Αποτελέσματα live αναζήτησης

1089529/1366/ Α0006/28.7.1998 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β` 486) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου

Σχόλια: βλέπε και 1085068/4794/ΔΕ-Β/12.9.2007


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1089529/1366/ Α0006/28.7.1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β` 486) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού και τακτικού φορολογικού ελέγχου


1089529/1366/ Α0006/28.7.1998 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β` 486) α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΦΕΚ Β` 841/12-8-1998.  Αριθμ.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.    1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β` 486)  απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Ανακαθορισμός της καθ` ύλην  αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης, σε θέματα προσωρινού  και τακτικού φορολογικού ελέγχου

1089529

                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Εχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις :

  α) Του άρθρου 32 του Ν. 1828/1989 "Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις" (Α` 2).

  β) Του Π.Δ. 551/1988 "Οργανισμός Νομαρχιών (οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών)" (Α` 259).

  γ) Της περιπτ. β` της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 "Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" (Α` 151).

  δ) Του Π.Δ. 16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας ΔΟΥ και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" (Α` 6) και

  ε) Του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α` 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α` 38).

  2. Την αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 (Β`486) απόφασή μας.

  3. Το αριθμ. 2801/15.6.1998 έγγραφο της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης.

  4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :

   
  Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 απόφασή μας, περί ανακαθορισμού της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης σε θέματα προσωρινού και τακτικού
ελέγχου, ως εξής :
 
  1. Οι περιπτώσεις με α/α 7 και 13 του πίνακα ΔΟΥ της παρ. 1 της παραπάνω Υπουργικής απόφασης, που αφορούν τον ανακαθορισμό της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης περιοχής των Νομαρχιών Εβρου και
Καβάλας αντίστοιχα, αντικαθίστανται ως ακολούθως :

  α/α Περιοχή            Μεταβίβαση αρμοδιότητας

     Νομαρχίας           Από τη ΔΟΥ Β`τάξης Στη ΔΟΥ Α`τάξης
 
  7. Εβρου               Σουφλίου        Αλεξανδρούηολης
 
 13. Καβάλας             Θάσου           Α` Καβάλας

  2. Στο τέλος του πίνακα των ΔΟΥ της παρ. 1 της ιδίας ως άνω Υπουργικής απόφασης προστίθενται περιπτώσεις με α/α 40 και 41, που αφορούν τον ανακαθορισμό της καθ` ύλην αρμοδιότητας των ΔΟΥ Β` τάξης της περιοχής των Νομαρχιών Δράμας και Καστοριάς, οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

  α/α Περιοχή            Μεταβίβαση αρμοδιότητας

      Νομαρχίας          Από τη ΔΟΥ Β`τάξης Στη ΔΟΥ Α`τάξης
 
  40. Δράμας             Νευροκοπίου        Δράμας
 
  41. Καστοριάς          Αργους Ορεστικού   Καστοριάς
   
                         Νεστορίου          Καστοριάς
 
  ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1057037/1181/Α0006/12.5.1998 ΠΟΛ.1150/12.5.1998  απόφασή μας.

  ΙΙΙ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                    Αθήνα,28Ιουλίου 1998
            
                        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                    ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης