ΣτΕ 2312/2002

Το άρθρο 177 ΔΚΚ καθορίζει την διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος πράξεων οργάνων ΟΤΑ . Ειδικότερα, η παρ 2 προβλέπει, ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή στην επιτροπή την οποία προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο και εν συνεχεία καθορίζεται η διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής ενώπιον της επιτροπήςΣχόλια:


13 Ιούν 2002

Taxheaven.gr


ΣΤΕ ΤΜΗΜΑ Γ 2312/02

 

  Το άρθρο 177 ΔΚΚ  καθορίζει την διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος πράξεων οργάνων ΟΤΑ . Ειδικότερα, η παρ 2 προβλέπει, ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή στην επιτροπή την οποία προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο και εν συνεχεία καθορίζεται η διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής ενώπιον της επιτροπής .

Αριθμός 2312/2002

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

 

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 13 Ιουνίου 2002, με την εξής σύνθεση: Π.Ζ. Φλώρος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τμήματος που είχε κώλυμα, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλοι, Γ. Ποταμιάς, Μ. Γκορτζολίδου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Σ. Χάρου.

Για να δικάσει την από 15 Μαρτίου 2002 αίτηση:

των : 1) Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 2) ..............., και 3) ....................,  οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Δ. Πανταρώτα (Α.Μ. 2448), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,

κατά του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο οποίος παρέστη με τον Α. Χαρλαύτη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 46/2002 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Μ. Γκορτζολίδου.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο των αιτούντων, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο [αριθμ. γραμματίων παραβόλου 101678, 126345/2002].

2.Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της υπ' αριθ.46/2002 (αριθ. πρακτικού 3/6.2.2002) αποφάσεως της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν.2218/1994, με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθ.2/2002 απόφαση του Δημάρχου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί ορισμού ως Αντιδημάρχου του ως άνω Δήμου του Δημοτικού Συμβούλου Κ. Διαμαντογιάννη.

3. Επειδή στο άρθρο 177 του π.δ.410/1995 (Α΄231) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας [άρθρα 18 παρ. 4 και 5 και 47 Ν.2218/1994 (Α' 90), (όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ.7 παρ.1 Ν.2839/2000 (Α' 196), άρθρο 4 παρ. 6 στοιχ. β. και παρ. 8 Ν.2240/1994 (Α' 153), άρθρο 1 παρ.30, άρθρο 2 παρ. 5 και άρθρο 13 παρ. 15α' και 34 Ν.2307/1995 (Α' 113)] ορίζονται τα εξής:" Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. 1. Ο περιφερειακός διευθυντής ασκεί την εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. 'Ολες οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. αι των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου αποστέλλονται στον Περιφερειακό Διευθυντή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής παραπέμπει, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήψη τους στην Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, τις πράξεις που θεωρεί αιτιολογημένα ότι δεν είναι νόμιμες. Το παραπεμπτικό έγγραφο κοινοποιείται στον Ο.Τ.Α. ή στο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε την  πράξη. 2. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται τουλάχιστον μία τριμελής επιτροπή που αποτελείται από: α. 'Ενα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. β. Δύο μόνιμους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ. με βαθμό τουλάχιστον α' που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. Ο εισηγητής ορίζεται με πράξη του προέδρου της επιτροπής. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και η έδρα της. Σε περίπτωση που στην ίδια Περιφέρεια συνιστώνται περισσότερες από μια (1) τριμελείς επιτροπές η τοπική αρμοδιότητα καθεμιάς καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. 'Εργο της Επιτροπής είναι, η άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις των οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που παραπέμπονται σ' αυτήν από τον Περιφερειακό Διευθυντή και η εκδίκαση προσφυγών κατά των πράξεων αυτών. 3. Η Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική  προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του παραπεμπτικού εγγράφου, μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοσή της, ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. Αν η Επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα στην προθεσμία, θεωρείται ότι η πράξη είναι νόμιμη. Στην δε επόμενη διάταξη του άρθρου 178 (Άρθρο 47 Ν.2218/94) ορίζεται ότι: "Άσκηση και εκδίκαση προσφυγών. 1. Ο έλεγχος σκοπιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. καταργείται. 2. Κάθε δημότης και ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να  προσφύγει στην επιτροπή του άρθρου 177 παρ.2 και να προσβάλει τις  πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών  οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου,  για παράβαση νόμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν. Στην ίδια επιτροπή και με τις ίδιες προϋποθέσεις προσβάλλονται και οι πράξεις των δημάρχων, προέδρων κοινοτήτων και μονομελών οργάνων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. 3. Η επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της ακυρώνει για παράβαση νόμου πράξη του πρώτου εδαφίου της παρ.2 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της πράξης μαζί με τα έγγραφα που προβλέπει η νομοθεσία για την έκδοσή της. Αν περάσει η προθεσμία, χωρίς να εκδοθεί ακυρωτική απόφαση, θεωρείται ότι η σχετική πράξη έχει νόμιμα  εκδοθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία η επιτροπή αποφασίζει για τις προσφυγές του δεύτερου εδαφίου της παρ.2, ακυρώνοντας τη σχετική πράξη ή αποφαινόμενη ότι νόμιμα εκδόθηκε." Στη δε διάταξη του άρθρου 14 του ν.2399/1996 (Α΄90) ορίζεται ότι "1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι θέσεις των περιφερειακών διευθυντών της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α'/16.9.1994), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α')…. 2. Η αρμοδιότητες του περιφερειακού διευθυντή περιέρχονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφερείας."

4. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 104 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ορίζεται ότι: " 1.Ο πρόεδρος της κοινότητας είναι υποχρεωμένος να κατοικεί και να διαμένει στην κοινότητα. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να διαμένει έξω από την κοινότητα και σε απόσταση έως εκατό χιλιόμετρα….3. Η παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου συνεπάγεται αργία ή έκπτωση από το αξίωμα που την απαγγέλλει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εξάλλου στη διάταξη του άρθρου 115 παρ.2 του ίδιου π. δ/τος ορίζεται ότι "Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος." Στην δε παράγραφο του ίδιου άρθρου ότι "Οι διατάξεις του άρθρου 104 εφαρμόζονται και στους αντιδημάρχους". Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.5 ν.2647/1998 (Α' 237) "Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, όπου απαιτείται, χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται εφόσον  προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή την κοινότητα, η οποία  αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο κάθε πρόσφορου  αποδεικτικού μέσου από το οποίο προκύπτει ότι έχει εγκατασταθεί μόνιμα.

5. Επειδή, στο άρθρο 51 του Α.Κ. ορίζονται τα εξής: "Κατοικία. Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κυρίας και μόνιμης εγκατάστασής  του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μια κατοικίες για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του  επαγγέλματος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου  ασκεί το επάγγελμά του". Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού, κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύμφωνα με τη βούλησή του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων. Ειδικότερα, ως κύρια εγκατάσταση θεωρείται ο τόπος της οικογενειακής εγκατάστασης (εστίας), ο οποίος έχει το στοιχείο της σταθερότητας (πρβλ ΣτΕ 1865/2002), ενώ δεν αποκλείεται η άσκηση επαγγέλματος σε άλλο τόπο (ΣτΕ 1948/56, 2938/1985)

6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, μετά την υποβολή της από 11.1.2002 προσφυγής του δημοτικού συμβούλου του Δήμου Β. Κυνουρίας Κ. Καγκλή στην Επιτροπή του άρθρου 18 του ν.2218/1994 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της υπ' αριθ.2/2002 απόφασης του Δημάρχου Β. Κυνουρίας, περί ορισμού του Κ. Διαμαντογιάννη ως αντιδημάρχου του ως άνω Δήμου, διότι δεν διαμένει μόνιμα στο Δήμο Β. Κυνουρίας, ούτε η κατοικία του απέχει σε απόσταση το πολύ εκατό χιλιόμετρα από το Δήμο αυτό, η εν λόγω Επιτροπή ακύρωσε την ως άνω απόφαση του Δημάρχου Β. Κυνουρίας με την εξής αιτιολογία:"Εν προκειμένω ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, μη νομίμως με την προσβαλλόμενη απόφασή του, αναθέτει καθήκοντα Αντιδημάρχου στο Δημοτικό Σύμβουλο Κων/νο Διαμαντογιάννη, ο οποίος διαμένει μόνιμα και εργάζεται στην Αθήνα, δηλαδή σε απόσταση 204 χιλ. από την έδρα του Δήμου Β. Κυνουρίας, κατά παράβαση των διατάξεων του π.δ.410/1995". Στο δε προοίμιο της προσβαλλομένης αποφάσεως αναφέρεται ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων και "τα λοιπά στοιχεία του φακέλλου, από τα οποία προκύπτει ότι ο ορισθείς Αντιδήμαρχος, διαμένει και εργάζεται ως ιατρός στην Αθήνα." Η αιτιολογία όμως αυτή, αναφερόμενη αορίστως στα στοιχεία του φακέλου είναι ανεπαρκής και μη νόμιμη, διότι δεν παραθέτει κανένα έγγραφο (όπως βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, εκδοθείσα από τον αρμόδιο δήμαρχο), ούτε και άλλο στοιχείο της κατά το άρθρο 51 του Α.Κ. έννοιας της κατοικίας, από το οποίο να προκύπτει η βούλησή του να καταστήσει την Αθήνα το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων και ειδικότερα τον τόπο της οικογενειακής του εγκατάστασης, ενώ, κατά τα αναφερόμενα σε προηγούμενη σκέψη, δεν αρκεί το γεγονός ότι αυτός εργάζεται ως ιατρός στην Αθήνα. Για το λόγο συνεπώς αυτόν, που βάσιμα προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση αυτή και να ακυρωθεί η υπ' αριθ.46/2002 (αριθ. πρακτικού 3/6.2.2002) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν.2218/1994, με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθ.2/2002 απόφαση του Δημάρχου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί ορισμού ως Αντιδημάρχου του Δημοτικού Συμβούλου Κ. Διαμαντογιάννη.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει την υπ' αριθμ..46/2002 (αριθ. πρακτικού 3/6.2.2002) απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 του ν.2218/1994, με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθ.2/2002 απόφαση του Δημάρχου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας περί ορισμού ως Αντιδημάρχου του Δημοτικού Συμβούλου Κ. Διαμαντογιάννη, και

Επιβάλλει εις βάρος του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων που ανέρχεται σε επτακόσια εξήντα (760) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Ιουνίου 2002

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος             Η Γραμματέας

 

 

Π.Ζ. Φλώρος                               Σ. Χάρου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 3 Σεπτεμβρίου 2002

Ο Πρόεδρος                                Η Γραμματέας του Γ' Τμήματος

του Γ' Τμήματος Διακοπών

 

 

Π.Ζ. Φλώρος                               Δ.Μουζάκη

 


Taxheaven.gr