Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΕ Αρ.Πρ. 15782/2.12.06 Πρόγραμμα δράσης Υπ.Ε.Ε. για το έτος 2007 - Κατευθύνσεις - Στόχοι.

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΠΕΕ Αρ.Πρ. 15782/2.12.06
Πρόγραμμα δράσης Υπ.Ε.Ε. για το έτος 2007 - Κατευθύνσεις - Στόχοι.


ΥΠΕΕ Αρ.Πρ. 15782/2.12.06 Πρόγραμμα δράσης Υπ.Ε.Ε. για το έτος 2007 - Κατευθύνσεις - Στόχοι.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα,28/12/06

Αρ. πρωτ.: 15782

Προς: Όλες τις Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:Πρόγραμμα δράσης Υπ.Ε.Ε. για το έτος 2007 - Κατευθύνσεις - Στόχοι.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Υπηρεσία μας από τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της και έχοντας σαν γνώμονα, το γεγονός ότι, η αντιμετώπιση και ο περιορισμός της κάθε μορφής οικονομικού εγκλήματος, απαιτεί την ύπαρξη σύγχρονων διωκτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα λειτουργούν οργανωμένα, προγραμματισμένα, με επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες και προκαθορισμένους στόχους και όχι τυχαία και αποσπασματικά, καθιέρωσε τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης.

Ο σωστός προγραμματισμός και σχεδιασμός των ελέγχων, η επιτυχής επιλογή των στόχων που θα στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα, ανάλυση και εκτίμηση αυτών, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την αύξηση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών και την αποτελεσματική παρέμβαση τους σε κάθε μορφή παράνομης δράσης, με αντικειμενικό σκοπό την στήριξη των δημοσιονομικών στόχων και την διαφύλαξη ουσιωδών κοινωνικών αγαθών, όπως ο υγιής ανταγωνισμός και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο προγραμματισμός δράσης του έτους 2007, σχεδιάστηκε και δομήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να δίνει απάντηση στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα της χώρας μας και παράλληλα η δομή του να είναι διαχρονική, ώστε εύκολα να μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτόν νέες απαιτήσεις.


2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

2.1. Παραδοχές κατάρτισης προγραμματισμού.

Το πρόγραμμα δράσης του έτους 2007 καταρτίστηκε με βάση τις παρακάτω παραμέτρους:

Την ανάγκη υλοποίησης της δημοσιονομικής πολιτικής για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και παράλληλα την περιστολή του παραεμπορίου και της παραοικονομίας.
 
Τους δείκτες  παραβατικότητας, για το εντεκάμηνο 2006, ανά κατηγορία δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
 
Την υλοποίηση της προσπάθειας για μετατόπιση του κέντρου βάρους των ελέγχων σε μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και ομίλους. 
 
Τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.
 
Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής της Ελληνικής επικράτειας, έχοντας ως βάση τη χαρτογράφηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της.
Τη γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκαν από την μέχρι σήμερα δράση καθώς και τη στατιστική ανάλυση των διαθεσίμων δεδομένων.
Την αποτελεσματικότητα των διενεργηθέντων ελέγχων και τα χρησιμοποιούμενα μέσα δίωξης.
Την αριθμητική σύνθεση του προσωπικού κάθε Περιφερειακής Δ/νσης.
 
Την αναγκαιότητα της ποιοτικής αναβάθμισης των ελέγχων της ΥΠ.Ε.Ε., οι οποίοι πρέπει να αφορούν στην ταυτόχρονη εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, όπου αυτό απαιτείται και να μην εξαντλούνται μόνο στο φορολογικό ή μόνο στο τελωνειακό αντικείμενο, προκειμένου να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση και όχι αποσπασματική παρουσία σε όλες τις επιχειρήσεις.
 

Σημειώνεται ότι από τις εκτυπώσεις των αντίστοιχων πινάκων μηνός  Νοεμβρίου 2006 προκύπτει ότι:

Πέντε Περιφερειακές Διευθύνσεις εξαντλούν όλο το πεδίο αρμοδιοτήτων της Υπ.Ε.Ε., σε μικρό όμως ποσοστό πραγματοποιηθέντων ελέγχων.
 
Τέσσερις Περιφερειακές Διευθύνσεις έχουν πραγματοποιήσει παράλληλα έλεγχο σε φορολογικό και τελωνειακό αντικείμενο υποτυπωδώς.
 
Οι υπόλοιπες Περιφερειακές Διευθύνσεις κάνουν μονομερείς ελέγχους, δηλαδή μόνο σε φορολογικό ή σε τελωνειακό αντικείμενο.
Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται τα αποτελέσματα ελέγχων με επακόλουθο να μην υλοποιείται σωστά ο προγραμματισμός δράσης.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι επιβάλλεται η πιστή τήρηση των οδηγιών που έχουν δοθεί για το θέμα αυτό.


2.2. Κριτήρια του προγραμματισμού δράσης.

Κύρια κριτήρια του προγραμματισμού δράσης αποτέλεσαν:

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τομέας δραστηριότητας, η νομική μορφή, η κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, η επικινδυνότητα και η παραβατικότητα κατά κλάδο και δραστηριότητα.
 
Τα οικονομικά χαρακτηριστικά, όπως ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη ή ζημιές, συντελεστής καθαρού κέρδους και ύψος δαπανών, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και η προέλευση κεφαλαίων
 
Τα χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.
 
2.3. Η μορφή του προγραμματισμού δράσης

Για να ανταποκρίνεται ο προγραμματισμός στο ανωτέρω πλαίσιο  χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του προγραμματισμού δράσης 2006 οι κατηγορίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται σήμερα και αφορούν κατηγορίες ελέγχου με βάση:

τις δραστηριότητες και τα αγαθά, όπως αυτές περιγράφονται  με τον Κωδικό  Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και εμφανίζονται στις  γενικές και επιμέρους κατηγορίες έχοντας πρώτο ψηφίο τη μονάδα (1)
 
τα προϊόντα, καθεστώτα, κ.λ.π. τα οποία δεν εντάσσονται στην κωδικοποίηση με βάση τη δραστηριότητα ή είναι αναγκαίο να ελέγχονται ως προϊόντα (πετρέλαιο, αιθυλική αλκοόλη κ.λ.π.) ή ως καθεστώς (επιδοτήσεις κ.λ.π.).Οι γενικές και επιμέρους κατηγορίες, που αφορούν τους ελέγχους αυτούς, έχουν πρώτο ψηφίο τον αριθμό δύο (2)
 
 τους ελέγχους διακίνησης που εμφανίζονται στη  γενική και επιμέρους κατηγορίες έχοντας ως πρώτο ψηφίο τον αριθμό τρία (3).
  

2.3.1. Γενικές-επιμέρους κατηγορίες στοχευμένων ελέγχων

Για την καλύτερη αποτύπωση των επιμέρους κατηγοριών ελέγχων και ενόψει του νέου πληροφοριακού συστήματος που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία στην ΥΠ.Ε.Ε. διαφοροποιήθηκαν κάποιες γενικές κατηγορίες και δημιουργήθηκαν νέες. Ειδικότερα:

Η γενική κατηγορία 201 «Πετρελαιοειδή προϊόντα» μετονομάσθηκε σε «Ενεργειακά προϊόντα» και δημιουργήθηκαν σ΄ αυτή οι παρακάτω νέοι κωδικοί ελέγχων:

 • 2010905 «Ιδιωτικής χρήσης»
 • 2010928 «Πωλητές πετρελαίου θέρμανσης»
 • 2010929 «Εγγεγραμμένοι και μη εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες»
 • 2010930 «Φορολογικοί εκπρόσωποι»
   

Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία 208 «Ισοπροπυλική Αλκοόλη» με επιμέρους είδος ελέγχου τον κωδικό 2080001«Ισοπροπυλική Αλκοόλη».
 
H γενική κατηγορία 231 «Ναρκωτικά- Όπλα- Πρόδρομες ουσίες» διασπάστηκε σε τρεις :
231 «Ναρκωτικά» με επιμέρους είδη ελέγχων
 

 • 2313901 «Ναρκωτικές και ψυχοτρόπες ουσίες» (μετονομασία του μέχρι σήμερα κωδικού)
 • 2313905 «Ταχυδρομικά δέματα»
 • 2313906 «Έλεγχοι ναρκωτικών σε φαρμακεία» (νέος κωδικός)
 • 2313907 «Εταιρείες ταχυμεταφορών (curiers)»


 
232 «Όπλα και Εκρηκτικά» με επιμέρους είδος ελέγχου

 • 2320001 «Έλεγχος όπλων» (νέος κωδικός) και

233 «Πρόδρομες Ουσίες» με επιμέρους είδος ελέγχου

 • 2330001 « Έλεγχος νόμιμων διαδικασιών εισαγωγής- εξαγωγής- μεταποίησης πρόδομων ουσιών» (νέος κωδικός)
   

Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία 234 «Πολιτιστικά αγαθά» με επιμέρους είδος ελέγχου τον κωδικό 2340001 «Έλεγχος πολιτιστικών αγαθών» (νέος κωδικός)
 
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία 235 «Πυρηνικά, Ραδιενεργά και Τοξικά Απόβλητα» με επιμέρους είδος ελέγχου τον κωδικό 2350001 «Πυρηνικά, Ραδιενεργά και Τοξικά Απόβλητα» (νέος κωδικός)
 
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία 236 «Αναβολικά» με επιμέρους είδος ελέγχου τοος κωδικούς

 • 2360001 « Έλεγχος αναβολικών»
 • 2360002 «Έλεγχος συμπληρωμάτων διατροφής».
   

Τέλος προσδιορίστηκε συνολικός αριθμός στόχων ανά Γενική Κατηγορία Ελέγχου και Περιφερειακή Διεύθυνση.


2.3.2. Γενική -επιμέρους κατηγορίες ελέγχου διακίνησης

Επίσης για την καλύτερη αποτύπωση των επιμέρους κατηγοριών ελέγχων      διακίνησης τόσο στον τομέα των ελέγχων για ναρκωτικά όσο και για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις αυτοκινούμενες εργαστηριακές μονάδες για τη χημική ανάλυση των καυσίμων που παραχωρήθηκαν στην Υπ.Ε.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης προστέθηκαν οι εξής νέοι κωδικοί ελέγχου:

 

 • 3000415 «Με van (ΚΕΔΑΚ) ενεργειακά σε πρατήρια»
 • 3000416 «Με van (ΚΕΔΑΚ) ενεργειακά λοιπά»
 • 3003906 «Έλεγχοι ναρκωτικών σε Conteiners από χώρες υψηλού κινδύνου»
 • 3003918 «Έλεγχοι ναρκωτικών σε πλοία»
 • 3003919 «Έλεγχοι ναρκωτικών σε οχήματα σε κομβικά σημεία εισόδου».
   


Με βάση το μέγεθος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης προσδιορίστηκαν στη γενική κατηγορία “διακίνηση” τα συνεργεία ελέγχου με βαρύτητα στους ελέγχους των καυσίμων σε όσες Περιφερειακές Διευθύνσεις διαθέτουν τις αυτοκινούμενες εργαστηριακές μονάδες. Σημειώνεται ότι κάθε συνεργείο ελέγχου διακίνησης θα πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον επτά ελέγχους.


3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
3.1. Στρατηγικοί άξονες του προγραμματισμού δράσης.

Το πρόγραμμα δράσης του έτους 2007 κινείται στους παρακάτω στρατηγικούς άξονες:

Έλεγχοι απόδοσης Φ.Π.Α.
 

Η επιλογή αυτή αποτελεί πάγια επιδίωξη για τον περιορισμό της απώλειας εσόδων από την αποφυγή καταβολής του Φ.Π.Α. στην εγχώρια παραγωγή, κατανάλωση, την παροχή υπηρεσιών και τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Έλεγχοι για την αποκάλυψη χρήσης πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων.
 

Με ιδιαίτερη ένταση και έμφαση, θα συνεχισθούν οι έλεγχοι για την αποκάλυψη χρήσης πλαστών, εικονικών και νοθευμένων στοιχείων. Η περίπτωση αυτή συνιστά ιδιάζουσα φορολογική παράβαση, που θίγει ευθέως τα δημόσια έσοδα (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος κ.λ.π.) και στην ουσία δεν πρόκειται για φοροδιαφυγή, αλλά για φοροκλοπή που ενέχει τα  εννοιολογικά χαρακτηριστικά της υπεξαίρεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι για τους συγκεκριμένους ελέγχους είχε εκπονηθεί οδηγός ελέγχου (έγγραφό μας 106122/3-9-2001), ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης νέου επικαιροποιημένου που θα εκδοθεί τον Ιανουάριο 2007, καθώς επίσης ότι υπάρχει στη διάθεση κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης το τελευταίο αναθεωρημένο αρχείο εκδοτών πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων (έγγραφό μας ΕΜΠ. 316/4-11-05) που πρέπει να αξιοποιείται σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που παρέχει η Γ.Γ.Π.Σ.. Προτεραιότητα επιβάλλεται να δοθεί στην άντληση και διασταύρωση πληροφοριών που αφορούν τους λήπτες τέτοιων στοιχείων. Σημειώνεται ότι νεώτερο αναθεωρημένο αρχείο εκδοτών πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, πρόκειται να σταλεί το συντομότερο δυνατόν και πάντως μέσα στον μήνα Ιανουάριο του έτους 2007.

 Έλεγχοι στην παροχή υπηρεσιών
 

Η αναγκαιότητα εντατικών ελέγχων στον τομέα αυτό αναδεικνύεται από την μελέτη των σχετικών στοιχείων των προηγούμενων χρόνων, τα οποία αποκαλύπτουν μεγάλο αριθμό παραβατών και παραβάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μη εμφάνιση των εσόδων και στην υποτιμολόγηση των υπηρεσιών.

Έλεγχοι διακίνησης
 

Μεγάλο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων εκφράζεται μέσα από την διακίνηση αγαθών, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι διακίνησης να αποτελούν διαρκή στόχο για την ΥΠ.Ε.Ε. Γι’ αυτό το λόγο οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένοι διερευνώντας τόσο τα φορολογικά θέματα (ύπαρξη στοιχείων διακίνησης, καταμέτρηση μεταφερομένων ποσοτήτων κ.λ.π.) όσο και τα λοιπά, κατά περίπτωση, θέματα όπως νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς Φ.Δ.Χ. και Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (Ν.3446/2006), παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης κ.λ.π. καυσίμων (Ν.2873/2000) ή νομιμότητα κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες.

Θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε για μια ακόμη φορά κάποιες παραμέτρους που θα καταστήσουν τους συγκεκριμένους ελέγχους αποτελεσματικότερους και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία κλίματος πρόληψης, όπως:

Η προεπιλογή στόχων για έλεγχο:

 • Βυτιοφόρων αυτοκινήτων
 • Εμπορικών κέντρων
 • Κεντρικών και δημοτικών αγορών
 • Η προεπιλογή κομβικών σημείων (Εθνικοί οδοί, λιμάνια κ.λ.π.) για έλεγχο:
 • Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
 • Βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων και οινοπνεύματος
 • Έλεγχος εμπορευματοκιβωτίων
 • Η διενέργεια εμφανών ελέγχων σε:
 • Εμπορικά κέντρα
 • Περιοχές με μεγάλο ελεγκτικό ενδιαφέρον

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται κυρίως τις εορταστικές περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα με τη χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων αλλά και πεζών συνεργείων που θα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση με σκοπό τη δημιουργία κλίματος πρόληψης.

 Η χρησιμοποίηση των VAN  για έλεγχο:

     -Στα διόδια

     -Στα λιμάνια

     -Σε κεντρικούς οδικούς άξονες

 

Έλεγχοι επενδύσεων - επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων  
Οι επενδύσεις - επιδοτήσεις αποτελούν κύριο μοχλό ανάπτυξης των οικονομιών και ως εκ τούτου ο έλεγχος διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών κονδυλίων αποτελεί διαρκή στόχο, έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι σκοποί που εξυπηρετούνται μέσω των υπόψη χρηματοδοτήσεων προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

 Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης - Πετρελαιοειδή κλπ.
 

Οι υψηλές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις σε συνδυασμό με το μέγεθος  των διακινούμενων ποσοτήτων στα ενεργειακά προϊόντα, στα καπνικά  και στα αλκοολούχα, αποτελούν κίνητρο για παράνομα κέρδη και τα καθιστούν ιδιαίτερα ευεπίφορα στη λαθρεμπόρευση και στη νοθεία τους.

Για τον έλεγχο στα ενεργειακά προϊόντα έχει εκπονηθεί Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχου και ιδιαίτερο, επικαιροποιημένο, Έκτακτο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχου (103070/11-03-2003) για τα ναυτιλιακά καύσιμα και τους πωλητές πετρελαίου και κηροζίνης θέρμανσης.

Ειδικότερα, πέραν της γενικής εγκυκλίου μας 102715/15-03-2005 για εντατικοποίηση των ελέγχων σε θέματα Ε.Φ.Κ., για τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο εκδόθηκε και εφαρμόζεται η αριθμ. 11874/09-10-2006 εγκύκλιος διαταγή μας, όπως και η εγκύκλιός μας 11874/9-10-2006.

Στις παραπάνω εγκυκλίους τονίζεται ότι, κατά το στάδιο της διακίνησης, οι έλεγχοι θα διενεργούνται  με τη χρησιμοποίηση των κινητών εργαστηριακών μονάδων (ΚΕΔΑΚ), των ειδικών ΤΕΣΤ ανίχνευσης ιχνηθετών, όπως και τη χρησιμοποίηση των κινητών εργαστηριακών μονάδων (VAN). Είναι γνωστό ότι οι έλεγχοι των πετρελαιοειδών γίνονται αποτελεσματικότεροι, με την χρήση από την Υπηρεσία μας, των ειδικών αυτοκινούμενων μονάδων χημικής ανάλυσης τύπου VAN, που παρελήφθησαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για τους ελέγχους στην αιθυλική αλκοόλη - αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα έχουν εκπονηθεί και εφαρμόζονται αντίστοιχα οι υπ΄αριθμ. 110791/26-09-2003 και 103313/18-03-2003, οδηγοί ελέγχου. Ακόμη για τον έλεγχο των ποτών, σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την εγκύκλιό μας 13018/31-10-2006, στην οποία μεταξύ των άλλων τονίζεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα των ποτών όχι μόνο διότι η αλκοόλη είναι προϊόν υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά προορίζεται και για ανθρώπινη κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει και ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον.

 Επιχειρήσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Οι έλεγχοι αυτοί εστιάζονται σε :

-    Κέντρα διασκέδασης με επώνυμους καλλιτέχτες.

-    Μπαρ – Ντισκοτέκ.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό των ελέγχων των επιχειρήσεων αυτών και ιδιαίτερα των <<επώνυμων>> κέντρων διασκέδασης, με στόχευση την πραγματοποίηση όσον το δυνατόν  περισσότερων ελέγχων.

Επίσης να επιδιωχθεί η εντατικοποίηση και η μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των ελέγχων αυτών, ιδίως τη χειμερινή περίοδο, τις ημέρες των εορτών, διακοπών, κλπ.

Για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων θα ληφθεί υπόψη το <<ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο των κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων ψυχαγωγίας>>, ιδιαίτερα το κεφάλαιο <<μέθοδοι ελέγχου-βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις>> αυτού, οι πολυγραφημένες εγκύκλιες ΠΟΛ 1087&1097/2003 (υπόχρεοι σε έκδοση εισιτηρίου είναι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους εφόσον χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική με ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων), όπως και η εγκύκλιος μας 13018/31-10-2006.

Αυτονόητο  είναι ότι στους ελέγχους των καταστήματων αυτών θα γίνεται και έλεγχος των ποτών.

Ναρκωτικά, όπλα, πρόδρομες ουσίες.

Με στόχο την αποτελεσματική και ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί η  ροή πληροφοριών καθώς και έντυπου  ενημερωτικού υλικού, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων, πάνω σε νέα δεδομένα όπως, νέες χώρες παραγωγής ναρκωτικών, δρόμοι διακίνησης, μέθοδοι απόκρυψης, νέες συνθετικές ουσίες, αλλαγές στην νομοθεσία.

Λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει το πεδίο δράσης της Υ.Π.Ε.Ε. θα δοθεί προτεραιότητα στην συγκέντρωση αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας, της Ε.Ε. αλλά και τις τρίτες Χώρες με σκοπό την εντατικοποίηση των ελέγχων επί συγκεκριμένων υποθέσεων-στόχων .

Προκειμένου να αποφευχθεί η εκτροπή προδρόμων ουσιών ναρκωτικών θα διενεργηθούν έλεγχοι σε επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εισαγωγές εξαγωγές ή δραστηριότητες μεσαζόντων καθώς και σε επιχειρήσεις που αποθηκεύουν, παρασκευάζουν, παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται ή διανέμουν αυτές με σκοπό να διαπιστωθεί αν εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και η σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση.

Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε ιατρούς και φαρμακεία  προκειμένου να αποφευχθεί η χορήγηση ναρκωτικών χωρίς να υπάρχει πραγματική και συγκεκριμένη ιατρική ένδειξη ή χορήγηση τους χωρίς την προσήκουσα κατά τους όρους του νόμου ιατρική συνταγή ή πέρα απ’ όσα αναγράφονται σ’ αυτή.

Επίσης προτεραιότητα να δοθεί στην διενέργεια ελέγχων σε εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών και ειδικότερα σε εμπορευματοκιβώτια (container) τα οποία προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστεί η διενέργεια ελέγχων στα βόρεια σύνορα της χώρας σε άτομα και μεταφορικά μέσα με σκοπό την αντιμετώπιση της  διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και όπλων είτε αυτά έχουν σαν ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς την Ελλάδα είτε σαν  τελικό προορισμό την διοχέτευση τους  στην ελληνική αγορά.

Σε περιόδους με αυξημένη τουριστική κίνηση θα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι σε Αεροδρόμια και Λιμάνια που παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση επιβατών και εμπορευμάτων, ιδιαίτερα προς ορισμένους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδος. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε ελέγχους επιβατών και οχημάτων που διακινούνται με ημερήσια δρομολόγια μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Τούρκικων παραλίων.

Πέρα από τους ελέγχους που αφορούν στον εντοπισμό παραβάσεων στη διακίνηση ναρκωτικών και εκτροπή προδρόμων ουσιών θα ενταθούν οι έλεγχοι που αφορούν το εμπόριο και την διακίνηση όπλων και εκρηκτικών.


3.2. Ελεγκτικοί στόχοι πρώτης προτεραιότητας.

Στο πεδίο δράσης της ΥΠ.Ε.Ε. θα είναι το επόμενο έτος όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον παρόντα προγραμματισμό δράσης, πλην όμως στους παρακάτω τομείς θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα διότι από την μέχρι σήμερα ανάλυση των δεδομένων και την αξιοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων θεωρούνται αυξημένου ελεγκτικού ενδιαφέροντος :

 • Μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με το αν υπάρχουν ενδείξεις μη εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων 
 • Πετρελαιοειδή προϊόντα
 • Επιχειρήσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
 • Παραεμπόριο - ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.
 • Μονάδες φιλοξενίας - εστίασης
 • Κατασκευές και συναφείς δραστηριότητες 
 • Υγεία και κοινωνική μέριμνα
 • Εμπορία, συντήρηση, επισκευή και νομιμότητα κυκλοφορίας επιβατικών κ.λ.π.   αυτοκινήτων
 • Λιανικό εμπόριο
 • Διακίνηση - εμπορία - τυποποίηση αγροτικών προϊόντων
 • Επιχειρηματικές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (διαφημίσεις, λογιστική υποστήριξη, μεσιτείες κ.λ.π.)
 • Χονδρικό εμπόριοΜηχανήματα έργου
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Εκπαίδευση
 • Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 
 • Ναρκωτικά - όπλα - πρόδρομες ουσίες
 • Χερσαίες μεταφορές και συναφείς δραστηριότητες- νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων
 • Αιθυλική αλκοόλη
 • Επιδοτήσεις κατά την εξαγωγή
 • Έλεγχος παράνομης προέλευσης κεφαλαίων
 • Πνευματικά δικαιώμτα - εμπορικά σήματα - παραποιήσεις - απομιμήσεις.
   

3.3. Αριθμητικοί στόχοι.

Το ετήσιο πρόγραμμα της ΥΠ.Ε.Ε. για το έτος 2007 προβλέπει μεταξύ των άλλων:

-Στοχευμένους ελέγχους (εντός της επιχείρησης)  62.000.
 
-Για τους ελέγχους διακίνησης, 11.600 συνεργεία (κατά μέσο όρο σε κάθε συνεργείο αντιστοιχούν τουλάχιστον επτά  έλεγχοι).
 

Το ετήσιο πρόγραμμα έχει ως εξής:


           Συγκεντρωτικός πίνακας στόχων για το 2007

                                                           Περιφερειακή Διεύθυνση

 

Στοχευμένοι    έλεγχοι

Συνεργεία διακίνησης

Αττικής

       20.000

     4.500

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών

            700

            0

Κεντρικής Μακεδονίας

         8.400

     1.300

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης

             200

            0

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

         3.200

        700

Δυτικής Μακεδονίας

          1.800

        400

Ηπείρου

         3.200

        800

Θεσσαλίας

         3.500

        850

Ιονίων Νήσων

         1.000

        200

Δυτικής Ελλάδας

         5.500

     1.000

Στερεάς Ελλάδας

         1.300

        350

Πελοποννήσου

         3.800

        400

Βορείου Αιγαίου

         3.000

        200

Νοτίου Αιγαίου

         2.400

        200

Κρήτης

         4.000

        700

ΣΥΝΟΛΑ

       62.000

   11.600

 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

4.1. Πληροφορική

Πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων συστημάτων:

«ΑΡΤΕΜΙΣ»
 
«TAXIS»
 
«REGDATA»
 

4.2. Προσωπικό

Θεωρείται ως ο πιο κρίσιμος και σημαντικός παράγοντας για την υλοποίηση του προγραμματισμού δράσης και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η βέλτιστη αξιοποίησή του.

Η στελέχωση των συνεργείων ελέγχου θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα, αφενός το βαθμό δυσκολίας του ελέγχου και αφετέρου δυνατότητες, γνώσεις και εμπειρίες των υπαλλήλων.

Περαιτέρω οι υπάλληλοι πρέπει να κατανοήσουν τον ρόλο και τη σημασία της υπηρεσιακής τους λειτουργίας, ώστε κάθε υπηρεσιακή ενέργεια να επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας συντεταγμένης, οργανωμένης και αξιόπιστης υπηρεσίας.

  Για τους λόγους αυτούς, κατά την άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων, επιβάλλεται:

 • Το ήθος και η ευγένεια
 • Ο σεβασμός στα δικαιώματα και την προσωπικότητα των πολιτών
 • Η διαφάνεια των ενεργειών
 • Η πίστη στην νομιμότητα και την ισονομία, χωρίς διακρίσεις και προκαταλήψεις
 • Ο επαγγελματισμός και ο αυτοέλεγχος.
   

4.3. Μέσα Δίωξης

Θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων μέσων δίωξης ( VAN,X-RAYκ.λ.π.) στα διόδια, στο εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο, στα λιμάνια στα σύνορα, έξω από τα εισαγωγικά- εξαγωγικά Τελωνεία και ελεύθερες ζώνες καθώς και σε κάθε σημείο που κρίνεται πρόσφορο για καλύτερους και αποτελεσματικότερους ελέγχους στον τομέα της διακίνησης.


4.4. Διαδικαστικά

Ο προγραμματισμός γίνεται με βάση την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης, ώστε αυτή να προσδιορίζεται μοναδικά. Μ’ αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν αλλεπάλληλες επισκέψεις στην ίδια επιχείρηση.
 
Οι στοχευμένες εντολές πρέπει με σαφήνεια να αναφέρουν τους κωδικούς των Γενικών και Επιμέρους Κατηγοριών ελέγχου καθώς και τις επιχειρήσεις στόχους.
 
Επιβάλλεται υποχρεωτικά το κάθε συνεργείο ελέγχου να συμπληρώνει τα κατάλληλα έντυπα ελεγκτικών επαληθεύσεων για κάθε έλεγχο.
 
Τα τμήματα Προγραμματισμού και Πληροφορικής των Π.Δ. πρέπει να στελεχωθούν κατάλληλα, ώστε σε συνεργασία με το αντίστοιχο Τμήμα της Κ.Υ. να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της υλοποίησης του προγραμματισμού.

5. ΤΕΛΙΚΑ

Θεωρούμε βέβαιο ότι με κύρια κατεύθυνση τον παρόντα προγραμματισμό δράσης θα επιτευχθεί η επιδιωκόμενη με τη δημιουργία της ΥΠ.Ε.Ε., ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο υλοποίησης των σκοπών της Υπηρεσίας για στήριξη των δημοσιονομικών στόχων, διασφάλιση υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος και εμπέδωση αισθήματος δικαιοσύνης και ισονομίας στους πολίτες.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Ειδικός Γραμματέας

Ηλίας Αργυρός

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης