Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1130/9.11.2006 Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α΄).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-11-2006 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1130/9.11.2006
Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α΄).


Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2006
>Αριθ. Πρωτ: 1100384/11194/Β0012
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Β
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 210 - 3375375

ΦΑΞ: 210 - 3375001

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261Α).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261Α' /23.12.2004).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ84/Α/10.03.2004) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.Δ. 33/15.02.2006 «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 35/Α/2006).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.178/2000 (ΦΕΚ 165/τ. Α'[/14.07.2000) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».

6. Το υπ' αριθμ. Π.Δ.81/20.3.2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 57/Α/21.03.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

7. Την υπ΄αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ.1060/7.3.1991 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.1892/1990, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 12 παρ.2 περίπτωση (ιθ) του Ν.3299/2004.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Aρθρο 1

1.Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β'της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν.3299/2004 απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων για ενισχυόμενες δαπάνες επενδυτικών σχεδίων που αρχίζουν να πραγματοποιούνται από τις 23 Φεβρουαρίου 2005 και μετά και υπάγονται στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου και στις Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση του ιδίου αυτού άρθρου και νόμου, αναγνωρίζεται από την αρμόδια Φορολογική Αρχή, μετά από έλεγχο των τηρουμένων, από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως ισχύουν κάθε φορά και εφόσον υφίστανται οι προϋποθέσεις της παρ. 20 του άρθρου 7 του Ν.3299/2004 και προσκομίζονται τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

2.Ως αποδεικτικά στοιχεία των πιο πάνω ενισχυόμενων δαπανών εξακολουθούν να ισχύουν αυτά που ορίζονται με την παράγραφο 2 της αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ.1060/7.3.1991 (ΦΕΚ191Β'/29.03.1991) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

3.Για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής απαιτούνται, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών, οι κατά περίπτωση βεβαιώσεις - γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών που προβλέπονται από τον Νόμο και τις κατά εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικές αποφάσεις. Επιπλέον, για τα επενδυτικά σχέδια της υποπερίπτωσης (ix) της περίπτωσης ε' του άρθρου 3 του Ν.3299/2004 απαιτείται σχετική γνωμοδότηση της ΓΓΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης ως προς τον χαρακτηρισμό τους ως ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις - γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με πρωτοβουλία του φορέα της επένδυσης και υποβάλλονται ως συνημμένο της Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, το αργότερο με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που αφορά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία γίνεται έναρξη της δημιουργίας του Αφορολόγητου Αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο.

4.Οι επιχειρήσεις, που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και πραγματοποιούν από 23 Φεβρουαρίου 2005 και μετά νέες ενισχυόμενες δαπάνες για τις οποίες δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3299/2004, απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος, έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις παραγράφους 3, 4 και 5 της αριθμ. πρωτ. 1025990/26509/10127/ΠΟΛ.1060/7.3.1991 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

5.Οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν.3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» (Δ.Φ.Α.) για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά, ως το συνημμένο υπόδειγμα.

Η δήλωση της παραγράφου αυτής υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:

α. Για τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας ολοκληρώνεται το επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, για τα επενδυτικά σχέδια που ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2005 από επιχειρήσεις που ήδη υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» υποβάλλεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2006.

β. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές περιόδους, για τις χρήσεις εντός των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, για τα επενδυτικά σχέδια που ξεκίνησαν μέσα στο έτος 2005 και δεν ολοκληρώθηκαν η «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» υποβάλλεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2006.

γ. Κάθε χρόνο, μέχρι να καλυφθεί η αξία επενδύσεων με το δικαιούμενο ποσό αφορολόγητης έκπτωσης.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δ.Φ.Α. μέσω της ιστοσελίδας http://forologika.ependyseis.gr στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στη συνέχεια υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτύπωση της Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.

Aρθρο 2

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Aρθρο 3

1.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

 

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης