Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1072/21.4.2003 ΠΟΛ.1072/21.4.2003


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1072/21.4.2003
1038536 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 2 του ν.1882/1990, όπως ισχύουν, περί ηλεκτροδότησης οικοδομών.


Αθήνα, 21 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1038536/1270/ΔΕ-ΑΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1072

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, παρ.2 του ν.1882/1990, όπως ισχύουν, περί ηλεκτροδότησης οικοδομών.

1038536/1270/ΔΕ-Α'/

Σας γνωρίζουμε ό,τι αναφορικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων του άρθρου 8, παρ. 2 του Ν.1882/1990, όπως ισχύουν ύστερα από το άρθρο 53 του Ν.2065/1992, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το θέμα αν νομιμοποιείται η ΔΟΥ να αρνηθεί τη θεώρηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές υπεύθυνης δήλωσης του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, εφόσον διαπιστώνονται εκ μέρους της παρεκκλίσεις, εκτροπές ή υπερβάσεις της οικοδομής σε σχέση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης της επί αυθαίρετων ιδίως οικοδομών ή την εκδοθείσα σχετική οικοδομική άδεια, επί οικοδομών για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες πολεοδομίας υπαγόμενων στις ανωτέρω διατάξεις, εκδόθηκε η υπ' αριθ. 709/2002 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του ΝΣΚ κ. Στέφ. Δέτση.

Με την ανωτέρω ατομική γνωμοδότηση, έγινε δεκτό ότι «και επί αυθαίρετων οικοδομών, για τις οποίες προσκομίζονται στις κατά τόπους ΔΟΥ δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης αλλά και επί οικοδομών για τις οποίες έχουν εκδοθεί πολεοδομικές άδειες, υπαγομένων στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ οφείλει να χορηγήσει την κατά νόμο βεβαίωση, εφόσον υποβλήθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία, είναι αδιάφορο δε για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης η διαπίστωση εκ μέρους του παρεκκλίσεων, εκτροπών ή υπερβάσεων της οικοδομής σε σχέση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης ή τη σχετική οικοδομική άδεια, κατά περίπτωση, αφού η έρευνα των τυχόν εντοπιζομένων πολεοδομικών παραβάσεων και η επιβολή των από την πολεοδομική νομοθεσία προβλεπομένων κυρώσεων εκφεύγει της αρμοδιότητας της φορολογικής αρχής».

Την παραπάνω γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Γενικό Γραμματέα, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή στις σχετικές περιπτώσεις.

Ατομική Γνωμοδότηση: 709/2002

Περίληψη Ερωτήματος: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν.1882/1990 επί αυθαιρέτων οικοδομών (ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ).

Ι. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990, όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 53 του Ν.2065/1992, ορίζονται τα εξής:

«Για την τοποθέτηση μετρητών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, η οποία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, από τον αδειούχο εγκατάσταση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) το ένα αντίτυπο θα υποβάλλεται από τον ηλεκτρολόγο στην αρμόδια για τη φορολογία αυτού δημόσια οικονομική υπηρεσία και το άλλο θεωρημένο από την υπηρεσία αυτή θα υποβάλλεται στη δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε και το άλλο τίθεται στο φάκελο ηλεκτρολόγου.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δεν θα εγκρίνει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αν η βεβαίωση δεν είναι θεωρημένη από την αρμόδια για τη φορολογία του ηλεκτρολόγου δημόσια οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ).

Για να γίνει η θεώρηση της ανωτέρω βεβαίωσης από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, θα πρέπει να επισυνάπτονται, στο αντίτυπο που προορίζεται για την υπηρεσία αυτή, ειδικά έντυπα που θα συμπληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής με τα στοιχεία των επιτηδευματιών που εκτέλεσαν τις βασικές εργασίες της οικοδομής χωριστά για κάθε επιτηδευματία, καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας ανέγερσης της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής υποχρεούται, μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και να αποδώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην αξία του κόστους κατασκευής της οικοδομής και δεν αποδόθηκε, λόγω έκδοσης ανακριβών στοιχείων. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της οικοδομής υποχρεούται να αποδώσει το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στη διαφορά μεταξύ της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής της οικοδομής, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, μη υπολογιζόμενου συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ) αφαιρούμενης της αξίας του οικοπέδου και ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) ως εμπορικού κέρδους, στην περίπτωση που η οικοδομή ανεγείρεται από τον ιδιοκτήτη, και της συνολικής αξίας των υποβαλλομένων στοιχείων ανέγερσης της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δεν υποχρεούται να αποδώσει φόρο, αν η ανωτέρω διαφορά είναι μικρότερη της συνολικής αξίας του κόστους κατασκευής κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) ή υποβάλλει δικαιολογητικά ότι η αξία κατασκευής της οικοδομής υπολείπεται της ανωτέρω αξίας, λόγω προσωπικής του απασχόλησης στην ανέγερση αυτής ή μη ολοκλήρωσης της κατασκευής της».

ΙΙ. Α. Ως γνωστόν, με τις προδιαληφθείσες διατάξεις θεσπίσθηκαν φορολογικές υποχρεώσεις επί ηλεκτροδότησης των ανεγειρομένων οικοδομών και καθορίσθηκε η εν γένει σχετική διαδικασία που προβλέπει ότι για την ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ απαιτείται η προηγούμενη θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, με προσκόμιση στη ΔΟΥ, πέραν των άλλων δικαιολογητικών και φωτοαντιγράφου της άδειας ανέγερσης της οικοδομής.

Οι παραπάνω διατάξεις καταλαμβάνουν κατ' αρχήν τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.1994, δεδομένου ότι από 1.1.1995 και εφεξής τυγχάνουν εφαρμογής τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν.2238/1994 καθώς και στην κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (Προσδιορισμός του Ελαχίστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών).

Εξάλλου, όπως έγινε δεκτό από την Διοίκηση με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1226/1999, στις ανωτέρω διατάξεις του Ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, υπάγονται και οι αυθαίρετες οικοδομές, ανεξαρτήτως του χρόνου ανέγερσής τους. Ειδικά για την εν λόγω κατηγορία οικοδομών, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι θα πρέπει αντί της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας, να προσκομίζονται οπωσδήποτε στην αρμόδια ΔΟΥ τα κατά περίπτωση υφιστάμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης ηλεκτροδότησης, που εκδίδονται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες ή αρχές.

Β. Εκ των άνω προεκτεθέντων σαφώς συνάγεται ότι δικαιολογητική βάση των εν λόγω ρυθμίσεων απετέλεσε η αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής γενικά στον τομέα ανέγερσης οικοδομών, το οποίο λογικό είναι να παρουσιάζεται εντονότερο στις περιπτώσεις των αυθαιρέτων οικοδομών.

Είναι φανερό ότι η προβλεπόμενη από τις παραπάνω διατάξεις υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων των απαραιτήτων στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ για την εξακρίβωση του κόστους της ανεγειρόμενης οικοδομής, προκειμένου να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ, αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην διακρίβωση εκ μέρους της αρμόδιας φορολογικής αρχής της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του υπόχρεου προσώπου και δη της εκ μέρους του καταβολής του αναλογούντος στο προκύπτον εκ των σχετικών φορολογικών στοιχείων κόστος της οικοδομής φόρου προστιθέμενης αξίας.

Εκ τούτου δε παρέπεται ότι ο έλεγχος της αρμόδιας ΔΟΥ και η χορηγούμενη σχετική βεβαίωση για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής περιορίζεται αυστηρώς και μόνον στη βεβαίωση του πραγματικού γεγονότος ότι υπεβλήθησαν προσηκόντως παρά του υπόχρεου τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και δεν υπεισέρχεται σε έλεγχο νομιμότητας της οικοδομής από πλευράς εφαρμογής της πολεοδομικής εν γένει νομοθεσίας, αφού για τον έλεγχο αυτό είναι επιφορτισμένες άλλες, κατά νόμο αρμόδιες αρχές και όχι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ. (ιδ. υπ. αριθ. 484/2001 Γν. ΝΣΚ).

III. Επομένως, κατόπιν των άνω προεκτεθέντων, στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι και επί αυθαιρέτων οικοδομών, για τις οποίες προσκομίζονται στις κατά τόπους ΔΟΥ δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης αλλά και επί οικοδομών για τις οποίες έχουν εκδοθεί πολεοδομικές άδειες, υπαγομένων στις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ οφείλει να χορηγήσει την κατά νόμο βεβαίωση, εφόσον υποβλήθηκαν τα νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία, είναι αδιάφορο δε για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης η διαπίστωση εκ μέρους του παρεκκλίσεων, εκτροπών ή υπερβάσεων της οικοδομής σε σχέση με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή έγκρισης ηλεκτροδότησης ή τη σχετική οικοδομική άδεια, κατά περίπτωση, αφού η έρευνα των τυχόν εντοπιζομένων πολεοδομικών παραβάσεων και η επιβολή των από την πολεοδομική νομοθεσία προβλεπομένων κυρώσεων εκφεύγει της αρμοδιότητας της φορολογικής αρχής.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης