Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1246/29.11.1990 Κοινοποίηση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 103 και του άρθρου 104 του Ν. 1392/90 (ΦΕΚ 101/Α΄) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-11-1990 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1246/29.11.1990
Κοινοποίηση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 103 και του άρθρου 104 του Ν. 1392/90 (ΦΕΚ 101/Α΄) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 1990
Aρ.Πρωτ.: 1086902/5479/0014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.

ΠΟΛ 1246

ΤΜΗΜΑ Α', Γραφ. Ι-ΙΙ
ΤΜΗΜΑ B'
    

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του άρθρου 103 και του άρθρου 104 του Ν. 1392/90 (ΦΕΚ 101/Α΄) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στο νόμο 1642/86, που αφορούν: α) μετατάξεις αγαθών και υπηρεσιών σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, β) διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογητέα αξία στην οποία υπολογίζεται ο ΦΠΑ, στις πωλήσεις εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, γ) διευκρινήσεις σχετικά με τα αγαθά επένδυσης, που εκμεταλλεύονται οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 και δ) απαλλαγή από το ΦΠΑ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α).

Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρέχουμε τις πιο κάτω οδηγίες:

1) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 του Ν. 1892/90, τα παρακάτω είδη, όπως αυτά περιγράφονται στο δασμολόγιο του 1986, μετατάγησαν από 1.1.1991 από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (18%) στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (8%).

α) Προϊόντα συμπύκνωσης, πολυσυμπύκνωσης και πολυπροσθήκης, τροποποιημένα ή μη, πολυμερισμένα ή μη, γραμμικά ή μη (φαινοπλάσσες, αμινοπλάστες, αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι ακόρεστοι πολυεστέρες, σιλικόνες, κλπ), σε κόκκους (Δ.Κ. ΕΧ. 39.01)

β) Προϊόντα πολυμερισμού και συμπολυμερισμού (πολυαιθυλένιο, πολυτετραλογοναιθυλένια, πολυϊσοβουτυλένιο, πολυστυρόλη, χλωριούχο πολυβινύλιο, οξικό πολυβινύλιο, χλωροξικό πολυβινύλιο και άλλα πολυβινυλικά παράγωγα, παράγωγα πολυακρυλικά και πολυμεθακρυλικά, ρητίνες κουμαροϊνδενίου, κλπ), σε κόκκους. Πλαστικά φύλλα κατάλληλα για κάλυψη θερμοκηπίων.(Δ.Κ. ΕΧ. 39.02).

γ) Αναγεννημένη κυτταρίνη, νιτρικοί, οξικοί και άλλοι εστέρες της κυτταρίνης, αιθέρες και άλλα χημικά παράγωγα της κυτταρίνης, πλαστικοποιημένα ή μη (σελλοειδίνη και κολλόδια, κυτταρινοειδές, κλπ), κυτταρίνη βουλκανισμένη, σε κόκκους (Δ.Κ. ΕΧ. 39.03).

δ) Λευκοματώδεις ύλες σκληρυμένες (σκληρυμένη καζείνη, σκληρυμένη ζελατίνα, κλπ), σε κόκκους. Τεχνητά έντερα (Δ.Κ. ΕΧ. 39.04)

ε) Ρητίνες φυσικές που έχουν τροποποιηθεί (με) σε λιώσιμο (γόμες λιωμένες), ρητίνες τεχνητές που αποκτώνται από εστεροποίηση φυσικών ρητινών (ή) και ρητινικών οξέων (γόμες-εστέρες), παράγωγα χημικά του φυσικού καουτσούκ (καουτσούκ χλωριωμένο, υδροχλωριωμένο, κυκλοποιημένο, οξειδωμένο, κλπ), σε κόκκους (Δ.Κ. ΕΧ. 39.05).

στ) `Αλλα υψηλά πολυμερή, ρητίνες τεχνητές και πλαστικές ύλες τεχνητές, στα οποία περιλαμβάνονται και το αλγινικό οξύ, καθώς και τα άλατα και οι εστέρες αυτού, λινοξύνη, σε κόκκους (Δ.Κ. ΕΧ. 39.06).

ζ) Γάντια για τη χειρουργική (Δ.Κ. ΕΧ. 40.13).

η) Προστατευτικά κράνη μοτοσυκλεττιστών (Δ.Κ. Ε.Χ. 65.06).

θ) Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη, τις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μέρη αυτών, τις διατρητικές επαληθευτικές και υπολογιστικές μηχανές (Δ.Κ. ΕΧ. 84.53).

ι) Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 84.53 (Δ.Κ. ΕΧ. 84.55).

ια) Υποθέματα εγγραφής, όπως δίσκοι, κύλινδροι, κεριά, λουρίδες, ταινίες, σύρματα, κλπ., γραμμένα, που φέρουν δεδομένα ή οδηγίες, άλλα από εγγραφές εικόνων ή ήχου, του τύπου που χρησιμοποιείται στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών (Δ.Κ. ΕΧ. 92.12).

2) Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 103, η οποία ισχύει, από 1.1.1991, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι παρακάτω παράγραφοι του Παραρτήματος II Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Ν. 1642/86 (υπηρεσίες που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ) ως εξής:

α) Παράγραφος 7:

Οι εργασίες εργολάβων καθαριότητας, απολύμανσης, εκκένωσης βόθρων και λοιπών χώρων συγκέντρωσης λυμάτων, καθώς και οι εργασίες απόφραξης αποχετευτικών αγωγών.

Στην προηγούμενη διάταξη προστέθηκαν και οι εργασίες απόφραξης αποχετευτικών αγωγών.

β) Παράγραφος 22:

Εργασίες συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων και καυστήρων.

Στην παράγραφο αυτή προστέθηκαν και οι εργασίες επισκευής των καυστήρων και των ανελκυστήρων.

γ) Προστίθενται 2 νέες παράγραφοι ως εξής:

Παράγραφος 35:

Εργασίες πραγματογνωμόνων γενικά.

Παράγραφος 36:

Οι συνδρομές για υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

δ) Παράγραφος 11:

Διαφημίσεις, διακηρύξεις, αγγελίες και δημοσιεύματα εν γένει, καθώς και μεταφράσεις.

Με τη νέα διατύπωση της παραγράφου αυτής προστέθηκαν στην προηγούμενη διάταξη και οι διακηρύξεις. Παράλληλα διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής του χαμηλού συντελεστή για τις αγγελίες και δημοσιεύματα γενικά, αφού από 1.1.91 υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή οι εργασίες αυτές ανεξάρτητα αν γίνονται από εφημερίδες και περιοδικά ή με άλλα μέσα όπως τηλεόραση κλπ.

3) Με την παράγραφο 3 του ίδιου παραπάνω άρθρου (103) και νόμου, μετετάγησαν τα δέρματα δορκάδων, των δασμολογικών διακρίσεων, του δασμολογίου 1986, 41.01 και 41.05 από τον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ (36%) στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (18%).

4) Με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 ισχύουν από 1.1.91.

5) Με την παραγρ.5 του ίδιου άρθρου 103, διευκρινίζεται ότι η αληθινή έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1642/86 είναι ότι αγαθά επένδυσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με το σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του Ν. 1665/1986. (ΦΕΚ 194 Α). Έτσι, με τη νέα διάταξη παρέχεται και στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, το δικαίωμα έκπτωσης ή, κατά περίπτωση, και επιστροφής του φόρου που επιβάρυνε την απόκτηση αγαθών, τα οποία προορίζονται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, συμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986. Με τη διάταξη αυτή θεωρούνται ως επενδυτικά τα αγαθά αυτά τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης (Leasing).

Τέλος διευκρινίζεται ότι η έκπτωση του φόρου που πραγματοποιείται κατά την απόκτηση των παγίων αγαθών υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται, στο μισθωτή δικαίωμα έκπτωσης και κατ΄ επέκταση επιστροφής του φόρου που αυτός επιβαρύνεται, για μίσθωση αγαθών από εταιρίες Leasing που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του Ν. 1642/1986.

6) Με την παράγραφο 10 προστίθεται στο άρθρο 15 του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α) νέα παράγραφος 7, σύμφωνα με την οποία, στις πωλήσεις εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, τα οποία ακυρώνονται σε ειδικά μηχανήματα ως φορολογητέα αξία στην οποία υπολογίζεται ο ΦΠΑ λαμβάνεται η τιμή διάθεσης των εισιτηρίων, χωρίς ΦΠΑ.

Ο φόρος που αναλογεί στην αξία των πωλήσεων αυτών καταβάλλεται από τους φορείς που εκμεταλλεύονται τα μέσα μεταφοράς π.χ. στο εισιτήριο που διατίθεται στο κοινό αντί 50 δρχ. η φορολογητέα αξία είναι 50:1,08=46,3 δρχ. και ο αναλογών φόρος 46,3 Χ 8% = 3,7 δρχ.

Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής, τα πρόσωπα που μεσολαβούν στη διάθεση των παραπάνω εισιτηρίων (περιπτεριούχοι κτλ) δεν έχουν τις υποχρεώσεις του Ν. 1642/86, για τα έσοδά τους αυτά.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα αυτά (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών κλπ), στην περίπτωση που μεσολαβούν στη διάθεση των παραπάνω εισιτηρίων, θεωρούνται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα απαλλασσόμενη από το φόρο, για την οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους κατά το μέρος που αναλογεί στην απαλλασσόμενη δραστηριότητα.

Τα έσοδα των προσώπων αυτών που προέρχονται από τη μεσολάβηση στη διάθεση των εισιτηρίων αυτών δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, ως απαλλασσόμενα έσοδα προστίθενται στον παρανομαστή του κλάσματος για την εξεύρεση του ποσοστού έκπτωσης των κοινών εισροών.

Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.8.1990.

7) Μετην παράγραφο 1 του άρθρου 104 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α) κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από την έκδοσή της η αριθ. 1018411/927/0014/(ΦΕΚ 184/Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας παρέχεται απαλλαγή από το ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών, που προορίζονται μόνο για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Μεγάρου Μουσικής του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.).

Με την παράγ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου απαλλάσσονται από το ΦΠΑ η εισαγωγή αγαθών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή τον πάγιο εξοπλισμό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.).

Σημειώνεται εδώ, ότι η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης, σχετικά με την απαλλαγή κατά την εισαγωγή, θα καθοριστούν με Υπουργική απόφαση και εξουσιοδότηση της ίδιας διάταξης.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 του ίδιου ως άνω άρθρου προβλέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων τριετούς διάρκειας, μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών προκειμένου να προωθηθούν οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Οργανισμού αυτού ή για την αποπεράτωση συντήρηση και λειτουργία του Μεγάρου Φίλων Μουσικής. Στις περιπτώσεις των συμβάσεων αυτών και γενικά για κάθε σύμβαση, εφόσον δεν θα υπάρχει αντάλλαγμα, δεν θα έχουν εφαρμογή για τον Οργανισμό οι διατάξεις των άρθρων 9 και 15 του Ν. 1642/86. Έτσι λ.χ. αν βάσει μιας σύμβασης με το Δημόσιο ο Οργανισμός παραχωρήσει το Μέγαρο ή μέρος αυτού, χωρίς αντάλλαγμα, για την πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κτλ, δε θα χρεώσει ούτε θα αποδώσει ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 9 (ως αυτοπαροχή δηλ. υπηρεσιών), του Ν. 1642/1986 και επομένως δε θα έχει εφαρμογή ούτε το άρθρο 15, παρ. 2, ως στερούμενο πεδίου εφαρμογής στις περιπτώσεις αυτές.

Τέλος, με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου (104) ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α.), θεωρείται υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας του Ν. 1642/86 για το σύνολο των δραστηριοτήτων του και επομένως έχει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 29 και 31. Για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων, λόγω πρώτης εφαρμογής των διατάξεων αυτών, δόθηκε προθεσμία μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 1980. Όσον αφορά το δικαίωμα έκπτωσης ή κατά περίπτωση επιστροφής του φόρου, έχουν εφαρμογή, οι διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν. 1642/86, καθώς και οι με αριθ. Π. 3082/87, Π. 5514/87 και Π. 1185/88 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά περίπτωση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης