ΠΟΛ.1139/8.12.2006

Έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing

8 Δεκ 2006

Taxheaven.gr


Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1065011/10936/Β0012
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΠΟΛ.1139
ΤΜΗΜΑTA Β - A
Θέμα «Έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing»


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μεταξύ άλλων και των δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων οχημάτων. Ειδικά, οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι χίλια εξακόσια {1600} κυβικά εκατοστά, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή που έχουν μισθωμένα από τρίτους, εκπίπτουν μέχρι εξήντα τοις εκατό {60%} του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό {25%} των πιο πάνω δαπανών. Ο περιορισμός αυτός δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εκμίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους αποκλειστικά για την εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών.

2. Περαιτέρω, με την αριθ. 1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/14.1.2005 Α.Υ.Ο.Ο. που εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 ορίζεται, ότι τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, μέχρι ποσοστό 60% για Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι 1.600 κ.ε. και μέχρι 25% για Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με μεγαλύτερο κυβισμό στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση μίσθωσης με τις πιο πάνω επιχειρήσεις προβλέπεται η αγορά του αυτοκινήτου από τη μισθώτρια επιχείρηση σε προσυμφωνημένη τιμή (σύμβαση leasing εν τοις πράγμασι).

3. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση που επιχείρηση μισθώνει αυτοκίνητο Ι.Χ. με τη μέθοδο της μακροχρόνιας μίσθωσης από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, η οποία προηγουμένως το έχει μισθώσει με χρηματοδοτική μίσθωση από εταιρεία leasing, τότε η έκπτωση των δαπανών συντήρησης, επισκευής και μισθωμάτων του εν λόγω αυτοκινήτου υπόκειται στους περιορισμούς που προβλέπονται για τις μισθώσεις αυτοκινήτων από εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (σχετ. 1053770/1035/Α0012/29.5.2005 έγγραφο), καθόσον οι περισσότερες από τις εμπλεκόμενες στις εν λόγω συναλλαγές, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι θυγατρικές εταιρειών leasing.

4. Στην πράξη έχουν διαπιστωθεί σημαντικά προβλήματα κατά την εφαρμογή όσων αναφέρονται στην παρ. 3 της παρούσας, δεδομένου ότι, οι επιχειρήσεις που μισθώνουν αυτοκίνητα συμβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ενώ δεν είναι πάντα ευχερής η εκ των προτέρων εξακρίβωση από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις εάν τα προς μίσθωση αυτοκίνητα ανήκουν κατά κυριότητα στη δεύτερη ή σε κάποια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης με αποτέλεσμα να μην είναι ευχερής η συμμόρφωσή τους προς τις οδηγίες της Διοίκησης. Εξάλλου, με τον τρόπο αυτό τίθενται σε δυσμενέστερη θέση οι εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων οι οποίες είναι θυγατρικές εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε σύγκριση με τις λοιπές.

5. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (εκτός leasing), ανεξάρτητα αν οι εταιρείες αυτές έχουν αγοράσει τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή τα έχουν μισθώσει από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων χωρίς τους περιορισμούς που αναφέρονται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση μίσθωσης προβλέπεται η αγορά των αυτοκινήτων από τη μισθώτρια επιχείρηση σε προσυμφωνημένη τιμή (σύμβαση leasing εν τοις πράγμασι).

Κάθε προηγούμενη διοικητική λύση με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει.Taxheaven.gr