ΙΚΑ Εγκ.66/03.11.06

Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.

3 Νοέ 2006

Taxheaven.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 66/2006
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Π06/76/3-11-2006
Οριο είσπραξης χρηματικών παροχών του Ιδρύματος από τους δικαιούχους αυτού με την προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου.

ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος 49/92 Σας κοινοποιούμε κατωτέρω ταυτάριθμη απόφαση Υποδιοικητή, με την οποία αναπροσαρμόζεται το ποσό που μπορεί να εισπραχθεί με προσαγωγή ιδιωτικού πληρεξουσίου για χρηματικές παροχές του Ιδρύματος και παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της από 1-12-2006 και εξής.

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αθήνα 3 / 11 / 2006
Αριθ. Πρωτ. Π06/76

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη :

1.Τα άρθρα 4 του Ν.∆. 2698/53 και 1 παρ.1 του Ν.∆ 3710/57
2.Τα άρθρα 40 παρ.2 εδαφ. β΄ και 60 παρ.1 του ΑΝ 1846/1951
3.Το άρθρο 19 παρ.1 του Κ.Α.Α.
4.Την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού που μπορεί να εισπραχθεί βάσει ιδιωτικού πληρεξουσίου για παροχές του Κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας (μετατρέψιμες σε χρήμα), καθώς και παροχές κλάδου Σύνταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιτρέπεται, εφόσον προσάγεται ιδιωτικό πληρεξούσιο, η εξόφληση των απαιτήσεων :

1.Για παροχές του κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας σε χρήμα, ανεξαρτήτως ποσού.
2.Για παροχές του κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας σε είδος , μετατρέψιμες σε χρήμα, μέχρι ποσού (1.500  ) xιλίων πεντακοσίων Ευρώ, απαγορευομένης της κατατμήσεως της αυτής παροχής σε περισσότερα τμήματα.
3.Για παροχές του κλάδου Συντάξεων μέχρι ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα Ευρώ (2.250 ).

Ο ΥΠΟ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΕΟ∆. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ


Taxheaven.gr