1072168/987/0015/28.12.2006

Κτηματομεσίτες - Φορολογικές υποχρεώσειςΣχόλια:


28 Δεκ 2006

Taxheaven.gr


ΑΘΗΝΑ 28 Δεκεμβρίου 2006

Αρ.Πρωτ.:1072168/987/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ - Β΄
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ : « Κτηματομεσίτες - Φορολογικές υποχρεώσεις ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ :

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ( Π.Δ. 186/1992 ) ορίζεται, ότι ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων τηρεί βιβλίο ή διπλότυπο δελτίο εντολών στο οποίο καταχωρεί το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση του εντολέα, τη χρονολογία της εντολής, το είδος, τη διεύθυνση και εφόσον δεν υπάρχει την περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που αφορά η εντολή, καθώς και τη συμφωνούμενη αμοιβή. Επίσης με την ολοκλήρωση της εντολής καταχωρούνται η χρονολογία, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αντισυμβαλλόμενου.

2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003 , οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ απαλλάσσονται από τη σήμανση με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. για τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και από τη θεώρηση για τα φορολογικά εκδιδόμενα στοιχεία και από τη θεώρηση για τα φορολογικά στοιχεία αξίας αντίστοιχα, που απεικονίζουν συναλλαγές που καταχωρούνται σε αυτά, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία αξίας εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά και κατά συνέπεια και στις δύο περιπτώσεις τίθενται επί αυτών εντύπως ή με σφραγίδα η φράση «Αθεώρητα βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 .


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 , δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί και ενώσεις τους, σύλλογοι γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όταν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού τους καταβάλλουν σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992, προμήθειες, μεσιτείες, αμοιβές ή άλλες κάθε είδους παροχές μη έμμισθης υπηρεσίας, ενοίκια αυτοκινήτων, μηχανημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ορίζεται από το Π.Δ. 186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από το δικαιούχο των αμοιβών αυτών, οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό ( 20% ) στο ακαθάριστο ποσό αυτής.

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, ότι η αμοιβή ( μεσιτεία ) που καταβάλλει ανώνυμη εταιρεία ( τηρεί υποχρεωτικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας ) σε κτηματομεσίτη για την διαμεσολάβηση του στην πραγματοποίηση πράξεων αγοράς ή πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% , σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., καθόσον δεν προβλέπεται η έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον δικαιούχο της αμοιβής αυτής .


Ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η προϊστάμενη της Γραμματείας ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ


Taxheaven.gr