Αρ.Πρ.37914/17.08.06

Οροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α και Β Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.Σχόλια:


17 Αύγ 2006

Taxheaven.gr


Αρ.Πρ.37914 ΦΕΚ Β 1120/17.8.2006 Οροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α και Β Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής
Κατηγορίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 41Δ ν. 2725/1999 (ΦΕΚ121 Α), όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 5 ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 ν. 3262/2004 / (ΦΕΚ 173 Α).
2. Του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α) "Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
3. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα".
4. Της υπ' αριθμ. 509/2006 (ΦΕΚ 282 Β) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο Ορφανό.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Υποχρέωση Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε για πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας

Οι Π.Α.Ε. που αγωνίζονται στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα Α και Β εθνικής κατηγορίας πο δοσφαίρου και οι Κ.Α.Ε. της Α1 εθνικής κατηγορίας καλαθοσφαίρισης, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ικανό και εκπαιδευμένο για την ασφάλεια των αγώνων προσωπικό για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας κατά τις αθλητικές συναντήσεις, το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με την άδεια εργασίας που προβλέπε ται από το άρθρο 3 του ν.
2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α).
Ο αριθμός του διατιθέμενου κατά αθλητική συνάντηση προσωπικού ασφαλείας, καθορίζεται κατά τις συσκέψεις που συγκαλούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41Δ του ν. 2725/1999, αφού ληφθούν υπό ψη ιδίως τα υφιστάμενα σχέδια ασφαλείας, ο βαθμός επικινδυνότητας του αγώνα, καθώς και οι υποδείξεις του εκπροσώπου της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρ θρου 41Δ του ν.
2725/1999, στα πλαίσια των διαδι κασιών λήψης μέτρων αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων. Οι Π.Α.Ε. και οι Κ.Α.Ε., κατά περίπτωση, υποχρεούνται πριν τις συσκέψεις του προηγούμενου εδαφίου να γνωστοποιούν εγγράφως στον εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής τον αριθμό του προσωπικού ασφαλείας που προτίθενται να διαθέσουν κατά την αθλητική συνάντηση.

Αρθρο 2

Αδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας

1. Το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας, η οποία εκδίδεται από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή τη Διεύθυνση Ασφάλειας του τόπου κατοικίας του, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2, πλην αυτής του εδαφίου γ, του ν. 2518/1997.
2. Η άδεια εργασίας είναι προσωπική, ισχύει για πέντε (5) χρόνια και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αρχικής χορήγησης.

3. Η διαδικασία έκδοσης και ανανέωσης της ανωτέρω άδειας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις: 1016/109/5κε΄ από 14.11.1997 Υ.Δ.Τ. ΦΕΚ τεύχος 2 1055/28.11.1997 υπουργική απόφαση όπως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 1016/109/5 λε΄ υπουργική απόφαση από 6.5.1998 ΦΕΚ τεύχος 2 429/7.5.1998 και υπ' αριθμ. 1016/109/5κδ΄ υπουργική απόφαση από 3.9.1997 ΦΕΚ τεύχος 2 847/24.9.1997 και υπ' αριθμ. 6001/5/52ε΄ κοινή υπουργική απόφαση από 3.11.1997 Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης ΦΕΚ τεύχος 2 106/12.11.1997.

4. Για την πρόσληψη και απασχόληση του προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. βρίσκουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2518/1997. Επιπροσθέτως των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 για την έκδοση της άδειας εργασίας, η πρόσληψη ως προσωπικό ασφαλείας, προϋποθέτει όπως ο υποψήφιος δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 ν. 2725/1999 και δεν έχει καταδικαστεί ή δεν εκκρεμεί σε βάρος του κατηγορία για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας.
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το διατιθέμενο προσωπικό ασφαλείας έχει καταδικασθεί για παραβάσεις αθλητικής νομοθεσίας ή εκκρεμεί σε βάρος του τέτοια κατηγορία, απαγορεύεται να εκτελέσει υπηρεσία, υποχρεούμενης της οικείας Π.Α.Ε. για την άμεση  αντικατάστασή του.

Αρθρο 3

Στολή και ταυτότητα προσωπικού ασφαλείας

Το προσωπικό ασφαλείας που προσλαμβάνεται από κάθε Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε. φέρει στολή, η διαμόρφωση της οποίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1342/1938 (ΦΕΚ 290 Α) περί κρατικών σημαιών και στο λών των ενόπλων δυνάμεων και ιδιωτικών οργανώσεων και εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 2518/1997.

Αρθρο 4

Εποπτεία και έλεγχος επί του προσωπικού ασφαλείας

Οπως προβλέπεται από το άρθρο 7 ν. 2518/1997, το προσωπικό ασφαλείας, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο των αρμοδίων κατά τόπο αστυνομικών αρχών και υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις τους, σε περίπτωση δε εκδήλωσης εγκληματικής ενέργειας να παρέχει τη συνδρομή του σ' αυτές, εφόσον του ζητηθεί. Η παροχή συνδρομής για την αντιμετώπιση δημοσίων συναθροίσεων δεν επιτρέπεται.

Αρθρο 5

Συμβάσεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 1 της παρούσας οι Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. συμπληρωματικά προς την πρόσληψη δικού τους μονίμου προσωπικού ασφαλείας, μπορούν να συμβάλλονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για την διάθεση έκτακτου προσωπικού προς κάλυψη των παραπάνω υποχρεώσεών τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τις περιστάσεις κάθε μεμονωμένης αθλητικής εκδή λωσής τους, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των νόμων 2725/1999 και 2518/1997 και της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 6

Καταστάσεις προσωπικού ασφαλείας κάθε συγκεκριμένου αγώνα ή αθλητικής εκδήλωσης

Καταστάσεις με τα στοιχεία ταυτότητας, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό αδείας εργασίας του προσω πικού ασφαλείας καταρτίζονται με ευθύνη των Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. και παραδίδονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή, στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια αρχή το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την έναρξη κάθε αθλητικής συνάντησης. Στις παραπάνω καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από τις Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε. υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.

Αρθρο 7

Υπαγωγή προσωπικού ασφαλείας

Το προσωπικό ασφαλείας που διατίθεται στις αθλητικές συναντήσεις, από τις υπόχρεες Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε., οργανώνεται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων, ο οποίος κατανέμει αυτό σε θέσεις - τομείς εργασίας, σε συνεργασία με τον επικεφαλής αξιωματικό των αστυνομικών μέτρων και μεριμνά για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων που τους αναθέτει.

Αρθρο 8

Καθήκοντα προσωπικού ασφαλείας

1. Τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα ή αθλητική εκδήλωση ορίζονται από τον υπεύθυνο ασφαλείας αγώνων της Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε., που προβλέπεται στο άρθρο 41Δ παράγραφος 4 του ν. 2725/1999, όπως αυτός σήμερα ισχύει, τηρουμένων σεκάθε περίπτωση των υποχρεώσεων που τίθενται από τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν. 2518/1997.
2. Ειδικότερα τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας ιδίως είναι τα ακόλουθα:

α) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους κίνησης και στις θέσεις των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.
β) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, η καθοδήγηση των εισερχομένων στους χώρους αυτούς οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η στάθμευσή τους στους προβλεπόμε νους χώρους και να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και η επιτήρηση των χώρων αυτών προς αποφυγή φθορών ή άλλων έκνομων ενεργειών.
γ) Η μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν φίλαθλοι στους διαδρόμους που βρίσκονται ή οδηγούν στις κερκίδες της αθλητικής εγκατάστασης, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη είσοδο - έξοδο από τους χώρους αυτούς, αλλά και την άμεση διαφυγή σε περίπτωση ανάγκης εκ κένωσης της εγκατάστασης, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε πρόσφορο μέτρο.
δ) Η τήρηση της ευταξίας στους χώρους στάθμευσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατευθύνοντας τα οχήματα και αποτρέποντας την παράνομη στάθμευση αυτών, εξασφαλίζοντας την στάθμευση των οχημάτων στους προβλεπόμενους χώρους και επιτηρώντας τους χώρους αυτούς προς αποφυγή φθορών ή άλλων εκνό μων ενεργειών.
ε) H μέριμνα για την ασφαλή είσοδο των φιλάθλων εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας και κατευθύνοντας αυτούς στις προβλεπόμενες θύρες.

στ) Η επιτήρηση περιμετρικά της αθλητικής εγκατά στασης, για την αποτροπή εισόδου φιλάθλων χωρίς εισιτήριο ή ευρισκομένων σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, καθώς και απαγορευ μένων  επικινδύνων αντικειμένων.
ζ) Η τοποθέτηση των φιλάθλων στις κερκίδες των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μέριμνα για την απο τροπή εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.
η) Η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων σε διαφορετική θέση από αυτή που προβλέπεται στο εισιτήριό τους.
θ) Ο έλεγχος εισόδου και παραμονής των δικαιούμενων ατόμων στον αγωνιστικό χώρο.
ι) Η έρευνα των χώρων της αθλητικής εγκατάστασης, πριν την είσοδο σε αυτή των φιλάθλων, προς εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων (βεγγαλικά, καπνογόνα, πυροτεχνήματα κλπ).
ια) Ο έλεγχος ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου είναι ο αναγραφόμενος σε αυτό, όπου αυτό προβλέπεται.
ιβ) Η αποτροπή εισαγωγής στις αθλητικές εγκατα στάσεις μη επιτρεπομένων αντικειμένων από τους φι λάθλους.
ιγ) Η εξασφάλιση της απρόσκοπτης άφιξης και αναχώρησης των αθλητικών αποστολών από και προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
ιδ) Η διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης και αποχώρησης προς και από τον αγωνιστικό χώρο των αθλητών, των διαιτητών και λοιπών παραγόντων της αθλητικής συνάντησης.
ιε) Η απομάκρυνση πανώ - ανακοινώσεων με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα ή χαρακτηρισμούς και εμβλήματα ή παρόμοια αντικείμενα που προάγουν τη βία και το ρατσισμό.

Αρθρο 9

Εντοπισμός ταραξιών

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, το προσωπικό ασφαλείας επιβλέπει τους φιλάθλους, με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων που προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες και υπο δεικνύει αυτούς στις Αστυνομικές αρχές.

Αρθρο 10

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 17 Αυγούστου 2006

 


Taxheaven.gr