ΦΠΑ αγαθών.

Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται το αργότερο:

α) Οσον αφορά εκείνα του άρθρου 5, ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων, στον οποίο έγινε η εγγραφή της ενδοκοινοτικής παράδοσης και

β) Οσον αφορά εκείνα του άρθρου 6, ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία εξαγωγής των αγαθών, όπως αυτή προκύπτει από τη σχετική πράξη του Τελωνείου εξόδου, επί του αντιγράφου 3 του ΕΔΕ 6.

2. Οταν τα εισαγόμενα με απαλλαγή από το ΦΠΑ, κατά τις διατάξεις της παρούσας, αγαθά, προορίζονται να εξαχθούν ή να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης, μεταποιημένα, κατά την έννοια της περίπτωσης β` του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, απαιτείται ο προσδιορισμός του συντελεστή απόδοσης για τη διαπίστωση του ποσοστού συμμετοχής των εισαγομένων αυτών αγαθών, στο τελικό προϊόν. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

Αρθρο 5
Απόδειξη της ενδοκοινοτικής παράδοσης

1. Για την απόδειξη της ενδοκοινοτικής παράδοσης των αγαθών που έχουν εισαχθεί με απαλλαγή από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,απαιτούνται:

α)Δελτίο Αποστολής και Τιμολόγιο πώλησης ή Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο Πώλησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, στο οποίο, εκτός των άλλων, οναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή ή του παραγγελιοδόχου αγοράς - πώλησης και η ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ, άρθρο 28 Ν. 2859/2000". Πέραν αυτών, επειδή πρέπει να πορέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου από την Τελωνειακή Αρχή, περί της ταυτότητας των αγαθών ή περί του ποσοστού συμμετοχής των αρχικών αγαθών στα παράγωγα προϊόντα, πρέπει να αναγράφεται το είδος (ακριβής περιγραφή), η ποσότητα και ο κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) των αποστελλόμενων αγαθών.

β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας που τυχόνμεσολαβεί

γ) Τα οικεία αποδεικτικά μεταφοράς των αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο κράτος - μέλος.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποκειμένου που πραγματοποιεί την παράδοση, με την οποία βεβαιώνεται:

-η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή άλλου κράτους μέλους, μέσω του συστήματος VIES,

-η μη ακύρωση μερικά ή ολικά της συγκεκριμένης συναλλαγής,

ε) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών παραδόσεων στον οποίο έγινε η εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης.

2. Αντίγραφα των αναφερομένων στην παράγραφο 1, δικαιολογητικών, προσαρτώνται στο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής. Επί των πρωτοτύπων, τα οποία επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα, γίνεται σχετική πράξη, προκειμένου να αποφεύγεται επαναχρησιμοποίησή τους.


Αρθρο 6
Απόδειξη της εξαγωγής αγαθών

1. Για την απόδειξη της εξαγωγής των αγαθών που έχουν εισαχθεί με απαλλαγή από το ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, απαιτείται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ. Στο τιμολόγιο, που πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής, αναγράφεται η ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ".

Πέραν αυτών, επειδή πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου από την Τελωνειακή Αρχή, περί της ταυτότητας των αγαθών ή περί του ποσοστού συμμετοχής των αρχικών αγαθών στα παράγωγα προϊόντα, πρέπει να αναγράφεται το είδος (ακριβής περιγραφή), η ποσότητα και ο κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ) των εξαγόμενων αγαθών.

β) Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, που προορίζεται για το αρχείο του εξαγωγέα (αντίτυπο 3 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου - Ε.Δ.Ε.), με το οποίο αποδεικνύεται η οριστική εξαγωγή των αγαθών, από τη σχετική πράξη του Τελωνείου εξόδου.

γ) Το οικείο αποδεικτικό της τυχόν μεσολαβούσας τράπεζας, για την εισαγωγή ή το συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος της συγκεκριμένης πράξης.

2. Αντίγραφα των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο 1, δικαιολογητικών, προσαρτώνται στο τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής. Επί των πρωτοτύπων, τα οποία επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα, γίνεται σχετική πράξη, προκειμένου να αποφεύγεται επαναχρησιμοποίησή τους.


Αρθρο 7
Στέρηση δικαιώματος απαλλαγής.

1. Δεν παρέχεται το δικαίωμα απαλλαγής με τις διατάξεις της παρούσας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εισαγωγέας έχει υποπέσει σε παραβάσεις λαθρεμπορίας κατά την έννοια του άρθρου 100 του Τελωνειακού
Κώδικα (Ν. 1165/1918).

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.


Αρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

1. Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των ΑΥΟ Τ 3720/1069/Α0019/27.5.1993 (ΦΕΚ 426/Β/14.6.1993) και Δ 587/22/7.5.1996.

2. Η ΑΥΟ (ΦΕΚ 885/Β/6.12.1993), τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 2 του "Εχοντας υπόψη", αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

"2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3, 19 παρ. 1 περ. δ` και παρ. 3, 21 παρ. 1 περ. β` υποπερ. ββ` και γγ` και παρ. 2, 55 και 58 παρ. 3 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει".

β) Η περίπτωση β` του άρθρου 2, αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

"β. Ο αγοραστής των εμπορευμάτων, προς τον οποίο αυτά αποστέλλονται, να είναι εγκατεστημένος στο άλλο Κράτος-Μέλος, να είναι υποκείμενος στο ΦΠΑ και να διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών αποδεικνύεται από τα αναγραφόμενα αντίστοιχα στοιχεία στο τιμολόγιο πώλησης του εισαγωγέα - πωλητή".


Αρθρο 9
Εναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2001

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης