Αποτελέσματα live αναζήτησης

42362/Υ252/28.09.2007 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2007 ]
Κατηγορία: Λοιπά

42362/Υ252/28.09.2007
Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.


Αριθμ.      (ΦΕΚ Β 1948/3.10.2007)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

42362

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

 α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.

 β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για  την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το Aρθρο πρώτο  του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση  και τα Κυβερνητικά Όργανα".

 γ) Του π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ Α' 128) "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών",  όπως ισχύει.

 δ) Του π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ Α' 165) "Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής  Οικονομίας", όπως ισχύει.

 ε) Του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ Α' 251) "Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης".

 στ) Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α' 57) "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής  Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών"

 ζ) Του π.δ. 204/2007 (ΦΕΚ Α' 230) "Διορισμός του Κ. Καραμανλή του  Αλεξάνδρου, Αρχηγού του Κόμματος της "Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.), ως  Πρωθυπουργού".
 η) Του π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ Α' 232) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".

 θ) Του Aρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107) "Διοίκηση, οργάνωση,  στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  άλλες διατάξεις".

 2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


   

 Aρθρο 1

 1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών προσδιορίζει επακριβώς την πολιτική  του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των  λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής  αυτής και εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

 2. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα  της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

 3. Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου και η άσκηση των δικαιωμάτων του ως  μετόχου ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 4. Η εποπτεία των εποπτευομένων από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  νομικών προσώπων ανήκει στις αρμοδιότητες του Υπουργού.

 5. Στις αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ανήκει η  εκπροσώπηση του Υπουργείου στους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και όλα τα  θέματα που δεν ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στους Υφυπουργούς.


  
 Aρθρο 2

 Ι. Στον Υφυπουργό Αντώνιο Μπέζα αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων σε  θέματα:

 1. Όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών  Συστημάτων. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό  Οικονομίας και Οικονομικών.

 2. Όλων των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών  Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που υπάγονται στις παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις της  Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων:

 α) Φορολογίας
 β) Φορολογικών Ελέγχων
 γ) Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
 δ) Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ),
 ε) Οικονομικής Επιθεώρησης
 στ) Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων

 3. Των παρακάτω Διευθύνσεων και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, που  υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής  Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων:

 α) Διοικητικού
 β) Προσωπικού Δ.Ο.Υ
 γ) Οικονομικού
 δ) Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ)
 ε) Υπηρεσίας Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ)

 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού, που αφορούν στη Γενική  Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό  Οικονομίας και Οικονομικών.

 4. Της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.
 5. Του Γραφείου Ανώτατης Επιτροπής Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (ΑΕΤΑ).
 6. Του Γραφείου Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ).

 7. Των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με  εξαίρεση τα θέματα των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας  Δημοσιονομικής Πολιτικής.

 II. Στις αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται και ερωτήματα και  αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση και  μετάθεση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων των  λοιπών υπαλλήλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.

 III. Οι αποφάσεις παραχώρησης κατά χρήση ή κυριότητα Δημοσίων Κτημάτων  υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
   

 Aρθρο 3

 Στον Υφυπουργό Ιωάννη Παπαθανασίου αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων σε  θέματα:

 1. Της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής
Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων, των Διευθύνσεων και των Ειδικών Υπηρεσιών αυτής.

 Οι συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η ένταξη έργων και μελετών  στο ετήσιο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,  υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 2. Της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, των Διευθύνσεων και του Αυτοτελούς Γραφείου αυτής.

 Οι αποφάσεις υπαγωγής και ελέγχου ιδιωτικών επενδύσεων κατά το νόμο  3299/2004 (ΦΕΚ Α' 261) όπως ισχύει, υπογράφονται και από τον Υπουργό  Οικονομίας και Οικονομικών.

 3. Της Ειδικής Υπηρεσίας "Αρχή Πληρωμής του Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών  Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής".


 Aρθρο 4

 Ι. Στον Υφυπουργό Νικόλαο Λέγκα αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων σε  θέματα:

 1. Όλων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής  Πολιτικής.

 2. Του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

 3. Των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής  Πολιτικής.

 II. Στις αρμοδιότητες του Υφυπουργού περιλαμβάνονται και ερωτήματα και  αποφάσεις για την επιλογή, προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση και  μετάθεση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων, καθώς και όλων των  λοιπών υπαλλήλων των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών των οποίων προΐσταται.

 III. Οι αποφάσεις μεταφοράς πιστώσεων από έκτακτες δαπάνες και δαπάνες  αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών υπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονομίας  και Οικονομικών.

 

 Aρθρο 5

 Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες των Υφυπουργών εξαιρούνται:

 1. Οι αρμοδιότητες που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

 α) Ερωτήματα και αποφάσεις για την προαγωγή, τοποθέτηση, μετακίνηση,  απόσπαση και μετάθεση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων.

 β) Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας και  συλλογικών οργάνων κάθε μορφής, ανεξαρτήτως αντικειμένου.

 γ) Κατανομή θέσεων προσωπικού κατά οργανική μονάδα.

 δ) Υπογραφή αποφάσεων εξουσιοδότησης υπαλλήλων για το χειρισμό  διαβαθμισμένου υλικού, άρσης εξουσιοδότησης, συγκρότησης ομάδων πολιτικής  άμυνας των κτιρίων του Υπουργείου και όλων των άλλων Υπηρεσιών που υπάγονται  σ' αυτό, καθώς και συγκρότησης επιτροπών καταστροφής διασφαλισμένου υλικού.

 ε) Οργάνωση Υπηρεσιών.

 στ) Αποσπάσεις και μετατάξεις στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  υπαλλήλων άλλων Φορέων, καθώς και μετατάξεις υπαλλήλων του ιδίου Υπουργείου  από κλάδο σε κλάδο.

 ζ) Πράξεις πρόσληψης ή διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και  Οικονομικών και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, καθώς και  ανάθεσης μίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα.

 η) Πράξεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν πληρωμή  συμπληρωματικών συντάξεων σε συνταξιούχους και βοηθηματούχους γενικά του  Δημοσίου.

 2. Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τη μεθόδευση και το συντονισμό της  δραστηριότητας των Γραφείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

 Aρθρο 6

 Στις κατά τα άρθρα 2, 3 και 4 της παρούσας αρμοδιότητες των Υφυπουργών, με  τις εξαιρέσεις του Aρθρου 5, περιλαμβάνονται και:

 α) Η πρόταση έκδοσης ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων ή η συνυπογραφή  τους με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς, η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων και η  έκδοση ατομικών ή κανονιστικών αποφάσεων με άλλους Υπουργούς ή Υφυπουργούς,  καθώς και οι αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 β) Η έγκριση των γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ, ως και η αποδοχή και έγκριση  πρακτικών του ΝΣΚ, για τα θέματα που ανατίθενται σ' αυτούς με την παρούσα  απόφαση.

 

 Aρθρο 7

 1. Οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών υπογραφής κανονιστικών διαταγμάτων και  κανονιστικών αποφάσεων της περ. α' του Aρθρου 6 της παρούσας απόφασης  ασκούνται παράλληλα και από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 2. Για την άρση αμφισβητήσεων, σχετικών με την αρμοδιότητα οποιουδήποτε  οργάνου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιος είναι ο Υπουργός.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης