Αποτελέσματα live αναζήτησης

1078370/1894/0001Α /14.9.2006 Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Δ 1169176 ΕΞ 7.12.2012, Δ6Δ 1058692 ΕΞ 5.3.2013, την 2/46898/0004/13.5.2013, την Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013/31.12.2013, την 2/68506/0004/29.9.2014 και την 2/54193/0004/7.9.2015.

Για τα υπό στοιχείο ii) των υποπεριπτώσεων 1, 2, 3α, 3β, 3γ και 3δ της περίπτωσης II της παραγράφου 1, ως προς τις ώρες εισόδου των δικηγόρων, επιτρέπεται ελεύθερα η είσοδος αυτών στις Υπηρεσίες με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4194/2013 και την Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013/31.12.2013.Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2006 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

1078370/1894/0001Α /14.9.2006
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας και των ωρών εισόδου του κοινού στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.


Αριθμ. 1078370/1894/0001Α

(ΦΕΚ Β΄ 1439/02.10.2006)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 "Περί κυρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης"
(ΦΕΚ 126/Α΄).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄) "Προσλήψεις στο Δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.τ.λ.".

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235/8.10.1954) "Κώδικα περί Δικηγόρων".

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).

5. Τις διατάξεις των π.δ/των 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α΄) και 551/1988 (ΦΕΚ 259/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄) "Συγχώνευση Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών".

7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ." (ΦΕΚ 769 Β΄/27.6.2006).

8. Το υπ' αριθμ. 1067447/760/0006Δ/19.7.2006 έγγραφό μας "Πρόταση εξαίρεσης των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με την καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημόσιων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των ωρών εισόδου του κοινού σε αυτές".

9. Το υπ' αριθμ. 1077174/898/0006Δ/1.9.2006 έγγραφό μας "Καθορισμός ωραρίου εργασίας και ωρών εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του ΥπΟΟ".

10. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/16525/31.8.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Μεταβίβαση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. όλης της Επικράτειας, της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσίων του Υπουργείου καθώς και των Κεντρικών και Περιφερειακών Διευθύνσεων του Γενικού Χημείου του Κράτους".

11. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/19270/5.9.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Καθορισμός ωραρίου εργασίας του προσωπικού των Τελωνείων και των Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών".

12. Το υπ' αριθμ. 2/50118/0004/7.9.2006 έγγραφο "Εξαίρεση του Γ.Λ. Κράτους από την καθιέρωση του νέου ωραρίου εργασίας".

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (πλην των Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας), καθώς και τις ώρες εισόδου του κοινού στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, ως εξής:

Ι. Ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σε όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, πλην εκείνων που λειτουργούν σε φυλακές εργασίας (βάρδιες):

α) ώρα προσέλευσης στις 07.30 και ώρα αποχώρησης στις 15.30

β) ώρα προσέλευσης στις 08.00 και ώρα αποχώρησης στις 16.00

γ) ώρα προσέλευσης στις 08.30 και ώρα αποχώρησης στις 16.30

(Η περίπτωση I, τροποποιήθηκε με την 2/46898/0004/13.5.2013 και την Δ1Α 1192133 ΕΞ 2013/31.12.2013 [Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Αυτοτελή Γραφεία τής Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουμε (πλην των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ., που ρυθμίστηκαν,με την αριθ.2/46898/0004/13.5.2013 απόφαση και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύει, καθώς και των Υπηρεσιών που λειτουργούν σε βάρδιες), κατ' επιλογή των υπαλλήλων]

(α) ώρα προσέλευσης 7.00 και ώρα αποχώρησης 15.00

(β) ώρα προσέλευσης 7.30 και ώρα αποχώρησης 15.30

(γ) ώρα προσέλευσης 8.00 και ώρα αποχώρησης 16.00

(δ) ώρα προσέλευσης 8.30 και ώρα αποχώρησης 16.30

(ε) ώρα προσέλευσης 9.00 και ώρα αποχώρησης 17.00.

(Αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πλην εκείνων που λειτουργούν σε φυλακές εργασίας (βάρδιες), κατ’ επιλογή των υπαλλήλων, σύμφωνα με την 2/54193/0004/7.9.2015)


ΙΙ. Ώρες εισόδου του κοινού:

1.ΙΙ 1). Κεντρική Υπηρεσία

ι) (α) καθημερινά από 8.00 έως 14.30, για θέματα εξυπηρέτησης πολιτών και πληροφόρησης σχετικά με την πορεία της υπόθεσης τους, στο ισόγειο της Υπηρεσίας Συντάξεων,

(β) κάθε Παρασκευή από 11:00 έως 15:00, για λήψη πληροφόρησης επί εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών θεμάτων, στον 1° όροφο της Υπηρεσίας Συντάξεων.


(Η περίπτωση ι, τροποποιήθηκε με την 2/46898/0004/13.5.2013 και την 2/68506/0004/29.9.2014)

ιι) Ώρες εισόδου των δικηγόρων και των λογιστών: 11:00 − 15:00

ιιι) Ώρες εισόδου των δικαστικών επιμελητών: 09:30 − 15:00

(Όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση Δ6Δ 1058692 ΕΞ 5.3.2013)

2) Διευθύνσεις Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων (ΔΙ.Π.Α.Ε), ως Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες:

ι) Ώρες εισόδου του κοινού: 7:30-13:30 και

ιι) Ώρες εισόδου των δικηγόρων: 07:30-14:30

Τη Δευτέρα, τα Τμήματα Προσδιορισμού Αξίας Αυτοκινήτων των ΔΙ.Π.Α.Ε. δεν πραγματοποιούν συναλλαγές με το κοινό, για την τακτοποίηση της εσωτερικής τους εργασίας.

3) Περιφερειακές Υπηρεσίες:

α) Δ.Ο.Υ.

ι) Ώρες εισόδου του κοινού: 08:00-13:30

ιι) Ώρες εισόδου των δικηγόρων, των λογιστών και των δικαστικών επιμελητών: 08:00-14:30 και

ιιι) Ώρες ταμειακής συναλλαγής για όλους: 08:00-13:30

Την Παρασκευή τα Τμήματα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), Εισοδήματος και Μητρώου των Δ.Ο.Υ., λόγω των ιδιαιτεροτήτων του αντικειμένου τους και των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών για διεκπεραίωση της εσωτερικής εργασίας, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις ημέρες που υπάρχει συναλλαγή, δεν συναλλάσσονται με το κοινό. Κατ' εξαίρεση όμως, υποχρεούνται να εξυπηρετούν τους πολίτες σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους (π.χ. πληρωμές ), καθώς και όταν ο Προϊστάμενος κρίνει αυτό επιβεβλημένο, λόγω επειγουσών αναγκών των πολιτών ή των επικρατουσών κάθε φορά λειτουργικών αναγκών και συνθηκών της οικείας Δ.Ο.Υ.

(Σύμφωνα με την Δ6Δ 1169176 ΕΞ 7.12.2012 διαγράφεται από το στοιχείο α) της υποπερίπτωσης 3 της περίπτωσης II της παραγράφου 1, η εξαίρεση που καθιερώνεται για τη λειτουργία Τμημάτων Δ.Ο.Υ. κατά την Παρασκευή)


β) Τελωνεία:

ι) Ώρες εισόδου του κοινού: 08:00-14:00

ιι) Ώρες εισόδου των δικηγόρων: 07:30-14:30

γ) Κτηματικές Υπηρεσίες

ι) Ώρες εισόδου του κοινού: 08:00-13:30

ιι) Ώρες εισόδου των δικηγόρων: 08:00-14:30

δ) Χημικές Υπηρεσίες

ι) Ώρες εισόδου του κοινού: 08:00-13:30

ιι) Ώρες εισόδου των δικηγόρων: 08:00-14:30

2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και από την έναρξη ισχύος της παύουν να ισχύουν οι εκδοθείσες αποφάσεις των Γεν. Γραμματέων των Περιφερειών, κατά το μέρος που αφορούν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης