Αποτελέσματα live αναζήτησης

1092634/6908-11/0016/10.11.2004 Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

1092634/6908-11/0016/10.11.2004
Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.


1092634/6908-11/0016/10.11.2004 Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ αριθμ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
1092634/6908-11/0016/10.11.2004

(ΦΕΚ Β΄ 1755/29.11.2004)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ  αριθμ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999  απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και  φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 τ.Α`) όπως αυτό  τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.  2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ.Α`), του άρθρου 25 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 τ.Α`), του  άρθρου 18 Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 τ.Α`) και του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν.  3220/2004 (ΦΕΚ 15 τ.Α`).

 2) Τις διατάξεις της 1109793/6134-11/0016/(ΦΕΚ 2134 τ.Β`) Α.Υ.Ο.,  όπως ισχύει.

 3) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 6, 8 και 9 της παραπάνω απόφασης με τις  οποίες ρυθμίζονται θέματα του αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και  φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

 4) Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης του εν λόγω  αποδεικτικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με παράλληλη διασφάλιση  των συμφερόντων του Δημοσίου.

 5) Την 14650/ΔΙΟΕ/17.3.2004 (ΦΕΚ 514 τ.Β`) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του  Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες  στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

 6) Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό  Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:


Στην απόφασή μας 1109793/6134 11/0016/(ΦΕΚ 2134Β`) επέρχονται οι  ακόλουθες μεταβολές:

 1. Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 1.
 2. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 2.
 3. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4.
 4. Καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6.
 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 "Α. Χρόνος ισχύος του αποδεικτικού:

 Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες σε  περίπτωση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση η διάρκεια  ισχύος του χορηγούμενου αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) μήνα, εφόσον οι  ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή  νομοθετική ρύθμιση και ο oφειλέτης είναι συνεπής σ` αυτή.

 Β. Κατηγοριοποίηση περιπτώσεων χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας:
 α) Είσπραξη χρημάτων
 β) Μεταβίβαση ακινήτων
 γ) Κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)".

 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 "Το αποδεικτικό ενημερότητας υπογράφεται μόνο από τον εκδότη, με εκχώρηση  υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Εξαιρούνται τα αποδεικτικά  ενημερότητας μηνιαίας ισχύος".

 7. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 9 η φράση "εξάμηνης  ισχύος", αντικαθίσταται με τη φράση "τετράμηνης ισχύος"..

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από

1 Ιανουαρίου 2005.


                          Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2004

                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                               ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης