Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Αρ. Πρ.Ε33/516/29.12.06 Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α/21-12-06) περί ρύθμισης οφειλομένων εισφορών στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Αρ. Πρ.Ε33/516/29.12.06
Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α/21-12-06) περί ρύθμισης οφειλομένων εισφορών στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.


ΙΚΑ Αρ. Πρ.Ε33/516/29.12.06 Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α/21-12-06) περί ρύθμισης οφει

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν. 3518/06 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21-12-06) περί ρύθμισης οφειλομένων εισφορών στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 71 /2006

Αριθμ. Πρωτ.:Ε33/516/29-12-2006

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. 52/99, 20/04

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων του Ν.3518/06 (ΦΕΚ.272/τ.Α΄/21-12-06) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» που αναφέρονται στα παρακάτω θέματα και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους.

Α. Αρθρο 28: Ρύθμιση οφειλομένων εισφορών στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.ΑΜ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Β. Άρθρο 32 παρ.2: Ειδική ρύθμιση των εξαπατηθέντων από λογιστές επιτηδευματιών.

Γ. Άρθρο 49 παρ.2: Ρύθμιση οφειλών των πληγέντων από τις θεομηνίες Ιανουαρίου 2006, στους Νομούς Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Δ. Άρθρο 72: Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων του εδαφ. ε΄ περ. 5 άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ι. Κ. Α. – Ε. Τ. Α. Μ  ΚΑΙ   Ε. Τ. Ε. Α. Μ.

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και οι από κάθε άλλη αιτία απαιτήσεις του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.ΑΜ., Ε.Τ.Ε.Α.Μ., Οργανισμών, Ταμείων και Λογαριασμών των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/10/06. Εξαιρούνται οι εισφορές που προέρχονται από προαιρετική ασφάλιση.

2. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται :

α) Οφειλές χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/10/06, που αφορούν εργοδότες ανέλεγκτων Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδ/κών Έργων, καθώς και αυθαιρέτων κτισμάτων, εφόσον υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση των οφειλών αυτών, μέχρι 31/3/2007 στο αρμόδιο Υποκ/μα ή Παρ/μα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της κοινής επιχ/σης ή απογραφής του οικοδ/κού έργου ή παρ/τος κοινής επιχ/σης (εφόσον απασχολήθηκε προσωπικό έως 31/12/2001).

β) Βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των Κοινών Επιχ/σεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/06, εφόσον υποβληθεί αίτηση για ρύθμιση μέχρι 31/3/07 στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών μέχρι 31/3/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, παρατείνεται έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα από την ανωτέρω ημερομηνία, (λόγω αργίας), ήτοι μέχρι 2/4/2007. Η αίτηση (συν. Υπόδειγμα ) για τη διενέργεια ελέγχου των επιχ/σεων και ρύθμιση της οφειλής (ακόμα και για τις διαλυμένες επιχ/σεις) υποβάλλεται στο αρμόδιο Υποκ/μα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. και πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υποκ/τος. Επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αίτησης για διενέργεια ελέγχου και ρύθμισης οφειλών, χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων για τον έλεγχο στοιχείων (μισθολόγια, Β.Α.Ε., Α.Π.Δ., κ.λ.π). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η αίτηση του εργοδότη μαζί με το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Εσόδων, θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή την Ταμειακή Υπηρεσία των Υποκ/των και θα εκδίδεται η απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής. Για τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται η καταβολή παραβόλου, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ρύθμισης από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Η ρύθμιση θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από το μήνα χορήγησης του Υπηρεσιακού Σημειώματος και με την απαραίτητη προϋπόθεση καταβολής των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/11/2006 και εφεξής.

γ) Ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής μετά από αίτηση του οφειλέτη. Τονίζουμε ότι στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιοι υπάλληλοι (Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ.) θα πρέπει να ελέγχουν την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών ζητώντας από τους εργοδότες την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για την σωστή τήρηση των όρων της ρύθμισης.

Προς αποφυγή προβλημάτων στην εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Τμημάτων Εσόδων στα Υπηρεσιακά Σημειώματα να αναγράφουν την προαναφερόμενη προθεσμία ρύθμισης των οφειλών και οι ∆ιευθυντές των αντίστοιχων μονάδων με ευθύνη τους, να ελέγχουν την τήρηση των προθεσμιών και να προβαίνουν στην έκδοση αποφάσεων ρύθμισης οφειλών.

