Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1147/21.12.2006 Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1147/21.12.2006
Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.

ΠΟΛ.1147/21.12.2006 Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα    21  Δεκεμβρίου   2006
Αριθ. Πρωτ.:1113389/10463/1943/0014
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.  Δ/ΝΣΗ  14η  Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ  Α΄
2. Δ/ΝΣΗ  16η
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
Β.  Γ.Γ.Π.Σ.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
1.Δ/ΝΣΗ 30Η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ  Β΄
2.Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. &  ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ  Α΄             

 

ΘΕΜΑ:Τύπος και περιεχόμενο  της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.


Έχοντας υπόψη :

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000,ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν :

  α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36,

  β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 9 και 10 του  άρθρου 38,

  γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

  δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ.1001/8.1.2004 (ΦΕΚ 42 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄), περί  αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9-2-2006 (ΦΕΚ 204 Β΄).

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αρθρο 1

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το έτος 2006, (έντυπο 009/06 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2006, Φ1 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.

Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει  μετά την 1-1-2006 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

Αρθρο 2

Όσον αφορά τον τρόπο και το χρόνο υποβολής, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006 ισχύουν, όσα ορίζονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ.1001/8.1.2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης