ΠΟΛ.1173/11.7.1994

Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισθού φορολογητέας αξίας ακινήτων.Σχόλια: Βλέπε Και η οποία τροποποιεί την παρούσα


11 Ιούλ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα 11 Ιουλίου 1994
Αρ. Πρ. 1079551/105/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Φ/ΓΙΑΣ & Δ. Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Τηλέφωνο : 3477166 (εσ. 233, 257) 3478706, 3479109

ΠΟΛ 1173

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Εχοντας υπόψη:
   
  1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 Ν.1249/1982 (ΦΕΚ Α` 43) και 14 Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α` 127).
  2. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 7 του Α.Ν. 1521/1950 (ΦΕΚ Α` 245), που κυρώθηκε με το Ν.1587/1950, όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 67,88 και 94 του Ν.Δ. 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α`).
  4. Τις διατάξεις της αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994,
  5. Την αριθ. 1026431/268/0006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομικών, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων,

αποφασίζουμε:

  1. Ορίζουμε, από της 15.7.1994, τον τύπο και το περιεχόμενο δώδεκα (12) φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, όπως έχουν τα σχετικά υποδείγματα που επισυνάπτονται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

  2. Τα πιο πάνω φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων θα υποβάλλονται μόνο αν στις δηλώσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και Φ.Α.Υ. περιλαμβάνονται ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας τους, καθώς και ειδικά κτίρια που είτε βρίσκονται σε περιοχές οπου ισχύει το σύστημα αυτό είτε όχι.

  3. Αντί των φύλλων υπολογισμού της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής φύλλων που έχουν εκτυπωθεί σε λευκό μηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων 9,5 επί 11 ιντσών στα οποία θα
απεικονίζονται με πλήρη πιστότητα όλα τα στοιχεία και οι συντελεστές που αναφέρονται στα φύλλα της πιο πάνω παραγράφου 1, εκτός της τελευταίας σελίδας των οδηγιών τους. Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας ή παράλειψης των πιο πάνω συντελεστών θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

  4. Τα ανωτέρω φύλλα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ και το άλλο αποστέλλεται από αυτή, μαζί με το αντίτυπο της φορολογικής δήλωσης, στο Κέντρο Πληροφορικής του
Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕ.Π.Υ.Ο.).

 Με την ως άνω απόφαση δεν πραγματοποιείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 1994
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Taxheaven.gr