Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.31/30.1.1987 Εκδιδόμενα στοιχεία κατά την αποστολή αγαθών από τον πωλητή απ` ευθείας σε τρίτους με εντολή του αγοραστή.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.31/30.1.1987
Εκδιδόμενα στοιχεία κατά την αποστολή αγαθών από τον πωλητή απ` ευθείας σε τρίτους με εντολή του αγοραστή.


ΠΟΛ.31/30.1.1987 Εκδιδόμενα στοιχεία κατά την αποστολή αγαθών από τον πωλητή απ` ευθείας σε τρίτους με εντολή

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Σ. 384/17/ΠΟΛ.31/ 30.1.1987

ΠΟΛ 31

Εκδιδόμενα στοιχεία κατά την αποστολή αγαθών από τον πωλητή απ` ευθείας σε τρίτους με εντολή του αγοραστή.
    
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας  γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Κ.Φ.Σ., όπως     τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ. 356/86 (άρθρο 9, παρ. 7) το  τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη αποστολής των αγαθών  στον αγοραστή, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που η άμεση έκδοση του     τιμολογίου είναι εξαιρετικά δύσκολη επιτρέπεται να εκδίδεται αυτό μέσα  σ` ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή δηλαδή  σ` ένα μήνα το αργότερο από την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής  και πάντως μέσα στην ίδια διαχ/κή περίοδο του πωλητή.

2. Περαιτέρω, από τις δυσδυασμένες διατάξεις των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Σ., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Π.Δ.356/86 (άρθρο 9 παρ. 11) δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο και σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης αγαθών, καθώς και σε κάθε περίπτωση  αποστολής αγαθών, σε οποιοδήποτε τρίτοκαι για οποιοδήποτε σκοπό.  

3. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών από τον πωλητή επιτηδευματία και πρόσωπα της παραγρ. 4 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ., απευθείας σε τρίτους κατ` εντολή του αγοραστή επιτηδευματία μπορεί να
    εκδίδονται τα πιο κάτω στοιχεία και με τις αναφερόμενες παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Τιμολόγια πώλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του  Κ.Φ.Σ., από τον πωλητή προς τον αγοραστή.

β) Δελτία αποστολής από τον πωλητή στο όνομα των παραληπτών των  αγαθών τρίτων. Στα δελτία αποστολής, στις περιπτώσεις αυτές θα γίνεται μνεία ότι η αποστολή των αγαθών ενεργείται κατ` εντολή του αγοραστή και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία αυτού (ονομ/μο, δ/νση, επάγγελμα Α.Φ.Μ.). Ενα αντίτυπο (όχι το πρωτότυπο) θα αποστέλλεται στον πελάτη (αγοραστή). Το επί πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. αντίτυπο αυτό θα φέρει κατά τα οριζόμενα, στην παραγρ. 3 του άρθρου 29 του Κ.Φ.Σ., την ένδειξη "ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ" και την ένδειξη του προορισμού του (π.χ. για τον εντολέα αγοραστή κ.λπ.)

Σημειώνεται ότι σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός  του αντίστοιχου δελτίου αποστολής και σε κάθε δελτίο αποστολής θα αναγράφεται ο αριθμός του αντίστοιχου τιμολογίου.

γ) Τιμολόγια πώλησης από τον πωλητή (αρχικό αγοραστή) προς τους παραλήπτες των αγαθών (πελάτες του), εφόσον βέβαια αυτοί είναι επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 1 του Κ.Φ.Σ.

Στα τιμολόγια αυτά θα αναγράφονται ο αριθμός ή οι αριθμοί των αντίστοιχων δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν από τον προμηθευτή κατά την αποστολή των αγαθών στους παραλήπτες (τρίτους) αυτών. Τα παραπάνω τιμολόγια θα εκδίδονται το αργότερο μέσα σ` ένα μήνα από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων δελτίων αποστολής που εκδίδονται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τα αναφερόμενα πιο πάνω (περίπτ. β) αντίτυπο των οποίων θα περιέρχεται στον υπόχρεο και θα διαφυλλάσσεται απ` αυτόν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 44 του Κ.Φ.Σ. Ετσι, από τον εκδότη των τιμολογίων της περίπτωσης αυτής παρέλκει η έκδοση και άλλου δελτίου αποστολής προς τους αγοραστές (παραλήπτες των αγαθών), καθόσον καμμιά σκοπιμότητα δεν εξυπηρετεί η έκδοση των τελευταίων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης