ΠΟΛ.1074/22.4.2003

1039222 Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης Φ.Π.Α. από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων ΤΑΞΙ για το έτος 2003.

22 Απρ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1039222/1875/258/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

ΠΟΛ 1074

ΘΕΜΑ: Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το έτος 2003.

1039222/1875/258/0014/ΠΟΛ.1074/22.4.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000:

α) του άρθρου 40,

β) της παρ. 2 του άρθρου 59,

γ) της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις της υποπερ. γι της περ. γ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 ΚΒΣ (ΦΕΚ 84/Α).

3. Την υπ αριθ. 1100383/1330/Α006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις της υπ αριθ. 1047914/3046/233/0014/ΠΟΛ.1173/4.6.2002 ΑΥΟ ισχύουν και για το έτος 2003.

2. Οι ημερομηνίες καταβολής των δόσεων της παρ. 2 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής, ορίζονται μέχρι 18.6.2003 για την πρώτη δόση και μέχρι 18.12.2003 για τη δεύτερη.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr