Αποτελέσματα live αναζήτησης

1009921/83/Α0006/4.2.2004 Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Aνακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης" σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου" ως προς τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Ιωαννίνων.

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1009921/83/Α0006/4.2.2004
Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Aνακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης" σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου" ως προς τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Ιωαννίνων.


1009921/83/Α0006/4.2.2004 Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθ.   (ΦΕΚ Β΄ 241/9.2.2004)

Συμπλήρωση της 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας  και Οικονομικών "Aνακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β`  τάξης" σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου" ως προς τις  Δ.Ο.Υ. του Νομού Ιωαννίνων.

1009921

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση της ορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (Α` 2), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του  Ν. 2443/1996 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες  διατάξεις" (Α` 265).

 β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α`  137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού  των  Επιμελητηρίων" τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον  εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και  λοιπών
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Α` 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1  παρ. 2α του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας  των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α` 38).

 γ) Του ΠΔ 16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων  και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" (Α` 151).

 2. Την 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφαση μας "Ανακαθορισμός της καθ`  ύλην  αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού  φορολογικού ελέγχου" (Β` 486).

 3. Το Π.Δ. 42/2001 "Αναδιοργάνωση Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών" (Α` 32).

 4. Την 1100642/1727/Α0006/16.12.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και  Οικονομικών "Ανακαθορισμός του χρόνου παύσης λειτουργίας του Τοπικού  Γραφείου  Δελβινακίου κι έναρξης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου" (Β` 1591).

 5. Το 69/19.1.2004 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου με το οποίο αιτείται ο  ορισμός Δ.Ο.Υ. Α` Τάξης για διενέργεια προσωρινού ελέγχου υποθέσεων της  Δ.Ο.Υ. Δελβινακίου.

 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται  πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


 1. Συμπληρώνουμε την 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφαση μας, σε θέματα  άσκησης φορολογικόύ ελέγχου, ως εξής:

α/α     Νομαρχία      Δ.Ο.Υ. Β` Τάξης        Δ.Ο.Υ. Α` Τάξης
12.     Ιωαννίνων     Κόνιτσας               Α` Ιωαννίνων
                      Μετσόβου                      Β` Ιωαννίνων
                      Δελβινακίου

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφαση μας, όπως  τροποποιήθηκε.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝIΚΟΛΑΟΣ ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης