Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υ.Α. 133733/19.01.07 Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Υ.Α. 133733/19.01.07
Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής.


Υ.Α. 133733/19.01.07 Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Υ.Α. 133733/2007 - ΦΕΚ 32/Β'/19.1.2007

Καθορισμός παρακρατούμενου ποσοστού δικηγορικής αμοιβής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 96 και 96 Α του ν. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α').
2) Την υπΆ αριθμ. 56568/28.5.2004 (ΦΕΚ. 842/8.6.2004, τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές κ.τ.λ. όπως η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπΆ αριθμ. 82834/25.8.2005 (ΦΕΚ 1304 Β'), 101266/24.10.2005 (ΦΕΚ 1490 Β') και 9311/26.1.2006 (ΦΕΚ 104 Β') όμοιες αποφάσεις.

3) Τις αποφάσεις α) 24/8.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου και β) 5/22.5.2006 της Γενικής Συνέλευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, και

4) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 
1. Καθορίζουμε το ποσοστό της προεισπραττόμενης αμοιβής των δικηγόρων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θηβών, σε υποθέσεις εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, ως εξής.

α) Επί αιτούμενου ποσού εγγραφής προσημείωσης έως 15.000,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 1,20%
β) Επί ποσού 15.000,01 ΕΥΡΩ έως 30.000,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 0,80%
γ) Επί ποσού 30.000,01 ΕΥΡΩ και άνω, ποσοστό 0,40%, με ανώτατο εισπραττόμενο ποσό τα 1500 ΕΥΡΩ.
Στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης περιλαμβάνονται η έρευνα του ακινήτου, η παράσταση στο δικαστήριο και η περαιτέρω διαδικασία εγγραφής της.

Σε υποθέσεις εγγραφής προσημείωσης υποθήκης που αφορά τραπεζικά στεγαστικά δάνεια, καθορίζουμε το ποσοστό της προεισπραττόμενης αμοιβής ως εξής:

α) επί αιτούμενου ποσού προσημείωσης έως 15.000,00 ΕΥΡΩ, ποσοστό 0,80% και
β) επί ποσού 15.000,01 ΕΥΡΩ και άνω, ποσοστό 0,40%

2. Από την κατά τα ανωτέρω προκαταβαλλόμενη αμοιβή, ποσοστό 50% περιέρχεται στο Ταμείο Συνεργασίας του Συλλόγου, μετά την αφαίρεση της εκάστοτε ισχύουσας ελάχιστης αμοιβής, που αποδίδεται στο δικαιούχο δικηγόρο, καθώς και την εν συνεχεία αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Το υπόλοιπο 50% αποδίδεται στο δικαιούχο δικηγόρο.

3. Η προκαταβολή των ως άνω αμοιβών είναι υποχρεωτική με έκδοση σχετικών τετραπλότυπων αποδείξεων. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται ανεξάρτητα από το αν το διάδικο μέρος παρίσταται με δικηγόρο αμειβόμενο με πάγια αντιμισθία.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι εξαλείψεις προσημειώσεων. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή προσημείωσης από το δικαστήριο ή ματαίωσης της, θα επιστρέφεται στο διάδικο μέρος το προεισπραττόμενο ποσό. Στην παραπάνω παρακράτηση υπόκεινται και οι αμοιβές από παραστάσεις δικηγόρων μελών άλλων συλλόγων, καθώς επίσης και οι παραστάσεις όσων δεν είναι δικαιούχοι διανομής για οποιοδήποτε λόγο.

4. Η παράλειψη υποβολής του γραμματίου προείσπραξης από το δικηγόρο καθώς και η μη παρακράτηση των παραπάνω ποσοστών καθιστά τη διαδικαστική πράξη απαράδεκτη και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον παραβάτη, το δε ποσό που δεν παρακρατήθηκε, παρακρατείται σε συμψηφισμό οποιασδήποτε οφειλής του συλλόγου προς το δικηγόρο αυτό.

5. Το συγκεντρούμενο ποσό θα περιέρχεται σε ίδιο λογαριασμό και θα διανέμεται συμμέτρως στα μέλη του συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ. με την οποία θα καταρτίζεται κατάλογος δικαιουμένων διανομής, τακτικώς μεν μία φορά το χρόνο και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, εκτάκτως δε και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με σχετική απόφαση του Δ.Σ.

6. Ως προς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή, των μελών του συλλόγου, εφαρμόζονται αναλογικά τα ισχύοντα στους λοιπούς διανεμητικούς λογαριασμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης