Αποτελέσματα live αναζήτησης

1099054/1224/0006Α/9.12.2004 Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ).

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1099054/1224/0006Α/9.12.2004
Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ).


1099054/1224/0006Α/9.12.2004 Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθ. 1099054/1224/0006Α/09.12.2004  (ΦΕΚ Β' 1880/20.12.2004)

Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού  Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ).

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

 α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και  άλλες διατάξεις» (Α 2), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν.  2443/1996 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες  διατάξεις» (Α 265).

 β) Του άρθρου 23 του Ν. 3259/2004 «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων,  ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις» (Α 149).

 γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27  του Ν. 2081/1992 (Α 27) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.  2469/1997 (Α 38).

 2. Την αριθμ. 1082242/1024/Α0006/14.10.2004 απόφασή μας «Καθορισμός των  οργανικών θέσεων προσωπικού των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ)  Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης και Παλαμά  Καρδίτσας» (Β 1580).

 3. Το αριθμ. 5814/2004 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης  και το από 30.11.2004 πρακτικό της Επιτροπής Στέγασης του άρθρου 9 του Ν.  3130/ 2003 περιοχής Νομού Θεσσαλονίκης, περί της εξεύρεσης κτιρίου για τη  στέγαση του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης.

 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε την 20.12.2004, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας του  Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ) Θεσσαλονίκης και του  Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ) Αθηνών.

 Από την ανωτέρω ημερομηνία παύει να λειτουργεί το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο  (ΕΘ.Ε.Κ).

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2004

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης