Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.1829/1124/28.11.2006 Συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 1058189/4454/335/ΠΟΛ 1193/ 9.7.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 932/Β/23.7.2002) περί υποχρεώσεων των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 "Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού" του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000)".

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Δ.1829/1124/28.11.2006
Συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 1058189/4454/335/ΠΟΛ 1193/ 9.7.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 932/Β/23.7.2002) περί υποχρεώσεων των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 "Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού" του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000)".


Δ.1829/1124/28.11.2006 Συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 1058189/4454/335/ΠΟΛ 1193/ 9.7.2002 απόφασης του Υπουργού Οι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΦΕΚ Β 1851/21.12.20061829

Συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 1058189/4454/335/ΠΟΛ.1193/9.7.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 932/Β/23.7.2002) περί υποχρεώσεων των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 "Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού" του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000)".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) όπως ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα αυτού 3, 24, 28,36, 38 παρ. 1 και 10, 47, 59 παρ. 2, 60, 63 παρ. 1β και 64 παρ. 3.

2. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) όπως ισχύει, "περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα".

3. Την υπ` αριθμ. 1058189/4454/335/ΠΟΛ.1193/9.7.2002 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 932/Β/ 23.7.2002) περί υποχρεώσεων των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού,
κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 "ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού" του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000).

4. Την υπ` αριθμ. 37930/ΔΙΟΕΥ 1264 (ΦΕΚ 1432/Β/14.1.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 και ισχύει (ΦΕΚ 204/Β/13.2.2006).

5. Την ανάγκη αντιμετώπισης της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού από φυσικά πρόσωπα μη υποκείμενα στο φόρο.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

Στο άρθρο 5 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή επενδυτικού χρυσού. Ενέργειες Τελωνειακών Αρχών" της υπ` αριθμ. 1058189/4454/335/ ΠΟΛ.1193/9.7.2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Υποχρεώσεις των προσώπων που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και διαδικασία απαλλαγής της παράδοσης, της ενδοκοινοτικής απόκτησης και της εισαγωγής επενδυτικού χρυσού, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 "Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού" του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000), προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως κατωτέρω:

"4. Δεν απαιτείται η προσκόμιση στο τελωνείο της ανωτέρω Ειδικής Δήλωσης της παραγράφου 1 όταν φυσικό πρόσωπο-εισαγωγέας του επενδυτικού χρυσού, δεν ενεργεί ως υποκείμενος στο φόρο για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό. Στην περίπτωση αυτή, κατατίθεται στο τελωνείο από τον εισαγωγέα, υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι πραγματοποιεί την εισαγωγή του επενδυτικού χρυσού ως μη υποκείμενος στο φόρο για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό και δεν έχει ως εκ τούτου την υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ειδικής δήλωσης συναλλαγών σε επενδυτικό χρυσό.

Η κατά τα ανωτέρω κατατιθέμενη υπεύθυνη δήλωση προσαρτάται στην αντίστοιχη διασάφηση εισαγωγής, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τα παρ` αυτής περαιτέρω.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και για τις περιπτώσεις εισαγωγής επενδυτικού χρυσού από τα ανωτέρω πρόσωπα, τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου".

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης