Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1133/14.11.2006 Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1133/14.11.2006
Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους


ΠΟΛ.1133/14.11.2006 Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006
Αρ.Πρωτ.: 1100922/7674/0016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ: Α


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους»

1. Σας κοινοποιούμε την αριθμ.1089838/6612/0016/11.10.2006 (ΦΕΚ 1560/24.10.06  τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού του ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους, που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρ.76 του Ν.Δ.356/74 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρ.31 του ν.1882/1990.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 24.11.06, δηλ. ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ημερομηνία κατά την οποία παύει η ισχύς της προηγούμενης απόφασης (αριθμ.1033896/2002-4/0016/31.05.2001  ΦΕΚ 727/12.06.01  τ.Β) που κοινοποιήθηκε με την αριθμ.1070081/4100-4/0016/17.07.01 ΠΟΛ.1192/17.7.2001 εγκύκλιό μας.

Οι αμοιβές των δικαιούχων για τις πράξεις εκτέλεσης που έχουν διενεργηθεί μέχρι και την 23.11.06 καταβάλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση, ενώ για τις πράξεις εκτέλεσης από την 24.11.06 και μετά, ανεξαρτήτως από τον χρόνο έκδοσης της παραγγελίας κατάσχεσης ή άλλης εντολής, η καταβολή θα γίνεται σύμφωνα με τη νέα Υπουργική απόφαση.

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

α) Οι αμοιβές των δικαιούχων υπολογίζονται στο συνολικό ποσό της οφειλής, δηλ. στο βεβαιωμένο ποσό, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής, το οποίο αναγράφεται στην παραγγελία κατάσχεσης.

β) Ορίστηκε πάγια αμοιβή για κάθε επί πλέον ακίνητο, που κατάσχεται και περιλαμβάνεται στην ίδια παραγγελία κατάσχεσης.

2. Επισημαίνονται τα ακόλουθα, όσον αφορά την καταβολή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης.

α. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται και στην περίπτωση ανάκλησης της παραγγελίας κατάσχεσης ή οποιασδήποτε άλλης εντολής διοικητικής εκτέλεσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., εάν εν τω μεταξύ ο δικαστικός επιμελητής ή ο υπάλληλος έχει ήδη προβεί στις σχετικές πράξεις εκτέλεσης.

β. Τα έξοδα αυτά εισπράττουν οι δικαιούχοι και στην περίπτωση κατά την οποία ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προέβη εκ παραδρομής σε πράξεις εκτέλεσης, όπως στην περίπτωση εκτέλεσης σε βάρος περιουσίας ήδη αποβιώσαντος.

γ. Όταν η εκτέλεση αφορά έσοδα Νομικών Προσώπων ή Τρίτων, η αμοιβή καταβάλλεται από το Νομικό Πρόσωπο ή τον Τρίτο, το έσοδο του οποίου εισπράττει η Δ.Ο.Υ.

Οι αμοιβές του δικαστικού επιμελητού από κάθε Δ.Ο.Υ. δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ κατ έτος, εξαιρουμένων των οδοιπορικών, της πρόσθετης χιλιομετρικής αποζημίωσης, των αντιγραφικών δικαιωμάτων του, καθώς και των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης του μάρτυρα.

«Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών».

Αρ.Πρ. 1089838/11.10.2006

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρ.76 του Ν.Δ.356/1974 - Κ.Ε.Δ.Ε. (ΦΕΚ 90-1974 Τ.Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/1900 Τ.Α),

β) Τις διατάξεις του άρθρου 95 του Π.Δ.16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6/1989 Τ.Α),

γ) Τα αριθμ.1831/17.02.2005 και 2181/16.06.2006 έγγραφα της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος με τα οποία αιτείται αύξηση των εξόδων και δικαιωμάτων της διοικητικής εκτέλεσης,

δ) την ανάγκη αναπροσαρμογής των εξόδων και δικαιωμάτων της διοικητικής εκτέλεσης,

ε) το γεγονός ότι με την αναπροσαρμογή των εξόδων και δικαιωμάτων αυτών δεν δημιουργείται τελικώς δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι καταβάλλονται μεν άμεσα, μετά τη διενέργεια των πράξεων εκτέλεσης, στους δικαστικούς επιμελητές, αλλά εν συνεχεία βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου από τους οφειλέτες κατά των οποίων έγινε η εκτέλεση,

στ) την αριθμ.1033896/2002-4/0016/31.05.2001 (ΦΕΚ 727 τ.Β/12.6.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, με την οποία καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος είσπραξης των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης,

ζ) την κοινή απόφαση με αριθμ. πρωτ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1
ΥΨΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Το ύψος των δικαιωμάτων των δικαστικών Επιμελητών για διενεργηθείσες πράξεις διοικητικής εκτέλεσης καθορίζεται ως εξής:

Α. ΕΠΙΔΟΣΗ
α) Για την επίδοση κάθε δικογράφου ή εγγράφου και την σύνταξη της σχετικής έκθεσης δέκα (10,00) ευρώ.

β) Σε περίπτωση θυροκόλλησης, για την επίδοση αντιγράφου του θυροκολληθέντος εγγράφου στον Προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.4 εδαφ. β του Κ.Πολ.Δικ. και την σύνταξη της σχετικής απόδειξης ένα (1,00) ευρώ.

γ) Για την παράδοση της έγγραφης με απόδειξη ειδοποίησης στο Ταχυδρομικό Γραφείο, σύμφωνα με το άρθρ.128 παρ.4 εδάφ. γ Κ.Πολ.Δικ. ένα (1,00) ευρώ.

δ) Για τη σύνταξη της βεβαίωσης, σχετικά με την παράδοση της παραπάνω ειδοποίησης στο Ταχυδρομικό Γραφείο ένα (1,00) ευρώ.

ε) Για την αμοιβή του προσληφθέντα μάρτυρα για τη θυροκόλληση τρία (3,00) ευρώ.

Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
α) Για την ενέργεια αναγκαστικής κατάσχεσης κινητών ή ακινήτων, η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

1. Πάγια αμοιβή για κάθε κατάσχεση είκοσι έξι (26,00) ευρώ.

2. Για κάθε βεβαιωμένο ποσό απαίτησης συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης που αναγράφεται στην εκδοθείσα παραγγελία μέχρι 6.500,00 ευρώ υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής ένα τοις εκατό (1%).

3. Για βεβαιωμένο ποσό απαίτησης από 6.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένης και της προσαύξησης και άνω υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής μισό τοις εκατό (0,50%), το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εκατόν σαράντα πέντε (145,00) ευρώ.

β) Για δικαιώματα του μάρτυρα που προσλαμβάνεται σε κατάσχεση κινητών ή ακινήτων δέκα ευρώ (10,00) ευρώ.

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
α) Για τη σύνταξη κάθε προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών ή ακινήτων) ή αναπλειστηριασμού δέκα τρία (13,00) ευρώ.

β) Για τη σύνταξη έκθεσης  πράξης τοιχοκόλλησης του προγράμματος πλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων δέκα (10,00) ευρώ.

γ) Για την αμοιβή του μάρτυρα που προσλαμβάνεται στην τοιχοκόλληση του ως άνω προγράμματος πλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων τρία (3,00) ευρώ.

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
α) Για έρευνα που υποδεικνύεται από τον παραγγέλοντα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων, διεκδικήσεων, μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, υποθηκολογίων και λοιπών δημοσίων βιβλίων, προς διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης οφειλετών του Δημοσίου τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά (4,80).

Την ίδια αμοιβή δικαιούται ο δικαστικός επιμελητής και όταν, κατά την έρευνά του στα ως άνω βιβλία κ.λπ. δεν διαπιστώσει την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών.

β) Αν η πράξη της εκτέλεσης διαρκέσει δικαιολογημένα περισσότερο από μία ημέρα, για κάθε επί πλέον ημέρα, ο δικαστικός επιμελητής εισπράττει έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50) και κάθε μάρτυρας τρία (3,00) ευρώ.

Εξαιρετικά προκειμένου για πράξεις της διοικητικής εκτέλεσης που γίνονται σε νησιά που δεν έχουν καθημερινή συγκοινωνιακή επικοινωνία με την έδρα του δικαστικού επιμελητή, για κάθε επί πλέον ημέρα ο δικαστικός επιμελητής εισπράττει είκοσι έξι ευρώ (26,00) και κάθε μάρτυρας είκοσι έξι ευρώ (26,00).

γ) Για τη σύνταξη κάθε έκθεσης, εκτός από την έκθεση επίδοσης ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60) για το πρώτο φύλλο και επίσης ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60) για κάθε ένα από τα επόμενα φύλλα.

δ) Για την έκδοση κάθε αντιγράφου, κατασχετήριας έκθεσης ή προγράμματος πλειστηριασμού ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60) για κάθε φύλλο αυτού.

ε) Για τη σύνταξη περίληψης έκθεσης κατάσχεσης ή προγράμματος πλειστηριασμού ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60) για το πρώτο φύλλο και ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80) για κάθε ένα από τα επόμενα φύλλα.

στ) Για τη σύνταξη κάθε αίτησης ένα (1,00) ευρώ.

ζ) Για ενέργεια κατάθεσης εγγράφων της εκτέλεσης στον υπάλληλο του πλειστηριασμού ένα (1,00) ευρώ.

η) Για μέριμνα δημοσίευσης εγγράφων εκτέλεσης ένα (1,00) ευρώ.

θ) Για έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης ογδόντα λεπτά του ευρώ (0,80).

ι) Για τις εκτός της περιφερείας του Δήμου, που έχει την έδρα του το Πρωτοδικείο, στο οποίο είναι διορισμένος ο δικαστικός επιμελητής, ενεργούμενες επιδόσεις και λοιπές πράξεις διοικητικής εκτέλεσης, καταβάλλεται, εκτός από τα απαιτούμενα οδοιπορικά έξοδα και πρόσθετη αμοιβή τόσο για τη μετάβαση όσο και για την επιστροφή είκοσι λεπτά του ευρώ (0,20) για κάθε χιλιόμετρο απόστασης.

Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται από το κέντρο κάθε Δήμου ή Κοινότητας της έδρας του Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου που έχει την κύρια έδρα του ο Δικαστικός Επιμελητής σύμφωνα με τους πίνακες χιλιομετρικών αποστάσεων του αρμοδίου Υπουργείου.

Επίσης την ίδια αμοιβή δικαιούται και ο μάρτυρας, εφόσον είναι υποχρεωτική η παρουσία του στις παραπάνω πράξεις.

ια) Για πράξεις της εκτέλεσης που γίνονται τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές ή επίσημες αργίες, μετά από ειδική άδεια, τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιώματα, τόσο για τον δικαστικό επιμελητή όσο και για το μάρτυρα, προσαυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Ιβ) Για κατάσχεση περισσοτέρων του ενός ακινήτων που γίνεται με την ίδια παραγγελία, συντάσσεται μία έκθεση κατάσχεσης, ο δε δικαστικός επιμελητής δικαιούται για κάθε επί πλέον ακίνητο μόνο την πάγια αμοιβή των είκοσι έξι (26,00) ευρώ.

2. Οι συμβολαιογράφοι, για την ενέργεια από αυτούς διαφόρων πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, εισπράττουν το μισό (1/2) των δικαιωμάτων της κοινής εκτέλεσης, οι δε προσλαμβανόμενοι από αυτούς κήρυκες προς ενέργεια κήρυξης σε πλειστηριασμό δεκατρία (13,00) ευρώ.

Σε περίπτωση ματαίωσης του πλειστηριασμού εισπράττουν για δικαιώματα του κήρυκα το μισό (1/2) των παραπάνω δικαιωμάτων.

Ειδικά όμως σε περίπτωση ματαίωσης του πλειστηριασμού λόγω ελλείψεως Κήρυκα ο συμβολαιογράφος δεν δικαιούται τις αμοιβές αυτές.

3. Οι διοριζόμενοι από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πραγματογνώμονες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτίμηση της αξίας των κινητών που κατάσχονται απαιτεί ειδικές γνώσεις εισπράττουν από είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) έως ογδόντα οκτώ ευρώ και τέσσερα λεπτά (88,04) ύστερα από προηγούμενη έγκριση της Διεύθυνσης Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Τα δικαιώματα, για τους διοριζόμενους φύλακες κατασχεμένων κινητών πραγμάτων, ορίζονται από ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (1,60) έως δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) για κάθε ημέρα φύλαξης κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και ανάλογα με το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Αν ως φύλακας και μεσεγγυούχος ορισθεί ο «καθού», αυτός δεν δικαιούται των παραπάνω δικαιωμάτων.

5. Τα δικαιώματα για τον οριζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.3 του Ν.Δ.356/1974, υπάλληλο επί του πλειστηριασμού Ειρηνοδίκη ή Γραμματέα Ειρηνοδικείου ή υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. ορίζονται σε δεκαέξι (16,00) ευρώ.

6. Οι υπάλληλοι των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) για τις ενεργούμενες απ αυτούς επιδόσεις και λοιπές γενικά πράξεις διοικητικής εκτέλεσης, εισπράττουν το μισό (1/2) των καθοριζομένων ανωτέρω δικαιωμάτων για τους δικαστικούς επιμελητές. Σε περίπτωση μη ύπαρξης δικαστικών επιμελητών οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. για όλες γενικά τις πράξεις διοικητικής εκτέλεσης εισπράττουν τα 2/3 των καθοριζομένων δικαιωμάτων για τους δικαστικούς επιμελητές.

7. Ο εκπρόσωπος του Δημοσίου Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή οριζόμενος από αυτόν εφοριακός υπάλληλος, για την παράστασή του σε πλειστηριασμό, που γίνεται σε μη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, εισπράττει είκοσι δύο (22,00) ευρώ, σε περίπτωση δε ματαίωσης του πλειστηριασμού το μισό (1/2) των δικαιωμάτων αυτών.

8. Αν ο πλειστηριασμός γίνεται σε εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου για την παράστασή του στον πλειστηριασμό αυτό δικαιούται ποσού δεκατριών (13,00) ευρώ.

Αρθρο 2

ΥΨΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1. Τα οδοιπορικά έξοδα που πραγματοποιούνται από τους επιμελούμενους πράξεις κατάσχεσης ή για την περαίωση άλλων πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, καθορίζονται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δικαιούχοι δε αυτών είναι οι κατά περίπτωση καταβάλλοντες αυτά δικαστικοί επιμελητές, υπάλληλοι των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και λοιπά όργανα της διοικητικής εκτέλεσης.

2. Τα έξοδα δημοσίευσης δια του Τύπου των διαφόρων εγγράφων της διοικητικής εκτέλεσης, καθορίζονται με βάση την ισχύουσα διατίμηση, δικαιούχοι δε αυτών είναι οι εκδότες των οικείων Εφημερίδων ή δελτίων.

3. Σε περίπτωση καταβολής των ανωτέρω εξόδων από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή όργανο της διοικητικής εκτέλεσης, δικαιούχοι των εξόδων είναι τα πρόσωπα αυτά.

4. Τα ταχυδρομικά τέλη της αποστελλομένης με απόδειξη ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρ.1 παρ.1 Αγ της παρούσας απόφασης, καθορίζονται με βάση την ισχύουσα κάθε φορά απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και δικαιούχοι αυτών είναι οι κατά περίπτωση καταβάλλοντες αυτά δικαστικοί επιμελητές και λοιπά αρμόδια όργανα της διοικητικής εκτέλεσης.

5. Τα έξοδα μεταφοράς των κατασχεθέντων κινητών καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και του προσώπου ή των προσώπων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά.

6. Τα μισθώματα των ακινήτων, που χρησιμοποιούνται για την φύλαξη των κατασχεμένων, καθορίζονται κατόπιν συμφωνίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και τον εκμισθωτή.

Αρθρο 3

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Η είσπραξη των εξόδων και δικαιωμάτων της διοικητικής εκτέλεσης πραγματοποιείται, αφού αυτά προηγουμένως εκκαθαριστούν και προσδιοριστούν σύμφωνα με το άρθρ. 77 του Ν.Δ.356/74, προσκομίζοντας προς τούτο οι δικαιούχοι στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ως δικαιολογητικά τα ακόλουθα:

α) Κατάσταση σε έξι (6) αντίγραφα - που εκδίδεται από το δικαιούχο και θεωρείται, μετά από έλεγχο του Προϊσταμένου του δικαστικού Τμήματος, από τον Προϊστάμενο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και η οποία περιέχει για κάθε οφειλέτη αναλυτικά και στο σύνολο τα δημιουργηθέντα σε βάρος του έξοδα και δικαιώματα.

β) Αντίγραφο της κατά το άρθρ.77 του Ν.Δ.356/74 απόφασης του Ειρηνοδίκη ή περίληψη αυτής, η οποία μπορεί και να καταχωρείται στην παραπάνω κατάσταση.

γ) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του δικαιούχου και στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι υποχρεωμένος στην έκδοση αυτής της απόδειξης, απόδειξη είσπραξης.

δ) Διπλότυπο είσπραξης των νομίμων κρατήσεων

Από τις παραπάνω καταστάσεις η πρώτη χρησιμεύει ως τίτλος βεβαίωσης, η δεύτερη επισυνάπτεται στο αντίγραφο της περιληπτικής κατάστασης βεβαίωσης που προορίζεται για το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι άλλες δύο, μαζί με την απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ή την απόδειξη είσπραξης του δικαιούχου, το διπλότυπο είσπραξης των νομίμων κρατήσεων που έγιναν και την πιο πάνω απόφαση του Ειρηνοδίκη, αν δεν έχει καταχωρηθεί περίληψη αυτής στις παραπάνω καταστάσεις, χρησιμεύουν ως δικαιολογητικά για την πληρωμή των εξόδων και δικαιωμάτων της διοικητικής εκτέλεσης.

2. Τα έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης πληρώνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που επισπεύδει την εκτέλεση, βεβαιώνονται σε βάρος των οφειλετών κατά των οποίων έγινε η εκτέλεση και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου.

3. Σε περίπτωση εκτέλεσης για είσπραξη εσόδων Νομικών Προσώπων ή Τρίτων, που τα έσοδά τους βεβαιώνονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα έξοδα και δικαιώματα της εκτέλεσης καθορίζονται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και καταβάλλονται στον δικαστικό επιμελητή από το Νομικό Πρόσωπο ή Τρίτο για λογαριασμό του οποίου έγινε η εκτέλεση.

4. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή υπάλληλος Δ.Ο.Υ., εάν η εκτέλεση επισπεύδεται από άλλη Υπηρεσία (Τελωνείο κ.λπ.) εννοείται ο Προϊστάμενος Τελωνείου ή της Υπηρεσίας που επισπεύδει την εκτέλεση.

Αρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά πράξεις εκτέλεσης που γίνονται από την ημερομηνία αυτή και μετά, οπότε παύει να ισχύει η αριθμ. 1033896/2002-1/0016/31.05.01 (ΦΕΚ 727 τ.Β/12.06.01) απόφασή μας περί καθορισμού του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης