Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23.3.2005 Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2005 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23.3.2005
Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.


 Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/10000 (ΦΕΚ Β 692 23.5.2005)

Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OIKONOΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις:

 1. Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 περί "Αναβάθμισης της πολιτικής προστασίας  και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 102/Α΄/1.5.2002).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄/24.5.2004).

 3. Του άρθρου 5 του ν. 3296/2004 "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 253/14.12.2004).

 4. Των υπ` αριθμ. 1101093/322/0013/15.12.2004 (ΦΕΚ 1017 Β΄/2004) και 1104276/333/0013/ (ΦΕΚ 1985 Β΄/2004) περί του τύπου  και περιεχομένου της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και της υπ` αριθμ. 1037710/122/0013/12.4.2005 περί ηλεκτρονικής  υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (ΦΕΚ Β΄ 544/22.4.2005).

 5. Του άρθρου 20 και το άρθρου 38 (υποπερίπτωση γε΄ και στ΄ της περίπτωσης γ΄ του Π.Δ/τος 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ΦΕΚ 84/Α΄/1992).

 6. Της υπ` αριθμ. Α.Υ.Ο. 1056690/420/0015/"Όροι και προϋποθέσεις υποβολής καταστάσεων  ισοζυγίου" του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 Κ.Β.Σ. με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (ΦΕΚ 761/Β΄/ 15.6.2001), 7. Του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 "Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της
Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 102/Α΄/24.5.2004).

 8. Της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ  249/Α΄/17.11.1999).

 9. Το π.δ. 61/1997 "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ 53/Α΄/1997).

 10. Την υπ` αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών  Οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ 519/Β΄/2004).

 11. Την υπ` αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και  του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση  αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και  Αποκέντρωσης" (ΦΕΚ 527/Β΄/24.3.2004).

 12. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων  ακινήτων (Ε9) και των καταστάσεων Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δια της  υποβολής και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και της  εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Καθορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των  εμπρόθεσμων Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παρ. 1α του  άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ηλεκτρονικά στα Κέντρα  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ως εξής:

 Αρθρο 1

 Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

 α) Διαδικασία πιστοποίησης φορολογουμένων

 Οι υπόχρεοι για την υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων  της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δύνανται να  υποβάλλουν αυτές με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του  ειδικού δικτύου (TAXISnet) και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 Οι παραπάνω υπόχρεοι διακρίνονται για την εφαρμογή της παρούσης σε δύο (2)  κατηγορίες:

 (α) στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες, που έχουν πιστοποιηθεί από το  TAXISnet με τη διαδικασία της υπ` αριθμ. ΑΥΟ  1023240/1107/163/Δ0014/ και διαθέτουν τους προσωπικούς
κωδικούς (Κωδικός Χρήστη/Username, Κωδικός Πρόσβασης/Password), και

 (β) στους νέους χρήστες της ηλεκτρονικής υπηρεσίας οι οποίοι θα  πιστοποιούνται ως εξής:

  Επισκέπτονται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της επιλογής τους  επιδεικνύοντας την Αστυνομική ταυτότητά τους ή το Διαβατήριό τους ή άλλο  επίσημο Δημόσιο, κατά νόμω, έγγραφο που πιστοποιεί τα προσωπικά τους στοιχεία  καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική ενημερότητα του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών που πιστοποιεί τον ΑΦΜ τους.

  Ο υπάλληλος του ΚΕΠ συμπληρώνει αντ` αυτών και δια λογαριασμό των υπόχρεων  στην υποβολή των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων της παρ. 1α  του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων την αντίστοιχη ηλεκτρονική  αίτηση βάσει των ανωτέρω στοιχείων.

  Ως ηλεκτρονική διεύθυνση ορίζεται η αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση του  ΚΕΠ.

  Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει το αποδεικτικό καταχώρησης της αίτησης το οποίο επιδίδει στο φορολογούμενο.

  Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία πιστοποίησης αποστέλλονται από τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του ΚΕΠ οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης του φορολογουμένου.

  Όταν δεν είναι εφικτή η πιστοποίηση του αιτούντος υποχρέου στο φόρο,  αποστέλλεται ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email).

 Σε κάθε περίπτωση το ΚΕΠ υποχρεούται να ενημερώσει τον φορολογούμενο και να  του επιδώσει την εκτύπωση με τους προσωπικούς αριθμούς πρόσβασης ή της μη  πιστοποίησής του.

 Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του φορολογούμενου με  το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών που δηλώνεται κατά την πιστοποίηση  πρέπει να ενημερώνεται κάθε φορά που αυτή αλλάζει με μέριμνα και ευθύνη του  ίδιου του φορολογούμενου.

 Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και  Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είναι  εφικτή μόνον με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

 Ο συνδυασμός του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο φορολογούμενο,  αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον  διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο  της επιλογής του να είναι εις γνώσιν αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης
του. Εν προκειμένω, ο υπόχρεος επιλέγει, με ευθύνη του, το Κέντρο  Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) το οποίο θα χειρίζεται τους προσωπικούς του  κωδικούς για την υποβολή των παραπάνω Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και  Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 Η κατάθεση στα ΚΕΠ εξομοιώνεται με δήλωση αποδοχής από τον υπόχρεο της  αποστολής της δήλωσής του μέσω Διαδικτύου.

 β) Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσης Στοιχείων Ακινή των (Ε9)

 β1. Προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο Ε9 μέσω ΚΕΠ, ο υπόχρεος  πρέπει να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του και να προσκομίσει το έντυπο Ε9  συμπληρωμένο. Το ΚΕΠ διαθέτει εγκατεστημένη εφαρμογή συμπλήρωσης του εντύπου  Ε9, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ  συμπληρώνει τα στοιχεία ακινήτων και τα εκτυπώνει για τον φορολογούμενο. Ο  φορολογούμενος ελέγχει την ορθότητα της μεταφοράς των στοιχείων. Εάν υπάρχουν  λάθη ή παραλείψεις, αυτές διορθώνονται και τα στοιχεία εκτυπώνονται εκ νέου
και ο υπάλληλος του ΚΕΠ δημιουργεί το τελικό αρχείο της δήλωσης Ε9,  προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή του.

 Στη συνέχεια, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, ο υπάλληλος  του ΚΕΠ υποβάλλει ηλεκτρονικά το αρχείο της τελικής δήλωσης Ε9 του υπόχρεου  και το οριστικοποιεί. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το  περιεχόμενο της δήλωσης, η δε οριστική υποβολή αυτής εξομοιώνεται με δήλωση
αποδοχής από τον υπόχρεο του περιεχομένου της.

 Στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών Πειραιώς και Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγών που διεξάγουν,  η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και 5 εγγραφές ακινήτων στο έντυπο Ε9.

 Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, ο υπόχρεος λαμβάνει από το ΚΕΠ  εκτύπωση της υποβληθείσας δήλωσης, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής.

 β2. Εναλλακτικά, ο υπόχρεος μπορεί να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του με  έτοιμο το ηλεκτρονικό αρχείο της υποβολής. Το αρχείο αυτό θα μπορεί να  διαθέτει σε κάποιο μαγνητικό (δισκέτα) ή οπτικό (π.χ. CD) μέσο αποθήκευσης. Ο  υπάλληλος του ΚΕΠ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, υποβάλλει
και οριστικοποιεί το αρχείο που θα του παραδοθεί. Σε αυτή την περίπτωση, και  εφόσον γίνει αποδεκτή η αποστολή του αρχείου από το TΑΧΙSnet, ο υπόχρεος  λαμβάνει από το ΚΕΠ εκτύπωση του αποδεικτικού υποβολής.

 Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της δήλωσης,  ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή του αρχείου, εάν έχει βάσιμες  ενδείξεις, από το υπολογιστικό του σύστημα ή το λογισμικό προστασίας από  ιούς, που διαθέτει, ότι το μέσο αποθήκευσης δημιουργεί κίνδυνο για την  ασφάλεια ή την ακεραιότητα του υπολογιστικού του συστήματος (π.χ. λόγω  προσβολής από ηλεκτρονικό ιό). Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε από τις  παραπάνω διαδικασίες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ, οφείλει να διαγράψει τα όποια
σχετικά στοιχεία υποβολής δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο υπολογιστικό  του σύστημα.

 γ) Υποβολή Καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κώδικα Βιβλίων και  Στοιχείων (π.δ. 186/1992)

 γ1. Προκειμένου να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις  πελατών, προμηθευτών, πιστωτικών υπολοίπων πελατών, προμηθευτών του Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων μέσω ΚΕΠ, ο υπόχρεος θα πρέπει να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του και να προσκομίσει τις απαιτούμενες καταστάσεις συμπληρωμένες.
Το ΚΕΠ διαθέτει εγκατεστημένη την εφαρμογή συμπλήρωσης των καταστάσεων, η  οποία θα έχει αναπτυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων  του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο αρμόδιος υπάλληλος του ΚΕΠ  συμπληρώνει τα στοιχεία των καταστάσεων και τα εκτυπώνει για τον  φορολογούμενο. Ο φορολογούμενος ελέγχει την ορθότητα της μεταφοράς των  στοιχείων. Εάν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις, αυτές διορθώνονται και τα  στοιχεία εκτυπώνονται εκ νέου και ο υπάλληλος του ΚΕΠ δημιουργεί το τελικό
αρχείο των καταστάσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή τους.

 Στη συνέχεια, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, ο υπάλληλος  του ΚΕΠ υποβάλλει ηλεκτρονικά το αρχείο των τελικών καταστάσεων του υπόχρεου  και το οριστικοποιεί. Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το  περιεχόμενο των καταστάσεων, η δε οριστική υποβολή αυτών εξομοιώνεται με δήλωση αποδοχής από τον υπόχρεο του περιεχομένου τους.

 Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, ο υπόχρεος λαμβάνει εκτύπωση των υποβληθεισών καταστάσεων, καθώς και το αποδεικτικό υποβολής.

 γ2. Εναλλακτικά, ο υπόχρεος μπορεί να προσέλθει στο ΚΕΠ της επιλογής του με  έτοιμο το ηλεκτρονικό αρχείο της υποβολής. Το αρχείο αυτό μπορεί να διαθέτει  σε κάποιο μαγνητικό (δισκέτα) ή οπτικό (π.χ. CD) μέσο αποθήκευσης. Ο  υπάλληλος του ΚΕΠ, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου, υποβάλλει
και οριστικοποιεί το αρχείο που θα του παραδοθεί.

 Σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον γίνει αποδεκτή η αποστολή του αρχείου από  το TΑΧΙSnet, ο υπόχρεος λαμβάνει από το ΚΕΠ εκτύπωση του αποδεικτικού  υποβολής.

 Ο υπάλληλος του ΚΕΠ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των  καταστάσεων, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή του αρχείου, εάν  έχει βάσιμες ενδείξεις, από το υπολογιστικό του σύστημα ή το λογισμικό
προστασίας από ιούς, που διαθέτει, ότι το μέσο αποθήκευσης δημιουργεί κίνδυνο  για την ασφάλεια ή την ακεραιότητα του υπολογιστικού του συστήματος (π.χ. λόγω προσβολής από ηλεκτρονικό ιό).

 Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες, ο υπάλληλος  του ΚΕΠ, οφείλει να διαγράψει τα όποια σχετικά στοιχεία υποβολής  δημιουργήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στο υπολογιστικό του σύστημα.

 δ) Μεταβολή Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης

 Η μεταβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υπόχρεου μπορεί να  πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ ή από οποιοδήποτε άλλο τερματικό  ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο, κάνοντας χρήση  των προσωπικών κωδικών πρόσβασης.


 Αρθρο 2

 Ημερομηνία υποβολής

Ως ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων καταστάσεων θεωρείται η  ημερομηνία οριστικής καταχώρησης αυτών στο σύστημα TΑΧΙSnet.

 Κατά τα λοιπά, για τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων καταστάσεων ισχύουν  οι εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 Σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληροφορηθεί το περιεχόμενο των δηλώσεων ή των καταστάσεών του ή να εκτυπώσει αντίγραφα  υποβολής τους θα απευθύνεται στο σύστημα TΑΧΙSnet, είτε άμεσα μέσω  διαδικτύου, είτε μέσω του ΚΕΠ που έχει επιλέξει, για την εμφάνιση στην οθόνη  ή και την εκτύπωσή των δηλώσεων αυτών, σε όσες περιπτώσεις παρέχεται η  δυνατότητα αυτή.

 Αρθρο 3

 Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης

 Ειδικά για τις Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) που υποβάλλονται  ηλεκτρονικά, δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις  οικείες διατάξεις.

 Αρθρο 4

 Εξαιρέσεις από την ηλεκτρονική υποβολή

 Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) και Καταστάσεων Κώδικα Βιβλίων και  Στοιχείων μέσω ΚΕΠ

 Από την ηλεκτρονική υποβολή των παραπάνω δηλώσεων καταστάσεων μέσω ΚΕΠ  εξαιρούνται:

 α) οι τροποποιητικές, συμπληρωματικές, ανακλητικές ή με επιφύλαξη δηλώσεις ή  καταστάσεις,

 β) η υποβολή δηλώσεων καταστάσεων, εφ` όσον η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής είναι γενική ή τοπική αργία ή τοπικά μη εργάσιμη ημέρα,

 γ) η υποβολή δηλώσεων καταστάσεων από τους υπόχρεους, εφ` όσον έχει  ανασταλεί η πιστοποίησή τους από τη ΓΓΠΣ.

 
 Αρθρο 5
 Αναστολή της πιστοποίησης

 Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του  υπόχρεου:

 1) στην περίπτωση υποβολής δήλωσης διακοπής δραστηριότητας του υπόχρεου,

 2) εφ΄ όσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή  υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν  φορολογικές διατάξεις.

 Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης κοινοποιείται στον  ενδιαφερόμενο κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.
 
    
Αρθρο 6
Απόρρητο

 Οι δηλώσεις και οι καταστάσεις που υποβάλλονται με τους όρους και τις  προϋποθέσεις της παρούσας αποφάσεως καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο  και όσοι συμπράττουν στην εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας και για το λόγο  αυτό λαμβάνουν γνώση των συναλλαγών που υπάγονται στα συγκεκριμένα φορολογικά  αντι κείμενα υποχρεούνται να τηρούν και να διαφυλάσσουν το απόρρητο των  συναλλαγών αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
   

 Αρθρο 7
 Έλεγχος

 Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει δυνατότητα πρόσβασης στις Δηλώσεις και τις  Καταστάσεις, καθώς και στα λοιπά στοιχεία, που παραλήφθηκαν μέσω του  συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί ισότιμα, όπως τις Δηλώσεις
και τις Καταστάσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω του  TAXIS ή χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά μέσω ΚΕΠ.

 Αρθρο 8
 Ισχύς της απόφασης

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2005

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης