Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΕ Αρ.Πρ. 7170/10.07.06 Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού (Προς όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.)

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΠΕΕ Αρ.Πρ. 7170/10.07.06
Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού (Προς όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.)


ΥΠΕΕ Αρ.Πρ. 7170/10.07.06 Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού (Προς όλες τις Εταιρεί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 10/07/06

Αρ. πρωτ.:7170/Δ3B/

Προς:  Όλες τις Εταιρείες με προσωπικό από πενήντα (50) και άνω υπαλλήλους.

  

Θέμα:«Yποβολή ισολογισμού χρήσης 2005 και αδειών χρήσης λογισμικού»

Η ΥΠ.Ε.Ε., προς υποστήριξη του προγραμματισμού των ελέγχων σε όλη την επικράτεια, με επιστημονικό τρόπο, έχει αναπτύξει πρόσφατα τη μηχανογραφική εφαρμογή του προγράμματος REGDATA, όπου γίνεται επεξεργασία και περαιτέρω αξιοποίηση των ετησίων δεδομένων, από τα υποσυστήματα Μητρώου, Φ.Π.Α. και εισοδήματος του TAXIS.


      H επιλογή των υποψηφίων προς έλεγχο επιχειρήσεων, γίνεται κατόπιν συγκέντρωσης φορολογικών στοιχείων με διάφορους τρόπους, στατιστικών αναλύσεων των προαναφερόμενων δεδομένων του TAXIS, μελέτης των αποτελεσμάτων προγενέστερων ελέγχων και στάθμισης των διαφόρων κριτηρίων επικινδυνότητας αφενός για την αποφυγή πολλαπλών ελέγχων των ίδιων επιχειρήσεων και αφετέρου για τον έλεγχο κατά προτεραιότητα επιχειρήσεων που δεν συμμορφώνονται προς την ισχύουσα νομοθεσία και δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Κοινοτική και Εθνική Οικονομία.


 Για τους προαναφερόμενους λόγους παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε τον ισολογισμό της εταιρείας σας της χρήσης 2005.


Επί τη ευκαιρία και επειδή η ΥΠ.Ε.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δεδομένου ότι το ποσοστό της πειρατείας λογισμικού για τη χώρα μας είναι αρκετά υψηλό, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το «Έντυπο Απογραφής Αδειών χρήσης Λογισμικού και Υπεύθυνη δήλωση», που συνημμένα σας κοινοποιούμε και να μας το υποβάλετε μαζί με φωτοαντίγραφα των τιμολογίων αγοράς α) Η/Υ και β) προγραμμάτων (SOFTWARE) που χρησιμοποιείτε με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή του προγράμματος REGDATA.


Τα παραπάνω φωτοαντίγραφα, παρακαλούμε να είναι ευκρινώς αναγνώσιμα και να μας αποσταλούν στην παραπάνω Διεύθυνσή μας, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του εγγράφου μας.

 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

 

 

 Ακριβές αντίγραφο                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗΣ  

 

Εντυπο απογραφής

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επωνυμία Εταιρείας: _________________________________________________________________

Ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου εταιρείας:___________________________________________

_________________________________________________________________________________

Τηλ:________________fax:_______________________e-mail:______________________________

Ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία:

α) αριθμός Η/Υ:_________________

β) Αριθμός διακομιστών (servers) ________________

 

Ονομασία Προγράμματος & Έκδοση

 

 

Εταιρεία Παραγωγής προγράμματος

Αριθμός Η/Υ όπου έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα

Αριθμός Αδειών Χρήσης

 

Επωνυμία Προμηθευτού  και αριθ. Παραστατικού αγοράς

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηλώνω υπεύθυνα (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ διαθέτει τον απαιτούμενο

 αριθμό αδειών χρήσης προγραμμάτων Η/Υ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [Ν. 2121/1993,

 « περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων»].

Ημερομηνία:_____________

Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου:_________________

Ονοματεπώνυμο:____________________________

Σφραγίδα Εταιρείας


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης