Αποτελέσματα live αναζήτησης

1097603/1206/Α0006/3.12.2004 Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2004 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1097603/1206/Α0006/3.12.2004
Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.


Αριθ. 1097603/1206/Α0006 (ΦΕΚ Β΄ 1831/09.12.2004)

Καθορισμός χρόνου παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ) και παράδοση των υποθέσεών τους σε Δ.Ο.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 60 του Ν.3283/2004 "Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις" (Α΄ 210).

β) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 "Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α΄38).

γ) Του άρθρου 32 του Ν.1828/1989 (Α΄2) "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Ν.2443/1996 (Α΄ 265) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις".

δ) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


1. Ορίζουμε ως χρόνο παύσης λειτουργίας των Τοπικών Ελεγκτικών Κέντρων (Τ.Ε.Κ) την 31η Δεκεμβρίου 2004.

2. Οι υποθέσεις, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Τ.Ε.Κ, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ Α΄ Τάξης, που είναι αρμόδιες για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2004 ή του τελευταίου οικονομικού έτους, εφόσον αφορούν επιχειρήσεις ή φορολογούμενους που διέκοψαν τη δραστηριότητά
τους πριν το οικονομικό έτος 2004 ή δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2004, κατά περίπτωση.

Στις ίδιες Δ.Ο.Υ περιέρχονται και όλες οι ανέλεγκτες υποθέσεις των προηγούμενων οικονομικών ετών.

3. Οι υποθέσεις: α) που αφορούν κοινοπραξίες κατασκευής τεχνικών έργων, περιέρχονται σε Δ.Ο.Υ Α΄ Τάξης, ανάλογα με την κατά τόπον αρμοδιότητά τους, κατά τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β΄486) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 1089529/1366/Α0006/28.7.1998 (Β΄841) και 1052446/7121/ΔΕ Β΄/7.6.2000 (Β΄755)
όμοιες αποφάσεις.

β) που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και οι υποθέσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και έχουν εκδοθεί οι οικείες καταλογιστικές πράξεις, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι λοιπές διαδικασίες αρμοδιότητας των Τ.Ε.Κ, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ, που είναι αρμόδιες για την παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, που αφορούν οι υποθέσεις αυτές.

4. Οι δηλώσεις ανέλεγκτων χρήσεων των υποθέσεων, των οποίων ο τακτικός (οριστικός) φορολογικός έλεγχος έχει ανατεθεί στα ΤΕΚ με Υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ` εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2343/1995, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις
παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 20 του Ν.2753/1999, καθώς και με το άρθρο 8 του Ν.2873/2000, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ που ήταν αρμόδιες για την παραλαβή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των χρήσεων αυτών. Εξαιρούνται οι δηλώσεις κοινοπραξιών κατασκευής τεχνικών έργων για τις οποίες αρμόδιες για την
παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αυτών ήταν οι Δ.Ο.Υ Β΄ τάξης, οι οποίες περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ Α΄ τάξης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 της παρούσας απόφασης.

5. Το γενικό αρχείο κάθε Τ.Ε.Κ περιέρχεται στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ Α΄ Τάξης, που εδρεύει στην ίδια πόλη με αυτό και σε περίπτωση, που εδρεύουν περισσότερες Δ.Ο.Υ Α΄ Τάξης στην ίδια πόλη, στη Β΄ Δ.Ο.Υ της πόλης αυτής, με
εξαίρεση τις περιοχές των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και του 57ου ΤΕΚ, που περιέρχεται στις εξής Δ.Ο.Υ , ανά Τ.ΕΚ, αντίστοιχα:

Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

1ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών (Δ΄, Η΄)

2ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ ΚΒ΄ Αθηνών

3ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ ΙΕ΄ Αθηνών

4ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ ΙΔ΄ Αθηνών

5ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Κ΄ Αθηνών

6ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ ΙΖ΄ Αθηνών

7ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ ΚΑ΄ Αθηνών

8ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Μοσχάτου

9ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Ν. Ηρακλείου

10ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Ψυχικού

11ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Αιγάλεω

12ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Αγ. Αναργύρων

13ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Ιλίου

14ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Γλυφάδας

15ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Ν. Σμύρνης

16ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Παλλήνης

17ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού

18ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Πειραιά

19ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ ΣΤ΄ Πειραιά

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Α΄ Θεσσαλονίκης

21ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Δ΄ Θεσσαλονίκης

22ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Ι΄ Θεσσαλονίκης

23ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Η΄ Θεσσαλονίκης

24ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Ζ΄ Θεσσαλονίκης

25ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων

Γ΄. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ

57ου ΤΕΚ στη Δ.Ο.Υ Αγ. Νικολάου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης