ΠΟΛ.1273/1.12.1989

Τήρηση βιβλίου ημερολογίου μεταφοράς και χρόνος έκδοσης φορτωτικών στις επαναλαμβανόμενες μεταφορές με αυτοκίνητα φορτηγά ή τρίκυκλα δημόσιας χρήσης.

1 Δεκ 1989

Taxheaven.gr
Υ.Α. 1125793/961/0015 (Οικονομικών) της 11/29.12.1989. 
1125793/961/

ΠΟΛ 1273

Τήρηση βιβλίου ημερολογίου    μεταφοράς  και  χρόνος  έκδοσης  φορτωτικών στις   επαναλαμβανόμενες μεταφορές με αυτοκίνητα φορτηγά ή   τρίκυκλα δημόσιας χρήσης.

 Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της περιπτ. ζ` του άρθρου  49  του  π.δ.  99/77  "περί  Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων" όπως ισχύουν κ.λπ.

   2.  Τις  αντικειμενικές δυσχέρειες έκδοσης πολλαπλών φορτωτικών στις   περιπτώσεις επαναλαμβανομένων μεταφορών αγαθών από  τον  ίδιο  φορτωτή   τον  αυτό  παραλήπτη  με  αυτοκίνητα  ή  τρίκυκλα Δ.Χ.  και την ανάγκη   διευκόλυνση των συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές.

  
   1. Εγκρίνουμε, όπως, από 1 Ιανουαρίου 1990  και  στο  εξής  για  τις   επαναλαμβανόμενες κάθε ημέρα μεταφορές αγαθών με αυτοκίνητα ή τρίκυκλα   Δ.Χ.   από  τον  ίδιο  φορτωτή  στον  ίδιο  παραλήπτη,  εκδίδεται  μία   συγκεντρωτική φορτωτική κατά μήνα για όλες  τις  μεταφορές  του  ίδιου   μήνα με τις εξής προϋποθέσεις:

    α)  να  τηρείται  από  το  μεταφορέα  θεωρημένο  βιβλίο  ημερολόγιο   μεταφοράς σε κάθε μεταφορικό μέσο, στο οποίο θα αναγράφονται για  κάθε   δρομολόγιο,  πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου, το ονοματεπώνυμο   ή την επωνυμία και η διεύθυνση του φορτωτή και  παραλήπτη,  ο  αριθμός   του  φορολογικού  στοιχείου  του  φορτωτή,  το  οποίο  παραδίδεται στο   μεταφορέα και  συνοδεύει  τα  αγαθά,  το  είδος  και  η  ποσότητα  των
 μεταφερομένων αγαθών, η χρονολογία και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού   μέσου και το κόμιστρο.

     Στο  ημερολόγιο μεταφοράς μπορεί να αναγράφονται μόνο η χρονολογία   και η ώρα εκκίνησης του μεταφορικού μέσου καθώς και  το  κόμιστρο,  ως   και  το  είδος  και  ο  αύξων  αριθμός  του  συνοδευτικού  φορολογικού
 στοιχείου, εφόσον στο στοιχείο αυτό αναγράφονται τα λοιπά δεδομένα.

    β) Το κόμιστρο να καταβάλλεται στο μεταφορέα για όλες τις μεταφορές   του μήνα από το ίδιο πρόσωπο.

    γ) Στη συγκεντρωτική φορτωτική,  εκτός  των  λοιπών  δεδομένων,  να   αναγράφονται  και  οι  αύξοντες  αριθμοί  των συνοδευτικών φορολογικών   στοιχείων που εκδόθηκαν από τον φορτωτή για  όλες  τις  μεταφορές  που   καλύπτονται από τη συγκεκριμένη φορτωτική.
 

Taxheaven.gr