Αποτελέσματα live αναζήτησης

1000414/3000/ΔΕ-Β/31.12.2004 Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2004 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1000414/3000/ΔΕ-Β/31.12.2004
Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.


Αριθ. 1000414/3000/ΔΕ-Β (ΦΕΚ Β΄ 3/10.1.2005)
Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου.

1000414

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 3 του Ν.2343/1995 (Α` 211) "Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".

β) Του άρθρου 20 του Ν.2753/1999 (Α` 249) "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις".

γ) Του άρθρου 1 παρ. 5 του π.δ.280/1997 (Α` 203) "Οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων".

δ) Του άρθρου 23 του Ν.3259/2004 (Α` 149) "Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις".

ε) Την υπ αριθμ. 1099054/1224/0006Α/9.12.2004 (Β` 1880) απόφασή μας "Ορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και παύσης λειτουργίας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.)".

στ) Του άρθρου 60 του Ν.3283/2004 (Α` 210) "Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις".

ζ) Την υπ αριθμ. 1097603/1206/Α006/3.12.2004 (Β` 1831) απόφασή μας "Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ.) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ."

η) Την υπ αριθμ. 1059310/4766/ΔΕ Β/14.7.2004 (Β` 1123) απόφασή μας `Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ., Τ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ. και ΕΘ.Ε.Κ., σε θέματα φορολογικού ελέγχου`.

θ) Του άρθρου 32 του Ν.1828/1989 (Α` 2) `Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις`.

ι) Του π.δ. 551/1988 (Α` 259) `Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)`.

ια) Της περίπτωσης β` της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994 (Α` 151) `Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος`.

ιβ) Του π.δ.16/1989 (Α` 6) `Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών`, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.2/1999 (Α` 2).

ιγ) Την 1057037/1181/Α0006/Α.Υ.Ο. (Β` 486) `Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (Β` 841) και 1052446/7121/ΔΕ
Β`/(Β` 755).

ιδ) Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (Α` 137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του 2081/1992 (Α` 154) Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών του Ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματιών και άλες διατάξεις και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α`38) "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών διαταγών και άλλες διατάξεις".

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Ανακαθορίζουμε την καθ` ύλην αρμοδιότητα μεταξύ των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) και των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), ως προς τη διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, με βάση το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών τους κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2003, ως ακολούθως:

ΥΨΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003.
ΑΠΟ ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΕΥΡΩ
α) Δ.Ε.Κ.
9.000.001 και άνω
β) Π.Ε.Κ.
1.030.001 9.000.000
γ) Δ.Ο.Υ. Α` τάξης
(με Υποδ/νση Ελέγχου, άρθρο 60
Ν.3283/2004) έως 1.030.000
δ) Δ.Ο.Υ. Α` τάξης
(χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου, άρθρο
60 Ν.3283/2004) έως 600.000
ε) Δ.Ο.Υ. Β` τάξης
(για υποθέσεις που δεν τηρούνται
βιβλία ή που έως 100.000
τηρούνται βιβλία Α` και Β`
κατηγορίας Κ.Β.Σ.)

Ειδικότερα στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, περιέρχονται, από τις υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους, οι υποθέσεις επιτηδευματιών και φορολογουμένων που δεν τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία της Α` καθώς και της Β` κατηγορίας Κ.Β.Σ.
με ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές μέχρι 100.000 ευρώ, σύμφωνα και με τον ανωτέρω πίνακα κατά τη χρήση 2003 ή γενικά σε οποιαδήποτε ανέλεγκτη χρήση.

Οι λοιπές υποθέσεις με ύψος ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών από 600.001 έως 1.030.000 ευρώ, προκειμένου για τις Δ.Ο.Υ. Α` τάξης (χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου, άρθρο 60 Ν.3283/2004), καθώς και οι υποθέσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 100.000 ευρώ με βιβλία Γ` κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή από 100.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων, προκειμένου για τις Δ.Ο.Υ. Β` τάξης, περιέρχονται στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α` τάξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 21 της παρούσας.

Προκειμένου περί μικτών επιχειρήσεων εμπορίας ή παραγωγής και παροχής υπηρεσιών ή ελευθερίων επαγγελμάτων του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 τα ακαθάριστα έσοδα ή αμοιβές κατά τη χρήση που έκλεισε μέσα στο έτος 2003 προσδιορίζονται με βάση το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων ή αμοιβών όλων
των κλάδων.

2. Στα ίδια Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) της παρ. 1 υπάγεται και η αρμοδιότητα για τη διενέργεια οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων υποθέσεων των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 και οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και 31.12.2002, καθώς και οι υποθέσεις των ίδιων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν εντός των ετών 2004 και 2005.

Αντίθετα, η διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων του προηγουμένου εδαφίου, των υποθέσεων που ανήκουν από πλευράς ορίων ακαθαρίστων εσόδων ή αμοιβών στην ελεγκτική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όπως η ελεγκτική αρμοδιότητα προσδιορίζεται από τους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος, Φ.Π.Α. και Βιβλίων και Στοιχείων.

3. Η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων υποθέσεων επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που θα κλείσουν την πρώτη διαχειριστική τους περίοδο εντός των ετών 2004 και 2005 κρίνεται με βάση το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της πρώτης διαχειριστικής τους περιόδου και σύμφωνα με τα όρια της
παραγράφου 1 της παρούσας.

Επί υπερδωδεκάμηνης περιόδου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα της δωδεκάμηνης περιόδου.

4. Στα Δ.Ε.Κ. υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς (ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 90 του Ν.2190/1920, ανεξάρτητα από τη διαχειριστική περίοδο που αφορούν και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους.

5. Στα Δ.Ε.Κ. και τα Π.Ε.Κ., κατά περίπτωση, υπάγεται ακόμα η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων των επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2003 ή γίνεται τα έτη 2004 και 2005, ανεξάρτητα από το
ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους και την κατά τόπον αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες
παραγράφους.

Εφόσον όμως οι επιχειρήσεις που προήλθαν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ., τότε ο μεν οριστικός (τακτικός) έλεγχος της μετασχηματισθείσας θα διενεργηθεί από τις Δ.Ο.Υ., ο δε έλεγχος οριστικός (τακτικός) των πριν τον μετασχηματισμό
επιχειρήσεων θα διενεργηθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ε.Κ. , Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ. ).

6. Αρμόδιο Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ.) για διενέργεια του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, προκειμένου περί ατομικών επιχειρήσεων συζύγων με εισοδήματα από Δ Ε Ζ κατηγορίες (πηγές) ή ατομική επιχείρηση του ενός συζύγου και λοιπών εισοδημάτων και των δύο ή ενός εξ αυτών, είναι εκείνο στο οποίο υπάγεται η Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με κριτήριο υπαγωγής στο Ελεγκτικό αυτό Κέντρο, τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2003, είτε της ατομικής
επιχείρησης του συζύγου από ειοδήματα Δ Ε Ζ κατηγορίες (πηγές), είτε της ατομικής επιχείρησης της συζύγου από Δ Ε Ζ κατηγορίες (πηγές), κατά τις διακρίσεις της παρούσας.

7. Επίσης, η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου υποθέσεων φορολογίας πλοίων, καθώς και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές, παραμένει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ανεξαρτήτως ύψους
ακαθαρίστων εσόδων τους. Η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου και όλων των εισοδημάτων των λοιπών κατηγοριών (πηγών) πέραν των υποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, μη υπολογιζομένων των ακαθαρίστων εσόδων από την
εκμετάλλευση πλοίου για τον καθορισμό της ελεγκτικής αρμοδιότητας.

Ειδικότερα στο Π.Ε.Κ. Πειραιά ανήκει η αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των λοιπών εισοδημάτων και κατηγοριών (πηγών) των υποθέσεων φορολογικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Πλοίων και επιπέδου Π.Ε.Κ.

8. Στα Π.Ε.Κ. υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους, των:

α) Δευτεροβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών),

β) Τριτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, Κοινοπραξίες Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων).

Στις Δ.Ο.Υ. Α` τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου, υπάγεται η αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου των Πρωτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιρισμών), ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους.
Σε περίπτωση που οι Συνεταιρισμοί αυτοί ανήκουν φορολογικά σε Δ.Ο.Υ. Α` τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου ή σε Δ.Ο.Υ. Β` τάξης, αρμοδιότητα οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου έχουν οι Δ.Ο.Υ. Α` τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στη παράγραφο 21 της παρούσας.

9. Σε υποθέσεις, που για κάποιο διαχειριστικό έτος που έχει περαιωθεί, προκύψουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία, τότε αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο των νέων αυτών συμπληρωματικών στοιχείων και την έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Ν.2238/1994, συμπληρωματικού
φύλλου ελέγχου, είναι η υπηρεσία που πραγματοποίησε τον αρχικό έλεγχο και περαίωσε το συγκεκριμένο διαχειριστικό έτος και σε περίπτωση κατάργησης αυτής, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας για το εν λόγω διαχειριστικό έτος.

Κατ` εξαίρεση τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ.) δύνανται να εκδίδουν και να κοινοποιούν και συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου πράξη, σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν από άλλη φορολογική αρχή, εφόσον τα νέα στοιχεία περιέρχονται σε γνώση αυτών κατά το
χρόνο διεξαγωγής του οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων του ίδιου υπόχρεου που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους.

10. Ομοίως, επί υποθέσεων για τις οποίες ύστερα από τακτικό φορολογικό έλεγχο έχουν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου πράξεις, η συνέχιση του ελέγχου για τον προσδιορισμό της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης και η έκδοση και κοινοποίηση οριστικών (συμπληρωματικών) φύλλων ελέγχου πράξεων των υποθέσεων αυτών γίνεται από την ελεγκτική αρχή που είχε την ελεγκτική αρμοδιότητα κατά την έναρξη του αρχικού ελέγχου και η οποία εξέδωσε τα μερικά φύλλα ελέγχου πράξεις και σε περίπτωση κατάργησης της υπηρεσίας αυτής, η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
φορολογίας για τις συγκεκριμένες χρήσεις.

Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που η ελεγκτική αρμοδιότητα των ανέλεγκτων χρήσεων των παραπάνω υποθέσεων υπάγεται σε ανώτερη ελεγκτική αρχή, τότε δύναται η ανώτερη αυτή ελεγκτική αρχή να συνεχίσει τον έλεγχο και να εκδώσει και κοινοποιήσει οριστικά (συμπληρωματικά) φύλλα ελέγχου πράξεις των υποθέσεων αυτών.

11. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ.) είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των υποθέσεων φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) καθώς και των υποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994 όπως ισχύει, εφόσον οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των υπόχρεων
σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. ή των δικαιούχων του κέρδους ή της ωφέλειας υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των ελεγκτικών κέντρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Στις περιπτώσεις των υποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Ν.2238/1994, η αρμόδια για τον έλεγχο των
υποθέσεων του δικαιούχου του κέρδους ή της ωφέλειας ελεγκτική αρχή (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.), εφόσον το κέρδος ή η ωφέλεια προκύπτει από επιχείρηση που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα άλλης αρχής, αιτείται από την αρχή αυτή τη διενέργεια του ελέγχου και την σύνταξη σχετικής έκθεσης ελέγχου που αποστέλλεται στην αιτούσα αρχή για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων.

12. Οι Δ.Ο.Υ. έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου των παραγωγικών επενδύσεων των επιχειρήσεων που ανήκουν στην χωρική τους αρμοδιότητα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα για το θέμα αυτό στους σχετικούς νόμους.

Αν όμως συμπίπτει να διενεργείται στις επιχειρήσεις αυτές έλεγχος από τα Δ.Ε.Κ. ή τα Π.Ε.Κ., τότε τα Ελεγκτικά αυτά Κέντρα υποχρεούνται να διενεργήσουν ταυτόχρονα και τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων.

13. Στις περιπτώσεις αλλαγής έδρας των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, μετά το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου που έληξε εντός του έτους 2003, ο οριστικός (τακτικός) έλεγχος των υποθέσεών τους εξακολουθεί ν` ανήκει στην αρμοδιότητα του ελεγκτικού κέντρου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας, κατά το χρόνο κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου 2003.

14. Αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., Δ.Ο.Υ.) για τον οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων υποθέσεων των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο έτος 2003 ή και τα προηγούμενα μέχρι και το έτος 1998 ή που κατά τα ίδια έτη τέθηκαν
υπό εκκαθάριση ή σε αδράνεια ή πτώχευσαν ή ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους για οποιοδήποτε λόγο, είναι εκείνη που αντιστοιχεί στην ανέλεγκτη χρήση με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τα όρια της παραγράφου 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις παραγράφους 4, 5, 7 και 8 της παρούσας.

15. Εξαιρετικά, στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α` τάξης, σύμφωνα και με την 1057037/1181/Α0006/ΠΟΛ. 1150/12.5.1998 Α.Υ.Ο., περιέρχεται ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων (μετοχών, ομολογιών κτλ. που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν.2961/2001 Φ.Ε.Κ. Α` 266, καθώς και των εταιρικών μεριδίων
επιχειρήσεων με βιβλία Γ` κατηγορίας Κ.Β.Σ. ή ολόκληρης ατομικής επιχείρησης με βιβλία Γ` κατηγορίας Κ.Β.Σ.), για τον οποίο (έλεγχο) απαιτούνται ειδικές ελεγκτικές γνώσεις (έλεγχος επιχειρήσεων με βιβλία Γ` κατηγορίας Κ.Β.Σ. εμπορικός έλεγχος) και τα περιουσιακά στοιχεία δηλώνονται στις δηλώσεις φόρου κληρονομίας που, λόγω χωρικής αρμοδιότητας, υπεβλήθησαν σε Δ.Ο.Υ. Β` τάξης.

16. Οι υποθέσεις των επιτηδευματιών και φορολογουμένων γενικά, οι οποίες ελέγχθηκαν με βάση την απόφασή μας 1061203/1148/20.5.1998 (Φ.Ε.Κ.526Β/ 29.5.1998) όπως ισχύει και για τις οποίες δεν επήλθε διοικητική επίλυση των διαφορών, ελέγχονται, από την ελεγκτική αρχή που είναι αρμόδια
σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

17. Οι λοιπές αρμοδιότητες των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ.) ως προς τη διενέργεια προληπτικού και προσωρινού φορολογικού ελέγχου, παραμένουν, όπως αυτές έχουν οριστεί από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995, όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωση και τροποποίησή τους με
τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 20 του Ν.2753/1999 καθώς και τις διατάξεις του π.δ.280/1997 όπως αυτές ισχύουν.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να διενεργούν και προληπτικό καθώς και προσωρινό φορολογικό έλεγχο σε οποιαδήποτε υπόθεση της καθ` ύλην αρμοδιότητάς τους, που τους έχει ανατεθεί με την παρούσα, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις Δ.Ο.Υ., ακόμα και σε χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, μέχρι έκδοσης νεώτερης απόφασης.

18. Τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ.) καθίστανται αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ` της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 20 του Ν.2753/1999, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών
καταλογιστικών πράξεων, που αφορούν τις υποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζομένων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων, με τη σύνταξη
και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

19. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγουμένων παραγράφων οι προϊστάμενοι των Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. Π.Ε.Κ.) εξομοιώνονται με τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.

20. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 1059310/4766/ΔΕ Β`/14.7.2004 (Β`1123) Α.Υ.Ο.Ο., μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας, ελέγχονται από αυτές.

Ως έναρξη ελέγχου θεωρείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.

21.α) Οι υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Α` τάξης χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου με ακαθάριστα έσοδα από 600.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α` τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου ως ακολούθως:

α/α Από Δ.Ο.Υ. Α` τάξης Στη Δ.Ο.Υ. Α` τάξης
χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου με Υποδ/νση Ελέγχου
1. Ναυπάκτου Μεσολογγίου
2. Γρεβενών Κοζάνης
3. Κω Ρόδου
4. Διδυμοτείχου Αλεξανδρούπολης
5. Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης
6. Κύμης Χαλκίδας
7. Ιστιαίας Χαλκίδας
8. Καρύστου Χαλκίδας
9. Λίμνης Χαλκίδας
10. Καρπενησίου Λαμίας
11. Αμαλιάδας Πύργου
12. Λεχαινών Πύργου
13. Αλεξανδρείας Βέροιας
14. Νάουσας Βέροιας
15. Ηγουμενίτσας Α` Ιωαννίνων
"16. Ελευθερούπολης Α΄ Καβάλας"
"17. Χρυσούπολης Β΄ Καβάλας"

(Οπως η περίπτωση 16,17 τροποποιήθηκε με την 1048364/514/Α0006/22.5-9.6.2006)

18. Κιάτου Κορίνθου
19. Ελασσόνας Α` Λάρισας
20. Φαρσάλων Β` Λάρισας
21. Ιεράπετρας Αγίου Νικολάου
22. Λευκάδας Πρέβεζας
23. Αλμυρού Α` Βόλου
24. Μεσσήνης Καλαμάτας
25. Σαλαμίνας Δ` Πειραιά
26. Σάμου Χίου
27. Σιδηροκάστρου Α` Σερρών
28. Αταλάντης Λαμίας
29. Πολυγύρου Ζ` Θεσσαλονίκης
30. Νέων Μουδανιών Καλαμαριάς
31. Κάτω Αχαΐας Α` Πατρώνβ) Οι υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 100.000 ευρώ που τηρούν βιβλία της Γ` κατηγορίας Κ.Β.Σ., καθώς και οι υποθέσεις με ακαθάριστα έσοδα από 100.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ ανεξαρτήτως κατηγορίας τήρησης βιβλίων (των ιδίων Δ.Ο.Υ.) υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα των
Δ.Ο.Υ. Α` τάξης που έχουν ορισθεί με τις Α.Υ.Ο. 1057037/1181/Α0006/και 1089529/1366/Α0006/28.7.1998.

γ) Ειδικά υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης με ακαθάριστα έσοδα από 600.001 μέχρι 1.030.000 ευρώ, εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Α.Υ.Ο. 1057037/1181/Α0006/και 1089529/1366/Α0006/28.7.1998, υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. χωρίς Υποδ/νση Ελέγχου, η αρμοδιότητα για τη διενέργεια
οριστικού (τακτικού) φορολογικού ελέγχου, περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ. Α` τάξης με Υποδ/νση Ελέγχου, σύμφωνα με οριζόμενα, στον πίνακα της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις μας 1057037/1181/(Φ.Ε.Κ. Β` 486), 1089529/1366/28.7.1998 (Φ.Ε.Κ. Β` 841) και 1052446/ 7121/(Φ.Ε.Κ. Β` 755), ως προς
την αρμοδιότητα διενέργειας προσωρινών ελέγχων των υποθέσεων της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Β` τάξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2004


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης