Αρ. πρωτ. 8932/31.08.06

Ολοκλήρωση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία ανάγονται στη χρήση 2000Σχόλια:


31 Αύγ 2006

Taxheaven.gr


Αθήνα, 31/08/06

Αρ. πρωτ.: 8932

Προς:  Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Θέμα:«Ολοκλήρωση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, τα οποία ανάγονται στη χρήση 2000»  

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ.606/29.7.2005 εγκύκλιό μας.

Με την ανωτέρω εγκύκλιό μας είχαν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες ως προς τη διαχείριση των υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων, μετά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.). Στην εν λόγω εγκύκλιο προβλέπονταν, εκτός των άλλων, η αξιολόγηση κάθε υπόθεσης με ταυτόχρονη σύνταξη χρονοδιαγράμματος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και την ημερομηνία παραγραφής της. Κατόπιν τούτου πιθανολογείται ότι έχει ολοκληρωθεί όλος ο όγκος των υποθέσεων που ανάγονται, τουλάχιστον, στη χρήση 2000, η οποία ως γνωστόν παραγράφεται την 31.12.2006.

Αν παρόλα αυτά υπάρχουν μεμονωμένες υποθέσεις που βρίσκονται σε επεξεργασία, προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως και τα συμφέροντα του Δημοσίου, να ολοκληρωθούν και να αποσταλούν, το αργότερο μέχρι 30/9/2006, στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω εκ μέρους τους ενέργειες.

Τέλος, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση που προκύπτει, με βάσει παλαιότερες εγκυκλίους της Υπηρεσίας (τελευταία η με αρ.πρωτ.2329/22.9.2005) για αποστολή, μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα, των αποτελεσμάτων κατασχέσεων-παραλαβών κάθε μήνα.

 

   Ακριβές αντίγραφο                              Ο Ειδικός Γραμματέας 

                                                            


Taxheaven.gr