Στη παρούσα ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν οι οφειλέτες που είχαν προβεί σε ρύθμιση των οφειλών τους με ειδικές διατάξεις νόμων, εκτός αν απωλέσουν το δικαίωμα συνέχισης αυτών μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία υποβολής της αίτησης.(ήτοι μέχρι 2/4/2007)

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μετά την υποβολή αίτησης από τον εργοδότη για την ρύθμιση των οφειλών του, τα Υποκαταστήματα προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος της οφειλής και ανάλογα αν πρόκειται για εργοδότη Κοινής Επιχείρησης ή Οικοδ/κού Έργου προβαίνουν στις εξής ενέργειες:

3.1 Ενέργειες τμημάτων εσόδων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών κοινών επιχειρήσεων

Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 2972/2001, για την πανελλαδική εφαρμογή της Α.Π.Δ από 1/1/2002, ο έλεγχος των κοινών επιχειρήσεων για την βεβαίωση τρεχουσών εισφορών, προκειμένου οι εργοδότες να υπαχθούν στην ρύθμιση που προβλέπεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις του Ν.3518/06, θα διενεργείται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

3.1.1 Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001

Ο έλεγχος των επιχειρήσεων για την βεβαίωση εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά και αφού ο εργοδότης προσκομίσει στην υπηρεσία Β.Α.Ε και μισθολόγια, ενώ παράλληλα εξετάζονται και διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα (καταγγελίες, έλεγχοι Ε.ΥΠ.Ε.Α., ΣΕΠΕ κ.λ.π) που υπάρχουν στο Υποκ/μα σε εκκρεμότητα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.2972/2001, που κοινοποιήθηκαν με την εγκ. 102/2001 ("Προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων"), οι καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001, περιέχουν αναλυτικές επιμέρους εγγραφές σε δρχ. και μόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

3.1.2. Έλεγχος χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2002

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2972/2001, από 1/1/2002 αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. για την απογραφή του εργοδότη και την υποβολή της Α.Π.Δ. είναι το Υποκατάστημα ή Παράρτημα του Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η Έδρα του Εργοδότη, ενώ από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, αρμόδιος για την επίλυση των αμφισβητήσεων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση, το ύψος των οφειλομένων εισφορών, προσθέτων τελών, προστίμων, προσαυξήσεων κ.λ.π, είναι ο ∆ιευθυντής του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου παρέχεται η απασχόληση. Σ΄ εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων, ο έλεγχος χρονικής περιόδου απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά, θα διενεργείται από το Υποκ/μα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λειτουργεί η έδρα του Εργοδότη, βάσει αποτελεσμάτων που θα αντλούν κατά περίπτωση ως εξής: Τα Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. από το Σύστημα, ενώ τα υπόλοιπα Υποκ/τα από το Κέντρο Επεξεργασίας προκειμένου να εξετάζουν την υποβολή των Α.Π.Δ και την καταβολή των εισφορών, ενώ θα εξετάζονται και θα διεκπεραιώνονται τυχόν σημειώματα που υπάρχουν (καταγγελίες, έλεγχοι, Ε.ΥΠ.Ε.Α. κ.λ.π)

Τα Υποκ/τα, στην ασφ/κή περιοχή των οποίων λειτουργούν Παρ/τα του εργοδότη, εξετάζουν και διεκπεραιώνουν μόνο σημειώματα που υπάρχουν σε εκκρεμότητα και ενημερώνουν οίκοθεν το Υποκ/μα της έδρας για τις καταλογιστικές πράξεις που συνέταξαν (εγκ. 4/2002).

3.2. Ενέργειες Τμημάτων Εσόδων για τη βεβαίωση τρεχουσών εισφορών Οικοδομοτεχνικών έργων.

Ως γνωστόν και μετά την εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκ. 4/2002 εξακολουθεί να ενημερώνεται η Πινακίδα Παρακολούθησης του Έργου με τα στοιχεία χρέωσης (Α.Π.Δ. & Ε.Ε.) , τα στοιχεία πίστωσης (ΓΕΤΕ & ΠΕΕ) και τυχόν προσθέτων τελών και προσαυξήσεων.

3.2.1 Για το προσδιορισμό των απαιτητών εισφορών θα πρέπει ,

α) να ελεγχθεί από την πινακίδα παρακολούθησης του έργου:

3. εάν οφείλονται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές εισφορές με βάση τις υποβληθείσες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης ή Α.Π.Δ.

