Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΕ Αρ. πρ.13018/31.10.06 Υλοποίηση προγράμματος δράσης-Προτεραιότητες το τελευταίο δίμηνο τρέχοντος έτους

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΠΕΕ Αρ. πρ.13018/31.10.06
Υλοποίηση προγράμματος δράσης-Προτεραιότητες το τελευταίο δίμηνο τρέχοντος έτους


ΥΠΕΕ Αρ. πρ.13018/31.10.06 Υλοποίηση προγράμματος δράσης-Προτεραιότητες το τελευταίο δίμηνο τρέχοντος έτους

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 31/10/06

Αρ. πρωτ.: 13018

Προς: 1. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Υλοποίηση προγράμματος δράσης-Προτεραιότητες το τελευταίο δίμηνο τρέχοντος έτους»

I.ΓΕΝΙΚΑ

Ενόψει της έλευσης του τελευταίου διμήνου τρέχοντος έτους κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε τις προτεραιότητές σας, τόσο σε θέματα υλοποίησης του προγράμματος δράσης όσο και σε άλλα � εξίσου σημαντικά - θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών.

II.ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.Θεωρούμε δεδομένο ότι έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των σχετικών εκθέσεων ελέγχου των υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων που ανάγονται, τουλάχιστον, στη χρήση 2000 σύμφωνα και με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκύκλιό μας με αρ. πρωτ. 8932/31-8-2006 . Αν όμως, υπάρχουν μεμονωμένες υποθέσεις που δεν έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., αυτό να γίνει άμεσα. Περαιτέρω υπενθυμίζουμε και την εγκύκλιό μας με αρ. πρωτ. 606/29-7-2005, με την οποία, εκτός των άλλων, είχαμε ζητήσει αξιολόγηση και χρονοπρογραμματισμό των υποθέσεων με κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, ούτως ώστε να επιτευχθεί, η πλήρης αξιοποίηση αυτών.

2.Oπως κατ' επανάληψη έχουμε επισημάνει, πρέπει να ολοκληρώνεται η σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου τρεχουσών υποθέσεων εντός τριμήνου από τη διαπίστωση των παραβάσεων, ιδιαίτερα μάλιστα μετά και τη δυνατότητα που υπάρχει, εκ μέρους των επιχειρήσεων, αυτοπεραίωσης των δηλώσεων τρεχουσών χρήσεων. Ως εκ τούτου πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 598/23-1-2006.

III. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματος δράσης έτους 2006 με βάση τους στόχους που τέθηκαν με την εγκύκλιό μας 5941/22-12-2005 λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εν λόγω χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται και οι εορτές των Χριστουγέννων και ακολουθούν εκείνες της Πρωτοχρονιάς, οπότε αναμένεται αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στην παραγωγή, στη διακίνηση και στη διάθεση προϊόντων και εμπορευμάτων καθώς και στη παροχή υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό πρέπει να οργανώσετε, να κατευθύνετε και να κατανείμετε τη δράση του ελεγκτικού μηχανισμού των υπηρεσιών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα προς τις επιχειρήσεις που δρούν στους άξονες που τίθενται κατωτέρω και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους σχετικούς τομείς:

1. Eλεγχοι καυσίμων

Στα πλαίσια της προσπάθειας για περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των υγρών καυσίμων, οι έλεγχοι των φορτηγών παντός τύπου, λεωφορείων, βυτιοφόρων κ.λ.π. οχημάτων θα πρέπει να γίνονται στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης με τη χρησιμοποίηση των κινητών εργαστηριακών μονάδων (VAN) που διαθέτουν οι περισσότερες Περιφερειακές Διευθύνσεις, των TEST ανίχνευσης ιχνηθετών και τη λήψη δειγμάτων.

Εφόσον από τους ελέγχους αυτούς προκύψουν βάσιμα στοιχεία, ότι εταιρίες εμπορίας (πρατήρια) έχουν τροφοδοτήσει φορτηγά αυτοκίνητα με πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης με θέρμανσης ή άλλα παράγωγα πετρελαίου, είναι αυτονόητο ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις αυτές για διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

Οι έλεγχοι των πρατηρίων υγρών καυσίμων θα εστιαστούν:

α) Σε δειγματοληψίες βενζινών (σούπερ αμόλυβδης και L.R.P.) για ενδεχόμενες νοθείες.

β) Σε δειγματοληψίες πετρελαίου κίνησης.

γ) Σε λήψεις στοιχείων για χρήστες αγροτικού πετρελαίου που παρουσιάζουν μεγάλες καταναλώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό προορίζεται για γεωργικές χρήσεις και λοιπές επιχειρήσεις του κλάδου (αγροτικά μηχανήματα κλπ.) ή διοχετεύεται σε εταιρίες μεταφορών (Φ.Ι.Χ. � Φ.Δ.Χ. � τουριστικά λεωφορεία κλπ.) για ανεφοδιασμό των μεταφορικών τους μέσων.

Ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον τομέα της διακίνησης και διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης καθώς και των ναυτιλιακών καυσίμων σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκύκλιό μας με αριθμ. πρωτ.11874/09-10-2006, σχετική με τον έλεγχο «ενεργειακών προϊόντων και ειδικότερα του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο», στην οποία (εγκύκλιο) σας παραπέμπουμε και ζητούμε την πιστή εφαρμογή της.

2.Eλεγχοι επιχειρήσεων διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Ειδικότερα οι έλεγχοι αυτοί θα εστιαστούν σε :

-Κέντρα διασκέδασης με επώνυμους καλλιτέχνες

- Μπαρ-Ντισκοτέκ

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο σχεδιασμό των ανωτέρω ελέγχων και ιδιαίτερα αυτών των «επώνυμων» κέντρων διασκέδασης, με στόχευση την πραγματοποίηση όσον το δυνατόν περισσοτέρων ελέγχων. Επίσης να επιδιωχθεί η εντατικοποίηση και η μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των σχετικών ελέγχων, οι οποίοι πρέπει να κορυφωθούν το χρονικό διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ,όπως αυτό καθορίζεται κατωτέρω. Για τη διενέργεια αυτών των ελέγχων θα ληφθεί υπόψη το «ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο των κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων ψυχαγωγίας», ιδιαίτερα το κεφάλαιο «μέθοδοι ελέγχου-βασικές ελεγκτικές επαληθεύσεις» αυτού, οι πολυγραφημένες εγκύκλιες ΠΟΛ 1087 & 1097/2003 (υπόχρεοι σε έκδοση εισιτηρίου είναι επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα ή άλλους χώρους εφόσον χρησιμοποιούν ζωντανή μουσική με ορχήστρα τριών τουλάχιστον οργάνων) και θα περιλαμβάνει συγχρόνως και έλεγχο και των ποτών, όπως οι έλεγχοι αυτοί καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

3.Eλεγχοι ποτών

Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής θα εστιαστούν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών, στις οποίες θα πρέπει να ελέγχεται η ποιότητά τους με τη λήψη δειγμάτων.

Οι δειγματοληψίες, δεδομένου ότι η αλκοόλη δεν είναι μόνο ένα προϊόν υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά προορίζεται και για ανθρώπινη κατανάλωση και για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερο υγειονομικό ενδιαφέρον, θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γ.Χ.Κ., που σας στάλθηκαν με το αριθμ. πρωτ.110651/10-07-2002 έγγραφό μας.

Θα απευθύνεστε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Γ.Χ. του Κράτους για τη διάθεση χημικού υπαλλήλου, ο οποίος θα συνδράμει τα συνεργεία σας κατά τον έλεγχο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στη λήψη δειγμάτων και γενικότερα στον παραπέρα ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.

Για το σκοπό αυτό σας έχει κοινοποιηθεί, με το 110651/10-07-2002 έγγραφό μας, κατάλογος των Χημικών Υπηρεσιών με τους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για τις δειγματοληψίες κατά Διοικητική Περιφέρεια.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο και η συμμετοχή χημικού υπαλλήλου, στους εν λόγω ελέγχους, τα συνεργεία της ΥΠ.Ε.Ε. θα προβαίνουν στη λήψη δειγμάτων και αποστολή αυτών στο Γ.Χ.Κ. που είναι αρμόδιο για τον ποιοτικό έλεγχο των αλκοολούχων ποτών.

Η διενέργεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ελέγχων και η λήψη δειγμάτων από τα αρμόδια συνεργεία της υπηρεσίας, θα συμβάλλει ώστε να αποτραπεί η διάθεση στην κατανάλωση λαθραίας αλκοόλης και νοθευμένων αλκοολούχων ποτών (μπόμπες), με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα και την υγεία των καταναλωτών.

4.Eλεγχοι καπνικών

Οι έλεγχοι των βιομηχανοποιημένων καπνικών προϊόντων θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών στο στάδιο της διακίνησης, έξω από τα λιμάνια, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στα σύνορα, στα αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές στα εμπορικά κέντρα, σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και στις λαϊκές αγορές.

5.Eλεγχοι παραεμπορίου και λοιπών εμπορευμάτων παραποίησης -απομίμησης- πειρατείας

Στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα, όπως άλλωστε και σε κάθε περίπτωση ελέγχου, στα πλαίσια των ελέγχων διακίνησης και διάθεσης αγαθών σε μη στεγασμένους χώρους, όπως και σε λαϊκές αγορές, σε παζάρια, στο στόχαστρο των υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. επιβάλλεται και πρέπει να είναι το παραεμπόριο που διενεργείται εκτός των χώρων αυτών, συνήθως στο τέλος των λαϊκών αγορών και στους παράπλευρους δρόμους, καθώς και σε εμπορικούς δρόμους ή κοντά σε σταθμούς λεωφορείων, τρένων, Μετρό, σε πεζόδρομους κλπ., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 106751/09-04-2002, 102158/17-02-2003 και 112381/14-12-2004 έγγραφά μας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο ειδών ένδυσης, οικιακής χρήσης, μικροσυσκευές, εργαλεία, γυαλιά ηλίου, ρολόγια, υφάσματα, τσάντες, κεντήματα κλπ., που παράγονται σε Τρίτες χώρες (Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Κορέα κ.λ.π.) και τα οποία, επί το πλείστον ,είναι εμπορεύματα παραποίησης � απομίμησης - πειρατείας και εισάγονται ή διακινούνται εντός των κρατών � μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 102747/03-03-2003, 105074/30-04-2003 και 105507/09-06-2004 έγγραφά μας. Στις περιπτώσεις αυτές οι έλεγχοι θα στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη και δίωξη του παράνομου εμπορίου προϊόντων τα οποία φέρουν παραποιημένα εμπορικά σήματα, αφού είναι γνωστό ότι το φαινόμενο αυτό είναι η αιτία στρέβλωσης της σωστής λειτουργίας της αγοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

6.Eλεγχοι στους τομείς ναρκωτικών, προδρόμων ουσιών και όπλων

Κατά το τελευταίο δίμηνο του 2006 θα ενταθούν, οι έλεγχοι σε ταχυδρομεία και εταιρίες ταχυμεταφορών για την ανακάλυψη ναρκωτικών σε αποστολές μικροδεμάτων και ταχυδρομικών φακέλων από το εξωτερικό στην Χώρα μας. Σημειώνεται, ότι τους τελευταίους μήνες η συγκεκριμένη μέθοδος μεταφοράς ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών γνωρίζει σημαντική έξαρση και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές κατασχέσεις από τις Διωκτικές Αρχές της χώρας μας και των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Επιπλέον, θα δοθεί βαρύτητα σε ελέγχους σε εμπορευματοκιβώτια (container) που προέρχονται από χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου που συνδέει τα σύνορα της χώρα μας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια με σημαντική επιβατική κίνηση.

Τέλος, θα αυξηθούν και οι έλεγχοι σε επιβάτες και οχήματα (ιδιαίτερα φορτηγά διεθνών μεταφορών) τα οποία ταξιδεύουν στο δρομολόγιο Ελλάδα - Ιταλία με χρήση Ε/Γ � Ο/Γ σκαφών (ferry boats) από και προς τους λιμένες των Πατρών και της Ηγουμενίτσας.

7.Eλεγχοι περιόδου εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Από τις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οπότε και πρέπει να οργανωθεί αυξημένος αριθμός ελέγχων, ιδιαίτερα σε:

--Επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης κρεάτων, οπωρολαχανικών και ιχθύων. Οι έλεγχοι αυτοί να καλύψουν όλα τα επίπεδα � τόσο χονδρικής πώλησης (κεντρικές αγορές όπως Ρέντη κ.λ.π.) όσο και λιανικής πώλησης (Βαρβάκειος-Μοδιάνο, τοπικές και λαϊκές αγορές, σχετικά καταστήματα λιανικής), καθώς επίσης και στους τόπους παραγωγής, επεξεργασίας, φύλαξης και διακίνησης (σφαγεία, αποθήκες, ψυγεία και λιμάνια). Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και σε περιπτώσεις διακίνησης, κυρίως, οπωρολαχανικών εκτός των κεντρικών αγορών, καθόσον έχουν εντοπισθεί φαινόμενα εφοδιασμού οπωροπωλών και εμπόρων λαϊκών αγορών, τις νυχτερινές ή πρώτες πρωινές ώρες, σε ακάλυπτους χώρους και χωρίς την έκδοση, βέβαια, φορολογικών στοιχείων.

--Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται σε εμπορικούς δρόμους και εμπορικά κέντρα πόλεων και έχουν σαν αντικείμενο εργασιών, κυρίως:

 • Κοσμήματα
 • Είδη δώρων
 • Είδη ένδυσης-υπόδησης
 • Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη
 • Εποχικά είδη (χριστουγεννιάτικα δένδρα -στολίδια-παιγνίδια)
 • Είδη ζαχαροπλαστικής

Οι έλεγχοι αυτοί σκόπιμο είναι να πραγματοποιούνται στα πλαίσια διενέργειας εμφανών ελέγχων.

--Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως:

 • Καλλωπισμού (κομμωτήρια, spa κ.λ.π.)
 • Στάθμευσης αυτοκινήτων
 • Φιλοξενίας σε χειμερινά τουριστικά θέρετρα

--Επιχειρήσεις διάθεσης φαγητού και ποτού για επιτόπια κατανάλωση:

Πέραν των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του κεφαλαίου III να επιδιωχθεί η αύξηση των ελέγχων και στις δραστηριότητες:

 • Πολυτελή εστιατόρια
 • Ταβέρνες
 • Καφετέριες

Σημειώνεται ότι πρέπει να υπάρξει κατακόρυφη αύξηση των ελέγχων στα πολυτελή εστιατόρια, ιδιαίτερα στα ρεβεγιόν των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Περαιτέρω να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή διασπορά των ελέγχων ως προς τις ταβέρνες, στις δε καφετέριες οι έλεγχοι να διενεργούνται ,κυρίως , τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες αργιών, ιδιαίτερα τις ώρες 11.00-17.00.

IV.ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Για την καλύτερη απόδοση των ελέγχων και τη δημιουργία κλίματος πρόληψης στην αγορά, πρέπει η διάταξη των συνεργείων να κατανέμεται ανάλογα με το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Επίσης είναι σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερο βάρος κατά τις ώρες εφοδιασμού των καταστημάτων, οι οποίες μπορεί να ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή, αλλά θεωρούνται συνήθως κρίσιμες οι πρώτες πρωινές μεταξύ 05.00-08.00, οι πρώτες μεταμεσημβρινές μεταξύ 15.00-17.00 και οι ώρες μεταξύ 21.00-24.00.

Περαιτέρω να υπάρξει μία σταδιακή αύξηση των συνεργείων ελέγχου από τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου η οποία και να κορυφωθεί στο χρονικό διάστημα από 16-12-2006 έως 7-1-2007.

V.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ

Για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση του αυξημένου αριθμού ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο των εορτών, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο των διαθεσίμων υπαλλήλων, ούτως ώστε να καταστεί αισθητή η παρουσία της υπηρεσίας στην αγορά.

Τα συνεργεία ελέγχου που θα πραγματοποιούν εμφανείς ελέγχους θα επιδιώκουν την κάλυψη των κυριότερων εμπορικών δρόμων και των εμπορικών κέντρων της περιοχής ελέγχου, εστιάζοντας στη διαπίστωση της έκδοσης των προβλεπόμενων φορολογικών στοιχείων, τα οποία θα ζητούνται, με τη δέουσα ευγένεια και σοβαρότητα, από τους διερχόμενους ή εξερχόμενους από τα καταστήματα πελάτες. Εφόσον δεν επιδειχθούν φορολογικά στοιχεία θα ακολουθεί έλεγχος εντός της επιχείρησης, ο οποίος θα αφορά τη συγκεκριμένη ελεγκτική επαλήθευση (διαπίστωση έκδοσης ή μη φορολογικού στοιχείου), θα θεωρούνται τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και θα ζητούνται οι υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α. Tονίζεται επίσης ότι στα πλαίσια ελεγκτικών επαληθεύσεων σε καφετέριες κ.λ.π. ο έλεγχος δεν θα αρκείται στην ύπαρξη αποδείξεων λιανικής πώλησης (α.λ.π.) στα τραπέζια ,αλλά θα ανατρέχει στην ώρα έκδοσής τους και στα είδη που αυτή περιλαμβάνει, επειδή πολλές επιχειρήσεις ,σύμφωνα και με καταγγελίες πελατών, ανακυκλώνουν τις ίδιες α.λ.π. στα διάφορα τραπέζια . Περαιτέρω σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τρόπο λήψης της παραγγελίας ,για τα σερβιρισθέντα είδη , πρέπει να έχουν εκδώσει α.λ.π.. Αν όμως είναι επιχειρήσεις (εστιατόρια , ζυθεστιατόρια , ψητοπωλεία , ταβέρνες και εξοχικά κέντρα ) που έχουν υπαχθεί στην Α.Υ.Ο.1050321/504 ΠΟΛ.1117/31.5.1991 πρέπει (για τα σερβιρισθέντα είδη) να έχουν εκδώσει δελτίο παραγγελίας (θεωρημένο χειρόγραφο ή με σήμανση από μηχανισμό) .Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο έλεγχος προχωρεί στον καταλογισμό σχετικών παραβάσεων.

VI.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

Μηχανογραφικά σε όλες τις εντολές που θα εκδοθούν στο χρονικό διάστημα από 16-12-2006 έως 7-1-2007 θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «Καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος «ΑΡΤΕΜΙΣ», το λεκτικό «ΧΡΙΣΤ2006».

Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων, η καταμέτρηση μπορεί να γίνει από την επιλογή «Αποτελέσματα με παρατήρηση εντολής» της οθόνης «Εκτυπώσεις Αποτελεσμάτων» του προγράμματος Artektyposeis.

Τέλος είναι αυτονόητο ότι, η παράβαση δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά προέχει η συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς τις υποχρεώσεις τους για εμφάνιση των συναλλαγών τους, με στόχο την καταπολέμιση της φοροδιαφυγής, τον περιορισμό του νοσηρού φαινομένου του λαθρεμπορίου και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Ακριβές αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης