ΠΟΛ.1060/7.3.1991

Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επένδυσης κ.λ.π., για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων των δαπανών για νέες παραγωγικές επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 1892/1990.

7 Μάρ 1991

Taxheaven.gr
Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επένδυσης κ.λ.π., για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων των δαπανών για νέες παραγωγικές επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 1892/1990.

1025990/26509/10127/

ΠΟΛ 1060

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις".

2) Την υπ` αρ. Υ. 1201/90 απόφαση του Πρωθυπουργού όπως συμπληρώθηκε με την Υ 1250/91, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε όπως η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1892/1990 απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτού του νόμου, για τις
δαπάνες που πραγματοποιούν για νέες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα από 1 Ιουλίου 1990 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994,αναγνωρίζεται από τον προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ), μετά από έλεγχο των τηρουμένων, από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, βιβλίων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Ν. 1892/1990 και προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2. Ως αποδεικτικά στοιχεία των νέων παραγωγικών επενδύσεων ορίζονται τα εξής:

α) Για την αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού:

αα) Αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου αγοράς. Προκειμένου για εισαγωγή καινούργιων μηχανημάτων από το εξωτερικό, επικυρωμένο αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς τους. Η επικύρωση αυτή θα γίνεται από
τη μεσολαβήσασα, κατά την εισαγωγή, τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής.

ββ) Βεβαίωση του ημεδαπού ή αλλοδαπού οίκου που προμήθευσε τα μηχανήματα στην οποία να βεβαιώνεται ότι αυτά ήταν καινούργια κατά το χρόνο της αγοράς των.

β) Για τα κάθε είδους κτίσματα, αντίγραφα της οικείας οικοδομικής άδειας που πρέπει να έχει επικυρωθεί νόμιμα, καθώς και βεβαίωση του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου ή νομομηχανικού από την οποία να
προκύπτει ότι ολοκληρώθηκε το έρgο για το οποίο είχε δοθεί η άδεια, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσής του.

γ) Για τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, η αγορά και το καινουργές αυτών αποδεινύεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις αα) και ββ)

δ) Για κάθε άλλη δαπάνη που αποτελεί παραγωγική επένδυση για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Ν. 1892/1990, ως αποδεικτικά στοιχεία θα λαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται απο τον ΚΦΣ.

ε) Προκειμένου για επενδύσεις που πραγματοποιούνται, από τις υπαγόμενες στο Ν. 1892/1990 επιχειρήσεις, με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986:

αα) Επικυρωμένο αντίγραφο της συναφθείσας χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά των συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων.

ββ) Πιστοποιητικό κατάθεσης του Πρωτοδικείου στο οποίο καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1665/1986, η καταρτισθείσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

γγ) Επικυρωμένο από την Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, αντίγραφο του τιμολογίου πωλήσεως του οίκου από τον οποίο είχε αγοράσει το εκμισθωθέν προς τον επενδυτή κινητό πράγμα και βεβαίωση
του πωλητή στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κινητό πράγμα ήταν καινούργιο κατά το χρόνο της πώλησης.

3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 1892/1990, εφόσον τηρούν βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ. και πραγματοποιούν από 1 Ιουλίου 1990 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 νέες
παραγωγικέ επενδύσεις στη Χώρα, για τις οποίες δικαιούνται των απαλλαγών που προβλέπονται απο τις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου νόμου υποχρεούνται:

α) Να καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών αναλυτικά και ξεχωριστά τις νέες παραγωγικές επενδύσεις, από τα λοιπά πάγια στοιχεία της ίδιας κατηγορίας.

β) Να τηρούν στα λογιστικά τους βιβλία ξεχωριστό λογαριασμό αποθεματικού, με τον τίτλο "Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 1892/ 1990", σε πίστωση του οποίου μεταφέρεται, με χρέωση του λογαριασμού "Κέρδη Χρήσεως" ποσό που αποτελεί μέρος της δαπάνης για παραγωγικές επενδύσεις ίσο με αυτό που αναγνωρίζεται κατά περίπτωση για έκπτωση από τα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος καθαρά κέρδη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1892/ 1990.

γ) Να τηρήσουν ξεχωριστό θεωρημένο βιβλίο επενδύσεων. Η θεώρηση καινούργιου βιβλίου επενδύσεων δεν είναι απαραίτητη, η επιχείρηση έχει ήδη θεωρήσει βιβλίο επενδύσεων κατ` εφαρμογή διατάξεων προηγουμένων αναπτυξιακών νόμων.

Στο βιλίο αυτό, θα τηρούνται εξωλογιστικά οι κάτωθι λογαριασμοί:

ι) Ξεχωριστός λογαριασμός για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο των παραγωγικών επενδύσεων, ο οποίος θα χρεώνεται με τη συνολική αξία κτήσης του και θα πιστώνεται με την ενεργούμενη κάθε φορά αφορολόγητη
έκπτωση που υπο λογίζει η επιχείρηση στα κέρδη των βιβλίων και στις δηλούμενες λογιστικές διαφορές ή με την αξία της τυχόν πωλησής του.

Με τον ίδιο τρόπο θα καταχωρείται και κάθε άλλη δαπάνη που αποτελεί παραγωγική επένδυση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990.
Ειδικότερα, οι επιχηρήσεις που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων του Ν. 1665/1986, θα αναγράφουν στον τίτλο του ιδιαίτερου, για κάθε μίσθιο, λογαριασμού την ένδειξη  "leasing" και στη συνέχεια το είδος του μισθίου. Ο εξωλογιστικά αυτός τηρούμενος λογαριασμός χρεώνεται με την αξία του μισθίου που αναγράφεται στο τιμολόγιο πωλήσεως που έχει εκδώσει ο προμηθευτής πρός  την Εταιρεία LEASING και πιστώνεται με την ενεργούμενη κάθε φορά αφορολόγητη έκπτωση που υπολογίζει η επιχείρηση στα κέρδη των βιβλίων και τις δηλούμενες λογιστικές διαφορές ή με την ανωτέρω αξία σε  περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης, διάρκειας μέχρι 10 ετών, δεν αποκτά την κυριότητα του μισθίου.

ιι) Συγκεντρωτικός λογαριασμός, ο οποίος θα χρεώνεται με την αναγνωριζόμενη για έκπτωση κάθε χρόνο αξία των πραγματοποιουμένων νέων επενδύσεων και θα πιστώνεται με τα ποσά της αφορολόγητης έκπτωσης που υπολογίζει κάθε φορά η επιχείρηση τόσο στα κέρδη του ισολογισμού της, όσο και στις δηλούμενες λογιστικές διαφορές.

4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν. 1892/1990, οι οποίες πραγματοποιούν από 1 Ιουλίου 1990 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 νέες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, για τις οποίες δικαιούνται να  τύχουν των απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, εφόσον τηρούν βιβλία και  τοιχεία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Φ.Σ., έχουν υποχρέωση να τηρούν σε θεωρημένο βιβλίο επενδύσεων τους ακόλουθους λογαριασμούς:

α) Διακεκριμένο λογαριασμό, με τον τίτλο "Επενδύσεις Ν. 1892/ 1990", σε χρέωση του οποίου θα καταχωρούνται, κατά χρονολογική σειρά, οι δαπάνες απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1892/ 1990, καθώς επίσης και η αξία των μισθίων, η οποία αναγράφεται στο Τιμολόγιο Πωλήσεως που έχει εκδώσει ο προμηθευτής προς την Εταιρεία LEASING και σε πίστωση θα καταχωρείται η αξία πώλησης ή επιστροφής των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και η αξία του μισθίου σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής σύμβασης, διάρκειας μικρότερης των δέκα (10) ετών, δεν αποκτά την κυριότητα αυτού.

β) Ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού με τον τίτλο "Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 1892/1990", σε πίστωση του οποίου θα μεταφέρεται το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο η επιχείρηση από τα καθαρά της κέρδη.

γ) Ιδιαίτερο λογαριασμό για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο ο οποίος θα χρεώνεται με τις δαπάνες απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου και θα πιστώνεται με τη σχηματιζόμενη κάθε φορά αφορολόγητη  έκπτωση και με την αξία της τυχόν πώλησής του.

Κατά τον ίδιο τρόπο θα παρακολουθείται και κάθε άλλη δαπάνη που αποτελεί νέα παραγωγική επένδυση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1892/1990.

Αν πρόκειται περί μισθίου του Ν. 1665/1986 θα αναγράφεται στον τίτλο του λογαριασμού και η ένδειξη "LEASING". Ο λογαριασμός αυτός στη συνέχεια θα χρεώνεται με την αξία του μισθίου που αναγράφεται επί του Τιμολογίου Πωλήσεως που έχει εκδώσει ο Προμηθευτής πρός την Εταιρεία LEASING και θα πιστώνεται με τη σχηματιζόμενη κάθε φορά αφορολόγητη έκπτωση. Επίσης, σε περίπτωση που η χρηματοδοτική μίσθωση είχε διάρκεια μέχρι 10 έτη και με τη λήξη αυτης η επιχείρηση δεν αποκτά την κυριότητα του μισθίου, ο ανωτέρω λογαριασμός πιστώνεται με την αξία του μισθίου που αναφέρετο στην υπογραφείσα σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή στο συνημμένο σε αυτή παράρτημα.

5. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις επενδύσεις οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 πρέπει να φυλάσσονται, από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, σε ιδιαίτερο φάκελλο.

6. Οι αναφερόμενες, στο άρθρο 2 του Ν. 1892/1990 επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέγουν, για τις πραγματοποιούμενες επενδύσεις, το καθεστώς των αφορολόγητων εκπτώσεων του πιο πάνω νόμου, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν κάθε χρόνο με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και  έντυπη σε τριπλούν δήλωση στην οποία θα αναγράφονται περιληπτικά οι δαπάνες κατ είδος και αξία που έγιναν μέσα στη διαχειριστική χρήση για την πραγματοποίηση της επένδυσης, το ποσό της αφορολόγητης έκπτωσης που διενήργησε η επιχείρηση μέσα στη χρήση, καθώς και τα καθαρά κέρδη επί των οποίων υπολογίσθηκε αυτή.

7. Για να δικαιούται η επιχείρηση να σχηματίζει αφορολόγητη έκπτωση από τα κέρδη, υποχρεούται όπως εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας ολοκληρώθηκε η επένδυση, να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ. που θα ζητά τον έλεγχο της πραγματοποιηθείσας παραγωγικής επένδυσης.

Η αίτηση θα συνοδεύεται με μία κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες που αποτελούν την πραγματοποιηθείσα παραγωγική επένδυση (αρ. τιμολογίου, προμηθευτης, είδος δαπάνης και αξία).

8. Μετά την υποβολή των πιο πάνω αιτήσεων και το αργότερο μέχρι του τέλους της διαχειριστικής χρήσης εντός της οποίας υποβλήθηκαν αυτές, οι Δημόσιες Οικον. Υπηρεσίες υποχρεούνται όπως προβούν σε  έλεγχο των πραγματοποιηθεισών επενδύσεων που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν για τις δαπάνες αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και η παρούσα απόφαση για την αναγνώριση αυτών ως παραγωγικών επενδύσεων του Ν. 1892/1990.

9. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ` αριθμ. Ε. 1558/2278/ΠΟΛ.235/30.11.1982 (ΦΕΚ 43 τεύχος ΑΠΣ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr