Αποτελέσματα live αναζήτησης

YΠEE Αρ. πρ. 349/09.01.07 Μεταβολές των διατάξεων του Κ.Β.Σ., των προστίμων του Κ.Β.Σ. και λοιπών Φορολογιών, ύστερα από το 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006), καθώς και παράταση του χρόνου παραγραφής με βάση το ν.3513/2006 (ΦΕΚ Α΄265/5.12.2006)

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

YΠEE Αρ. πρ. 349/09.01.07
Μεταβολές των διατάξεων του Κ.Β.Σ., των προστίμων του Κ.Β.Σ. και λοιπών Φορολογιών, ύστερα από το 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006), καθώς και παράταση του χρόνου παραγραφής με βάση το ν.3513/2006 (ΦΕΚ Α΄265/5.12.2006)

YΠEE Αρ. πρ. 349/09.01.07 Μεταβολές των διατάξεων του Κ.Β.Σ., των προστίμων του Κ.Β.Σ. και λοιπών Φορολογιών,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 09/01/07

Αρ. πρωτ.: 349

Προς: 1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Μεταβολές των διατάξεων του Κ.Β.Σ., των προστίμων του Κ.Β.Σ. και λοιπών Φορολογιών, ύστερα από το ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006), καθώς και παράταση του χρόνου παραγραφής με βάση το ν.3513/2006 (ΦΕΚ Α΄265/5.12.2006)»

1. Με το νόμο 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 276 Α΄/22.12.2006) επήλθαν, μεταξύ άλλων και ουσιαστικές μεταβολές σε διατάξεις :

- του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992)

- του άρθρου 5 του ν.2523/1997 που αναφέρεται στα πρόστιμα του Κ.Β.Σ.

- του ν.1809/1988, Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί και

- του Φ.Π.Α..

2. Με το αρ. πρωτ.1112925/965/0015/21.12.2006 έγγραφο της Δ/νσης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, το οποίο και επισυνάπτεται, κοινοποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 27 έως 35 και του άρθρου 39 του παραπάνω νόμου οι οποίες αναφέρονται στις μεταβολές που επήλθαν και στην έναρξη ισχύος των.

Εν όψει των ανωτέρω μεταβολών, επισημαίνεται ότι μέχρι και την έκδοση της σχετικής από την αρμόδια Διεύθυνση ΚΒΣ (15η) εγκυκλίου θα πρέπει, κατά τους διενεργούμενους ελέγχους να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, δεδομένου ότι μερικές από αυτές ισχύουν από 1.1.2007 και μερικές από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22.12.2006).

3. Περαιτέρω, εκτός των άλλων μεταβολών που επήλθαν στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), με το άρθρο 21 του ν.3522/2006, τροποποιήθηκε και το άρθρο 39α, το οποίο αναφέρεται στο ειδικό καθεστώς των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Έτσι με το άρθρο αυτό, το οποίο ισχύει για πράξεις που διενεργούνται από 1.1.2007, ορίζονται ποιες παραδόσεις που προορίζονται για ανακύκλωση θεωρούνται ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Για τέτοιες παραδόσεις που πραγματοποιούν υποκείμενοι στο φόρο σε άλλους υποκείμενος στο φόρο, δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν, αφού αναγράφουν υποχρεωτικά στο στοιχείο αυτό « Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών».

Επίσης με το ίδιο άρθρο ρυθμίζονται θέματα επιχειρήσεων που προμηθεύτηκαν ανακυκλώσιμα απορρίμματα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή και συνεπώς κρίνεται σκόπιμο, για τυχόν υποθέσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων, να συντάσσονται άμεσα οι οικείες εκθέσεις ελέγχου ή εφόσον έχουν συνταχθεί να αποσταλούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να ακολουθηθεί η περαιτέρω οριζόμενη διαδικασία.

4. Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3513/2006 (ΦΕΚ Α΄ 265/5.12.2006), προβλέπεται παράταση των προθεσμιών παραγραφής για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που έληγαν στις 31/12/2006 και 31/12/2007 μέχρι 31/12/2008, δηλαδή για δύο και ένα έτη αντίστοιχα από τη λήξη τους. Η κοινοποίηση των ανωτέρω διατάξεων έγινε με το αριθ. 1112847/6238/ΔΕ-Β΄/21.12.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου, φωτοτυπία του οποίου επισυνάπτεται.

Επισημαίνεται ότι ο εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ.

Ακριβές αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης