Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.Π. 650/05.04.05 Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας.

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Α.Π. 650/05.04.05
Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας.


Α.Π. 650/05.04.05 Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας. Πότε υφίσταται και ποιά είναι τα δικαιώματα του εργαζομένου .Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του εργαζόμένου σε περίπτωση που έχει αποδεχθεί την μεταβολή των όρων.

Αριθμός 650/2005

Επιμέλεια Παπανικολάου Νικόλαος

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B1` Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ  από  τους  Δικαστές: Χαράλαμπο Γεωργακόπουλο,   Αντιπρόεδρο,    Θεόδωρο Αποστολόπουλο, Ιωάννη Δαβίλλα, Γεώργιο Αμελαδιώτη και Γεώργιο  Καράμπελα,  Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ  σε  δημόσια  συνεδρίαση στο Κατάστημά  του, την 1ην Φεβρουαρίου  2005,   με  την  παρουσία  και της Γραμματέως  Ακριβής Παπαπαναγιώτου,  για  να δικάσει μεταξύ:  
Του αναιρεσείοντος: ...................................... , κατοίκου  Ιωαννίνων, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη  Τσουμάνη.

Της  αναιρεσίβλητης: .................................. , που εδρεύει  στα Ιωάννινα και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο  δικηγόρο της Πέτρο Τσαντίνη, βάσει δηλώσεως κατ΄ άρθρο 242 παρ. 2 Κ. Πολ. Δ.  
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 29-3-2001 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος     που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις :  258/2002 οριστική του ίδιου δικαστηρίου και 220/2003  του Εφετείου Ιωαννίνων.

Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητεί  ο αναιρεσείων   με την από  28-7-2003  αίτησή του. 

Κατά τη συζήτηση της   αιτήσεως  αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι  διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω.   Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης    Γεώργιος Αμελαδιώτης ανέγνωσε την από 10-1-2005 έκθεσή του, με την οποία  εισηγήθηκε την παραδοχή της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως.

Ο  πληρεξούσιος    του αναιρεσείοντος ζήτησε  την παραδοχή της αιτήσεως και  την  καταδίκη της  αντιδίκου  στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 και των άρθρων 648 και 652  του ΑΚ προκύπτει ότι μονομερής μεταβολή των όρων εργασίας υπάρχει όταν ο  εργοδότης επιχειρεί χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού τροποποίηση των όρων  αυτών χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα από τη σύμβαση, το νόμο ή τον τυχόν  υπάρχοντα κανονισμό εργασίας  της επιχείρησης. Βλαπτική δε μεταβολή των όρων  εργασίας υπάρχει όταν αυτή προκαλεί στον εργαζόμενο άμεσα ή έμμεσα υλική ή  και ηθική μόνο ζημία. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτός μπορεί να αντιδράσει με  τους εξής τρόπους: α) Να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση  τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντιβαίνει σε  απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη. β) Να θεωρήσει τη μονομερή  βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη και να αποχωρήσει  από την εργασία αξιώνοντας την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Και γ) Να  εμμείνει στη σύμβαση και να ζητήσει την τήρηση των συμβατικών όρων.

Η  μεταβολή των όρων εργασίας παύει να είναι μονομερής, εφόσον ο μισθωτός  αποδεχθεί αυτή ρητά ή σιωπηρά, οπότε, όπως προαναφέρθηκε, καταρτίζεται  εγκύρως νέα σύμβαση τροποποιητική της αρχικής και έτσι ο εργαζόμενος δεν  δύναται να ασκήσει τις ανωτέρω υπό στοιχεία β` και γ` αξιώσεις (θεώρηση της  μεταβολής ως καταγγελίας και καταβολή της νόμιμης γι` αυτήν αποζημίωση ή την  τήρηση των όρων της σύμβασης). Σιωπηρή αποδοχή συνιστά η επί μακρό χρονικό  διάστημα αδιαμαρτύρητη και ανεπιφύλακτη συμμόρφωση του μισθωτού στους νέους  όρους εργασίας. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο με την προσβαλλομένη  απόφαση του, όπως από αυτή προκύπτει, δέχθηκε τα ακόλουθα: Ο αναιρεσείων,  πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, στις 24.9.1984 προσλήφθηκε από  την αναιρεσίβλητη με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ως  υπάλληλός της.

Η σύμβαση αυτή από 24.9.1985 μετατράπηκε σε σύμβαση εργασίας  αορίστου χρόνου και ο αναιρεσείων μονιμοποιήθηκε. Στις 7.9.1995 του  ανατέθηκαν καθήκοντα Προϊσταμένου ................................ . Με  την υπ` αριθ. 12/8.10.1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  αναιρεσίβλητης αποσπάσθηκε στη θυγατρική της εταιρεία ........... , όπου  εργάσθηκε μέχρι το Μάιο του έτους 2000, οπότε η αναιρεσίβλητη τον επανέφερε  στις υπηρεσίες της. Αυτή, επειδή είχε καταργηθεί το Τμήμα Εφοδιασμού και  Διαχείρισης Αποθέματος, του ανέθεσε εργασία σε άλλον τομέα χωρίς όμως να του  αναθέσει καθήκοντα Προϊσταμένου, τα οποία ασκούσε πριν από την απόσπασή του  στην ...... .

Ειδικότερα με το υπ` αριθ. 70/29.9.2000 έγγραφο του Γενικού  Διευθυντή της αναιρεσίβλητης τοποθετήθηκε για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα  στα ..... της Κρύας. Για την ανάθεση της εργασίας αυτής, η οποία ήταν  υποδεέστερη εκείνης την οποία εκτελούσε μέχρι τότε και για την οποία δεν είχε  τις απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις, ο αναιρεσείων διαμαρτυρήθηκε αποστέλλοντας  στην αναιρεσίβλητη την από 17.10.2000 επιστολή του, με την οποία της δήλωσε  ότι την ανάθεση της ως άνω εργασίας, που παρέχεται ως επί το πλείστον  νυκτερινές ώρες, την θεωρεί μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως  εργασίας του, την οποία δεν αποδέχεται και δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον, έστω  και αν θα συμμορφωθεί προσωρινά, μη θέλοντας να αμφισβητήσει το διευθυντικό  της δικαίωμα. Κατά την 13/16.12.2000 συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου  της αναιρεσίβλητης αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών αυτής με την  κατάργηση των παλαιών διευθύνσεων και τη δημιουργία τριών τμημάτων ήτοι του  Τμήματος Συνεταιρισμών, του Οικονομικού Τμήματος και του Εμπορικού Τμήματος.

Στο τελευταίο τμήμα, που μετονομάστηκε σε τμήμα γεωργικών εφοδίων, τέθηκε  επικεφαλής ο ...................... , γεωπόνος, ενώ υπεύθυνος των αγορών ο  αναιρεσείων και υπεύθυνος των πωλήσεων ο ........... . Όμως η άνω απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε και τελικά ο αναιρεσείων  τοποθετήθηκε υπάλληλος στο άνω τμήμα με καθήκοντα πωλητή, το ίδιο συνέβη και  με τον ......... . Και ναι μεν πρόκειται για θέση υποδεέστερη εκείνης του  προϊσταμένου, την οποία κατείχε ο αναιρεσείων πριν από την αναδιάρθρωση των  υπηρεσιών της αναιρεσίβλητης, πλην όμως ο ίδιος επί δύο και πλέον μήνες μέχρι  και την άσκηση της αγωγής υπηρέτησε στη θέση αυτή και ουδόλως διαμαρτυρήθηκε  για τον υποβιβασμό του, όταν μάλιστα είχε μεσολαβήσει και η άνω απόφαση του  ΔΣ, με την οποία ορίσθηκε υπεύθυνος (προϊστάμενος) αγορών και από την οποία  αυτή υπαναχώρησε και επομένως υπήρχε ένας ακόμη ισχυρός λόγος για να  διαμαρτυρηθεί, όπως είχε διαμαρτυρηθεί άμεσα όταν του ανατέθηκε η εκτέλεση  εργασίας στα ......... της εναγομένης.

Έτσι με την συμπεριφορά του αυτή ο  αναιρεσείων αποδέχθηκε σιωπηρά την άνω μεταβολή αφού δεν υπάρχει ρητή και  κατηγορηματική δήλωσή του για το αντίθετο και επομένως σύμφωνα με τα  προαναφερόμενα, έστω κι αν η μεταβολή είναι βλαπτική, αφού του στερεί  τουλάχιστον το επίδομα θέσης προϊσταμένου, ο αναιρεσείων δεν μπορεί να  ζητήσει με την αγωγή του το επίδομα τούτο. Περαιτέρω η μη τοποθέτησή του σε  θέση προϊσταμένου ήταν αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της  αναιρεσίβλητης και κατάργησης του τμήματος του οποίου ήταν προϊστάμενος και  έγινε κατά την ενάσκηση νομίμου δικαιώματος του διοικητικού της συμβουλίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το καταστατικό της αναιρεσίβλητης η υπηρεσιακή  κατάσταση του προσωπικού της ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Κατάστασης του  Προσωπικού Συν/κών Οργανώσεων ήτοι την 27346/1990 κοινή απόφαση των Υπουργών  Γεωργίας και Εργασίας (ΦΕΚ 700 τεύχος Β της 7.11.1990), σύμφωνα δε με το  άρθρο 19 αυτής η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και όσοι επιλέγονται τοποθετούνται  με απόφαση του ΔΣ ως προϊστάμενοι στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις για τρία  έτη. Μετά την πάροδο των τριών ετών γίνεται νέα επιλογή. Ο αναιρεσείων, ο  οποίος είχε υπηρετήσει τρία έτη ως Προϊστάμενος μπορούσε να απαλλαγεί των  καθηκόντων αυτών και ανεξαρτήτως της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών της  αναιρεσίβλητης. Και με τις παραδοχές αυτές δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων σιωπηρώς  αποδέχθηκε τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας και ότι αυτή έγινε  στα πλαίσια αναδιαρθρώσεως των υπηρεσιών της αναιρεσίβλητης. Ετσι κρίνοντας  το Εφετείο υπέπεσε στη πλημμέλεια του άρθρου 559 αρ. 19 του ΚΠολΔ γιατί  διέλαβε στην απόφασή του αντιφατικές και ανεπαρκείς αιτιολογίες. Ειδικότερα  ως προς τις αντιφατικές αιτιολογίες,

1) Αφενός μεν δέχεται ότι η μη ανάθεση  στον αναιρεσείοντα καθηκόντων Προϊσταμένου και η ανάθεση σ` αυτόν στην αρχή  καθηκόντων απλού υπαλλήλου στα ............ νυκτερινή κατά κανόνα εργασία  και στη συνέχεια απλού πωλητή του Τμήματος Αγορών αποτελεί μονομερή εκ μέρους  της αναιρεσίβλητης βλαπτική για τον αναιρεσείοντα μεταβολή των όρων εργασίας  του και αφετέρου ότι η μεταβολή αυτή δεν ήταν μονομερής γιατί προβλεπόταν από  τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Και

2) Αφενός  δέχεται ότι η μεταβολή δεν ήταν μονομερής, γιατί προβλεπόταν από τον ανωτέρω  Κανονισμό, και αφετέρου ότι ο αναιρεσείων δεν δικαιούται να ζητήσει την  ανάθεση σ` αυτόν καθηκόντων Προϊσταμένου γιατί αποδέχθηκε σιωπηρώς την  ανάθεση των παραπάνω υποδεεστέρων καθηκόντων. Αλλά εάν η αναιρεσίβλητη  δικαιούται να προβεί στη μεταβολή, αυτή δεν είναι μονομερής και δεν  χρειαζόταν αποδοχή του αναιρεσείοντος. Και, ως προς τις ανεπαρκείς, δεν  παραθέτει παντάπασι τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει η  σιωπηρή αποδοχή από τον αναιρεσείοντα των υποδεεστέρων καθηκόντων του πωλητή  του Τμήματος Αγορών, ενόψει του ότι το δίμηνο χρονικό διάστημα άσκησης απ`  αυτόν των εν λόγω καθηκόντων δεν είναι μακρό και κατά τα ανελέγκτως γενόμενα  δεκτά περιστατικά ο αναιρεσείων αμέσως, μόλις δεν του ανατέθηκαν καθήκοντα  Προϊσταμένου διαμαρτυρήθηκε και μάλιστα εγγράφως.

Έτσι το Εφετείο στέρησε την  απόφασή του νόμιμης βάσης. Γι` αυτό ο σχετικός και στον αριθμό 19 του άρθρου  559 ΚΠολΔ αποκλειστικά ερειδόμενος μοναδικός λόγος του αναιρετηρίου είναι  βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός. Επομένως πρέπει να αναιρεθεί η  προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση  στο ίδιο δικαστήριο, που θα συντεθεί από άλλους δικαστές εκτός από αυτούς που  εξέδοκαν την αναιρουμένη απόφαση. Η δικαστική δαπάνη πρέπει να επιβληθεί σε  βάρος της αναιρεσίβλητης, που ηττάται (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

Για  τους λόγους αυτούς 
Αναιρεί την υπ` αριθμ. 220/2003 απόφαση του Εφετείου Ιωαννίνων.

Παραπέμπει την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, το οποίο θα  συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από αυτούς που εξέδοκαν την αναιρουμένη  απόφαση. Και

Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσείοντος, τα  οποία ορίζει σε χίλια εκατό (1.100) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 2005. Και

Δημοσιεύθηκε  στο ακροατήριό του στις 5 Απριλίου 2005.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης