Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 472006 Φορολογία αυτοτελώς της Ωφέλειας από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 472006
Φορολογία αυτοτελώς της Ωφέλειας από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων


ΣτΕ 472006 Φορολογία αυτοτελώς της Ωφέλειας από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΣτΕ 47/11.01.06  Φορολογία αυτοτελώς της Ωφέλειας από μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης ή εταιρικών μεριδίων


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Φεβρουαρίου 2003, με την εξής  σύνθεση: Η. Παπαγεωργίου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε  αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Α. Συγγούνα, Δ.  Αλεξανδρής, Σύμβουλοι, Σ. Χρυσικοπούλου, Σ. Βιτάλη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π.  Στεργιοπούλου.

Για να δικάσει την από 14 Σεπτεμβρίου 2001 αίτηση:

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία .............. η οποία παρέστη με το  δικηγόρο …………………………., που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Παναγιώτη  Παναγιωτουνάκο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ`  αριθμ. 740/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του Εισηγητή, Συμβούλου Δ.  Αλεξανδρή.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας εταιρείας, ο  οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και  ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος  ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του  δικαστηρίου κ α ι

Αφού   μελέτησε  τα   σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε   κατά  τ ο   Νόμο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το κατά  νόμον παράβολο (1693501/2001, 1693502/2001, 1799897/2001, 1799898/2001 ειδικά  γραμμάτια παραβόλου, σειράς Α`).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της υπ` αριθμ. 740/2001  αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή έφεση του  Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπ` αριθμ. 8145/1988 αποφάσεως του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την απόφαση αυτή είχε γίνει δεκτή προσφυγή της  αναιρεσειούσης εταιρείας κατά του υπ` αριθμ. 2/1996 φύλλου ελέγχου φόρου  εισοδήματος, εκδοθέντος υπό του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, με το  οποίο καταλογίστηκε σε βάρος της κύριος φόρος 477.070.846 δραχμών και  πρόσθετος φόρος, λόγω μη υποβολής δηλώσεως εισοδήματος, ύψους 591.567.849  δραχμών.

3. Επειδή, στο άρθρο 13 παρ. 1 περ. α του ν. 2238/1994 (φ. 151 Α) ορίζεται  ότι «φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα , με συντελεστή είκοσι  τοις εκατό (20%), κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση  εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως  αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. » (περίπτ. α`) και ότι «ο φόρος αυτός  παρακρατείται από τον υπόχρεο για την καταβολή του κέρδους ή της ωφέλειας  κατά την πίστωση ή την καταβολή αυτών στο δικαιούχο».

Η διάταξη αυτή  αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2459/1997 (φ.  17 Α), στην οποία ορίστηκαν τα εξής : «1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του  άρθρου 13 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής (φορολογείται αυτοτελώς  λογιζόμενο ως εισόδημα) :

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε  κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση :

αα) ολόκληρης επιχείρησης  με τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή  υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της  παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

ββ) μετοχών μη  εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων, καθώς και  ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή  επάγγελμα ή σε κοινοπραξία της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων  και Στοιχείων».

4. Επειδή, το Τμήμα φέρεται προς την άποψη ότι, από την αλληλουχία των  διατάξεων που παρατέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, προκύπτει, εν όψει και της  γενικής αρχής της στενής ερμηνείας των φορολογικών νόμων, ότι με την πρώτη  από αυτές φορολογείται αυτοτελώς η ωφέλεια από τη μεταβίβαση μόνο ολόκληρης  προσωπικής επιχειρήσεως ή εταιρικού μεριδίου, η φορολογία δε αυτοτελώς της  ωφελείας από τη μεταβίβαση ολόκληρης ανώνυμης εταιρείας ή μετοχών αυτής, δηλ.  του συνόλου ή μέρους των μετοχών της, εθεσπίσθη το πρώτον με την δευτέρα από  τις διατάξεις αυτές (άρθρ. 15 παρ. 2 του ν. 2459/1997) και δεν υπέκειτο σε  φορολογία προ της ενάρξεως της ισχύος της διατάξεως αυτής.

Η ανωτέρω  ερμηνευτική άποψη, στηριζομένη στην ως άνω αρχή της στενής ερμηνείας των  φορολογικών νόμων, ενισχύεται και από την εισηγητική έκθεση επί της  τελευταίας ως άνω διατάξεως (του ν. 2459/1997), κατά την οποία η θέσπισή της  ήταν επιβεβλημένη για λόγους ίσης φορολογικής μεταχειρίσεως, για να  φορολογείται δηλ. στο εξής αυτοτελώς και το κέρδος, δηλ. η διαφορά μεταξύ της  τιμής κτήσεως και της τιμής πωλήσεως που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών,  όπως, με τις ισχύουσες (τότε) διατάξεις (άρθρ. 13 παρ. 1 περ. α` του ν.  2238/1994) εφορολογείτο αυτοτελώς το κέρδος ή η ωφέλεια που προκύπτει από τη  μεταβίβαση ολόκληρης επιχειρήσεως ή εταιρικών μεριδίων προσωπικών εταιρειών  και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης.

5. Επειδή, το Διοικητικό Εφετείο εδέχθη με την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ότι  «από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και η από  30.6.1996 έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών ..........  προκύπτουν τα εξής : στις 4.1.1994 η εφεσίβλητη (ήδη αναιρεσείουσα) ανώνυμη  εταιρεία, που ασχολείται με την πώληση χονδρικώς και λιανικώς ειδών διατροφής  και συναφών ειδών, με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service), αγόρασε  το σύνολο των ανώνυμων μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία ......... κατά  πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Το τίμημα της αγοράς των μετοχών αυτών, που  ανέρχονταν στο συνολικό αριθμό των 61.277 και ανήκαν στα αναφερόμενα στην  επισυναπτόμενη στην παραπάνω έκθεση ελέγχου φυσικά πρόσωπα, ανήλθε στο  συνολικό ποσό των 3.619.894.230 δραχμών. Ακολούθως, στις 3.9.1995, η πιο πάνω  εταιρεία με την επωνυμία ............ απορροφήθηκε από την εφεσίβλητη (ήδη  αναιρεσείουσα) εταιρεία, η οποία διενήργησε τις σχετικές εγγραφές στα  τηρούμενα βιβλία της στις 30.11.1995. Η φορολογική αρχή, αφού έλαβε υπόψη ότι  η συνολική αξία των πιο πάνω μετοχών ανερχόταν στο ποσό των 1.225.540.000  δραχμών, όσο δηλαδή και το αντίστοιχο μετοχικό κεφάλαιο, θεώρησε ότι με την  προαναφερόμενη μεταβίβαση μεταβιβάστηκε ολόκληρη η επιχείρηση που ασκούνταν  από την .............. και ότι από αυτή προέκυψε κέρδος για τους πωλητές, για  το οποίο έπρεπε, κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 (παρ. 1 α) του ν.  2238/1994, να καταβληθεί φόρος 20%.

Το κέρδος (υπεραξία) δε αυτό των ανωτέρω  μετοχών προσδιόρισε η φορολογική αρχή στο συνολικό ποσό των 2.385.354.230  δραχμών (δηλαδή τίμημα αγοράς 3.610.894.230 δραχμές μείον 1.225.540.000  δραχμές ίσον 2.385.354.230 δραχμές) και στη συνέχεια εξέδωσε το ανωτέρω φύλλο  ελέγχου, με το οποίο καταλόγισε σε βάρος της εφεσίβλητης (ήδη αναιρεσειούσης)  αγοράστριας εταιρείας, που ήταν υπόχρεη προς παρακράτηση του φόρου, τον  αναλογούντα φόρο ύψους 477.070.846 δραχμών (2.385.354.230 δρχ. Χ 20%) και  επέβαλε σε βάρος της, κατ` εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 13 (παρ. 2) του  ν. 2065/1992, πρόσθετο φόρο ύψους 591.567.849 δραχμών, λόγω του ότι παρέλειψε  να υποβάλλει δήλωση». Κατά του ανωτέρω φύλλου ελέγχου, η ήδη αναιρεσείουσα  εταιρεία άσκησε προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή με την 8145/1988 απόφαση του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κατά της απόφασης αυτής άσκησε έφεση το  Ελληνικό Δημόσιο, διά του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, η οποία και  έγινε δεκτή με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,  το οποίο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση με την αιτιολογία ότι επί  μεταβιβάσεως του συνόλου των μετοχών ανωνύμου εταιρείας εφαρμόζονται οι  ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 13 (παρ. 1 περ. α) του ν. 2238/1994 και  φορολογείται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση «αφού  πρόκειται στην ουσία περί μεταβιβάσεως ολοκλήρου της επιχειρήσεως».

6. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω (στη σκέψη 4) γενομένων δεκτών ως προς την  ερμηνεία των εκεί αναφερομένων διατάξεων, η προσβαλλομένη απόφαση θα έπρεπε  να αναιρεθεί για εσφαλμένη ερμηνεία των εν προκειμένω εφαρμοστέων διατάξεων,  κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινομένη αίτηση, απορριπτομένων των  προβαλλομένων με την αίτηση αυτή άλλων δύο λόγων αναιρέσεως και δη του λόγου  περί αντισυνταγματικότητος της διατάξεως του άρθρου 15 παρ. 1 του ν.  2459/1997 (ως αντικειμένης στις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1 του  Συντάγματος), ως αλυσιτελώς προβαλλομένου αφού η διάταξη αυτή δεν ήταν εν  προκειμένω εφαρμοστέα και του λόγου περί εσφαλμένου υπολογισμού του  επιβληθέντος φόρου ως απαραδέκτου διότι πλήσσει πλημμέλεια ή σκέψη της  προσβαλλομένης αποφάσεως.

Λόγω όμως της μείζονος σπουδαιότητος του ανωτέρω  ζητήματος το Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση  ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του Τμήματος, κατ` εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 14 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων για το  Συμβούλιο της Επικρατείας (Α` 8)».

Διά ταύτα

Παραπέμπει την υπόθεση, λόγω σπουδαιότητος, προς εκδίκαση ενώπιον της  επταμελούς συνθέσεως του Τμήματος και

Ορίζει ως εισηγητή της υποθέσεως ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του  Τμήματος τον Σύμβουλο Δ. Αλεξανδρή.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2003

 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος   Η Γραμματέας και επειδή αυτός αποχώρησε         από την υπηρεσία   η Αρχαιότερη Σύμβουλος


           Α. Συγγούνα          Π. Στεργιοπούλου και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2006. Ο Πρόεδρος του Β` Τμήματος  Η Γραμματέας


        Φ. Στεργιόπουλος                  Π. Στεργιοπούλου 

 

 


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης