ΠΟΛ.1163/22.5.2002

Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων

22 Μάι 2002

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 22 Μαΐου 2002
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.:1044713/902/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛ 1163

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Α
    

ΘΕΜΑ: Διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του ν. 2238/1994 .

2. Την 1137140/2439/ (ΦΕΚ 936/Β/19-12-1994) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Την 1022847/432/Α0012/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

4. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης βεβαίωσης για τη σύνδεση του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η.

5. Την 1100383/1330/Α006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κατά την αποπεράτωση της οικοδομής, της οποίας η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1-1-1995, οι υπόχρεοι φορολογούμενοι υποβάλλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. αίτηση, με την οποία ζητούν τη βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση αυτής, συνυποβάλλοντας και τα παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις της 1137140/2439/ απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2. Η αίτηση καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, με αύξοντα αριθμό και ημερομηνία κατάθεσης.

3. Η βεβαίωση ηλεκτροδότησης χορηγείται αμέσως χωρίς καμμία άλλη διαδικασία από τη Δ.Ο.Υ., δηλαδή χωρίς να ελέγχονται τα υποβληθέντα στοιχεία.

4. Οι υποθέσεις αυτές θα ελέγχονται με βάση συγκεκριμένο δείγμα που θα ορίζεται κάθε φορά.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει για υποθέσεις που η αίτηση για ηλεκτροδότηση υποβάλλεται από την έκδοση της καθώς και για όσες υποθέσεις εκκρεμεί ο έλεγχός τους και δεν έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη βεβαίωση σύνδεσης του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησεως.
    


Taxheaven.gr