4. εάν έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στις κατ΄ ελάχιστα απαιτούμενες ημέρες εργασίας εισφορές για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί.

β) να διεκπεραιωθούν καταγγελίες και εκθέσεις επιτοπίων ελέγχων που εκκρεμούν.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν.2972/2001, που κοινοποιήθηκαν με την εγκ. 102/2001 ("προσαρμογή στο ΕΥΡΩ των διαδικασιών ασφάλισης Εσόδων") σε καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται μετά την 1/1/2002 και αφορούν χρονικές περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2001 περιέχουν αναλυτικές επιμέρους εγγραφές σε δρχ, και μόνο τα συνολικά ποσά σε ΕΥΡΩ.

3.2.2. Ειδικά για τις περιπτώσεις υποβολής Α.Π.Δ. μέσω INTERNET, για τις οποίες δεν έχει γίνει πλήρης καταχώρηση χρέωσης (εισφορές, ημέρες ασφάλισης, κατασκευαστική φάση) θα ζητείται από το ΚΕΠ εκτύπωση στην οποία θα απεικονίζονται τα στοιχεία χρέωσης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/10/06 παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, ήτοι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε, Π.Ε.Α.Π. (χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται η καταβολή παραβόλου).

β) Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, ήτοι Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π.,εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/06 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής.

Το ελάχιστο πόσο δόσης καθορίζεται σε 100,00 EYΡΩ.

Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή.

Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο.

Κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων και των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκ/των Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να ζητούν από τους εργοδότες ανά εξάμηνο την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος, για να διαπιστώνεται η καταβολή των απαιτητών τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Ο υπολογισμός των εκπτώσεων για τις Π.Ε.Α.Π. (πράξεις επιβολής αυτοτελών προστίμων) γίνεται βάση της τελευταίας ημερομηνίας υποχρέωσης υποβολής της δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη.

Για δε τις Π.Ε.Π.Α.Ε., η αντίστοιχη ημερομηνία υπολογισμού των εκπτώσεων είναι αυτή της σύνταξης της καταλογιστικής πράξης.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους Προϊσταμένους και τους ∆/ντές των μονάδων ως προς τον υπολογισμό των προσθέτων τελών και των λοιπών προσαυξήσεων, καθώς και των εκπτώσεων αυτών, για τον ακριβή υπολογισμό των ρυθμιζόμενων ποσών.

Εάν ενήμερος εργοδότης ζητήσει την υπαγωγή του στις κοινοποιούμενες διατάξεις τότε θα του χορηγούνται οι παρεχόμενες από τους άλλους νόμους (Ν.2676/99, Ν3050/02, Ν.3232/04, Ν.3302/04), εκπτώσεις για τα ήδη καταβληθέντα ποσά και επιπλέον το 80% ή το 50% αντίστοιχα, στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό οφειλής χρονικής περιόδου μέχρι 31/10/06, με την απαραίτητη προϋπόθεση της προσκόμισης Υπηρεσιακού Σημειώματος από το αρμόδιο Υποκ/μα.

Σε περίπτωση που συνταχθούν καταλογιστικές πράξεις μετά την έκδοση της απόφασης ρύθμισης, που ανάγονται σε χρονική περίοδο οφειλών που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση, θα θεωρούνται τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και θα πρέπει να εξοφληθούν προκειμένου να συνεχιστεί η ρύθμιση.

Οι ανωτέρω παρεχόμενες εκ των διατάξεων εκπτώσεις θα πραγματοποιηθούν στις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης .

Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μία μόνο ρύθμιση

Κατά τα λοιπά και στην παρούσα ρύθμιση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 49-55 του Ν. 2676/1999, όπως βελτιώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3232/04 και, μόνο κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων η προαναφερθείσα ρύθμιση θα θεωρηθεί για όλους τους εργοδότες που θα υπαχθούν σε αυτή ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Με ευθύνη των ∆/ντών και των Προϊσταμένων των Υποκ/των Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να αποσταλεί πρόσκληση προς όλους τους εργοδότες-οφειλέτες προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλλουν αίτηση εντός της προβλεπόμενης εκ των κοινοποιούμενων διατάξεων προθεσμία προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα για τον έλεγχο δικαιολογητικά.

Επίσης σας επισυνάπτουμε δελτίο τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.ΑΜ. και να δημοσιευθεί σε ΜΜΕ, τύπο, κ.λ.π της περιοχής σας όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις εργοδοτικές ενώσεις κ.λ.π

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή πέρα των δύο (2) δόσεων ανά δωδεκάμηνο καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του παρεχόμενου εκ του νόμου ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόμενου ποσού από κύρια εισφορά με τα αναλογούντα σε αυτή κατά την ημερομηνία εξόφλησης πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις, τις επιβαρύνσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη που αναβιώνουν κατά τα αναφερόμενα στις κοινοποιούμενες διατάξεις.

6. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ., ακόμα και όταν οφειλέτης είναι ενήμερος με τους όρους των ρυθμίσεων, έχει το δικαίωμα να διατηρεί τις επιβληθείσες κατασχέσεις και τις εγγραφείσες υποθήκες κατά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του, να επιβάλλει νέες κατασχέσεις κατά κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να εγγράφει νέες υποθήκες, για διασφάλιση της οφειλής (άρθρο 55 του Ν. 2676/99).

Δεν προσδιορίζονται όμως από τις αρμόδιες υπηρεσίες προγράμματα πλεισ/μού σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του.

Επισημαίνουμε όμως ότι για την κατηγορία των οφειλετών που έχει προσδιοριστεί πρόγραμμα πλειστηριασμού κατά των περιουσιακών τους στοιχείων, εφόσον υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση της συνολικής οφειλής τους στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. ή στις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκ/των χωρίς την προσκόμιση Υπηρεσιακού Σημειώματος, θα ζητείται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες να διεξαχθεί κατά προτεραιότητα έλεγχος σε αυτές τις επιχ/σεις από τα αρμόδια Τμήματα Εσόδων των Υποκ/των εφόσον ο εργοδότης τους έχει προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως ότι δεν τηρεί τα ανωτέρω στοιχεία προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να διενεργήσουν κατά κρίση έλεγχο άρθρο 26 παρ. 11 του Α.Ν.1846/1951.

Η ανωτέρω δυνατότητα επιβολής κατάσχεσης και εγγραφής υποθήκης ισχύει τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ, Συνεταιρισμών κ.λ.π), όσο και κατά των περιουσιακών στοιχείων των διοικούντων τα νομικά πρόσωπα, είτε σε περίπτωση διάλυσης ή συγχώνευσης των νομικών προσώπων, (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2556/97 - Σχ. εγκύκλιος 20/98), είτε και κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Ν. 2676/99 - Σχ. εγκύκλιος 15/99).

Για τους εργοδότες που θα υπαχθούν στην ρύθμιση και για όσο χρονικό διάστημα τηρούν τους όρους αυτής αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξαμένη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2721/99.

Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα, που ίσχυε η ρύθμιση (αρθ. 55 του Ν. 2676/99).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/12/1997 που δεν έχουν καταβληθεί από επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είχαν αναθέσει το χειρισμό ασφαλιστικών υποθέσεών τους, καθώς και την εμπρόθεσμη καταβολή των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών σε λογιστές, οι οποίοι εξαπάτησαν τους εντολείς τους και υπεξαίρεσαν από αυτούς χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεών τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς ή δεν τήρησαν ορθά τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία, εξοφλούνται σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κ.λ.π. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οι επιτηδευματίες που νομίμως έχουν υποβάλλει μέχρι 31/12/1998 μήνυση κατά των υπευθύνων για απάτη, υπεξαίρεση και λοιπές πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ του παρόντος και έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά των μηνυομένων και από την οποία προκύπτει ότι η μη εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των μηνυτών οφείλεται σε αξιόποινη πράξη των μηνυομένων.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης από 1/1/1998 να έχουν καταβληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί νόμιμα, να καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και να υποβληθεί σχετική αίτηση μέσα σε χρονικό διάστημα έξη μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένο αντίγραφο της μήνυσης και την τελεσίδικη απόφαση του οικείου δικαστηρίου που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής.

Οδηγίες για τη ρύθμιση των οφειλών των ανωτέρω κατηγοριών επιχ/σεων σε δόσεις, θα σας δοθούν με νεώτερη εγκύκλιό μας, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος νόμου, η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που
έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους Νομούς Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αναστέλλονται για τρεις μήνες, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν στους νομούς αυτούς από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιανουάριο 2006, αρχής γενομένης από 1η Φεβρουαρίου 2006, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών και άλλων προσαυξήσεων.

Οι εισφορές που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τους ανωτέρω οργανισμούς, μέχρι την 31/1/2006, που οφείλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους προς τους προαναφερόμενους ασφαλιστικούς φορείς, εξοφλούνται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με αφετηρία την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η τρίμηνη αναστολή. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.

Οδηγίες για τη ρύθμιση των οφειλών των ανωτέρω κατηγοριών επιχ/σεων σε δόσεις, θα σας δοθούν με νεώτερη εγκύκλιό μας, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΔΑΦ. Ε΄ ΠΕΡ. 5΄ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Α.Ν. 1846/51.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 72 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται συνολικά οι καθυστερούμενες οφειλές έδρας και έργων των επιχειρήσεων του εδαφ. ε΄ περ. 5 του άρθρου 8 του Α.Ν. 1846/1951 (ανάδοχοι δημοσίων έργων), στην Ταμειακή Υπηρεσία του αρμόδιου Υποκαταστήματος της έδρας της επιχείρησης ή στα αντίστοιχα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχείρησης, χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/10/06, που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία, κατά τα αναφερόμενα στις προϋποθέσεις υπαγωγής, του ελέγχου οικοδ/κών έργων, του τρόπου ρύθμισης, καθώς και της απώλειας αυτής, στο κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, με την προϋπόθεση όμως της κατάθεσης στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ ή την Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχείρησης, ισόποσης προς την συνολική οφειλή εγγυητικής επιστολής με υπολογισμένα τα πρόσθετα τέλη κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06).

 Σημειώνουμε ότι το αρμόδιο για τον έλεγχο της έδρας της επιχείρησης Υποκατάστημα, θα συλλέγει όλα τα Υπηρεσιακά Σημειώματα από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα των έργων που έχει αναλάβει η επιχείρηση και θα τα διαβιβάζει στο αρμόδιο για την ρύθμιση της οφειλής Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή Ταμειακή Υπηρεσία Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της απόφασης ρύθμισης θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ


Για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη λογαριασμού - πιστοποίησης για συγκεκριμένο ∆ημόσιο έργο από το Υποκ/μα απογραφής του έργου, θα πρέπει:

α) να προσκομίζεται από τον ανάδοχο Υπηρεσιακό Σημείωμα από το Ταμείο Είσπραξης ή την Ταμειακή Υπηρεσία Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας απ΄όπου θα προκύπτει η εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων (ενήμερος με απόφαση ρύθμισης)

β) να προσκομίζεται επίσης από τον ανάδοχο Υπηρεσιακό Σημείωμα από το Υποκ/μα της έδρας για την εμπρόθεσμη καταβολή τρεχουσών εισφορών.

Εν προκειμένω το Υποκ/μα της έδρας του αναδόχου θα πρέπει να ελέγχει την εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών από έδρα, παραρτήματα, συνυπεύθυνες επιχειρήσεις, τυχόν ιδιωτικά οικοδομικά έργα που εκτελεί καθώς επίσης και όλα τα ∆ημόσια έργα.

Διευκρινίζουμε ότι, ως τρέχουσες εισφορές για τα οικοδ/κά έργα θεωρούνται όσες δημιουργηθούν μετά την 1/11/06 και προέρχονται από Α.Π.Δ., Εκθέσεις Ελέγχου, εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ΚΑ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., καθώς και βάσει του συντελεστή εργατικής δαπάνης.

Υπενθυμίζουμε ότι η Κοινοπραξία δεν ευθύνεται για τις οφειλές των μελών της, αντίθετα τα μέλη της ευθύνονται για τις οφειλές της Κοινοπραξίας.

Επισημαίνουμε ότι το ποσό παρακράτησης που θα αναγράφεται στη χορηγούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας θα αντιστοιχεί στο τετραπλάσιο ποσό την μηνιαίας δόσης, όπως αυτή καθορίσθηκε στην απόφαση ρύθμισης της συνολικής οφειλής από το Ταμείο Είσπραξης ή την Ταμειακή Υπηρεσία Υποκ/τος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας της επιχ/σης, για το σύνολο των οφειλών που προέρχονται τόσο από τα κατά τόπους έργα που εκτελεί η επιχ/ση, όσο και από την έδρα (κοινή επιχ/ση) του εργοδότη. (συνημμένο σχετ. υπόδειγμα)

Κρίνουμε σκόπιμο να τονίσουμε ότι η διαδικασία χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμού ισχύει μόνο για τους αναδόχους δημοσίων έργων που θα προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόμου και για όσο διάστημα τηρούν τους όρους αυτής.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης (μη καταβολή δόσεων ή τρεχουσών εισφορών), θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του Ν.2676/99 (σχετ. εγκ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 45/01, 20/04).


ΥΠΟΚ/ΜΑ – ΠΑΡ/ΜΑ …………..

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ)

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:………………………….

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ……………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………

FAX: …………………………………. ………/……/200….

Αριθ. Πρωτ………

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Ν.3518/06)

Βεβαιώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας ο παρακάτω εργοδότης:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:…….…………………………………………………………ΑΓΜ:………..…

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ……………………………………………………………………….

Α.Φ.Μ.:………….έχει απογραφεί για την εκτέλεση του έργου…………………………… …………………………………ΑΜΟΕ:………………..του(της)…………………………… …………………………………………………………………………………………………..

(αναθέτουσα υπηρεσία) σύμφωνα με την από …………………………….σύμβαση - συμφωνητικό συνολικού προϋπολογισμού ΕΥΡΩ ……………………. Από τον έλεγχο και την εκκαθάριση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέχρι τον…………….λογαριασμό-πιστοποίηση ΕΥΡΩ ……………….σε συνδυασμό με τις Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις Εντολών Ασφάλισης και Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί προκύπτει ότι: 1

. Έχει ρυθμίσει την οφειλή του(της) προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. σε δόσεις με την με αριθ.……………απόφαση του……………………………….σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 και 72 του Ν.3518/06 και δεν οφείλει στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ποσά από ληξιπρόθεσμες δόσεις και τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

2. Οφείλει βάσει Συντελεστή Εργατικής δαπάνης ποσό ΕΥΡΩ…………………….. το οποίο πρέπει να αποδοθεί στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.………………………………μέχρι την …………………(τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης) άλλως επιβαρύνεται με πρόσθετα τέλη τα οποία ανέρχονται σε 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 8 παρ. 5 εδαφ. ε΄ του Α.Ν.1846/51, 39 παρ. 7 του Ν.2065/92, 59 του Ν.2676/99 και των αρθ. 28, 72 του Ν.3518/06 για είσπραξη του …………………………….. λογαριασμού και ισχύει μέχρι την εξόφληση του υπό τον όρο της παρακράτησης ποσού…………………..ΕΥΡΩ από το ποσό που θα του(της) καταβληθεί (ποσό τεσσάρων δόσεων). Ως εκ τούτου πρέπει να παρακρατηθεί το συνολικό ποσό………………….ΕΥΡΩ και να αποδοθεί: το ποσό……………………………ΕΥΡΩστο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ………………………………………………….. και ποσό …………………………….ΕΥΡΩ στο………………………………………………………………………….. (ταμειακή υπηρεσία έδρας)

Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. επιφυλάσσεται στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι οφείλονται εισφορές να τις αναζητήσει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα / /200..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ.

Με τι διατάξεις του άρθρου 28 Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 τ.Α΄- 21-12-06) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέχρι 2/4/2007, ως ακολούθως:

  • Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/2006 παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και λοιπών προσαυξήσεων Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π.
  • Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και στις λοιπές προσαυξήσεις δηλαδή Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/06 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής.
  • Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00ΕΥΡΩ
  • Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
  • Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν των προαναφερόμενων ευνοϊκών ρυθμίσεων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο, (το αργότερο μέχρι 2/4/2007) για να τους χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ύψος της οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
  • Σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα απαιτείται και από τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την λειτουργία τους.

 

 


ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ………………………

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες :

Αριθ. τηλεφώνου:

Αθήνα / /200..

ΠΡΟΣ: ………………………………….. …………………………………..

ΑΓΜ……………………………. ………………Τ.Κ………………

 

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 τ.Α΄21-12-2006) μπορείτε να εξοφλήσετε ή να ρυθμίσετε τις υπάρχουσες ή τις τυχόν οφειλές σας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε 96 δόσεις με ευνοϊκούς όρους ως εξής:

  • Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής απασχόλησης μέχρι 31/10/06 παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και λοιπών προσαυξήσεων Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π.
  • Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 96 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση 50% επί των κεφαλαιοποιημένων προσθέτων τελών κατά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου (12/06) και στις λοιπές προσαυξήσεις δηλαδή Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31/10/06 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 3% επί της συνολικής οφειλής.
  • Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100,00ΕΥΡΩ.
  • Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές προσαυξήσεις Παρακαλείσθε προκειμένου να τύχετε των προαναφερομένων ευνοϊκών όρων να προσκομίσετε στα αρμόδια Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο έως 2/4/07 και να εφοδιαστείτε με το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ύψος της οφειλής η οποία θα πληρωθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Η προσκόμιση σχετικού Υπηρεσιακού Σημειώματος του αρμοδίου Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. προς το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι υποχρεωτική ακόμη και σε περίπτωση μη λειτουργίας της επιχείρησής σας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των στοιχείων για έλεγχο της επιχείρησης και ρύθμισης των οφειλών θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να λάβουμε σε βάρος σας όλα τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ε.∆.Ε αναγκαστικά και άλλα μέτρα είσπραξης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

……/…./200………

Αριθμ. Πρωτ………………..

Α Ι Τ Η Σ Η

Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών των άρθρων 28, 72 του Ν.3518/06 (ΦΕΚ 272 τΑ΄21-12-06)

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυνία………………………………… ……………………………………………

Αριθμ. Μητρώου………………………… Είδος Επιχείρησης………………………. ………………………………………….. Α.Φ.Μ……………………………………

Τηλ. (σταθερό)………………………….. Τηλ.: (κινητό)……………………………

Παραρτήματα Επιχείρησης 1…………………………………………. 2…………………………………………. 3…………………………………………. 4………………………………………….

Στοιχεία Υπευθύνου Ιδιότητα στην Επιχείρηση …………………………………………… Φ.Ε.Κ……………………………………. Επώνυμο…………………………………. Όνομα……………………………………. Όν. Πατρός………………………………

Όν. Μητρός……………………………… Αριθμ. Ταυτότητας………………………

Ημ/Έκδοσης Έκδ. Αρχή………………... …………………………………………… Α.Φ.Μ…………………………………… ∆./νση Κατοικίας……………………….. …………………………………………. Συνημμένα: 1…………………………………………. 2…………………………………………. 3…………………………………………. 4………………………………………….

Προς Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ……………………………………………

 

Παρακαλώ, όπως διενεργήσετε έλεγχο και προβείτε στη ρύθμιση των τυχόν οφειλών μου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28, 72 του Ν.3518/06. Σας επισυνάπτω τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία. ∆ηλώνω υπεύθυνα ότι, αντίστοιχη αίτηση κατέθεσα ή θα καταθέσω μέχρι 2/4/2007, με τα απαραίτητα για τον έλεγχο στοιχεία, στα κατά τόπους Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που λειτούργησαν παραρτήματα μου έως 31/12/2001. Ως ανάδοχος ∆ημοσίων Έργων κατέθεσα ή θα καταθέσω αντίστοιχες αιτήσεις στα Υποκαταστήματα απογραφής των Έργων που εκτελώ. ……..ΑΙΤ……….

(Υπογραφή – Ονομ/μο – Σφραγίδα)

ΝΟΜΟΣ 3518/06

( ΦΕΚ 272/τ.Α΄/ 21-12-06 )

Άρθρο 28

Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών ΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

1.α) Οφειλόμενες απαιτητές εισφορές προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων oι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και oι οποίες αφορούν χρονική περίοδο μέχρι το τέλος του προηγούμενου της έναρξης ισχύος του νόμου αυτού μήνα, μετά των αναλογούντων σε αυτές πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων κεφαλαιοποιούνται και εξοφλούνται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί των πρόσθετων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων είτε σε μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, με έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμησή της με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 226 Α') και την τροποποίησή τους με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α').

Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί vα είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ. Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις. Εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι τα τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν που είναι απαιτητή δεν προκαλεί ανατροπή της ρύθμισης εάν αυτή αφορά μόνο δύο δόσεις σε κάθε δωδεκάμηνο.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες απαιτητές εισφορές ή από άλλη απαιτητή οφειλή και σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης η καταβολή προκαταβολής ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής. Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές μετά τη ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις.

 

β) Η ρύθμιση της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει: αα) για τους εργοδότες των ανέλεγκτων κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων μέχρι την ημερομηνία που αναφέρεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εφόσον υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση, προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία για έλεγχο στις Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι 31.3.2007.

ββ) για τις βεβαιωμένες και μη καταβληθείσες οφειλές των κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων που ανάγονται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι 31.3.2007.

γγ) για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής.

γ) Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51 έως 55 του ν. 2676/1999, όπως ισχύουν. 2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α'), όπως ισχύουν. ΄

Αρθρο 32

Eιδικές ρυθμίσεις οφειλόμενων εισφορών

2.α) Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και προς τους φορείς επικουρικής ασφάλισης περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.1997 που δεν έχουν καταβληθεί από επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είχαν αναθέσει το χειρισμό ασφαλιστικών υποθέσεων τους, καθώς και την εμπρόθεσμη καταβολή των πάσης φύσης ασφαλιστικών εισφορών σε λογιστές, οι οποίοι εξαπάτησαν τους εντολείς τους και υπεξαίρεσαν από αυτούς χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στην πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων τους προς τους ασφαλιστικούς φορείς ή δεν τήρησαν ορθά τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία, εξοφλούνται σε 12 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση προκαταβολής. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, διχαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης κλπ. που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.

β) Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται μόνο οι επιτηδευματίες που νομίμως έχουν υποβάλλει μέχρι 31.12.1998 μήνυση κατά των υπευθύνων για απάτη, υπεξαίρεση και λοιπές πράξεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ του παρόντος και έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατά των μηνυομένων και από την οποία προκύπτει ότι n μη εκπλήρωση των ασφαλιστικών υπο-χρεώσεων των μηνυτών οφείλεται σε αξιόποινη πράξη των μυνηομένων .

 γ) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης από 1.1.1998 να έχουν καταβληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί νόμιμα, να καταβάλλονται κανονικά οι τρέχουσες εισφορές μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και να υποβληθεί σχετική αίτηση μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένο αντίγραφο της μήνυσης και την τελεσίδικη απόφαση ταυ οικείου δικαστηρίου που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου αυτής.

δ) Εάν οι επιτηδευματίες που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή έχουν ήδη καταβάλει ποσά για την εξόφληση της κύριας οφειλής, τα καταβληθέντα δεν αναζητούνται και δεν συμψηφίζονται. Ποσά που έχουν καταβάλει για πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, λοιπές επιβαρύνσεις, δικαστικά έξοδα, δικαιώματα εκτέλεσης κ.λ.π. που έχουν βεβαιωθεί για την αιτία αυτή συμψηφίζονται με τα λοιπά χρέη και υποχρεώσεις των οφειλετών.

ε) Στη ρύθμιση του παρόντος, υπάγονται και όσοι από τους παραπάνω επιτηδευματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 31.12.1997 με άλλες διατάξεις, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

στ) Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα-σίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 49

Εξόφληση καθυστερούμενων εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους

2. α) Η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους Νομούς Κεφαλληνίας και Ιθάκης, αναστέλονται για τρεις μήνες, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν στους νομούς αυτούς από τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιανουάριο 2006, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου 2006, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων.


β) Οι εισφορές, που αναφέρονται στα προηγούμενο εδάφιο, καθώς και οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τους ανωτέρω οργανισμούς, μέχρι την 31.1.2006, που οφείλονται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους προς τους προαναφερόμενους ασφαλιστικούς φορείς, εξοφλούνται σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με αφετηρία την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η τρίμηνη αναστολή. Τα ποσά των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων, δικαστικών εξόδων και δικαιωμάτων εκτέλεσης που αναλογούν στις παραπάνω εισφορές διαγράφονται.

γ) Στις διατάξεις της ρύθμισης αυτής υπάγονται και όσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένοι έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις ανωτέρω περιοχές και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με άλλες διατάξεις, για το μέρος της οφειλής που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 72

Οι διατάξεις ταυ άρθρου 28 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της περίπτωσης 5 του άρθρου 8 του αν. 1846/1951, όπως ισχύει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τις κοινές και οικοδομοτεχνικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση της κατάθεσης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ισόποσης προς την οφειλή εγγυητικής επιστολής.

Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν. 2676/1999, με εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 54 του ίδιου νόμου, το οποίο δεν εφαρμόζεται για τη ρύθμιση αυτή.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης