ΠΟΛ.1241/25.2.1995

Τροποποίηση της αριθμ. 1079551/105/Γ0013/ΠΟΛ.1173/11.7.1994 ΦΕΚ 554τ. Β/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

25 Φεβ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995
Αριθ.Πρωτ.: 1108284/384/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ 1241

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ.1079551/105/Γ0013/11.5.1994 ΠΟΛ.1173, ΦΕΚ 554 Β'/18.7.94 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
  Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ Α 43) και 14 Ν.1473/1984 (ΦΕΚ Α 127).

  2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α 245),που κυρώθηκε με το Ν. 1587/1950, όπως ισχύει.

  3. Τις διατάξεις των άρθρων 67, 88 και 94 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α).

  4. Τις διατάξεις της αριθμ, 1067780/82/Γ0013/9.6.1994, ΠOΛ. 1149 (ΦΕΚ 549/Β/15.7.1994).

  5. Την αριθμ. 1α26431 /268/0006/2.3.94 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:


1. Τροποποιούμε την αριθμ, 1079551/105/Γ00013/11.7.1994 ΠOΛ.1173/11.7.1994, ΦΕΚ 554Β/18.7.1895 απόφασής μας, και ορίζουμε από τις 2.10.1995, νέα τύπο και περιεχόμενο νια τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής φορολογητέας αξίας των ακινήτων με αριθμούς 3 και 6Α, όπως έχουν τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
   
2. Κατά τα άλλα ισχύουν οι διατάξεις της ως άνω απόφασής μας.

3. Oι διατάξεις της απόφασης αυτής θα ισχύουν μόνο για τα ακίνητα της περιφέρειας Αττικής. Για τις λοιπές περιοχές, οι ίδιες διατάξεις θα ισχύουν από την ημερομηνία αναπροσαρμογής των τιμών τους παυ θα γίνει
μελλοντικά από την ημερομηνία που θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύτημα.
   
4. Η απόφαση αυτή, με την οποίο δεν πραγματοποιειται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
          
 Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1995
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛOΣ
Taxheaven.gr