ΠΟΛ.1090/30.6.2006

Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.).

30 Ιούλ 2006

Taxheaven.gr


Αρ.Πρωτ.:1061748/1441/ΑΟΟ12 
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2006 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) 
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α
 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης φόρου απόδοσης μισθωτών υπηρεσιών(Φ.Μ.Υ.).


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1435 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ 179/13.02.2006 (Φ.Ε.Κ. 204 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994(ΦΕΚ 151Α).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α).

4. Τις διατάξεις της 1020820/389/Α0012/ ΠΟΛ.1033/24.2.2006 Α.Υ.Ο.Ο. περί του τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του.

5. Τις διατάξεις της 1028248/546/Α0012/17.4.2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

7. Το γεγονός ότι ορισμένοι μη υπόχρεοι σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., δεν έχουν πάρει ακόμη κωδικούς πρόσβασης προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου το β΄ αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή του.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για το οικονομικό έτος 2006, παρατείνουμε την προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του β αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών από μη υποχρέους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2006.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
 


Taxheaven.gr