ΥΠΑΚΠ. Aρ. πρ. 1225/20.12.06

Εγκύκλιος εφαρμογής Υπουργικής απόφασης 1223/20-12-2006 "Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους � Προγράμματα 2007Σχόλια:


20 Δεκ 2006

Taxheaven.gr
EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ KAI KOINΩNIKΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓENIKH Δ/NΣH ΣYNΘHKΩN KAI YΓIEINHΣ THΣ EPΓAΣIAΣ
Aθήνα : 20-12-2006
Aρ. πρωτ: 1225
Δ/ΝΣΗ
Δ24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Tαχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 AΘHNA


Θέμα: Εγκύκλιος εφαρμογής Υπουργικής απόφασης 1223/20-12-2006 "Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - Προγράμματα 2007"

Η εγκύκλιος αυτή αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών επιχειρήσεων Γ' κατηγορίας και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπομένων στις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις.
(Α) ΓΕΝΙΚΑ
1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:
α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
2. Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.
Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

    * Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
    * Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
    * Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.


3. Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.
4. Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:

    * σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
    * σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
    * σε ΕΞΥΠΠ ή
    * σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση) μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας και απασχολεί μέχρι 50 άτομα.


5. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι και εκείνη των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Γ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα. Συγκεκριμένα:
α. εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (ν. 3144/03 άρθρο 9 §5 πρώτο εδάφιο).
β. εάν επιμορφωθεί κατάλληλα (π.δ. 17/96 άρθρο 4 §2γ). Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 1222/20-12-2006 Υπουργική απόφαση.
γ. Αυτοαπασχολούμενοι εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης, αλλά καμία υποχρέωση παρακολούθησης ενός τέτοιου προγράμματος δεν έχουν.
6. Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν και να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.
7. Εφόσον επιλέξουν την περίπτωση να επιμορφωθούν οι ίδιοι ή να επιμορφώσουν εργαζόμενο της επιχείρησής τους, είναι ελεύθεροι να επιλέξουν όποιον φορέα επιμόρφωσης επιθυμούν, μεταξύ αυτών που υλοποιούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης.
Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να είναι οικονομικά, τόπου επιμόρφωσης, χρόνου, ποιότητας προγραμμάτων ή όποια κριτήρια οι ίδιοι θεωρούν ότι τους εξασφαλίζουν τις καλύτερες συνθήκες για τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους εργοδότες, πριν δηλώσουν συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα, να έρχονται σε σχετική επικοινωνία με τα συλλογικά τους όργανα (σύλλογοι, ομοσπονδίες, επιμελητήρια κλπ.).
8. Με την Υπουργική απόφαση 1223/20-12-2006 "Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους � Προγράμματα 2007". Καθορίστηκαν ειδικότερα:

    * οι φορείς που μπορούν να εκτελούν τα προγράμματα επιμόρφωσης,
    * οι προδιαγραφές των χώρων επιμόρφωσης,
    * το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων και οι ομάδες των εκπαιδευομένων,
    * τα προσόντα των εκπαιδευτών,
    * το περιεχόμενο των αιτήσεων, η διαδικασία έγκρισης και οι λοιπές προϋποθέσεις,
    * ο έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων.


9. Οι εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι πρέπει να απευθύνονται στους φορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης και να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στη παρούσα εγκύκλιο.
10. Φορείς που χρησιμοποιούν ως μέσο προσέλκυσης των εργοδοτών για επιμόρφωση σε προγράμματά τους ισχυρισμούς, ότι εκπροσωπούν ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή ότι οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να επιμορφωθούν ή ότι στην περίπτωση μη επιμόρφωσής τους το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας θα τους επιβάλλει κυρώσεις ή παρόμοιους "παραπλανητικούς" ισχυρισμούς θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα. Όταν απευθύνονται σε εργοδότες θα πρέπει να τους στέλνουν την συνημμένη στην παρούσα εγκύκλιο ενημερωτική επιστολή. Η ενημερωτική επιστολή μπορεί να συμπληρώνεται με στοιχεία του φορέα επιμόρφωσης και με άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόγραμμα και το κόστος του.
11. Εάν ο φορέας επιμόρφωσης από την εξέταση της αίτησης διαπιστώσει ότι στο πρόσωπο του εργοδότη δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ενημερώνει τον εργοδότη που υπέβαλε την αίτηση και του επιστρέφει οπωσδήποτε και την εισπραχθείσα τυχόν προκαταβολή για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με το άρθρο 6 §14 της Υπ. Απόφασης 1223/20-12-2006 είναι στην ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος να επιτρέψει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μόνο εργοδοτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της απόφασης αυτής.
(Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ, ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης κατατάσσονται σε δύο ομάδες (άρθρο 4 Απόφασης):
-η Ομάδα Ι περιλαμβάνει γραφεία και ιατρεία (πλην οδοντιατρείων και εργαστηρίων) και
-η Ομάδα ΙΙ όλες τις άλλες επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ.
2. Για την Ομάδα Ι η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 5 ώρες, ενώ για την Ομάδα ΙΙ είναι 10 ώρες.
3. Για την υπαγωγή των εκπαιδευομένων στις ομάδες επιμόρφωσης Ι ή ΙΙ πρέπει να δηλώνονται από τους εκπαιδευόμενους προς το φορέα διεξαγωγής του προγράμματος πλήρη στοιχεία της δραστηριότητας της επιχείρησης τους.
Η υπαγωγή ενός εργοδότη στην ομάδα επιμόρφωσης Ι ενώ ανήκει στην ομάδα ΙΙ καθιστά ουσιαστικά την επιμόρφωση ως μη γενόμενη και το πιστοποιητικό επιμόρφωσης χωρίς καμία δυνατότητα χρήσης. Ως εκ τούτου πρέπει η υπαγωγή στην κατάλληλη ομάδα να γίνεται με όλη την απαιτούμενη προσοχή.
Θεωρείται αυτονόητο ότι η επιμόρφωση της ομάδας ΙΙ υπερκαλύπτει την αντίστοιχη της ομάδας Ι και παρέχει δυνατότητα χρήσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού επιμόρφωσης και για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ομάδα επιμόρφωσης Ι.
4. Το θεματολόγιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης διαμορφώνεται ανάλογα με τις δύο παραπάνω ομάδες Ι και ΙΙ (άρθρο 4 της Απόφασης).
5. Τα προγράμματα επιτρέπεται να εκτελούνται Σάββατο και Κυριακή όχι όμως κατά τις λοιπές επίσημες αργίες (Χριστουγέννων, Πάσχα κλπ.).
5.1. Παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς να υποβάλλουν αιτήσεις προγραμμάτων από 2-1-2007 έως και 26-1-2007 με προθεσμία υλοποίησης 25 ημερών. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 29-01-2007 θα τηρηθεί η προβλεπόμενη στην περίπτωση 3 της παραγράφου (Γ) προθεσμία των 40 ημερών.
5.2. Ειδικότερα ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής της τελευταίας ημέρας των προγραμμάτων η 20-12-2007
5.3. Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή προγραμμάτων από 2-4-2007 έως και 10-4-2007.
5.4. Δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων κατά το χρονικό διάστημα 23-7-2007 έως και 14-8-2007.
6. Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων σε μια από τις ομάδες επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη του φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη.
7. Ο αριθμός ωρών επιμόρφωσης για την ομάδα επιμόρφωσης Ι ορίζεται στις 5 ώρες.
8. Για την ομάδα επιμόρφωσης ΙΙ ο αριθμός ωρών επιμόρφωσης ανά ημέρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 ωρών (2 ημέρες επιμόρφωσης) και μικρότερος των 3 ωρών (3 ημέρες επιμόρφωσης). Συγκεκριμένα στην περίπτωση των 3 ημερών επιμόρφωσης την πρώτη και δεύτερη ημέρα ορίζονται 3 ώρες ενώ για την τρίτη ημέρα ορίζονται 4 ώρες (σύνολο 10 ώρες).
9. Ο μέγιστος αριθμός ωρών επιμόρφωσης ημερησίως για κάθε εκπαιδευτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5. Στις ώρες αυτές συνυπολογίζονται και οι ώρες αναπλήρωσης. Ο αριθμός ωρών του ίδιου εκπαιδευτή στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων την ίδια ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την περίπτωση των νησιών. Στις ώρες αυτές δεν συνυπολογίζονται οι ώρες αναπλήρωσης.

(Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. α) Οι αιτήσεις για την έγκριση εκτέλεσης των προγραμμάτων υποβάλλονται από τους φορείς που έχουν το δικαίωμα αυτό στη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Δ24) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα.
β) Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται μόνον από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Υπουργείου (Πειραιώς 40, ισόγειο) ακόμα και όταν αποστέλλονται με courier ή συστημένες. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μας στην οδό Επικούρου 29 δεν θα γίνονται δεκτές.
γ) Προσοχή τα έντυπα που συμπληρώνονται είναι εκείνα του 2007. Έντυπα παλαιοτέρων ετών δεν γίνονται δεκτά.
2. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2β της Υπ. Απόφασης 1223/20-12-2006 οι φορείς που κατά τα έτη 2003 έως 2006 δεν είχαν διενεργήσει προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ΄ ή Β ΄ κατηγορίας ή εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτές, οι οποίοι δεν είχαν εγκριθεί για συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα από 2003 έως 2006, πρέπει πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση εκτέλεσης προγράμματος να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας αίτηση με την οποία να γνωρίζουν την πρόθεση τους να διενεργήσουν τέτοια προγράμματα επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά για τον φορέα υλοποίησης των προγραμμάτων (π.χ. ΚΕΚ, Επιμελητήριο κλπ.) καθώς και για τους εκπαιδευτές (πτυχίο, βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας κλπ.). Μετά τη σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας ότι οι φορείς και οι εκπαιδευόμενοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, οι εν λόγω φορείς θα μπορούν να προβούν στην υποβολή της σχετικής αίτησης για έγκριση υλοποίησης προγράμματος επιμόρφωσης.
3. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται 40 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των προγραμμάτων και θα αφορούν προγράμματα που θα εκτελεστούν εντός διαστήματος 90 ημερολογιακών ημερών. Για παράδειγμα εάν μία αίτηση πρωτοκολλείται στο Υπουργείο την 02-04-2007 το πρόγραμμα πρέπει να εκτελείται στο διάστημα από 11-05-2007(40 ημέρες) έως 30-06-2007 (90 ημέρες).
Η κάθε αίτηση πρέπει να αφορά ένα μόνο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Συνοδεύεται από διαβιβαστικό του φορέα στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του φορέα και σαν θέμα σημειώνεται "Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ΄ κατηγορίας". Επί του διαβιβαστικού αυτού τίθεται από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου η σφραγίδα με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου και την ημερομηνία κατάθεσης.
4. Στην περίπτωση που υποβάλλονται μαζί περισσότερα του ενός προγράμματα, κάθε πρόγραμμα θα συνοδεύεται από ξεχωριστή αίτηση και διαβιβαστικό και θα τοποθετείται σε ιδιαίτερο φάκελο ώστε να παίρνει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου του Υπουργείου.
Κάθε φάκελος προγράμματος εξωτερικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πρόγραμμα επιμόρφωσης Γ΄ κατηγορίας».
5. Μετά την υποβολή των αιτήσεων καμία περαιτέρω αλλαγή ή προσθήκη δεν θα γίνεται δεκτή, εκτός της δυνατότητας που παρέχεται για μία και μοναδική αίτηση αλλαγής εκπαιδευομένων μέχρι και 25 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης και με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα δεν έχει εγκριθεί από το ΣΥΑΕ και δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκριτική Υπουργική Απόφαση.
6. Ο φάκελος κάθε προγράμματος πρέπει να περιέχει:

    * Διαβιβαστικό της αίτησης
    * Το ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία του προγράμματος. (Στο ΕΝΤΥΠΟ Α προσαρτώνται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα παραστατικά που αφορούν την αίθουσα εκτέλεσης του προγράμματος). Το ΕΝΤΥΠΟ Α υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
    * ΕΝΤΥΠΟ Γ1 ή Γ2 κατά περίπτωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
    * Το ΕΝΤΥΠΟ Δ: Κατάσταση εκπαιδευομένων (η κατάσταση εκπαιδευομένων υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή). Κατά περίπτωση υποβάλλονται εφόσον ζητηθούν και αντίγραφα αιτήσεων των εκπαιδευομένων εργοδοτών.


7. Η έγκριση του προγράμματος γίνεται με Υπουργική απόφαση. Αντίγραφο της απόφασης αυτής, το ΕΝΤΥΠΟ Α και το ΕΝΤΥΠΟ Δ καθώς και σε περίπτωση αλλαγών το ΕΝΤΥΠΟ Δ1 κατατίθενται από τους φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος στην αρμόδια για τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Η εγκριτική Απόφαση αποστέλλεται στους φορείς με Fax ή e-mail ή σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος παραλαμβάνονται από τους φορείς από την Υπηρεσία της Δ24, Επικούρου 29, 4ος όροφος.
8. Επιτρέπεται αντικατάσταση των εγκριθέντων εκπαιδευομένων μέχρι τον αριθμό 10, με την προϋπόθεση ότι το αργότερο μέχρι και είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης και με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα δεν έχει εγκριθεί από το ΣΥΑΕ και δεν έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, υποβάλλεται (ΕΝΤΥΠΟ Δ1) στη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου.
9. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα τηρείται ημερήσιο παρουσιολόγιο που θα έχει τη μορφή του ΕΝΤΥΠΟΥ Ε.
10. Μετά την εκτέλεση του προγράμματος θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου:
α. σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το ΕΝΤΥΠΟ ΣΤ. Κατάσταση των τελικώς εκπαιδευθέντων και
β. πρωτότυπα όλων των παρουσιολογίων.
11. Μετά την υποβολή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΣΤ και των παρουσιολογίων στη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας του Υπουργείου θα δίνονται σε όσους παρακολούθησαν το πρόγραμμα οι κατά περίπτωση σχετικές βεβαιώσεις επιμόρφωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΕΝΤΥΠΟΥ Ζ.
12. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καταγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας εγκυκλίου. Ο έλεγχος μεταξύ των άλλων θα αφορά την παρουσία και την "ταυτοπροσωπία" των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.
13. Αίτηση που δεν είναι σωστά και πλήρως συμπληρωμένη και δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα εγκρίνεται.
14. Η συμπλήρωση των εντύπων πρέπει να γίνεται με προσοχή, άλλως η ανακρίβεια αποτελεί λόγο απόρριψης του προγράμματος. Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία αυτά γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου η σχετική ηλεκτρονική επεξεργασία και ως εκ τούτου καθίσταται ακόμη επιτακτικότερη η απόλυτη τήρηση των συγκεκριμένων απαιτήσεων.
15. Όλα τα παραπάνω έντυπα έχουν προκαθορισμένη μορφή και βρίσκονται στη σελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση http://www.ypakp.gr [στο πεδίο e-Βιβλιοθήκη ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ στην Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της εργασίας]. Μόνο τα έντυπα αυτής της μορφής του έτους 2007 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, ώστε να μη δημιουργούνται ασάφειες και η διαδικασία ελέγχου να γίνεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται παρέμβαση και διαμόρφωση άλλων μορφών εντύπων έστω και σε επί μέρους ενότητες των εντύπων αυτών. Η οποιαδήποτε παρέμβαση αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος.
16. Η υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται με CD ή δισκέτα όχι όμως και με e-mail. Η δισκέτα ή CD υποβάλλεται για λόγους πρακτικούς εντός φακέλου ενσωματωμένου στο φάκελο της αίτησης. Η δισκέτα θα έχει επικολλημένη ετικέτα με τα στοιχεία του προγράμματος (επωνυμία φορέα και αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του φορέα), ώστε να είναι μονοσήμαντα αναγνωρίσιμη. Κάθε αρχείο πρέπει να έχει την ονομασία του σχετικού εντύπου π.χ. «ΕΝΤΥΠΟ Α», «ΕΝΤΥΠΟ Δ» κλπ.
17. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται αποτελούν το φάκελο της αίτησης. Πρέπει να περιέχονται σε ντοσιέ Α4 πλαστικό με έλασμα με διαφανές εξώφυλλο ή εναλλακτικά σε ντοσιέ (με στενή ράχη) με 2 κρίκους με μαλακό εξώφυλλο διαφανούς χρώματος. Τα έντυπα της αίτησης Α, Γ1, Δ κλπ. ταξινομούνται με αύξουσα σειρά. Η υποβολή εντύπων και δικαιολογητικών που δεν βρίσκονται ταξινομημένα μέσα στο συγκεκριμένο φάκελο, αποτελεί λόγο απόρριψης της αίτησης του προγράμματος.
18. Αντίστοιχες διαδικασίες πρέπει να τηρούνται και στην υποβολή των σχετικών εντύπων κλπ. μετά την εκτέλεση κάθε προγράμματος.
19. Κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος τα σχετικά έντυπα πρέπει να συμπληρώνονται επιμελώς και ανελλιπώς. Περιπτώσεις π.χ. υπογραφής εκ των προτέρων στο παρουσιολόγιο των ωρών άφιξης ή αναχώρησης αποτελούν λόγους να θεωρηθεί ότι καταστρατηγούνται οι όροι εκτέλεσης του προγράμματος με όλες τις σχετικές συνέπειες.
20. Σε περίπτωση ματαίωσης διεξαγωγής ενός προγράμματος πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. και τη Διεύθυνση Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας η ματαίωση αυτή.
21. Στο συνημμένο στην παρούσα εγκύκλιο Παράρτημα Ι αναγράφονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. για τη χορήγηση των κατά περίπτωση απαιτούμενων βεβαιώσεων και στο Παράρτημα ΙΙ περιέχονται συμπληρωματικές παρατηρήσεις για τη συμπλήρωση των εντύπων.
22. Η παρουσία των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη σε όλη την διάρκεια του προγράμματος. Ελλιπής παρακολούθηση συνεπάγεται την εκ νέου παρακολούθηση του ενδιαφερόμενου σε νέο πρόγραμμα.
Ο
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣTaxheaven.gr