Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1180/29.7.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281/26.08.1993 απόφασης μας.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1180/29.7.1995
Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281/26.08.1993 απόφασης μας.


ΠΟΛ.1180/29.7.1995 Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281/26.08.1993

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 29 Ιουνίου 1995
Αριθ.Πρωτ. 1077223/4331/869/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1180
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ 1180

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281 απόφασής μας.

(Α.Υ.Ο. 1077223/29.6.95, ΠΟΛ.1180)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει:

α) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12,
β) των περιπτώσεων β΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20,
γ) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22α,
δ) των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 29,
ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, παρ. 1, 16, παρ. 2, 21, παρ. 1 περίπτ. α΄ και β΄, 22, παρ. 7 και 28β της Οδηγίας , 87 ΕΟΚ, ό­πως ισχύει.

3.Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 788 του εφαρμοστικού κανονισμού του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 2454/93).

4. Την με αριθμ. πρωτ. 1111374/9160/2152/ 0014/26.8.93/ Α.Υ.Ο.

5. Την αριθ. 1026431/268/006Α/2.3.94 κοινή α­πόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι­κονομικών (ΦΕΚ 154 Β) περί ανάθεσης αρμοδιο­τήτων του Υπουργού Οικονομικών.

6. Την ανάγκη συμπλήρωσης των διατάξεων της 1111374/9160/2152/0014/26.8.93/ΠΟΛ.1281/26/8/1993 Α.Υ.Ο.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της από­φασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον Κρα­τικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι καθορίζει τις προϋποθέσεις εφαρμογής διατάξεων του Ν. 1642/1986.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Στην απόφαση μας 1111374/9160/2152/0014/ μετά το άρθρο 1, προστίθε­ται άρθρο 1α, ως εξής:

«Αρθρο 1α
Πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου.

1. Δεν απαιτείται ορισμός φορολογικού αντι­προσώπου:

α) Στην περίπτωση εξαγωγής αγαθών από ε­γκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλη­τή που ενεργεί στο όνομα του και για λογαρια­σμό αγοραστή που είναι εγκατεστημένος σε άλ­λο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε­φόσον:

- Η εντολή προς εξαγωγή των πωλουμένων α­γαθών αποδεδειγμένα δίνεται από την εγκατε­στημένο στην Κοινότητα αγοραστή προς τον ε­γκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πωλη­τή πριν από την έκδοση των οικείων φορολογι­κών στοιχείων.

- Στα εκδιδόμενα από τον πωλητή φορολογικά στοιχεία (Δελτία Αποστολής Τιμολόγιο ή Τιμολό­γιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής) εκδίδονται μεν στο όνομα του αγοραστή αναγράφονται ό­μως και τα στοιχεία του παραλήπτη των εμπο­ρευμάτων στην τρίτη χώρα.

- Κατέχει αντίγραφο του ενιαίου διοικητικού εγγράφου (Ε.Δ.Ε. - διασάφησης εξαγωγής) που κατέθεσε στο όνομα του και για λογαριασμό του πελάτη του αγοραστή, στην οποία και επι­συνάπτονται τα παραπάνω φορολογικά στοι­χεία.

β) Στην περίπτωση ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβη­σης, για την πραγματοποίηση των πράξεων αυ­τών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12, όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από πρόσωπα που στερούνται ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε λήπτη που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας.

2.Πράξεις της προηγούμενης παραγράφου που πραγματοποιήθηκαν χωρίς φόρο, από 1.1.1993, μέχρι την έκδοση της παρούσας, εφό­σον δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις που ορίζο­νται από την ίδια ως άνω παράγραφο, οι ενδια­φερόμενοι δύνανται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αυτής, να εφοδιαστούν με τα προ­βλεπόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού δικαιολογητικά για την οριστικοποίηση α­παλλαγής αυτής».

Αρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ­βερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης