Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1124/24.10.2006 Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Σχόλια: Η απόφαση αυτή έχει καταργηθεί με την  ΠΟΛ.1117/8.9.2009


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1124/24.10.2006
Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας


ΠΟΛ.1124/24.10.2006 Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2006
Αρ. Πρωτ: 1093727/ 671/Τ.& Ε.Φ.
ΠΟΛ 1124 24/10/2006

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Πρωτ: 1093727/ 671/Τ.& Ε.Φ.
Α) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β
Β) Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Χατζηνικολάου
Τηλέφωνο : 210 3644781
Fax : 210 3642251

ΠΡΟΣ: Oπως ο Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998) όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210 Α/05-10-2006) από 1-11-2006.
2.Την 1030753/384/5-3-1998 Α.Υ.Ο. --Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους αυτού-- (ΦΕΚ 267 Β/18-3-1998) και την 1038576/240/Τ.&Ε.Φ./11-04-2005 Α.Υ.Ο. ----Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας-- (ΦΕΚ 535 Β/21-04-2005).
3.Την 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
4.Την ανάγκη ανακαθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας μετά την μεταβολή του.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) Περί Δημοσίου Λογιστικού.
6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.Ανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και της πράξης καταλογισμού του τέλους αυτού, όπως τα σχετικά υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
2.Στο έντυπο της πράξης προσδιορισμού και στο πίσω μέρος αυτής αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (πράξης συμβιβασμού).
3.Για την απόδοση του τέλους και τον καταλογισμό αυτού θα χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα των προσαρτώμενων στην παρούσα απόφαση υποδειγμάτων.
4.Στους λογαριασμούς αναγράφεται το ποσό του οφειλόμενου μηνιαίου τέλους και σε περίπτωση που οι λογαριασμοί εκδίδονται για περισσότερους του ενός μήνες, αναγράφεται σε αυτούς διακεκριμένα το οφειλόμενο κατά κλιμάκιο τέλος, ύστερα από διάσπαση του ποσού αυτού σε μηνιαίο.
5.Η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα από τα οποία τα ένα παραμένει στη Δ.Ο.Υ. και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του τέλους.
6.Τα κλιμάκια υπολογίζονται προ του φόρου προστιθέμενης αξίας και το ποσό του οφειλόμενου τέλους καταχωρείται σε χωριστή στήλη ή χωριστό λογαριασμό στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης κινητής τηλεφωνίας.
7.Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που εκδίδονται από 1-11-2006.
8.Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΧ. ΕΤΟΣ ..............................

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΝΑΣ .....................................

Δ.Ο.Υ. ............................ ΑΡ.ΦΑΚ. .....................................

Αριθ. Δηλ. ........................ Α.Φ.Μ. ....................................

Δ Η Λ Ω Σ Η

ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

(Συντάσσεται σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα επιστρέφεται στο φορολογούμενο)

Σ Υ

τ π

ο ό

ι χ

χ ρ

ε έ

ί ο

α υ

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ..............................

................................................................

Αντικείμενο εργασιών ................................

...........................................................

Διεύθυνση............................................................Τηλ. .........................................

Πλήθος Λογαριασμών κατά κλιμάκιο

Αξία τέλους

Οφειλόμενο τέλος

σε Ευρώ

Κ.Α.Ε.

1

Αξίας μέχρι 30,00 Ευρώ.................

x 2,00 Ευρώ2

Αξίας από 30,01-60,00Ευρώ............

x 5,00 Ευρώ


3

Αξίας από 60,01 και άνω.................

x 10,00 ΕυρώΣ ύ ν ο λ ο
Πρόσθετο τέλος εκπροθέσμου

........(1) x 1,5 =............% (2)Θεωρήθηκε

...................

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Γενικό Σύνολο

Συνολικό ποσό για καταβολή Ευρώ...................................................

................................................................................................

...................................................................................................

.................................................................................

....................................Ο ΔΗΛΩΝ

.............................. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

.................................

Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ(1) Αριθμός μηνών

(2) Σύνολο ποσοστού


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ........................

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΟΣ 200.......................................

ΕΚΔΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ................ ΑΡ.ΦΑΚ. .....................................

Α.Φ.Μ. .....................................

Π Ρ Α Ξ Η

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σ Υ

τ π

ο ο

ι χ

χ ρ

ε έ

ί ο

α υ

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ..........................................................................................

..................................................................................................................................

Διεύθυνση Επιχείρησης......................................................... .........................................

Πόλη Οδός Αριθ. Τ.Κ.

Έχοντας υπόψη τη συνημμένη από..................................σχετική Έκθεση Ελέγχου τ........ ελεγκτ....................... και

τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998 όπως ισχύει με το Ν. 3492/2006,

επιβάλλουμε σε βάρος του υπόχρεου:


Κατά δήλωση

Κατ έλεγχο

Διαφορά μεταξύ δήλωσης-ελέγχου

Τέλος
Πρόσθετο τέλος
Σύνολο
Αρμόδιο όργανο να κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα πράξη στον υπόχρεο.

Επιδόθηκε την ..........................................20... ........................20...

Ο ΕΠΙΔΟΣΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σημείωση: Κατά της πράξης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και αίτημα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
Επίσης, η διοικητική επίλυση της διαφοράς μπορεί να προταθεί και με ιδιαίτερη αίτηση, μέσα στην προθεσμία που πρέπει να ασκηθεί η προσφυγή.


Η προσφυγή κατατίθεται σε εμάς μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση αυτής της πράξης, εκτός αν υποβληθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς με ιδιαίτερη αίτηση, οπότε η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται με την υποβολή της αίτησης, μη υπολογιζόμενης της ημέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα, της ημέρας υπογραφής της πράξης ματαίωσης ή μερικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 70, παρ. 6β, Ν. 2238/1994 όπως ισχύει)

Αριθμός.............................

Ημερομηνία........................ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
(Επέχει και θέση ατομικής ειδοποίησης)

Έχοντας υπόψη:

α) Το αίτημα του υπόχρεου στο τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας για διοικητική επίλυση της διαφοράς.
β) Τις διατάξεις των παρ. 1 εδάφιο δεύτερο και 4 του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει με το Ν. 3492/2006.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997, όπως ισχύει.
δ)Τις διατάξεις των άρθρων 70 παρ. 4 και 74 παρ.5 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
ε) Τα στοιχεία που κρίθηκαν κατά τη συζήτηση προς επίλυση της διαφοράς ήτοι....................................

Καθορίζουμε το επιπλέον τέλος, ως κατωτέρω:

Διαφορά τέλους.................................................................
Πρόσθετο τέλος.................................................................
Σύνολο............................................................................

Το 1/5 του ποσού που καθορίστηκε με το συμβιβασμό καταβάλλεται κατά την υπογραφή του πρακτικού ή το αργότερο εντός
δύο εργάσιμων ημερών από την υπογραφή αυτού και το υπόλοιπο σε ........... μηνιαίες δόσεις ...............
Ευρώ και της τελευταίας ............ Ευρώ, της πρώτης καταβαλλομένης εντός της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του
μήνα ...............
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 1/5 ο συμβιβασμός θεωρείται ως μη γενόμενος.


Επιδόθηκε αντίγραφο της Πράξης αυτής με το Α.Χ.Κ. ............................
πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.


Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ


Δεν έγινε συμβιβασμός για τους εξής λόγους:.........................................................

.......................200......

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης