Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1082/24.5.2006 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3312/16.2.2005 (ΦΕΚ35 Α) που αφορούν στη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

ΠΟΛ.1082/24.5.2006
Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3312/16.2.2005 (ΦΕΚ35 Α) που αφορούν στη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα


ΠΟΛ.1082/24.5.2006 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3312/16.2.2005 (ΦΕΚ35 Α) που αφορούν στη φορολογία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. πρωτ.: 1049315/1668/ΔΟΣ
Αθήνα, 24 Μαΐου 2006

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Tαχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
Tαχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Γ. Σ. Μπέη, Γ. Βασιλείου, Ι. Φοβάκης ΠΟΛ: 1082
Τηλέφωνο: 210-36 40 334, 33 75 196
FAX : 210-36 35 026
E-mail : [email protected]

2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄
Tαχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Tαχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Πίνη, Κ. Γαλλή, Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210-33 75 314-6
FAX : 210-33 75 001
E-mail : [email protected], [email protected]

3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
Tαχ. Δ/νση: Χανδρή & Θεσσαλονίκης 1
Tαχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες: Γ. Kαραγιάννης, Β. Τζοβλά, Α. Χονδρουδάκη
Τηλέφωνο: 210-48 02 468, 48 02 310
FAX : 210- 48 02 209
E-mail [email protected]

4. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΟΙΝΩΝ
Tαχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Πληροφορίες: Γ. Ψυχογιοπούλου
Τηλέφωνο: 210-33 75 207
FAX : 210-33 75 001


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) που αφορούν στη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 3-13 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) που αφορούν στη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και σας παρέχουμε τις ακόλουθες ερμηνευτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:


2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) ενσωματώνεται στην εσωτερική μας νομοθεσία η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3ης Ιουνίου 2003 (Ε.Ε.L 157/38/26.6.2003) για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, μεταβάλλοντας το πλαίσιο φορολόγησης των τόκων αποταμιεύσεων για τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτων κρατών και συνδεδεμένων και εξαρτημένων εδαφών κρατών μελών της Ε.Ε., με τα οποία έχουν συναφθεί φορολογικές συμφωνίες για τους τόκους των καταθέσεων. (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σελ. 38-40)

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 22 κρατών μελών της Ε.Ε. που από την 01.07.2005 υποχρεούται να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές των άλλων κρατών μελών, καθώς και ορισμένων κρατών, συνδεδεμένων και εξαρτημένων εδαφών, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς φορολογικές συμφωνίες.

Τα τρία κράτη μέλη της Ε.Ε. (Βέλγιο, Αυστρία και Λουξεμβούργο), τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη της Ε.Ε, καθώς και οι τρίτες χώρες που ενεργούν παρακράτηση του φόρου στην πηγή για ορισμένη μεταβατική περίοδο υποχρεούνται να προβλέπουν τη δυνατότητα εθελοντικής γνωστοποίησης πληροφοριών προς τη φορολογική αρχή του κράτους κατοικίας μετά από αίτημα του πραγματικού δικαιούχου των τόκων. (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, σελ.41-42)

3. ΑΡΘΡΟ 3 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Με την εγκύκλιο αυτή ερμηνεύονται θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων του ν. 3312/2005, καθώς και των νόμων με τους οποίους κυρώθηκαν αφενός, οι Φορολογικές Συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των τρίτων χωρών κι αφετέρου, οι Διμερείς Φορολογικές Συμφωνίες με τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη της Ε.Ε. (βλ. Παράρτημα Ι). Επίσης, συνοψίζονται οι διαδικασίες μεταξύ των υπηρεσιών και των φορέων πληρωμής, προκειμένου να λειτουργήσει απρόσκοπτα το νέο πλαίσιο για τη φορολόγηση των τόκων αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων.

Σκοπός της εν λόγω Οδηγίας και των παραπάνω Φορολογικών Συμφωνιών, είναι οι τόκοι που καταβάλλονται από φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος μέλος, σε πραγματικούς δικαιούχους - φυσικά πρόσωπα με κατοικία σε άλλο κράτος μέλος, να μπορούν να φορολογούνται στη χώρα κατοικίας τους. Στην έννοια της καταβολής συμπεριλαμβάνεται και η πίστωση των τόκων στο όνομα των πραγματικών δικαιούχων.

Αναλυτικότερα, για πραγματικούς δικαιούχους με φορολογική κατοικία σε άλλο πλην της Ελλάδας κράτος μέλος στους οποίους καταβάλλεται εισόδημα από τόκους στην Ελλάδα, οι φορείς πληρωμής των τόκων αυτών έχουν υποχρέωση να μην ενεργήσουν παρακράτηση φόρου (σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται), αλλά να υποβάλουν πληροφορίες (ταυτότητα, κατοικία, ύψος εισοδήματος του πραγματικού δικαιούχου) στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστέλλει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατοικίας. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις πληρωμές τόκων στο εσωτερικό της χώρας, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης του εκδότη της απαίτησης που αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία των τόκων.

Ειδικότερα δε ως προς το πεδίο εφαρμογής σημειώνονται τα εξής:
--Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον έχει εισόδημα από τόκους που προκύπτει στην Ελλάδα.

--Δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ο φορολογικός κάτοικος τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε. (πλην των αναφερομένων στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Εγκυκλίου, που εμπίπτουν).

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα (παρακράτηση φόρου στην πηγή, εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών) από τις τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην ημεδαπή χωρίς ανταλλαγή πληροφοριών.

Η αποστολή των στοιχείων αυτών καθιστά δυνατή τη φορολόγηση των παραπάνω εισοδημάτων στη χώρα της κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου.

Αντίστοιχα, προκειμένου για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας στους οποίους καταβάλλονται τόκοι από φορείς πληρωμής εγκατεστημένους σε χώρες του Παραρτήματος ΙΙ, που εφαρμόζουν το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, θα αποστέλλονται όμοιες πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών.

Η αποστολή των πληροφοριών αυτών έχει χαρακτήρα διασταυρωτικό και δεν επηρεάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των τόκων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στη φορολογική τους δήλωση τα εισοδήματα αυτά στο χρόνο που προέκυψαν.

Ειδικά, για κατοίκους Ελλάδας στους οποίους καταβάλλονται τόκοι από φορείς πληρωμής εγκατεστημένους στα τρία κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς και στις χώρες του Παραρτήματος ΙΙ που εφαρμόζουν το σύστημα της παρακράτησης φόρου, δεν θα αποστέλλονται πληροφορίες, αλλά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας θα αποδίδεται στην Ελλάδα το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των εσόδων από τον παρακρατηθέντα φόρο στην πηγή. Οι φορείς πληρωμής αυτών των χωρών υποχρεούνται να προβλέπουν τη δυνατότητα εθελοντικής γνωστοποίησης πληροφοριών προς τη φορολογική αρχή του κράτους κατοικίας μετά από αίτημα του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, χωρίς τη διενέργεια παρακράτησης στην περίπτωση αυτή.

4. ΑΡΘΡΟ 4 : ΟΡΙΣΜΟΙ

4.1. Αρθρο 4 παράγραφος 1 : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΚΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δίνεται ο ορισμός της έννοιας του «πραγματικού δικαιούχου» για τις ανάγκες εφαρμογής του υπόψη νόμου.

Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ως πραγματικός δικαιούχος το φυσικό πρόσωπο που εισπράττει τόκους ή αυτό προς όφελος του οποίου εξασφαλίζεται η πληρωμή τόκων. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι η πληρωμή των τόκων δεν πραγματοποιήθηκε ή δεν εξασφαλίστηκε για δικό του λογαριασμό, δεν θεωρείται πραγματικός δικαιούχος.

Πιο συγκεκριμένα, δεν θεωρείται πραγματικός δικαιούχος, το φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί:

α) ως φορέας πληρωμής. Τα πρόσωπα τα οποία θεωρούνται φορείς πληρωμής περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, της παρούσας εγκυκλίου×

β) για λογαριασμό νομικού προσώπου, οργανισμού του οποίου τα κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ή Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) εγκεκριμένου με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή οργανισμού που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου αυτού [στο εξής θα αποκαλείται φορέας ή οργανισμός (residual entity) και ο οποίος αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 4.2. της παρούσας εγκυκλίου]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αποδέκτης δεν είναι ούτε ο πραγματικός δικαιούχος ούτε ενεργεί ως φορέας πληρωμής κατά την έννοια του παρόντος, δεδομένου ότι δεν καταβάλλει τόκους σε φυσικό πρόσωπο, πρόκειται στην ουσία για «ενδιάμεσο» φορέα. Όταν το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται οι τόκοι ενεργεί για λογαριασμό οργανισμού που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 [φορέας ή οργανισμός (residual entity)] έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον οικονομικό φορέα που καταβάλλει τους τόκους:

- την επωνυμία και

- τη διεύθυνση του οργανισμού αυτού (residual entity).

Ο οικονομικός φορέας στη συνέχεια διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στην αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους εγκατάστασης του εν λόγω οργανισμού.

Αυτά τα στοιχεία υποχρεούται ο φορέας πληρωμής να τα γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) του Υπ.Ο.Ο., προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. να τα αποστείλει στις αρμόδιες φορολογικές αρχές του κράτους εγκατάστασης του φορέα ή οργανισμού (residual entity).

γ) για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου που είναι ο πραγματικός δικαιούχος (π.χ. δικηγόροι, λογιστές κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται οι τόκοι και το οποίο δεν είναι ο πραγματικός δικαιούχος, προκειμένου να μη θεωρηθεί το ίδιο δικαιούχος των τόκων ή φορέας πληρωμής, οφείλει να γνωστοποιεί στο φορέα πληρωμής τα στοιχεία της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος (εκ παραδρομής στο νόμο αναφέρεται η παράγραφος 2 του άρθρου 5).

Η διαφορά, δηλαδή, της περίπτωσης αυτής από την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου έγκειται στο ότι ο δικαιούχος δεν συνιστά οικονομικό φορέα που ενεργεί ως φορέας πληρωμής.

4.2. Αρθρο 4 παράγραφος 2: ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.2.1. Αρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση α΄: ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, καθορίζονται τα πρόσωπα που θεωρούνται φορείς πληρωμής, για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος νόμου. Αναλυτικά, φορείς πληρωμής θεωρούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα υποκαταστήματά τους που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος οικονομικός φορέας, ο οποίος στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, προβαίνει σε πληρωμή τόκων ή εξασφαλίζει την πληρωμή τόκων προς όφελος του πραγματικού δικαιούχου, ανεξάρτητα από το αν ο φορέας αυτός είναι ο οφειλέτης των τόκων ή είναι ο φορέας στον οποίο έχει αναθέσει ο οφειλέτης ή ο πραγματικός δικαιούχος την πληρωμή των τόκων ή την εξασφάλιση της πληρωμής αυτής.

Αναλυτικά, φορέας πληρωμής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταβάλλει τόκους στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος ή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Ο οικονομικός φορέας θεωρείται ότι «εξασφαλίζει την πληρωμή τόκων» αν είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη των τόκων εξ ονόματος του πραγματικού δικαιούχου.

Φορέας πληρωμής θεωρείται αυτός που διενεργεί την τελική καταβολή των τόκων, ανεξάρτητα από το αν είναι και οφειλέτης αυτών. Ακολούθως, αν οι τόκοι καταβάλλονται από ενδιάμεσους φορείς στους οποίους ο οφειλέτης ή ο πραγματικός δικαιούχος αναθέτει την αρμοδιότητα της πληρωμής των τόκων ή της εξασφάλισης της πληρωμής, ως φορέας πληρωμής νοείται μόνο ο τελευταίος ενδιάμεσος που καταβάλλει τόκους άμεσα στον πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίζει ην πληρωμή των τόκων προς άμεσο όφελος του πραγματικού δικαιούχου. Επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι τράπεζες λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς και όχι ως φορείς πληρωμής, όπως περιγράφεται στο παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα: Όταν τράπεζα της αλλοδαπής ενεργεί την τελική καταβολή των τόκων μέσω εμβάσματος που κατατίθεται σε λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου σε ελληνική τράπεζα, φορέας πληρωμής θεωρείται η τράπεζα της αλλοδαπής, διότι η τράπεζα της αλλοδαπής είναι αυτή που ενεργεί την τελική καταβολή, ενώ στην Ελλάδα πραγματοποιείται απλή μεταφορά κεφαλαίων.

Όμοια, στις περιπτώσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, όπου οι τράπεζες διενεργούν την τελική πληρωμή κατά την εξαγορά των μεριδίων, ενώ οι Α.Ε.Δ.Α.Κ. (είτε είναι θυγατρικές τραπεζών είτε όχι) τηρούν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων και είναι οι πραγματικοί οφειλέτες, φορείς πληρωμής θεωρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν ως θεματοφύλακες για τις πληρωμές αυτές.

Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι περιπτώσεις των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, καθώς και των εταιρικών ομολόγων, όπου φορείς πληρωμής θεωρούνται οι τράπεζες, όταν διενεργούν την τελική καταβολή.

4.2.2. Αρθρο 4 παράγραφος 2 περίπτωση β΄: ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ ορίζεται ότι θεωρείται, επίσης, φορέας πληρωμής κάθε φορέας ή οργανισμός (residual entity) εγκατεστημένος σε κράτος μέλος στον οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για τον οποίο εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς όφελος του πραγματικού δικαιούχου, κατά την εν λόγω καταβολή ή εξασφάλιση της καταβολής. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται αν ο οικονομικός φορέας της ημεδαπής που καταβάλλει τόκους ή εξασφαλίζει την πληρωμή τους σε φορέα ή οργανισμό (residual entity) του προηγούμενου εδαφίου εγκατεστημένο στην αλλοδαπή έχει λόγους να πιστεύει, με βάση επίσημα αποδεικτικά στοιχεία, που υποχρεούται να προσκομίσει ο φορέας ή οργανισμός (residual entity) της αλλοδαπής, ότι ο φορέας ή οργανισμός (residual entity) της αλλοδαπής είτε:

i) είναι νομικό πρόσωπο, εκτός των ιδιότυπων νομικών προσώπων της Φινλανδίας και της Σουηδίας που ρητά αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005, ή

ii) τα κέρδη του φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, ή

iii) είναι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διέπεται από την Οδηγία 85/611/ΕΟΚ.Το βάρος της απόδειξης ότι συντρέχει μία από τις τρεις αυτές υποπεριπτώσεις φέρει ο φορέας ή οργανισμός (residual entity) της αλλοδαπής, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στον καταβάλλοντα φορέα της ημεδαπής τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Τα στοιχεία που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι ανωτέρω φορείς με έδρα στην Ελλάδα προς τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς καθορίζονται με την υπ αρ.1008872/2411/05/ΔΟΣ Υ.Α (ΠΟΛ 1012) (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, σελ.43 επ.). Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία που θα λαμβάνουν οι ημεδαποί οικονομικοί φορείς για τους αλλοδαπούς φορείς.

Η περίπτωση αυτή καλύπτει μια ιδιαίτερη κατηγορία φορέων ή οργανισμών (residual entities). Πρόκειται για ενώσεις προσώπων που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις τρεις προαναφερθείσες υποπεριπτώσεις (ενδεικτικές περιπτώσεις των «residual entities» είναι τα trusts και τα investment clubs). Οι φορείς ή οργανισμοί (residual entities) που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή θεωρούνται ως φορείς πληρωμής κατά την είσπραξη των τόκων και όχι κατά την καταβολή αυτών στον πραγματικό δικαιούχο.

Συγκεκριμένα, ένας οργανισμός θεωρείται ως φορέας πληρωμής όταν εισπράττει τόκους για λογαριασμό του πραγματικού δικαιούχου και:

- δεν είναι ούτε νομικό πρόσωπο,

- δεν είναι ούτε οργανισμός που φορολογείται επί των κερδών του βάσει των γενικών διατάξεων,

- δεν είναι ούτε Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την είσπραξη των τόκων έχει τις υποχρεώσεις του φορέα πληρωμής και συνεπώς οφείλει να αποστείλει τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου. Ο φορέας ή οργανισμός (residual entity) ο οποίος θεωρείται ως φορέας πληρωμής βάσει αυτής της περίπτωσης δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις, αν στη συνέχεια καταβάλλει τόκους στον πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίσει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος του πραγματικού δικαιούχου. Οι μεταγενέστερες αυτές πληρωμές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου.

Όταν ο οικονομικός φορέας που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα καταβάλλει τόκους σε τέτοιο φορέα ή οργανισμό (residual entity) της αλλοδαπής, έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει:

- την επωνυμία και

- τη διεύθυνση του οργανισμού αυτού, καθώς

- και το συνολικό ποσό των τόκων που του κατέβαλε στην αρμόδια αρχή (Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ), σύμφωνα με την υπαριθ.1109637/2412/05/ΔΟΣ Υ.Α. (ΠΟΛ 1141) (ΦΕΚ 1671/Β/30-11-2005) (βλ. σημείο 7.4. της παρούσας εγκυκλίου, Παράρτημα IV, σελ. 50 επ.) προκειμένου να ενημερωθεί το κράτος μέλος εγκατάστασης του φορέα ή οργανισμού (residual entity) σχετικά με το γεγονός ότι ένας φορέας ή οργανισμός (residual entity) στο έδαφός του πρόκειται να θεωρηθεί ως φορέας πληρωμής κατά την είσπραξη των τόκων.

Παράδειγμα: Μια Ελληνική Τράπεζα καταβάλλει τόκους ή εξασφαλίζει την καταβολή τόκων σε φορέα (residual entity) εγκατεστημένο στην Ιταλία και θεωρούμενο ως φορέα πληρωμής βάσει του παρόντος άρθρου. Σε αυτήν την περίπτωση η Ελληνική Τράπεζα κοινοποιεί την επωνυμία και τη διεύθυνση του Ιταλικού φορέα (residual entity), καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων που του κατέβαλε ή των οποίων εξασφάλισε την καταβολή στη Δ.Ο.Σ. Η Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Ιταλίας.

4.2.3. Αρθρο 4 παράγραφος 2 περιπτώσεις γ΄ και δ΄: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, παρέχεται επίσης η δυνατότητα στους φορείς ή οργανισμούς (residual entities) να αντιμετωπιστούν ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α., κατά την έννοια της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α., θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία και να το υποβάλλουν στον καταβάλλοντα οικονομικό φορέα.

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα που καταβάλλει τόκους ή εξασφαλίζει την πληρωμή τους σε φορέα ή οργανισμό (residual entity), ο οποίος επιλέγει να αντιμετωπιστεί ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α., δεν έχει την υποχρέωση αποστολής στοιχείων που περιγράφηκε παραπάνω.

Από τη σκοπιά του φορέα ή οργανισμού (residual entity) που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, σε περίπτωση που αυτός ασκήσει αυτό το δικαίωμα, δεν θα θεωρηθεί φορέας πληρωμής βάσει της δεύτερης περίπτωσης της υπόψη παραγράφου αλλά, αν στη συνέχεια καταβάλλει τόκους στον πραγματικό δικαιούχο ή εξασφαλίσει την καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος του πραγματικού δικαιούχου, θα καταστεί φορέας πληρωμής βάσει της πρώτης περίπτωσης.

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν τίθεται θέμα εφαρμογής της υποπερίπτωσης αυτής για φορέα ή οργανισμό (residual entity) εγκατεστημένο στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο δεν προβλέπεται να τυγχάνουν μεταχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α τέτοιοι φορείς.

Σημειώνεται, όμως, ότι ο αλλοδαπός φορέας που τυγχάνει μεταχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. βάσει του άρθρου 4 παρ.(3) της Οδηγίας 2003/48/EΚ του Συμβουλίου, μπορεί να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ημεδαπό οικονομικό φορέα.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου αυτής ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστούν μέτρα για την περίπτωση που ο οικονομικός φορέας και ο φορέας ή οργανισμός (residual entity) είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του φορέα ή οργανισμού (residual entity) με τις υποχρεώσεις του ως φορέα πληρωμής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή η Οδηγία δεν επιβάλλει στον οικονομικό φορέα τις υποχρεώσεις του φορέα πληρωμής.4.3. Αρθρο 4 παράγραφος 3: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόμου δίνεται ο ορισμός των τόκων για σκοπούς εφαρμογής του υπόψη νόμου.

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια του ορισμού των τόκων εμπίπτουν όλες οι καταβολές τόκων που πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιουλίου 2005 μη συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας των τόκων που προκύπτουν από τοκοφόρο περίοδο πριν την ημερομηνία αυτή. (βλ. Απόφαση ECOFIN της 12ης Απριλίου 2005).

Ειδικότερα, ως τόκοι νοούνται:

α) οι καταβληθέντες ή πιστωθέντες σε λογαριασμό τόκοι από απαιτήσεις κάθε μορφής, είτε συνοδεύονται είτε όχι από ενυπόθηκες εγγυήσεις ή από ρήτρα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη, ιδίως δε τα εισοδήματα από τίτλους του δημοσίου και ομολογιακά δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων και λαχνών που τα συνοδεύουν. Οι τόκοι υπερημερίας δεν θεωρούνται τόκοι.

Από τη διατύπωση της υπόψη διάταξης προκύπτει ότι ο ορισμός των τόκων είναι ιδιαίτερα ευρύς. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

i) τόκοι που προκύπτουν από κάθε μορφής τοκοφόρους λογαριασμούς π.χ. τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων, πιστοποιητικά καταθέσεων, ειδικά καταθετικά προϊόντα κλπ.,

ii) τόκοι που προκύπτουν από πράξεις που ορίζονται στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 15 του ν.3632/1928, όπως ισχύει (repos),

iii) τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από εταιρικά ομόλογα, κλπ.

β) οι δεδουλευμένοι ή κεφαλαιοποιημένοι τόκοι κατά την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α), π.χ. ομολόγων.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ομολόγου (είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε εταιρικού) πριν τη λήξη του, ως εισόδημα από τόκους για σκοπούς του παρόντος θεωρούνται οι τόκοι που αναλογούν στην περίοδο διακράτησης του ομολόγου από τον εκάστοτε επενδυτή.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ακριβές ποσό των τόκων που αναλογεί στην περίοδο διακράτησης του ομολόγου από τον εκάστοτε επενδυτή (όταν το ομόλογο μεταβιβάζεται διαδοχικά από φυσικό πρόσωπο σε φυσικό πρόσωπο), τότε ολόκληρο το ποσό των τόκων από την εξαγορά του ομολόγου κατά τη λήξη του θεωρείται εισόδημα από τόκους για τον τελευταίο κάτοχο του τίτλου.

γ) το εισόδημα που προκύπτει από τόκους είτε άμεσα είτε έμμεσα δηλ. μέσω φορέα ή οργανισμού (residual entity), της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου και νόμου (εκ παραδρομής στο νόμο αναφέρεται η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1), το οποίο διανέμεται από:

αα) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ,

ββ) φορείς που επωφελούνται από το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου και νόμου (δηλ. φορείς ή οργανισμοί (residual entities) που έχουν ασκήσει το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α.),

γγ) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους, στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δυνάμει του άρθρου 299 αυτής.

Παράδειγμα της περίπτωσης αυτής είναι τα κέρδη που αποκτούν οι μεριδιούχοι των ομολογιακών αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, κατά το τμήμα που προέρχονται από τόκους καταθέσεων ομολόγων, κλπ., πριν την εξαγορά των μεριδίων.

Για σκοπούς του παρόντος, ο όρος Ο.Σ.Ε.Κ.Α. καλύπτει το σύνολο των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που πληρούν τους γενικούς όρους της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει. Ο όρος «οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων εγκατεστημένοι εκτός του εδάφους όπως ορίζεται στο άρθρο 299 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων ανεξαρτήτως της νομικής μορφής τους και της σύνθεσης των στοιχείων του ενεργητικού τους. Περιλαμβάνονται όλοι οι οργανισμοί, οι οποίοι, αν ήταν εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος, θα θεωρούνταν ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, καθώς επίσης και οι λοιπές κατηγορίες φορέων συλλογικών επενδύσεων.

δ) το εισόδημα που προκύπτει από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση μετοχών ή μεριδίων στους οργανισμούς και φορείς της περίπτωσης γ΄(π.χ. αμοιβαία κεφάλαια), εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί και φορείς επενδύουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού τους σε απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ (π.χ. σε καταθέσεις, ομόλογα, κλπ.), μέσω άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ή φορέων, όπως ορίζονται στην περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου [δηλ. Ο.Σ.Ε.Κ.Α. της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ ή τρίτων χωρών, καθώς και φορείς ή οργανισμοί (residual entities) που έχουν ασκήσει το δικαίωμα να αντιμετωπίζονται ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α.].

Επισημαίνεται ότι με τον καθορισμό του παραπάνω ορίου (40%) δεν υφίσταται πλέον ανάγκη προσδιορισμού της προέλευσης του εισοδήματος που προκύπτει κατά την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση των μετοχών ή μεριδίων στους εν λόγω οργανισμούς. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός έχει επενδύσει ποσοστό ανώτερο του 40% του ενεργητικού του σε απαιτήσεις της περίπτωσης α΄, το συνολικό εισόδημα θα θεωρηθεί ότι προέρχεται από «πληρωμή τόκων». Σε περίπτωση που ένας οργανισμός έχει επενδύσει ποσοστό ίσο ή κατώτερο του 40% του ενεργητικού του σε απαιτήσεις της περίπτωσης α΄, το εισόδημα της περίπτωσης δ΄ δεν θεωρείται τόκος.

Παράδειγμα: Επένδυση σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου Χ με ενεργητικό ύψους 300 εκ ευρώ, που έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

Ευρώ 100 εκ. σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος)

Ευρώ 100 εκ. σε μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο Α (μη υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος)

Ευρώ 100 εκ. σε μικτό αμοιβαίο κεφάλαιο Β το οποίο επενδύει ευρώ 30 εκ. σε ομόλογα (υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος) και ευρώ 70 εκ. σε μετοχές (μη υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος).

Το συνολικό ποσό που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του παρόντος ανέρχεται σε 130 εκ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 43% του συνολικού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου Χ και συνεπώς το συνολικό ποσό εισοδήματος που προκύπτει κατά την εξαγορά μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου Χ υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος.

Το ποσοστό 40% που αναφέρεται στην περίπτωση αυτή μειώνεται σε 25% από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της υπόψη παραγράφου ορίζεται ότι δεν αποτελεί τόκο το εισόδημα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ (δηλ. διανεμόμενα κέρδη και υπεραξία) που προέρχεται από οργανισμούς ή φορείς με έδρα την Ελλάδα, όταν το ποσοστό του ενεργητικού των εν λόγω φορέων που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις της περίπτωσης α΄ δεν υπερβαίνει το 15% του συνολικού ενεργητικού τους (εκ παραδρομής έχει τεθεί η λέξη «εισοδήματος» αντί του ορθού «ενεργητικού»).

Εξάλλου, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι δεν θεωρείται εισόδημα από τόκους το εισόδημα που καταβάλλεται ή πιστώνεται σε λογαριασμό φορέα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 (residual entity), εάν ο φορέας αυτός είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και το ποσοστό του ενεργητικού του που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις της περίπτωσης α΄ δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Με την παραπάνω διάταξη η Ελλάδα άσκησε το σχετικό δικαίωμα (εφαρμογής του «κανόνα του 15%») που παρέχει η Οδηγία στα κράτη μέλη. Αν κράτος μέλος επιλέξει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα όσον αφορά τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική και για άλλα κράτη μέλη. Αυτό σημαίνει ότι τα άλλα κράτη μέλη δεν είναι δυνατόν να απαιτήσουν από τους φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους να παρέχουν πληροφορίες ή να επιβάλουν την παρακράτηση φόρου στην πηγή επί αυτού του εισοδήματος.

Τέλος, τα παραπάνω ποσοστά του ενεργητικού (15% - 40%), που επενδύονται σε απαιτήσεις της περίπτωσης α΄, προσδιορίζονται με αναφορά στην επενδυτική πολιτική, όπως ορίζεται στον κανονισμό του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλείψει κανονισμού ή σε περίπτωση που δεν ορίζεται επαρκώς σε αυτόν η επενδυτική πολιτική, τα ποσοστά προσδιορίζονται με βάση τις εξαμηνιαίες εκθέσεις, όπως υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4.4. Αρθρο 4 παράγραφος 4: ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ως αρμόδια αρχή στην οποία γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον υπόψη νόμο για τους φορολογικούς κατοίκους των χωρών του Παραρτήματος ΙΙ, η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στην υπαριθ.1109637/2412/05/ΔΟΣ ΥΑ (ΠΟΛ 1141) (ΦΕΚ 1671/Β/30-11-2005) του άρθρου 7 παρ. 4. (βλ. σημείο 7.4. της παρούσας Εγκυκλίου, Παράρτημα IV, σελ.50 επ.).4.5. Αρθρο 4 παράγραφος 5: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ

Με τη διάταξη της παραγράφου 5 προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τα αποδεικτικά στοιχεία των παραγράφων 1, 2 και 3. Η υπ αριθ. 1008872/2411/05/ΔΟΣ (ΠΟΛ 1012) Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄) επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ στην παρούσα εγκύκλιο (σελ. 43 επ.).5. Αρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

5.1. Αρθρο 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α΄ και β΄: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3312/2005, θεσπίζεται υποχρέωση των φορέων πληρωμής να προσδιορίζουν τα στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων, στους οποίους καταβάλλουν τόκους, βάσει επίσημων εγγράφων που θα προσκομίζει ο πραγματικός δικαιούχος.

Η υποχρέωση προσδιορισμού της ταυτότητας και της κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου διαφοροποιείται, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3312/2005, ανάλογα με το χρόνο σύναψης της συμβατικής σχέσης μεταξύ του φορέα πληρωμής και του πραγματικού δικαιούχου των τόκων. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται διαφορετικές υποχρεώσεις στους φορείς πληρωμής ανάλογα με το εάν η συμβατική σχέση είχε συναφθεί πριν ή μετά την 01.01.2004.

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα αναφορικά με το χρόνο σύναψης των συμβατικών σχέσεων:

Παραδείγματα

- Σε περίπτωση που συμβατική σχέση έχει συναφθεί πριν την 1-1-2004 και ανανεώνεται μετά την ημερομηνία αυτή θεωρείται ως συμβατική σχέση συναφθείσα πριν την 1-1-2004.

- Σε περίπτωση που δικαιούχος συνάπτει συμβατική σχέση με υποκατάστημα ενός φορέα πληρωμής πριν την 1-1-2004 και από την ημερομηνία αυτή και μετά συνάπτει νέα σχέση με διαφορετικό υποκατάστημα του ίδιου φορέα πληρωμής, η δεύτερη συμβατική σχέση θεωρείται συναφθείσα πριν την 1-1-2004.

- Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει διαρκή συμβατική σχέση με φορέα πληρωμής, η οποία άρχισε πριν την 1-1-2004 και προβαίνει στην αγορά νέου προϊόντος από τον ίδιο φορέα πληρωμής από την 1-1-2004 και μετά, η συμβατική σχέση θεωρείται συναφθείσα πριν την 1-1-2004.

Συμβατικές σχέσεις πριν την 1.1.2004

Ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει την ταυτότητα και την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων με βάση τα στοιχεία που πρέπει να έχει στη διάθεσή του, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 A΄) περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κ.λ.π.

Ειδικότερα, ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει:

α) την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, δηλ. το όνομα και τη διεύθυνσή του βάσει του άρθρου 4 του ν. 2331/1995, με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου αποδεικτικού εγγράφου και

β) την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου, δηλ. την χώρα στην οποία ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του βάσει του άρθρου 4 του ν. 2331/1995 ομοίως με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου αποδεικτικού εγγράφου.

Συμβατικές σχέσεις από την 1/1/2004 και εφεξής ή συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ίδιο χρόνο και μετά χωρίς να υπάρχει συμβατική δέσμευση

α) Ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των τόκων εξακριβώνοντας το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου που διαθέτει ο πραγματικός δικαιούχος στο κράτος μέλος που έχει τη φορολογική κατοικία του. Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου γίνεται αποδεκτός άλλος μοναδικός αριθμός αναγνώρισης π.χ. αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (Social Security Number).

Τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα (πρωτότυπα για όλα τα αποδεικτικά έγγραφα πλην του διαβατηρίου ή του δελτίου ταυτότητας για τα οποία παρέχονται αντίγραφα στους φορείς πληρωμής) τα οποία υποχρεούνται οι φορείς πληρωμής να αναζητούν, να συλλέγουν και να τηρούν στο αρχείο τους προκειμένου να προσδιοριστεί η ανωτέρω έννοια της ταυτότητας περιγράφονται ως εξής:

i. Όνομα:

Προκύπτουν από:

α) το διαβατήριο του δικαιούχου ή

β) το δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου

ii. Διεύθυνση: Στην περίπτωση που η διεύθυνση δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω α΄ και β΄ υπό i), εξακριβώνεται βάσει οιουδήποτε άλλου επίσημου αποδεικτικού εγγράφου που θα προσκομίσει ο πραγματικός δικαιούχος. Η σειρά δηλαδή των επίσημων αποδεικτικών εγγράφων έχει ως εξής:

α) διαβατήριο

β) δελτίο ταυτότητας

γ) οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, πιστοποιητικό από δήμο).

iii. Αριθμός φορολογικού μητρώου ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του πραγματικού δικαιούχου των τόκων:

Προκύπτει είτε: α) από το διαβατήριο

β) από το δελτίο ταυτότητας

γ) από οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο, όπως πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή πιστοποιητικό από την αρχή που χορηγεί τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του δικαιούχου (π.χ. Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης - Social Security Number), στην περίπτωση που η χώρα αυτή δεν αποδίδει στον φορολογούμενο Α.Φ.Μ. (Tax Identification Number TIN).

Όταν ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του δικαιούχου των τόκων δεν προκύπτει από τα παραπάνω έγγραφα, τότε ο φορέας πληρωμής υποχρεούται να αναζητεί και να συμπληρώνει τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου με την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης που προκύπτουν από το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας.

β) Ο φορέας πληρωμής προσδιορίζει την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, δηλ. τη χώρα στην οποία ο πραγματικός δικαιούχος έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του.

Τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία υποχρεούνται οι φορείς πληρωμής να αναζητούν, να συλλέγουν και να τηρούν στο αρχείο τους, προκειμένου να προσδιοριστεί η ανωτέρω έννοια της κατοικίας, περιγράφονται στο νόμο με την ακόλουθη σειρά:

α) διαβατήριο

β) δελτίο ταυτότητας

γ) οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ).

Στο σημείο αυτό, ωστόσο, γίνεται στο νόμο η ακόλουθη διάκριση:

- Εάν ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων κατέχει διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας κοινοτικής χώρας, δηλώνει ωστόσο ότι είναι κάτοικος τρίτης χώρας, απαιτείται πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της τρίτης χώρας. Η κατοικία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας.

- Όταν το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν μπορεί να προσκομισθεί, τότε ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων λογίζεται ως κάτοικος της κοινοτικής χώρας που εξέδωσε το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητας του.

Περίπτωση αλλαγής κατοικίας

Εάν ο πραγματικός δικαιούχος ενημερώσει τον φορέα πληρωμής για οποιαδήποτε αλλαγή κατοικίας του εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνδεδεμένων ή εξαρτημένων εδαφών, προς τα οποία υπάρχει υποχρέωση αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (βλ. Παράρτημα ΙΙ, σελ.41-42), ο φορέας πληρωμής πρέπει να ελέγξει και να καταχωρίσει τα νέα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου ως προς τη διεύθυνση και τη χώρα φορολογικής κατοικίας του, καθώς και τον Α.Φ.Μ. του ή τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η αλλαγή κατοικίας μπορεί κατά περίπτωση να συνεπάγεται διαφορετική μεταχείριση ως προς την υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3312/2005.

Ειδικότερα, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν ο πραγματικός δικαιούχος ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και μεταφέρει την κατοικία του:

- σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε συνδεδεμένο ή εξαρτημένο έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε., προς το οποίο υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, δημιουργείται υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου. Ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα και την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

- Σε τρίτο κράτος εκτός Ε.Ε., προς το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, εξακολουθεί να μην υφίσταται υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων. Όμως, σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι κάτοχος διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας κράτους μέλους της Ε.Ε., για να αποδείξει την φορολογική του κατοικία σε τρίτο κράτος εκτός Ε.Ε., θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από το τρίτο αυτό κράτος. Εάν προσκομισθεί τέτοιο πιστοποιητικό, εξακολουθεί να μην υφίσταται υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων. Εάν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του τρίτου κράτους, ο φορέας πληρωμής θα καταχωρίσει τον πραγματικό δικαιούχο ως κάτοικο του κράτους μέλους που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και θα υποβάλει τα στοιχεία του με την προβλεπόμενη διαδικασία, εκτός εάν έχει ήδη προσκομισθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κράτους μέλους της Ε.Ε.

Ειδικότερα στην περίπτωση κατόχου ελληνικού διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας που δηλώνει αλλαγή κατοικίας προς τρίτο κράτος εκτός Ε.Ε. και δεν προσκομίζει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από το κράτος αυτό, ο πραγματικός δικαιούχος θεωρείται ότι παραμένει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία.

β) Εάν ο πραγματικός δικαιούχος ήταν φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεδεμένου ή εξαρτημένου εδάφους προς το οποίο υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών και μεταφέρει την κατοικία του:

- στην Ελλάδα, παύει η υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων και ο πραγματικός δικαιούχος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία, εφόσον υποβάλλει στον φορέα πληρωμής τα σχετικά δικαιολογητικά.

- Σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συνδεδεμένο ή εξαρτημένο έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε., προς το οποίο υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων. Ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα και την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

- Σε τρίτο κράτος εκτός Ε.Ε., προς το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, παύει η υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων και ο πραγματικός δικαιούχος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών. Όμως, σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι κάτοχος διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας κράτους μέλους της Ε.Ε., για να αποδείξει την φορολογική του κατοικία σε τρίτο κράτος εκτός Ε.Ε., θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από το τρίτο αυτό κράτος. Εάν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του τρίτου κράτους, ο φορέας πληρωμής θα καταχωρίσει τον πραγματικό δικαιούχο ως κάτοικο του κράτους μέλους που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και θα υποβάλλει τα στοιχεία του με την προβλεπόμενη διαδικασία, εκτός εάν έχει ήδη προσκομισθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κράτους μέλους της Ε.Ε..

γ) Εάν ο πραγματικός δικαιούχος ήταν φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε. προς το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών και μεταφέρει την κατοικία του:

- στην Ελλάδα, εξακολουθεί να μην υφίσταται υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων.

- Σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε συνδεδεμένο ή εξαρτημένο έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε., προς το οποίο υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, δημιουργείται υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου. Ο φορέας πληρωμής θα πρέπει να προσδιορίσει την ταυτότητα και την κατοικία του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με τα παραπάνω.

- Σε τρίτο κράτος εκτός Ε.Ε., προς το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση ανταλλαγής πληροφοριών, εξακολουθεί να μην υφίσταται υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων. Όμως, σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος είναι κάτοχος διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας κράτους μέλους της Ε.Ε., για να αποδείξει την φορολογική του κατοικία σε τρίτο κράτος εκτός Ε.Ε., θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από το τρίτο αυτό κράτος. Εάν προσκομισθεί τέτοιο πιστοποιητικό, εξακολουθεί να μην υφίσταται υποχρέωση του φορέα πληρωμής για υποβολή στοιχείων. Εάν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του τρίτου κράτους, ο φορέας πληρωμής θα καταχωρίσει τον πραγματικό δικαιούχο ως κάτοικο του κράτους μέλους που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και θα υποβάλλει τα στοιχεία του με την προβλεπόμενη διαδικασία, εκτός εάν έχει ήδη προσκομισθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κράτους μέλους της Ε.Ε.

Στο Παράρτημα 1 της υπαριθ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ Α.Υ.Ο (ΠΟΛ 1141) (ΦΕΚ 1671/Β/30-11-2005), που επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο (βλ. σημείο 7.4, Παράρτημα IV, σελ. 50 επ.), περιλαμβάνεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα στοιχεία και αποδεικτικά έγγραφα που συλλέγουν οι φορείς πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3312/2005 σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης της σύμβασης.

5.2. Αρθρο 5 παράγραφος 2: ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3312/2005, αφορά την περίπτωση κατά την οποία ο φορέας πληρωμής διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ο αποδέκτης των τόκων ενδέχεται να μην είναι ο πραγματικός δικαιούχος.

Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας πληρωμής πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια, για να εξακριβώσει την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, εφόσον έχει στη διάθεσή του στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται πληρωμή τόκων:

- μπορεί να μην συμπίπτει με τον πραγματικό δικαιούχο των τόκων και

- ότι το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν ενεργεί για λογαριασμό κάποιου από τους φορείς που αναφέρονται στο σημείο 4.1. α) και β) της παρούσας εγκυκλίου.

Στην περίπτωση που ο φορέας πληρωμής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον πραγματικό δικαιούχο των τόκων σύμφωνα με τα παραπάνω, θα εξακολουθήσει να θεωρεί το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταβάλλονται τόκοι ή για το οποίο εξασφαλίζεται η πληρωμή τους ως τον πραγματικό δικαιούχο των τόκων.

6. Αρθρο 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

6.1. Αρθρο 6 παράγραφος 1: ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις που ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από πληρωμή τόκων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (τόκοι αμοιβαίων κεφαλαίων, κ.α.), τότε το συνολικό ποσό του εισοδήματος θεωρείται τόκος.

6.2. Αρθρο 6 παράγραφος 2: ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 ορίζεται ότι, για την εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4, όταν ο φορέας πληρωμής δεν έχει στη διάθεσή του στοιχεία σχετικά με το ποσοστό του ενεργητικού που επενδύεται σε απαιτήσεις ή μερίδια που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό αυτό θεωρείται ότι υπερβαίνει το 40% (μειώνεται σε 25% από την 1η Ιανουαρίου 2011).

Όταν δεν είναι σε θέση να καθορίσει το ποσό του εισοδήματος από τόκους κατά την έννοια του παρόντος που αποκόμισε ο πραγματικός δικαιούχος, ως εισόδημα θεωρείται όλο το προϊόν της πώλησης, της εξόφλησης ή της εξαγοράς των μετοχών ή μεριδίων.

6.3. Αρθρο 6 παράγραφος 3: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ RESIDUAL ENTITIES

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού επεκτείνεται ο ορισμός της «πληρωμής τόκων» στους τόκους που εισπράττονται από τους φορείς ή οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 περ. β΄ του παρόντος (residual entities), οι οποίοι θεωρούνται ως φορείς πληρωμής κατά την είσπραξη των τόκων. Για τους σκοπούς του παρόντος, η είσπραξη των τόκων θα θεωρηθεί ως πληρωμή τόκων από το συγκεκριμένο φορέα ή οργανισμό - residual entity (και όχι από «το φορέα που τους καταβάλλει» όπως εκ παραδρομής έχει τεθεί στο νόμο).

6.4. Αρθρο 6 παράγραφος 5: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, εξαιρείται από τον ορισμό των τόκων το εισόδημα των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 από φορείς ή οργανισμούς που εδρεύουν στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το ποσοστό του ενεργητικού τους που έχει επενδυθεί σε εισοδήματα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου (τίτλοι δημοσίου, ομολογιακά δάνεια κ.α.) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15% (εκ παραδρομής έχει τεθεί η λέξη «εισοδήματος» αντί της ορθής «ενεργητικού»).

Όμοια, δεν εμπίπτουν στον ορισμό των τόκων για τις ανάγκες εφαρμογής της οδηγίας αυτής, οι τόκοι που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε λογαριασμό ενός φορέα ή οργανισμού (residual entity) που είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα, εάν αυτός ο φορέας ή οργανισμός (residual entity) δεν έχει επωφεληθεί του δικαιώματος να αντιμετωπιστεί ως Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και το ποσοστό του ενεργητικού του που έχει επενδυθεί σε απαιτήσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 (π.χ. καταθέσεις, τίτλοι δημοσίου, ομολογιακά δάνεια) δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 15%.

Περαιτέρω, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φορέων πληρωμής στις περιπτώσεις των τόκων καταθέσεων από κοινούς λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζες της ημεδαπής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) σε περίπτωση κοινού λογαριασμού κατοίκου Ελλάδας και κατοίκου άλλου κράτους, υπαγόμενου στην Οδηγία, (π.χ. Έλληνα και Γερμανού), ενεργείται παρακράτηση φόρου για το σύνολο των τόκων, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.

β) σε περίπτωση κοινού λογαριασμού κατοίκου κράτους υπαγόμενου στην Οδηγία και κράτους μη υπαγόμενου (π.χ. Γερμανού και Αμερικανού), διακρίνουμε τις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) σε περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε ευρώ, ενεργείται παρακράτηση φόρου για το σύνολο των τόκων, και ββ) σε περίπτωση που ο λογαριασμός τηρείται σε ξένο νόμισμα, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, και αποστέλλονται στοιχεία για το σύνολο των τόκων στην αρμόδια αρχή του κράτους που υπάγεται στην Οδηγία, με αναφορά του αριθμού των συνδικαιούχων μη κατοίκων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) σε περίπτωση κοινού λογαριασμού κατοίκων κρατών υπαγόμενων στην Οδηγία (π.χ. Γερμανού και Γάλλου), θα αποστέλλονται στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και των δύο κρατών για το σύνολο των τόκων με αναφορά του αριθμού των συνδικαιούχων.

Τέλος, στις περιπτώσεις που μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ανήκουν από κοινού σε περισσότερους του ενός δικαιούχους, τόσο τα κέρδη όσο και η υπεραξία επιμερίζονται ισομερώς στους συνδικαιούχους. Κατ εξαίρεση, για συμβατικές σχέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 και εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για όλους τους συνδικαιούχους (από τα οποία να προκύπτουν η ταυτότητα και η κατοικία τους), τότε τα κέρδη και η υπεραξία θεωρείται ότι αποκτώνται από εκείνον ή εκείνους για τους οποίους υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

7. ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

7.1. Αρθρο 7 παράγραφος 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Για τους φορολογικούς κατοίκους των χωρών του Παραρτήματος ΙΙ, με τις οποίες ανταλλάσσονται πληροφορίες, ο φορέας πληρωμής υποχρεούται να υποβάλει τα εξής στοιχεία:

α) τα στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου σύμφωνα με το άρθρο 5 (εκ παραδρομής στο νόμο αναφέρεται το άρθρο 3 ) (βλ. σημείο 5.1. της παρούσας Εγκυκλίου),

β) το όνομα και τη διεύθυνση του ιδίου (του φορέα πληρωμής),

γ) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου, ή ελλείψει αυτού, τα στοιχεία της απαίτησης που αποτελεί γενεσιουργό αιτία των καταβαλλόμενων τόκων και

δ) στοιχεία σχετικά με την πληρωμή των τόκων (βλ. σημείο 7.2. της παρούσας Εγκυκλίου).

7.2. Αρθρο 7 παράγραφος 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

Ο φορέας πληρωμής υποχρεούται στην υποβολή των σχετικών πληροφοριών αναφορικά με τους τόκους, ταξινομώντας αυτούς στις παρακάτω κατηγορίες, τις οποίες και δηλώνει στην αρμόδια αρχή:

α) Το ποσό των καταβληθέντων ή πιστωθέντων τόκων στην περίπτωση που καταβάλλονται τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

β) Το ποσό του τόκου ή του εισοδήματος ή το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση, που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

γ) Το ποσό του εισοδήματος ή το συνολικό διανεμόμενο ποσό που περιλαμβάνεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

δ) Το ποσό του τόκου που αναλογεί σε κάθε μέλος του φορέα πληρωμής της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 (residual entity), το οποίο πληροί τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 4, σε περίπτωση που καταβάλλονται τόκοι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6.

ε) Το ποσό του αναγόμενου σε ετήσια βάση τόκου, σε περίπτωση που γίνεται εφαρμογή των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 6. (Παρατήρηση: Καθίσταται ανενεργός η πρόβλεψη αυτή, καθώς ο ορισμός της προαναφερόμενης διάταξης νόμο δεν υιοθετήθηκε από κανένα κ.μ. εξαιτίας της αδυναμίας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων πληρωμής για τον υπολογισμό των τόκων σε ετήσια βάση).7.3. Αρθρο 7 παράγραφος 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατ εξαίρεση, στο αρχικό στάδιο εφαρμογής της Οδηγίας, ο φορέας πληρωμής υποχρεούται στην υποβολή τουλάχιστον του συνολικού ποσού των τόκων ή του εισοδήματος και του συνολικού ποσού των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση. Το αρχικό στάδιο εφαρμογής ορίζεται με την υπ αρ. υπαριθ.1109637/2412/05/ΔΟΣ Α.Υ.Ο. (ΠΟΛ 1141) (ΦΕΚ 1671/Β/30-11-2005), όπως παρουσιάζεται κατωτέρω στο σημείο 7.4. της παρούσας εγκυκλίου.

7.4. Αρθρο 7 παράγραφος 4: ΕΚΔΟΣΗ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με τη διάταξη της παραγράφου 4 προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές. Η υπαριθ.1109637/2412/05/ΔΟΣ Α.Υ.Ο (ΠΟΛ 1141) (ΦΕΚ 1671/Β/30-11-2005) επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV στην παρούσα εγκύκλιο, σελ.50. Επίσης, επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, σελ. 84 επ. κείμενο με τις αναγκαίες διευκρινίσεις και προσθήκες για το μορφότυπο FISC 39 που προσδιορίζεται στην ΠΟΛ 1141.

8. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

8.1. Αρθρο 8 παράγραφος 1: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠ.Ο.Ο. γνωστοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Ν. 3312/2005 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, της τρίτης χώρας ή του εξαρτημένου και συνδεδεμένου εδάφους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και εφαρμόζουν αντίστοιχες διατάξεις, όπου ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων έχει την κατοικία του.

8.2. Αρθρο 8 παράγραφος 2: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η γνωστοποίηση των πληροφοριών διεξάγεται αυτόματα, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εντός εξαμήνου (το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου) μετά το τέλος του φορολογικού έτους (χρήσης), όσον αφορά το σύνολο των τόκων που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.

Παράδειγμα: Πληροφορίες που αφορούν τόκους που καταβλήθηκαν το έτος χρήσης (ή φορολογικό έτος) 2006 (δηλ. από 01-01-2006 έως 31-12-2006) πρέπει να γνωστοποιηθούν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, της τρίτης χώρας ή του εξαρτημένου και συνδεδεμένου εδάφους κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου των τόκων το αργότερο μέχρι 30-06-2007.

Επισημαίνεται, ότι μοναδική εξαίρεση αποτελεί το έτος πρώτης εφαρμογής 2005 το οποίο περιλαμβάνει την περίοδο από 01-07-2005 έως 31-12-2005. Και σε αυτή την περίπτωση οι πληροφορίες που αφορούν τόκους που καταβλήθηκαν στην εν λόγω περίοδο, πρέπει να γνωστοποιηθούν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, της τρίτης χώρας ή του εξαρτημένου και συνδεδεμένου εδάφους κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου των τόκων το αργότερο μέχρι 30-06-2006.

Το ανωτέρω σύστημα της αυτόματης ανταλλαγής των πληροφοριών τίθεται σε εφαρμογή από το πρώτο εξάμηνο του 2006 και μετά.

9. ΑΡΘΡΟ 9: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

9.1. Αρθρο 9 παράγραφος 1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Καθιερώνεται μεταβατική περίοδος για τους τόκους που αποκτά ο πραγματικός δικαιούχος:

- ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και

- ο φορέας πληρωμής των οποίων είναι εγκατεστημένος στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο ή Αυστρία, στις τρίτες χώρες καθώς και στα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη που εφαρμόζουν την παρακράτηση του φόρου στην πηγή (βλ. Παράρτημα ΙΙ ).

Η μεταβατική αυτή περίοδος αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2005, ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 13 του ν.3312/2005 και λήγει στο τέλος του πρώτου πλήρους φορολογικού έτους μετά τη μεταγενέστερη από τις παρακάτω ημερομηνίες:

α) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα συνάψει τελευταία και με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, με μία από τις τρίτες χώρες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. Αντικείμενο των συμφωνιών θα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήσεως, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα συμφωνίας για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών το οποίο εξέδωσε ο Ο.Ο.Σ.Α. στις 18 Απριλίου 2002 (εφεξής «υπόδειγμα συμφωνίας Ο.Ο.Σ.Α.»), καθόσον αφορά τις πληρωμές τόκων (βλ. σημείο 4.3. της παρούσας εγκυκλίου) από φορείς πληρωμής εγκατεστημένους στα αντίστοιχα κράτη προς πραγματικούς δικαιούχους έχοντες κατοικία σε έδαφος όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας, επί πλέον της εκ μέρους αυτών των χωρών παρακράτησης φόρου επί των πληρωμών αυτών με το συντελεστή που ορίζεται για τις αντίστοιχες περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3312/2005,

β) την ημερομηνία κατά την οποία το Συμβούλιο θα αποφασίσει ομόφωνα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υποχρεούνται να ανταλλάσσουν πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως, κατά τα οριζόμενα στο υπόδειγμα συμφωνίας του Ο.Ο.Σ.Α., καθόσον αφορά τις πληρωμές τόκων (βλ. σημείο 4.3. της παρούσας εγκυκλίου) από φορείς πληρωμής εγκατεστημένους στις ΗΠΑ προς πραγματικούς δικαιούχους έχοντες κατοικία σε έδαφος όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

9.2. Αρθρο 9 παράγραφος 2: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 για την παρακράτηση του φόρου στην πηγή.

9.3. Αρθρο 9 παράγραφος 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως προσδιορίστηκε ανωτέρω στο σημείο 9.1. ισχύουν οι διατάξεις για την αυτόματη ανταλλαγή των πληροφοριών. Στην περίπτωση που το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο ή η Αυστρία, επιλέξουν να εφαρμόσουν την ανταλλαγή των πληροφοριών πριν λήξει η μεταβατική περίοδος, παύει αυτοδικαίως η ισχύς των διατάξεων για την παρακράτηση του φόρου στην πηγή σε εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3312/2005.

Τα ως άνω κράτη μέλη που επιβάλλουν παρακράτηση του φόρου στην πηγή, σύμφωνα με το άρθρο 10, προβλέπουν μία ή και τις δυο από τις ακόλουθες διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν να μην πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου στην πηγή:

α) διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα στον πραγματικό δικαιούχο να εξουσιοδοτήσει ρητά το φορέα πληρωμής να κοινοποιεί πληροφορίες. Η εξουσιοδότηση αυτή καλύπτει το σύνολο των τόκων που καταβάλλονται στον πραγματικό δικαιούχο από τον φορέα πληρωμής και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ανταλλαγή των πληροφοριών.

Παράδειγμα: Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ο οποίος εισπράττει τόκους από Βελγική Τράπεζα, εξουσιοδοτεί ρητά την εν λόγω Τράπεζα να κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αφορούν το σύνολο των τόκων που του καταβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές του Βελγίου και οι τελευταίες κοινοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στις αρμόδιες Ελληνικές αρχές χωρίς να κάνουν παρακράτηση του φόρου στην πηγή.

β) διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν διενεργείται παρακράτηση του φόρου στην πηγή όταν ο πραγματικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωμής πιστοποιητικό που του χορηγεί η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατοικίας του.

Παράδειγμα: Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ο οποίος εισπράττει τόκους από Βελγική Τράπεζα, υποβάλλει στην εν λόγω Τράπεζα πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10.


Επισημαίνεται ότι οι ως άνω διαδικασίες προβλέπονται και στην περίπτωση των τρίτων χωρών, των εξαρτημένων και συνδεδεμένων εδαφών που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και εφαρμόζουν αντίστοιχες διατάξεις.10. ΑΡΘΡΟ 10: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
10.1. Αρθρο 10 παράγραφος 1: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗΜε τις διατάξεις της παραγράφου 1 ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 9 του παρόντος, το εισόδημα με μορφή τόκων από αποταμιεύσεις που αποκτά δικαιούχος κάτοικος Ελλάδος και καταβάλλεται από φορέα πληρωμής του Βελγίου, του Λουξεμβούργου ή της Αυστρίας, καθώς και των τρίτων χωρών και των εξαρτημένων ή συνδεδεμένων εδαφών που εφαρμόζουν το σύστημα της παρακράτησης του φόρου στην πηγή, φορολογείται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994.


Ακολούθως, τα υπόψη εισοδήματα θα φορολογούνται για τους δικαιούχους κατοίκους Ελλάδας σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρα 24 και 54), εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. βεβαίωση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος από την οποία να προκύπτουν τα εισοδήματα από τόκους καθώς και το ποσό του φόρου που τυχόν παρακρατήθηκε.


10.2. Αρθρο 10 παράγραφος 2: ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καθιερώνεται μηχανισμός εξάλειψης της διπλής φορολογίας μέσω χορήγησης πίστωσης φόρου ίσης με το φόρο που παρακρατήθηκε στις χώρες που εφαρμόζουν το σύστημα της παρακράτησης.


Ειδικότερα, εάν στα υπόψη εισοδήματα έχει παρακρατηθεί φόρος στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο ή την Αυστρία (ή στις λοιπές χώρες του Παραρτήματος ΙΙ που εφαρμόζουν το σύστημα της παρακράτησης) με τους συντελεστές που ορίζονται, ο φόρος αυτός εκπίπτει από το φόρο που προκύπτει με βάση την παράγραφο 1, εφόσον ο πραγματικός δικαιούχος προσκομίζει πιστοποιητικό παρακράτησης φόρου στην πηγή.


Για τα κράτη που θα εφαρμόσουν την παρακράτηση του φόρου στην πηγή ισχύουν τα εξής:

Για καταβολή τόκων από 1ης Ιουλίου 2005 έως και 30 Ιουνίου 2008: 15%

Για καταβολή τόκων από 1ης Ιουλίου 2008 έως και 30 Ιουνίου 2011: 20%

Για καταβολή τόκων από 1ης Ιουλίου 2011: 35%

Περαιτέρω, ορίζεται ότι εάν το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέφεται στον πραγματικό δικαιούχο.


10.3. Αρθρο 10 παράγραφος 3: ΠΙΣΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣΜε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι, εάν έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε άλλη παρακράτηση φόρου στην πηγή, χορηγείται πίστωση φόρου κατ εφαρμογή των συμβάσεων περί αποφυγής της διπλής φορολογίας πριν από την εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.


Σημειώνεται, εξάλλου, ότι με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Οδηγίας προβλέπεται ότι, τα κράτη που ενεργούν παρακράτηση φόρου στην πηγή σύμφωνα με το άρθρο 11, διατηρούν το 25% του εσόδων από το φόρο αυτό και αποδίδουν το 75% των εσόδων στο κράτος κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου, εντός έξι μηνών μετά τη λήξη του φορολογικού έτους. Συνεπώς, τα κράτη αυτά θα αποδίδουν στην Ελλάδα το 75% των εσόδων που προκύπτουν από την παρακράτηση του φόρου στην πηγή, για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας.

Διευκρινίζεται ότι κατά τη μεταβίβαση αυτών των εσόδων, τα ως άνω κράτη τα οποία επιβάλλουν την παρακράτηση φόρου στην πηγή, δεν υποχρεούνται να παράσχουν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου.10.4. Αρθρο 10 παράγραφος 4: ΕΚΔΟΣΗ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΜε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και νόμου προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή, το οποίο θα προσκομίζει ο δικαιούχος των τόκων στις αρμόδιες αρχές των χωρών. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις πιστοποιητικών που ορίζονται με την υπ αριθ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ Α.Υ.Ο. (ΠΟΛ 1140) (ΦΕΚ 1659/Β/29-11-2005), που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, σελ.67 επ. της παρούσας εγκυκλίου.


Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων εισπράττει εισόδημα από την αλλοδαπή για πρώτη φορά και αιτείται την έκδοση των ως άνω πιστοποιητικών (φορολογικής κατοικίας και πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή), υποχρεούται να υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται, εκτός από την αίτηση του παραρτήματος 1 της προαναφερόμενης ΠΟΛ, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι τα εισοδήματα από τόκους που θα εισπράξει από την αλλοδαπή θα τα συμπεριλάβει στην επόμενη φορολογική του δήλωση. Επιπλέον, η αρμόδια Δ.Ο.Υ στη βεβαίωση που εκδίδει σύμφωνα με το παράρτημα 2 της ίδιας ΠΟΛ, η οποία κατατίθεται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, πρέπει να αναφέρει ρητώς ότι, ο ανωτέρω φορολογούμενος δήλωσε υπευθύνως ότι τα εισοδήματα που θα εισπράξει από την αλλοδαπή θα τα συμπεριλάβει στην επόμενη φορολογική του δήλωση.


Με βάση τα παραπάνω είναι σαφές ότι, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του ν.3312/2005, το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (βλ. σημείο 3 παρούσας Εγκυκλίου, σελ. 5), διαθέτει διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας έκδοσης κράτους-μέλους της Ε.Ε, εξαρτημένου ή συνδεδεμένου εδάφους ή τρίτης χώρας και εισπράττει τόκους από αποταμιεύσεις από φορέα πληρωμής εγκατεστημένο στην ημεδαπή και όχι στην αλλοδαπή. Κατά συνέπεια, για τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1140/2005, το οποίο χορηγείται για να υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών, αλλά εκδίδεται «Βεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας» από την αρμόδια Δ.Ο.Υ , από την οποία προκύπτει ότι το εν λόγω πρόσωπο υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του. Στη συνέχεια, η ως άνω «Βεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας» υποβάλλεται στον ημεδαπό φορέα πληρωμής, προκειμένου να προσδιοριστεί η φορολογική κατοικία του ανωτέρω φυσικού προσώπου, καθώς οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται στον προσδιορισμό των στοιχείων του πραγματικού δικαιούχου των τόκων. Στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (σελ.82-83) περιλαμβάνονται υποδείγματα της αίτησης και της βεβαίωσης για τις παραπάνω περιπτώσεις. Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα στα παραπάνω φυσικά πρόσωπα αντί της βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας, να προσκομίζουν στους φορείς πληρωμής αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού τους σημειώματος.

Επισημαίνεται ότι, η ως άνω διαδικασία δεν αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις καθ΄ύλην αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν μερική φορολογική υποχρέωση στη χώρα μας και είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών.

11. ΑΡΘΡΟ 11: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

11.1. Αρθρο 11 παράγραφος 1: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2005 και μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2010, οι εγχώριες και διεθνείς ομολογίες και άλλοι διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι που έχουν εκδοθεί για πρώτη φορά πριν από την 1η Μαρτίου 2001 ή που τα ενημερωτικά φυλλάδια για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών έχουν εγκριθεί πριν από την ημερομηνία αυτή από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 80/390/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ενσωματώθηκε με το Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α΄), ή από αρμόδιες αρχές σε τρίτες χώρες, δεν θεωρούνται ως απαιτήσεις σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4, εφόσον δεν πραγματοποιούνται επιπλέον εκδόσεις των εν λόγω διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και μετά. Αν η μεταβατική περίοδος παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2010, οι διατάξεις του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους, εφόσον:

α) περιέχουν ρήτρες επανενσωμάτωσης του εκπεσθέντος φόρου («ρήτρα gross up»), και

β) καταβάλλονται τόκοι στον πραγματικό δικαιούχο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος ή εξασφαλίζεται η καταβολή τόκων προς άμεσο όφελος αυτού, από φορέα πληρωμής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος, που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος-μέλος που εφαρμόζει την παρακράτηση φόρου στην πηγή.


Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από 1-7-2005 και μέχρι 30-12-2010, οι τίτλοι που αναφέρονται παραπάνω δεν θεωρούνται απαιτήσεις κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος. Ακολούθως, το εισόδημα από τόκους που αποφέρουν οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί μέχρι 1-3-2001 και δεν έχουν επανεκδοθεί μετά την 1-3-2002 δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ανεξάρτητα με το αν οι εν λόγω τίτλοι κατέχονται άμεσα από φυσικά πρόσωπα ή έμμεσα μέσω Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, ή μέσω οργανισμών που έχουν επιλέξει να εξομοιωθούν με αυτούς κατ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος. Συνεπώς, οι εν λόγω τίτλοι δεν θεωρούνται ως απαιτήσεις για τον υπολογισμό των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του παρόντος (40% ή 25% και 15%).

Σημειώνεται ότι, ο όρος «διαπραγματεύσιμοι χρεωστικοί τίτλοι» περιλαμβάνει όλους τους τύπους τίτλων που είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών στις δευτερογενείς αγορές ή που μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς την προηγούμενη έγκριση του εκδότη. Ο όρος περιλαμβάνει εγχώριες και διεθνείς ομολογίες, καθώς και άλλους τύπους διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων.


11.2. Αρθρο 11 παράγραφος 2: ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ


Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι, αν έχουν πραγματοποιηθεί επιπλέον εκδόσεις των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής από το Ελληνικό Δημόσιο ή από τον Ο.Τ.Ε., τη Δ.Ε.Η. και τον Ο.Σ.Ε. ή οργανισμούς που ενεργούν ως δημόσια αρχή, η συνολική έκδοση αυτών των τίτλων, αποτελούμενη από την αρχική έκδοση και τις νέες εκδόσεις, θεωρείται ως απαίτηση σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Αν πραγματοποιηθεί περαιτέρω έκδοση των προαναφερόμενων διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων από την 1η Μαρτίου 2002 και εξής από άλλον εκδότη που δεν καλύπτεται από το προηγούμενο εδάφιο, η περαιτέρω αυτή έκδοση θεωρείται ως απαίτηση σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4.

Διευκρινίζεται, τέλος, ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπουν εξαίρεση μόνο για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος νόμου, χωρίς να επηρεάζουν την εφαρμογή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων αναφορικά με το εισόδημα που προκύπτει από τους παραπάνω τίτλους.

12. ΑΡΘΡΟ 12: Μη ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Ή ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι οι διατάξεις του ν. 2238/1994, των οικείων Διμερών Συμβάσεων περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος ή άλλων νόμων, κατά το μέρος που αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 3312/2005, δεν εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που εμπίπτουν στις πιο πάνω διατάξεις.

Επομένως, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που καταβάλλονται από φορείς πληρωμής εγκατεστημένους στην Ελλάδα σε πραγματικούς δικαιούχους φυσικά πρόσωπα με κατοικία σε άλλο κράτος υπαγόμενο στην Οδηγία εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και όχι οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


Παρέλκει η προσφυγή στις σχετικές διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., καθώς με τη θεσμοθέτηση του συστήματος της ανταλλαγής των πληροφοριών που σκοπό έχει τη φορολόγηση των τόκων στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν φορολογούνται τα εν λόγω εισοδήματα στην πηγή παρά μόνο με τις εξαιρέσεις που ρητά προβλέπονται στον υπόψη νόμο. Ειδικότερα παρέλκει η προσφυγή στις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΧΩΡΕΣ

ΝΟΜΟΣ

ΦΕΚ (τ. Α΄)

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Σ.Α.Δ.Φ.

 1. Αυστρία

Ν.Δ. 994/71

210/1971

Άρθρο 11, παρ. 4 *

 1. Βέλγιο

(αναθεώρηση)

Ν.Δ. 117/ 69,

Ν. 3407/05**

41/1969

266/2005

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Γαλλία

Ν.Δ. 4386/64

192/1964

& 73/1965

Άρθρο 10, παρ. 2 και 3 *

 1. Γερμανία

Α.Ν. 52/67

134/1967

Άρθρο VII, παρ. 2 *

 1. Δανία

Ν. 1986/91

189/1991

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Ελβετία

Ν. 1502/84

192/1984

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Ην. Βασίλειο

Ν.Δ. 2732/53

329/1953

Άρθρο VI, παρ. 1 *

 1. Ιταλία

(αναθεώρηση)

Α.Ν. 23/67

Ν. 1927/91

109/1967

17/1991

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Ιρλανδία

Ν. 3300/04

262/2004

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Ισπανία

Ν. 3015/02

104/2002

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Κύπρος

Α.Ν. 573/68

223/1968

Άρθρο 10, παρ. 2 *

 1. Λετονία

Ν. 3318/05**

46/2005

Άρθρο 11, παρ. 2*

 1. Λιθουανία

Ν.3356/05**

152/2005

Άρθρο 11, παρ. 2*

 1. Λουξεμβούργο

Ν. 2319/95

127/1995

Άρθρο 11, παρ.2 *

 1. Ολλανδία

Ν. 1455/84

89/1984

Άρθρο 11, παρ.2 *

 1. Ουγγαρία

Ν. 1496/84

178/1984

Άρθρο 11, παρ.2 *

 1. Πολωνία

Ν. 1939/91

37/1991

Άρθρο 11, παρ.2 *

 1. Πορτογαλία

Ν. 3009/02

90/2002

Άρθρο 11, παρ.2 *

 1. Σλοβακία

Ν. 1838/89

86/1989

Άρθρο 11, παρ.2 *

 1. Σλοβενία

Ν. 3084/02

318/2002

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Σουηδία

Ν.Δ. 4300/63

73/1963

Άρθρο VIII, παρ. 2 *

 1. Τσεχία

Ν. 1838/89

86/1989

Άρθρο 11, παρ. 2 *

 1. Φινλανδία

Ν. 1191/81

206/1981

Άρθρο 11, παρ. 2 *

* Από 01.07.2005, οι διατάξεις των άρθρων αυτών στις Σ.Α.Δ.Φ. εφαρμόζονται μόνο για τα νομικά πρόσωπα.

** Η Σύμβαση θα ισχύσει από 1.1.2006.

13.ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς των άρθρων 4-12 του Ν. 3312/2005 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2005 με την προϋπόθεση ότι έχουν κυρωθεί με νόμο οι Συμφωνίες τόσο με τις τρίτες χώρες όσο και με τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη. Η Ελλάδα όπως και τα άλλα κράτη μέλη καθώς και οι λοιπές χώρες όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας ανακοίνωσαν στο Συμβούλιο της Ε.Ε. την ολοκλήρωση των σχετικών τυπικών διαδικασιών σε όλες τις χώρες.

14. ΚΥΡΩΣΕΙΣΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Από το συνδυασμό των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου προκύπτει ότι οι φορείς πληρωμής που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις αναφορικά με τα εισοδήματα από αποταμιεύσεις που αποκτούν στην Ελλάδα κάτοικοι χωρών υπαγομένων στην Οδηγία και στις Συμφωνίες. Οι υποχρεώσεις αυτές συνίστανται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είτε σε ανταλλαγή πληροφοριών είτε σε εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που οι φορείς πληρωμής δεν εκπληρώνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις τους θα εφαρμόζονται, σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται, οι κυρώσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύει.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Αντώνιος ΜπέζαςΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ

Αριθμός νόμου Αριθμός Φ.Ε.Κ.

Α.

Μ Ε Τ Ρ Ι Τ Ε Σ Χ Ω Ρ Ε Σ

1.

Ελβετική Συνομοσπονδία

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου, καθώς και της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.

Ν.3363/2005

ΦΕΚ 159 Α΄/

23.6.05

2.

Πριγκιπάτο του

Μονακό

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό

Ν.3364/2005

ΦΕΚ 160 Α΄/

23.6.05

3.

Πριγκιπάτο του

Λιχτενστάιν

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν αφετέρου.

Ν.3365/2005

ΦΕΚ 161 Α΄/

23.6.05

4.

Πριγκιπάτο της

Ανδόρας

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας αφετέρου

Ν.3361/2005

ΦΕΚ 157 Α΄/

23.6.05

5.

Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφετέρου.

Ν.3362/2005

ΦΕΚ 158 Α΄/

23.6.05

Β.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

Ι. Εξαρτημένα εδάφη του Η.Β.

Ι. 1.

Τζέρσεϋ

Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.

Ν.3358/2005

ΦΕΚ 154 Α΄/

23.6.05

Ι. 2.

Γκέρνζυ

Ι. 3.

Νήσος Μαν

ΙΙ. Εξαρτημένα ή συνδεδεμένα εδάφη των Κάτω Χωρών

ΙΙ.1.

Ολλανδικές Αντίλλες

Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.

Ν.3352/2005

ΦΕΚ 148 Α΄/

23.6.05

ΙΙ.2.

Αρούμπα

ΙΙΙ. Εξαρτημένα ή συνδεδεμένα στο Η.Β. εδάφη της Καραϊβικής

ΙΙΙ.1.

Ανγκουίλα

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων.

Ν.3359/2005

ΦΕΚ 155 Α΄/

23.6.05

ΙΙΙ.2.

Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις .

Ν.3360/2005

ΦΕΚ 156 Α΄/

23.6.05

ΙΙΙ.3.

Νήσοι Καϋμάν

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις .

Ν.3355/2005

ΦΕΚ 151 Α΄/

23.6.05

ΙΙΙ.4.

Μοντσεράτ

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις .

Ν.3354/2005

ΦΕΚ 150 Α΄/

23.6.05

ΙΙΙ.5.

Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος

Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Ν.3353/2005

ΦΕΚ 149 Α΄/

23.6.05


Χώρα

Αυτόματη Ανταλλαγή πληροφοριών από Ελλάδα προς

Αυτόματη Ανταλλαγή πληροφοριών προς την Ελλάδα από

Παρακράτηση φόρου στην πηγή

Εξαίρεση από παρακράτηση φόρου στην πηγή

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αυστρία

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Βέλγιο

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Γαλλία (συμπεριλαμβανομέ-νων των υπερπόντιων κτήσεων: Ρεϋνιόν, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Γαλλική Γουϊάνα)

ΝΑΙ

ΝΑΙΓερμανία

ΝΑΙ

ΝΑΙΔανία (εκτός Γροινλανδίας και νήσων Φαρόε)

ΝΑΙ

ΝΑΙΕσθονία

ΝΑΙ

ΝΑΙΗνωμένο Βασίλειο (συμπεριλαμβανομέ-νου του Γιβραλτάρ)

ΝΑΙ

ΝΑΙΙρλανδία

ΝΑΙ

ΝΑΙΙσπανία (συμπεριλαμβανομέ-νων των Καναρίων Νήσων)

ΝΑΙ

ΝΑΙΙταλία

ΝΑΙ

ΝΑΙΚάτω Χώρες

ΝΑΙ

ΝΑΙΚύπρος

ΝΑΙ

ΝΑΙΛετονία

ΝΑΙ

ΝΑΙΛιθουανία

ΝΑΙ

ΝΑΙΛουξεμβούργο

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Μάλτα

ΝΑΙ

ΝΑΙΟυγγαρία

ΝΑΙ

ΝΑΙΠολωνία

ΝΑΙ

ΝΑΙΠορτογαλία (συμπεριλαμβανομέ-νων Μαδέιρας και Αζορών)

ΝΑΙ

ΝΑΙΣουηδία

ΝΑΙ

ΝΑΙΣλοβακία

ΝΑΙ

ΝΑΙΣλοβενία

ΝΑΙ

ΝΑΙΤσεχία

ΝΑΙ

ΝΑΙΦινλανδία

ΝΑΙ

ΝΑΙΧώρα

Αυτόματη Ανταλλαγή πληροφοριών από Ελλάδα προς

Αυτόματη Ανταλλαγή πληροφοριών προς την Ελλάδα από

Παρακράτηση φόρου στην πηγή

Εξαίρεση από παρακράτηση φόρου στην πηγή

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άγιος Μαρίνος

ΟΧΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 3

Ανδόρα

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 2

Ελβετία

ΟΧΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 3

Λιχτενστάιν

ΟΧΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 3

Μονακό

ΟΧΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 3

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

Ανγκουΐλλα

ΟΧΙ

ΝΑΙΑρούμπα

ΝΑΙ

ΝΑΙΒρετανικές Παρθένοι Νήσοι

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Γκέρνζϋ

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Μονσερράτ

ΝΑΙ

ΝΑΙΝήσοι Καϋμάν

ΟΧΙ

ΝΑΙΝήσος του Μαν

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Ολλανδικές Αντίλλες

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Τζέρσεϋ

ΝΑΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4

Τουρκ και Κάικος

ΟΧΙ

Κατ' αρχήν ΟΧΙ Βλ. παρατήρηση 1

ΝΑΙ

Βλ. παρατήρηση 4Παρατήρηση 1:

Όταν διενεργείται παρακράτηση φόρου στην πηγή δεν πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών. Στην περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος ζητήσει με ρητή εξουσιοδότηση να μην διενεργηθεί παρακράτηση φόρου στην πηγή, τότε πραγματοποιείται ανταλλαγή πληροφοριών.

Παρατήρηση 2:

Ο πραγματικός δικαιούχος υποβάλλει στον φορέα πληρωμής πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους κατοικίας του, προκειμένου να μην διενεργηθεί παρακράτηση φόρου στην πηγή.

Παρατήρηση 3:

Ο πραγματικός δικαιούχος εξουσιοδοτεί ρητά το φορέα πληρωμής να προβεί σε γνωστοποίηση των πληροφοριών.

Παρατήρηση 4:

Στην οδηγία/διμερή συμφωνία προβλέπονται και οι δύο διαδικασίες που αναφέρονται στις παρατηρήσεις 2 και 3.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ. 1008872/2411/05/ΔΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα ΠΟΛ.: 1012
Πληροφορίες: Γ. Σ. Μπέη, Ι. Αναστασίου,
Ι. Φοβάκης, Α. Λιόκου
Τηλέφωνο: 210 36 40 334
Φαξ: 210 36 35 026
E-mail : [email protected]


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄
Tαχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Tαχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Στ. Πίνη, Κ. Γαλλή, Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210-33 75 314-6, 3375311-312
Φαξ: 210-33 75 001
E-mail : [email protected], [email protected]

ΘΕΜΑ: Oρισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.
3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄)


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) για την ανάγκη ορισμού των αποδεικτικών στοιχείων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου, σχετικά με την «Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ ( E.E.L 157/138/ 26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄) που αφορούν στις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και συναφών θεμάτων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3363/2005 (ΦΕΚ 159 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3365/2005 (ΦΕΚ 161 Α΄).

Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3364/2005 (ΦΕΚ 160 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3362/2005 (ΦΕΚ 158 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3361/2005 (ΦΕΚ 157 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 8 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα αντίστοιχα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν.3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Τις διατάξεις των άρθρου 2 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 9 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3355/2005 (ΦΕΚ 151 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).
Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)».
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Ορίζουμε τα αποδεικτικά στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005, ως ακολούθως:

Aρθρο 1
Πιστοποιητικό για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α


1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, η πιστοποίηση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για το σκοπό αυτό εκδίδει πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκδίδει το πιστοποιητικό μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.). Η αίτηση περιλαμβάνει την επωνυμία του φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, τη διεύθυνσή του, καθώς και κατάλογο των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που αυτός διαχειρίζεται.
Στην ως άνω αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) επισυνάπτονται τα εξής στοιχεία:

- Άδεια σύστασης του Ο.Σ.Ε.ΚΑ. (αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3283/2004), καθώς και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί.

- Βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

- Καταστατικό με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις καθώς και άδεια σύστασης και λειτουργίας του φορέα διαχείρισης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ,

- καθώς και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Οι φορείς διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων- Α.Ε.Δ.Α.Κ.) υποβάλλουν για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου στους κατωτέρω αρμόδιους οικονομικούς φορείς:
α) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ·

β) στις τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε συμφωνίες για την πρόβλεψη μέτρων ισοδύναμων με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου και οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο από την Ελλάδα, ήτοι στην Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Πριγκιπάτο του Μονακό, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου·

γ) στα συνδεδεμένα και εξαρτημένα εδάφη των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα οποία η Ελλάδα υπέγραψε διμερείς συμφωνίες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο, ήτοι στις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα, στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στην Ανγκουίλα, στις Νήσους Καϋμάν, στο Μονσεράτ, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και Κάικος.Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα υποβληθέντα στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος.


Aρθρο 2
Βεβαίωση του ποσοστού του ενεργητικού των οργανισμών ή φορέων με έδρα στην Ελλάδα1. Για την εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3312/2005, οι φορείς διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) βεβαιώνουν για κάθε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ότι αυτός επενδύει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 40% ή το 15%, κατά περίπτωση, του ενεργητικού του σε απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου, εκδίδοντας βεβαίωση για το ως άνω ποσοστό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας.2. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), καθώς και από τους ορκωτούς ελεγκτές με βάση τις εξαμηνιαίες αναλυτικές εκθέσεις για τη σύνθεση του επενδυμένου ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. τα στοιχεία που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).3. Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται εντός τριμήνου από το τέλος του έτους, στο οποίο αφορά, και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου της εταιρείας διαχείρισης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.,

- το όνομα και την κατηγορία (μικτό, ομολογιακό κλπ), του αμοιβαίου κεφαλαίου,

- το νόμισμα στο οποίο έχει γίνει η αποτίμηση του ενεργητικού,

- μέρισμα, στην περίπτωση διανομής του, στο οποίο περιλαμβάνονται τόκοι από επένδυση σε απαιτήσεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005,

- το ποσοστό του ενεργητικού το οποίο έχει επενδυθεί, όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε απαιτήσεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.4. Η ως άνω βεβαίωση υποβάλλεται στους αρμόδιους οικονομικούς φορείς όλων των υπαγομένων κρατών και εδαφών, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας.


Aρθρο 3
Τήρηση στοιχείων και κοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 του ν.3312/20051. Οι φορείς πληρωμής όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 υποχρεούνται να τηρούν σε αρχείο τα αποδεικτικά στοιχεία των άρθρων 1 και 2 της παρούσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να συλλέγουν τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Τα στοιχεία αυτά, τα οποία κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών από τη Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.

3. Ως προς το χρόνο και τον τρόπο διαβίβασης των ως άνω στοιχείων προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών από τη Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. ισχύουν τα οριζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005.Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2006Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥCOMMISSION

105 62 ΑΘΗΝΑ 1, KOLOKOTRONI & STADIOU STR.

ΕΛΛΑΔΑ 10562 ATHENS, HELLAS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2γ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ ΤΗΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ.

CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES ('UCITS'') ARTICLE 4(2c) OF COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC OF 3 JUNE 2003 ON TAXATION OF SAVINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PAYMENTS

1.Επωνυμία και διεύθυνση του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.ΚΑ.

1. Identification and address of the entity

1.1.α) Επωνυμία/πλήρης επωνυμία του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

Name/full name of the entity

β) Αριθμός φορολογικού μητρώου/ Tax Identification Number

1.2. Πλήρης διεύθυνση του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α/ Complete address of the entity

1.Βεβαίωση /Certification

Πιστοποιείται ότι ο φορέας που αναφέρεται ανωτέρω είναι φορέας διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. αναγνωρισμένος βάσει της Οδηγίας 85/611/ΕOΚ για την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2γ της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Το παρόν πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για 3 έτη, εκτός εάν ανακληθεί με αίτηση του φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει άμεσα την ανάκληση σε κάθε οικονομικό φορέα από τον οποίο λαμβάνει τόκους.

I certify that the entity named above is a UCITS recognized in accordance with Directive 85/611/EEC for the purpose of the Article 4(2c) of the Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments.

This certificate will remain valid for 3 years unless revoked at the request of the entity, which will then be liable immediately to report the revocation to any economic operator from which it receives interest payments.

Υπογραφή/ Signed

Ημερομηνία /Date

Θέση /Position[[1]]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / GREEK UCITS CERTIFICATE

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 δ) της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ / Pursuant to article 6 par.1 d) of the Council Directive 2003/48/EC

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α./ COMPANY NAME:_______________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / COMPANY ADDRESS: _____________________________________________________________

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / TIN OF THE COMPANY: _____________________________________________________________

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) / UCITS (MUTUAL FUND NAME):___________________________________________

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΥΠΟΚΑΤΗΓOΡΙΑ /CATEGORY/SUBCATEGORY:[2]_____________________________________________________________

ΝΟΜΙΣΜΑ / CURRENCY[3]: __________________________________________________________________

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ / INVESTOR TYPE [4]: __________________________________________________________________


ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / DIVIDEND DISTRIBUTED: ΝΑΙ / YES ΟΧΙ / NO

Καθεστώς σε σχέση με Οδηγία 2003/48/ΕΟΚ / Status as per 2003/48/EC: ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ / APPLICABLE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ / EFFECTIVE DATE: ___/___/___

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ ASSET % [5] _____ %

Ημ/νία του πιστοποιητικού / Date of the Certificate: ___/___/___

Υπογραφή / Signature Υπογραφή / Signature Υπογραφή / Signature

Οικονομικός Διευθυντής / Financial Director Διευθύνων Σύμβουλος / Chief Executive Officer Ορκωτός Ελεγκτής / Auditor

or Managing Director
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20
Ταχ Κώδικας: 101 84

Αθήνα ΠΟΛ.: 1141
Πληροφορίες: Γ. Σ. Μπέη
Τηλέφωνο: 210 36 40 334
Φαξ: 210 36 35 026
E-mail : [email protected]
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Ταχ. Δ/νση: Χανδρή & Θεσσαλονίκης 1
Ταχ. Κώδικας: 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες: Γ. Καραγιάννης, Β. Τζοβλά,
Α. Χονδρουδάκη
Τηλέφωνο: 210 48 023 10
Φαξ: 210 48 023 29
E-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ ( E.E.L 157/138/ 26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν.3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 15 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)»,

10. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/τΒ΄/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»,

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Aρθρο 1
Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων1. Οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

2. Τα ως άνω στοιχεία συμπληρώνονται με βάση τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζει ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων. Τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.

3. Τα πεδία των πληροφοριών για τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της.

4. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2006.


Aρθρο 2
Υποβολή των σχετικών με την πληρωμή των τόκων στοιχείων κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.3312/2005
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 ορίζεται ως αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.3312/2005 σε ότι αφορά αποκλειστικά την υποχρέωση των φορέων πληρωμής για τη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών κατά τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 στοιχείων των τόκων. Στο στάδιο αυτό, οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται στη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή τουλάχιστον των στοιχείων για το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος και για το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.3312/2005.

Aρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών πληροφοριών για τους τόκους

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν αναλυτικά στοιχεία για τους τόκους ταξινομώντας τους στις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.3312/2005. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται μηχανογραφικά και αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.


Aρθρο 4
Αρμόδια αρχή ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή στην οποία οι φορείς πληρωμής υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας.


Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. :


α) συλλέγει τα μηχανογραφικά στοιχεία (πληροφορίες προς ανταλλαγή) από τους φορείς πληρωμής και προβαίνει στην κατάλληλη επεξεργασία των κρυπτογραφημένων στοιχείων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3312/2005.

β) αποστέλλει στους φορείς πληρωμής τα ερωτήματα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων προκειμένου οι φορείς πληρωμής να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις για τα στοιχεία αυτά.

γ) διαθέτει με ασφαλή τρόπο τις συλλεγόμενες πληροφορίες προκειμένου αυτές να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3312/2005, καθώς και των σχετικών διατάξεων στις διμερείς φορολογικές συμφωνίες με τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη.

δ) συντηρεί το απαιτούμενο για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων υλικό και λογισμικό.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ορίζεται επίσης ως αρμόδια αρχή υποδοχής των στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, που αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παραλαμβάνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3312/2005 σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για συναφθείσες συμβάσεις πριν την 01.01.2004

Για συναφθείσες συμβάσεις μετά την 01.01.2004

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Όνομα

- Διαβατήριο ή

-Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995

- οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)

Όνομα

-Διαβατήριο ή

- Δελτίο Ταυτότητας*

*Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται

και τηρούνται στα αρχεία των

φορέων πληρωμής.

Επώνυμο

- Διαβατήριο ή

-Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995

- οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)

Επώνυμο

- Διαβατήριο ή

- Δελτίο Ταυτότητας*

*Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται

και τηρούνται στα αρχεία των φορέων

πληρωμής.

Διεύθυνση

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα[δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο(π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)]

Διεύθυνση

Εάν η διεύθυνση δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, αποδεικνύεται με βάση οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο** (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή πιστοποιητικό από δήμο)

** Πρωτότυπα των εγγράφων αυτών συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.Α.Φ.Μ.

ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου

- Διαβατήριο ή -Δελτίο Ταυτότητας ή

--οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο***, ενδεχομένως πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα [στην περίπτωση που το κράτος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. αλλά διαθέτει ενδεχομένως άλλο μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του δικαιούχου (π.χ. Social Security Number)].

Εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ. ή ο άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του δικαιούχου, τότε συμπληρώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας ως κατωτέρω.

***Αντίγραφα ή πρωτότυπα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.Ημερομηνία γέννησης

-Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας*

μόνο εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ.ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχουαπό τα παραπάνω

* Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμήςΤόπος γέννησης

- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας*

μόνο εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ.ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου από τα παραπάνω

*Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.

Β. ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Χώρα

- Διαβατήριο ή

- Δελτίο Ταυτότητας

με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995

Χώρα

-Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας ή

-οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο με την εξής διαδικασία:

α) Εάν η κατοικία είναι σε τρίτη χώρα και το διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας έχει εκδοθεί σε κ-μ Ε.Ε., τότε απαιτείται πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την τρίτη χώρα.

β) Εάν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας τρίτης χώρας, τότε τόπος κατοικίας θεωρείται η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας (εκτός αν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κράτους μέλους της Ε.Ε.)

***Αντίγραφα ή πρωτότυπα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Καθορισμός του μορφότυπου FISC 39

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί λεπτομερή περιγραφή του μορφότυπου FISC 39 όπως αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά τα έτη 2006 και 2007 σχετικά με την ηλεκτρονική συλλογή των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων προκειμένου να αποσταλούν από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές. Όπου γίνεται αναφορά σε πεδίο «υποχρεωτικό» σημαίνει ότι οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να το συμπληρώνουν με τα σχετικά στοιχεία.


Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F001

Τύπος Πληροφορίας

1

1

Αριθμητικό

0: Επανάληψη

1: Νέο

2: Διόρθωση

Υποχρεωτικό

1Πληροφορίες Δικαιούχου

Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F002

Χώρα Κατοικίας του Δικαιούχου

2

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

(Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F003

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Taxation Identification Number)

4

20

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό

υποκείμενο σε συνθήκες

(Βλ. Υποενόητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F007

Ημερομηνία Γέννησης

48

8

Αλφαριθμητικό

ISO 8601

ΥΥYYMMDD

Κενό αν είναι άγνωστη

(Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F008

Τύπος Μορφότυπου Ονόματος

56

1

Αριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1:

Ελεύθερος Μορφότυπος

Υποχρεωτικό Πεδίο

FreeForm1

Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος

57

210

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 1 (Bλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F009

Επώνυμο

57

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F010

Άλλα Ονόματα

127

70

Αλφαριθμητικό

Μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όπως Όνομα, Μεσαίο Όνομα, Αρχικά

Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F014

Τόπος Γέννησης

268

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό υποκείμενο σε συνθήκες (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F016

Χώρα Γέννησης

338

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

(Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F028

Τύπος Μορφότυπου Διεύθυνσης

763

1

Αριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος

Υποχρεωτικό πεδίο

FreeForm4

Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης

764

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F029

Οδός

764

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F030

Πόλη

834

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F032

Ταχυδρομικός Κώδικας

904

9

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F033

Χώρα

913

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

Υποχρεωτικό πεδίο ανεξάρτητα από τη τιμή του πεδίου F028 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F034

Τύπος Άλλης Διεύθυνσης

915

1

Αλφαριθμητικό

0: Διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας

1: Διεύθυνση επαγγελματικής στέγης

2: Άλλη Διεύθυνση


F035

Τύπος Μορφότυπου Άλλης Διεύθυνσης

916

1

Αλφαριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος


FreeForm5

Ελεύθερος Μορφότυπος Άλλης Διεύθυνσης

917

149

Αλφαριθμητικό


Χρησιμοποιείται όταν το F035 είναι 1

F036

Οδός Άλλης Διεύθυνσης

917

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F037

Πόλη Άλλης διεύθυνσης

987

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F038

Υποδιαίρεση της Χώρας Άλλης Διεύθυνσης

1022

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F039

Ταχυδρομικός Κώδικας Άλλης Διεύθυνσης

1057

9

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F040

Χώρα Άλλης Διεύθυνσης

1066

2

Αλφαβητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι συμπληρωμένο, ανεξάρτητα από τη τιμή του.

2Πληροφορίες Φορέα Πληρωμής

Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F045

Τύπος Μορφότυπου Ονόματος

1112

1

Αλφαριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος.

Μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας πληρωμής.

Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής

FreeForm6

Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος

1113

210

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F046

Επώνυμο για Φυσικό Πρόσωπο/ Επωνυμία για Νομικό Πρόσωπο

1113

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F047

Άλλα Ονόματα

1183

70

Αλφαριθμητικό

Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όπως Όνομα, Μεσαίο Όνομα, Αρχικά

Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F050

Τύπος Μορφότυπου Διεύθυνσης

1312

1

Αλφαριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος.

Μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας πληρωμής.

Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής

FreeForm7

Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης

1324

149

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F051

Οδός

1324

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F052

Πόλη

1394

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F054

Ταχυδρομικός Κώδικας

1464

9

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F055

Χώρα

1473

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής και το F050 είναι συμπληρωμένο

3Πληροφορίες Πληρωμής Πίστωσης

Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F088

Φορολογικό Έτος Πληρωμής/ Πίστωσης

2299

8

Αλφαριθμητικό

ISO 8601; YYΥΥ(Χρόνος)

Υποχρεωτικό πεδίο

F090

Τύπος Τόκων Πληρωμής/ Πίστωσης

2311

4

Αλφαριθμητικό


(Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F091

Κωδικός Νομίσματος

2315

3

Αλφαβητικό

ISO 4217; 3 Alpha

Υποχρεωτικό πεδίο

F092

Ακαθάριστο Ποσό Τόκων

2318

18

Αριθμητικό


Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F101

Ταυτότητα Μηνύματος (Προσδιοριστικό Αποσταλμένων Πληροφοριών)

2411

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F102

Ταυτότητα Μηνύματος Συσχετισμού

2481

70

Αλφαριθμητικό


(Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.)

F103

Πηγή Τόκων/ Αριθμός λογαριασμού (IBAN ή ISIN)

2551

105

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της

4 Σχολιασμός πεδίων
4.1. Χώρα Κατοικίας Δικαιούχου

Η χώρα κατοικίας του δικαιούχου αναφέρεται στο πεδίο F002, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, πιστοποιητικό από δήμο) που προσκομίζεται από το δικαιούχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:


Για φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο, ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος και δηλώνουν κάτοικοι σε μια τρίτη χώρα, η χώρα κατοικίας θα επιβεβαιώνεται μέσω ενός πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας εκδιδόμενο από τη φορολογική αρχή της τρίτης χώρας στην οποία ο δικαιούχος υποστηρίζει ότι είναι κάτοικος. Αν ο δικαιούχος δε προσκομίσει τέτοιο πιστοποιητικό, ως χώρα κατοικίας θεωρείται το κράτος μέλος που εξέδωσε το διαβατήριο, ή το δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης.


4.2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Δικαιούχου
Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number) της χώρας κατοικίας του δικαιούχου, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος πρέπει να αναφερθεί στο πεδίο F003. Στην περίπτωση που τέτοιος αριθμός δεν εμφανίζεται στα παραπάνω έγγραφα, τότε η ταυτοποίηση του δικαιούχου γίνεται υποχρεωτικά με βάση την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του όπως παρουσιάζονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία και τόπος γέννησης αναφέρονται στα πεδία F007 και F014 αντίστοιχα.


4.3. Ημερομηνία Γέννησης Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number) το πεδίο F007 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με την ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601 η ημερομηνία πρέπει να έχει το μορφότυπο ΥΥYYMMDD (Χρόνος, Μήνας, Ημέρα).


4.4. Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου
Το FreeForm1 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο όταν το F008 είναι 1. Στην περίπτωση αυτή το FreeForm1 θα πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά μέρη του ονόματος του δικαιούχου όπως αναγράφονται (διατηρώντας και τη σειρά αναγραφής) στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος.


4.5. Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου
4.5.1. Επώνυμο Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F008 πάρει τη τιμή 0, το πεδίο F009 είναι υποχρεωτικό και περιέχει το επώνυμο του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος. Όλα τα διαθέσιμα επώνυμα (ένα μοναδικό, ή διπλό ή και επίθετο που αποκτήθηκε μετά το γάμο) θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο αυτό ακριβώς με τη σειρά που εμφανίζονται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης του δικαιούχου.4.5.2. Άλλα Ονόματα Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 0, το πεδίο F010 μπορεί να περιέχει το όνομα, μεσαίο όνομα και/ ή τα αρχικά του δικαιούχου όπως αναγράφονται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος.4.6. Τόπος Γέννησης Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number), το πεδίο F014 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τον τόπο (πόλη) γέννησης του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.


4.7. Χώρα Γέννησης Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number), το πεδίο F016 πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τη χώρα γέννησης του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.


4.8. Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου
Για την περιγραφή της διεύθυνσης του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F028 πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης εκτός από τη χώρα να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm4 με αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F033.

Η διεύθυνση θα πρέπει να αναφέρεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που προσκομίζει ο δικαιούχος. Αν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει κάποια άλλη διεύθυνση που βοηθά τον σκοπό της ταυτοποίησης του δικαιούχου, αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στα πεδία F034 μέχρι και F040.

4.9. Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του δικαιούχου, το πεδίο F028 πρέπει να πάρει τη τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να αναγράφονται στα πεδία F029, F030, F032 και F033 όπως ορίζεται παρακάτω:

Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F029.
Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F030.
Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F032.
Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F033.


Η διεύθυνση θα πρέπει να αναφέρεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο που προσκομίζει ο δικαιούχος. Αν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει κάποια άλλη διεύθυνση που βοηθά το σκοπό της ταυτοποίησης του δικαιούχου τότε αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στα πεδία F034 μέχρι και F040.


4.10. Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής
Για την περιγραφή του ονόματος του φορέα πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F045 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία του ονόματος θα πρέπει να αναφερθούν με αριστερή στοίχιση στο πεδίο FreeForm6.4.11. Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή του ονόματος του φορέα πληρωμής το πεδίο F045 πρέπει να πάρει την τιμή 0, και:

Αν ο φορέας πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο
Το επώνυμο αναγράφεται στο πεδίο F046
Το όνομα, μεσαίο όνομα και/ή τα αρχικά μπορούν να αναγραφούν στο πεδίο F047
Αν ο φορέας πληρωμής είναι νομικό πρόσωπο
Η επωνυμία του φορέα αναγράφεται στο πεδίο F046


4.12. Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής
Για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F050 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα θα πρέπει να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm7 ακολουθώντας αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F055.4.13. Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα πληρωμής το πεδίο F050 πρέπει να πάρει τη τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να αναγραφούν στα πεδία F051, F052, F054 και F055 όπως ορίζεται παρακάτω:

Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F051.
Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F052.
Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F054.
Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F055.


4.14. Τύπος Τόκων
Το πεδίο F090 επιτρέπει τον προσδιορισμό του είδους των τόκων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της Οδηγίας χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τέσσερις χαρακτήρες:

1ος χαρακτήρας (Position 1) με πιθανές τιμές: a, b, c, d, e, 1, 2
2ος χαρακτήρας (Position 2) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y
3ος χαρακτήρας (Position 3) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y
4ος χαρακτήρας (Position 4) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 1ο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 της οδηγίας, ο φορέας πληρωμής πρέπει να διαφοροποιεί τους τόκους σύμφωνα με τις πέντε κατηγορίες των τόκων (�a'', �b'', �c'', �d'', �e'') που απαριθμούνται στο συγκεκριμένο εδάφιο. Εντούτοις, το 2ο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 επιτρέπει στα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να περιορίσουν το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από το φορέα πληρωμής σχετικά με τη καταβολή των τόκων στο συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος χρησιμοποιώντας τον αριθμό �1'', και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση χρησιμοποιώντας τον αριθμό �2''.

Επομένως, το πεδίο F090 μπορεί να συμπληρωθεί:

· Με έναν από τους χαρακτήρες "a", "b", "c", "d", ή "e" όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 όταν ένα κράτος μέλος θέλει να διαχωρίσει τους τόκους με βάση τις πέντε κατηγορίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο εδάφιο.

· Με ένας από τους αριθμούς "1" ή "2" όταν ένα κράτος μέλος θέλει να περιορίσει στο ελάχιστο την προς διάθεση πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8, το "1" θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος, και το "2" όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση.

· Τον συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων κανόνων, όπου στην περίπτωση αυτή, ο κατάλληλος αριθμός "1" ή "2" προστίθεται μετά από το χαρακτήρα "a", "b", "c", "d", "e".

Επίσης μετά από το χαρακτήρα ("a", "b", "c", "d", "e") ή τον αριθμό ("1", "2"), ή το συνδυασμό τους, ο χαρακτήρας "x" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν το άρθρο 4 παράγραφος (1) ενώ ο χαρακτήρας "y" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν το άρθρο 4 παράγραφος (2). Συνεπώς, η πληρωμή ενός συνολικού ποσού τόκων ή εισοδήματος (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 της οδηγίας) θα πρέπει να αναφερθεί στο πεδίο F090 με το συνδυασμό "1y".

4.15. Ακαθάριστο Ποσό Τόκων
Το ακαθάριστο ποσό των τόκων αναγράφεται με αποκοπή δεκαδικών ψηφίων στο πεδίο F092. Το ποσό θα πρέπει να εμφανίζεται ως καθαρός ακέραιος αριθμός, δηλαδή δεν επιτρέπονται αλφαβητικοί χαρακτήρες, δεκαδικά ψηφία, κόμματα, τελείες, κτλ.


4.16. Ταυτότητα Μηνύματος
Το πεδίο F101 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό/ ταυτοποίηση του μηνύματος (το σύνολο της πληροφορίας που αποστέλλεται) με μοναδικό τρόπο στο χώρο και χρόνο.4.17. Ταυτότητα Μηνύματος Συσχετισμού
Το πεδίο F102 χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που το τρέχον μήνυμα αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση ενός μηνύματος που έχει αποσταλεί προηγουμένως και παίρνει ως τιμή την 'Ταυτότητα Μηνύματος' που είχε καταχωρηθεί στο πεδίο F101 του προηγούμενου μηνύματος (δηλαδή του μηνύματος του οποίου το τρέχον μήνυμα αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση). Αν πρόκειται για νέο μήνυμα το πεδίο F102 παραμένει κενό.


4.18. Αριθμός Λογαριασμού
Στο πεδίο F103 αναγράφεται ο σχετικός κώδικας IBAN (International Bank Account Number) ή άλλος κώδικας προσδιορισμού τραπεζικού λογαριασμού ή ο κώδικας ISIN (International Security Identification Number). Ο IBAN αποτελεί διεθνές πρότυπο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (ECBS) σύμφωνα με τα ISO κριτήρια για την ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών διεθνώς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 20 ΠΟΛ.: 1140
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Βασιλείου, Α. Δεμίρη
Τηλέφωνο: 210 33 75 196 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.
Φαξ: 210 36 04 825
E-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ:«Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας σύμφωνα με τη παράγραφο
του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) α) για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 «Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ. (ΕΕ L 157/26.6.2003, σελ. 38).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3363/2005 (ΦΕΚ 159 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3365/2005 (ΦΕΚ 161 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3364/2005 (ΦΕΚ 160 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3362/2005 (ΦΕΚ 158 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3361/2005 (ΦΕΚ 157 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν. 3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

11. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3355/2005 (ΦΕΚ 151 Α΄).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).

14. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

15. Την υπ' αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Aρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις κάτωθι περιπτώσεις:


1. Στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, προκειμένου να υποβληθεί:

α) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση το Βέλγιο, την Αυστρία και το Λουξεμβούργο, για τα οποία ισχύει μεταβατική περίοδος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

β) στην Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Πριγκιπάτο του Μονακό, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, σύμφωνα με τις συμφωνίες που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την πρόβλεψη μέτρων ισοδύναμων με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο από την Ελλάδα.

γ) στα συνδεδεμένα και εξαρτημένα εδάφη των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα οποία η Ελλάδα υπέγραψε διμερείς συμφωνίες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο. Ήτοι στις Ολλανδικές Αντίλλες και την Αρούμπα, στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στην Ανγκουίλα, στις Νήσους Καϋμάν, στο Μονσεράτ, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και Κάικος.

2. Στο πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή προκειμένου να υποβληθεί:

α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιβάλλουν παρακράτηση φόρου στην πηγή, ήτοι στην Αυστρία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο·

β) στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και

γ) στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στις Ολλανδικές Αντίλλες, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και Κάικος, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα των διμερών Συμφωνιών με την Ελλάδα για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.


Aρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης και περιεχόμενο του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ


1. Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ εκδίδεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης με βάση την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.


Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005), και

β) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και σε περίπτωση που αυτός δεν υφίσταται, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση.Υπόδειγμα για την αίτηση προς τη Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.


2. Η ως άνω Δ.Ο.Υ εκδίδει τη σχετική βεβαίωση στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου των τόκων. Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ρητά ότι ο ως άνω πραγματικός δικαιούχος των τόκων είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του (βλ. υπόδειγμα της βεβαίωσης στο Παράρτημα 2 της παρούσας).

3. Στη συνέχεια, ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει αίτηση προς τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων - Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα 3 της παρούσας), συνυποβάλλοντας την ανωτέρω βεβαίωση που του χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης εκδίδει το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 4 της παρούσας και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, Τ.Κ., πόλη) και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου των τόκων.


4. Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος από την κοινοποίησή του στον πραγματικό δικαιούχο των τόκων.


Aρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης και περιεχόμενο του πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή1. Το πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005) και των αντίστοιχων άρθρων των διμερών συμφωνιών με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος, εκδίδεται με την ακόλουθη διαδικασία:


Ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του, αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης με βάση την οποία θα εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό.


Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:


α) την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005),

β) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση.


Υπόδειγμα για την αίτηση προς τη Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας.


2. Η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, εκδίδει βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή. Στη βεβαίωση αναφέρονται:

α) το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη) και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου των τόκων·

β) η επωνυμία και η διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005

γ) ο αριθμός λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση.

Η Δ.Ο.Υ. βεβαιώνει ρητά ότι ο ως άνω πραγματικός δικαιούχος των τόκων έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του (βλ. υπόδειγμα της βεβαίωσης στο Παράρτημα 2 της παρούσας).


3. Ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων υποβάλλει στη συνέχεια αίτηση προς τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων - Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (βλ. σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα 3 της παρούσας), συνυποβάλλοντας την ανωτέρω βεβαίωση που του χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εκδίδει το πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005) και των αντίστοιχων άρθρων των διμερών συμφωνιών με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της παρούσας και περιλαμβάνει:

α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας (οδό και αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη) και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πραγματικού δικαιούχου·

β) την επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα πληρωμής (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005)

γ) τον αριθμό λογαριασμού του πραγματικού δικαιούχου και, εάν δεν υπάρχει αυτός, τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος από την κοινοποίησή του στον πραγματικό δικαιούχο.

Aρθρο 4
Τύπος και περιεχόμενο του πιστοποιητικού, της αίτησης και της βεβαίωσης1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 α) για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ και β) για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της ίδιας Οδηγίας και των αντίστοιχων άρθρων των διμερών συμφωνιών με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, τις Ολλανδικές Αντίλλες, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και τις Νήσους Τουρκ και Κάικος, τα οποία εκδίδει η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνει τα στοιχεία των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, όπως αποτυπώνονται στα υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 και 2, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο των αιτήσεων προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, καθώς και ο τύπος της σχετικής βεβαίωσης αποτυπώνονται στα υποδείγματα των παραρτημάτων 3, 4 και 5, τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ

Ονομα

Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες

Διεύθυνση κατοικίας

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη):

Α.Φ.Μ.:

Τηλέφωνο:

Αρμόδιος:

Ημερομηνία:

Προς το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. .........................

Τμήμα Εισοδήματος

Παρακαλώ να μου εκδώσετε βεβαίωση προκειμένου να υποβληθεί στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων:[6]


για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ

για την έκδοση πιστοποιητικούγια την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄))

Σας δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, τους οποίους και θα λάβω για το έτος _____________ από το φορέα πληρωμής με την επωνυμία ____________________ ___________________________________________________και με διεύθυνση στ __ ________________________________

(κράτος), ___________________________________________ (Τ.Κ., πόλη), ________________________________________ ______________________________________(οδός/αριθμός).

Ο αριθμός/Οι αριθμοί λογαριασμού μου είναι:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση, είναι:[7]_____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Ο Αιτών / Η Αιτούσα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.

Δ.Ο.Υ....................

Διεύθυνση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ

FAX : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Α) Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 της οδηγίας 2003/48/ΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, ο/η ____ ______________________________________________________________ του___________________________ με Α.Φ.Μ. __________________________ και με διεύθυνση κατοικίας στ___ _________________________________ (πόλη), _____________________________ _______________________________________ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.), υπέβαλε δήλωση εισοδήματος για το οικονομικό έτος _______ (χρήση ___________________ ).

Β) Έκδοση πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή

για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13

της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄))

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, ο/η ____ ______________________________________________________________ του___________________________ με Α.Φ.Μ. __________________________ και με διεύθυνση κατοικίας στ___ _________________________________ (πόλη), _____________________________ _______________________________________ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.), υπέβαλε δήλωση εισοδήματος για το οικονομικό έτος _______ (χρήση ___________________ ) και δήλωσε ότι είναι ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, τους οποίους θα λάβει από το φορέα πληρωμής με την επωνυμία __________ _____________________________ και με διεύθυνση στ___ ___________________ (χώρα), ___________________________________ (πόλη), ____________________ ___________________________________________________ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.).

Ο αριθμός/οι αριθμοί λογαριασμού του είναι:

1)........... 4).....

2)........... 5)......

3)........... 6)....

Τα στοιχεία του τίτλου στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση είναι (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αριθμός λογαριασμού): ___________________________________

Ο ως άνω φορολογούμενος έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδας, δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

....................................

*Το πεδίο Α ή Β διαγράφεται κατά περίπτωση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο

Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες

Διεύθυνση κατοικίας

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη):

Α.Φ.Μ.:

Τηλέφωνο:

Αρμόδιος:

Ημερομηνία:

ΠΡΟΣ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Παρακαλώ να μου εκδώσετε 1:

πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ

πιστοποιητικό για την εξαίρεση από τη διαδικασία παρακράτησης φόρου στην πηγή για τους σκοπούς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄))

Σας δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων, τους οποίους και θα λάβω για το έτος _________ από το φορέα πληρωμής με την επωνυμία ____________ ______________________________________________ και με διεύθυνση στ __ ___________________ (κράτος), ____________________________________ (Τ.Κ., πόλη), ______________________________________________ _______________________________ (οδός, αριθμός).

Ο αριθμός/Οι αριθμοί λογαριασμού μου είναι:

1)

2)

3)

4)

5)..

6)..

Τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση, είναι:2 __________________________

__________________________________________

Ο Αιτών / Η Αιτούσα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & MINISTRY OF ECONOMY &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ FINANCE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝDIRECTORATE OF

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INTERNATIONAL ECONOMIC

Πανεπιστημίου 20 RELATIONS

101 84 Αθήνα 20 Panepistimiou Street,

GR-101 84 ATHENS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Για τους σκοπούς του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE
For the pu For the purposes of article 3 of the EU Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings in the form of interest payments

Βεβαιώνεται ότι ο(η) / I certify that:

Ονοματεπών Ονοματεπώνυμο / Full name:


Διεύθυνση

(Οδός, αριθμό Διεύθυνση

99999999999 (Οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη)/

Address

Kkkkkkkkkk( (Street and street number, postal code, city) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) / Tax Identification Number (ΤΙΝ):


φορολ είναι είναι φορολογικός κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος ____________

is resident for is resident for tax purposes in the Hellenic Republic during the calendar year __________

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος.

This certificate shall be valid for one (1) year.

Αριθ. πρωτ. / Ref. No.:

Τόπος / Place: ATHENS

Ημερομηνία / Date: ______________________

Θέση/Position:

(Σφραγίδα / Official stamp) Υπογραφή/ Signature


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & MINISTRY OF ECONOMY &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ FINANCE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ DIRECTORATE OF ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ INTERNATIONAL ECONOMIC

Πανεπιστημίου 20 RELATIONS

101 84 Αθήνα 20 Panepistimiou Street, GR-101 84 ATHENS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ*

CERTIFICATE FOR THE EXEMPTION

TO THE WITHHOLDING TAX PROCEDURE*

Βεβαιώνεται ότι o πραγματικός δικαιούχος / I certify that the beneficial owner:

Ονοματεπώνυμο / Full name:


Διεύθυνση

(Οδός, αριθμός, Τ.Κ., Πόλη)/

Address

(Street and street number, postal code, city)


Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) /

Tax Identification Number (ΤΙΝ):


δήλωσε ότι θα λάβει τόκους από τον φορέα πληρωμής:

has declared that he (she) is entitled to receive interest payments from the paying agent:

Επωνυμία / Full name:


Διεύθυνση

(Οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) /

Address

(Street and street number, postal code, city)


Στοιχεία λογαριασμού(ών) πραγματικού δικαιούχου ή, αν δεν υπάρχουν, τα στοιχεία του τίτλου, στον οποίο ενσωματώνεται η απαίτηση:

Account number(s) of the beneficial owner or, where there is none, identification of the security:

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

Βεβαιώνεται επίσης ότι ο(η) ανωτέρω πραγματικός δικαιούχος είναι φορολογικός κάτοικος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά το ημερολογιακό έτος ____________

I further certify that the beneficial owner named above is resident for tax purposes in the Hellenic Republic during the calendar year __________

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για ένα (1) έτος.

This certificate shall be valid for one (1) year.

Αριθ. πρωτ. / Ref. No.:

Τόπος / Place: ATHENS

Ημερομηνία / Date: ______________________

Θέση/Position:

Υπογραφή / Signature

(Σφραγίδα / Official stamp)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΑΙΤΗΣΗ

Ονοματεπώνυμο

Ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες

Διεύθυνση κατοικίας

(οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη):

Α.Φ.Μ.:

Τηλέφωνο:

Αρμόδιος:

Ημερομηνία:

Προς το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ.Ο.Υ. ......................................

Τμήμα Εισοδήματος

Παρακαλώ να μου εκδώσετε Βεβαίωση Φορολογικής Κατοικίας προκειμένου να υποβληθεί στον ημεδαπό φορέα πληρωμής με την επωνυμία...............................

........................................................,

ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα.

Ο Αιτών / Η Αιτούσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.

Δ.Ο.Υ.......................

Διεύθυνση:

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ[8]: .........................

Τηλεομ.:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως προκύπτει από το αρχείο της Υπηρεσίας μας, ο/η ____ ______________________________________________________________ του___________________________ με Α.Φ.Μ. __________________________ και με διεύθυνση κατοικίας στ___ _________________________________ (πόλη), _____________________________ _______________________________________ (οδός, αριθμός, Τ.Κ.), υπέβαλε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος _______ (χρήση ___________________ ).

Ο ως άνω φορολογούμενος έχει υπαχθεί στη φορολογία ως κάτοικος Ελλάδος, δηλαδή φορολογείται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Η παρούσα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος με διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας έκδοσης κράτους-μέλους της Ε.Ε., εξαρτημένου ή συνδεδεμένου εδάφους ή τρίτης χώρας, που δεν εισπράττουν τόκους από αποταμιεύσεις από φορέα πληρωμής εγκατεστημένο στην αλλοδαπή, αλλά στην ημεδαπή.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI


Επεξηγήσεις, Προσθήκες και Διορθώσεις επί του μορφότυπου FISC39


Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συμπλήρωση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 της ΠΟΛ 1141 με στόχο την οριστικοποίηση των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών του μορφότυπου FISC39 και αφορά σε επεξηγήσεις, προσθήκες και διορθώσεις επί του μορφότυπου FISC39 όπως θα χρησιμοποιηθεί κατά τα έτη 2006 και 2007 για την ηλεκτρονική αποστολή, από τους φορείς πληρωμής προς την αρμόδια αρχή, των πληροφοριών που αφορούν τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων.1. Η αποστολή των πληροφοριών θα γίνεται μέσω αρχείων που θα περιέχουν εγγραφές όπως ορίζονται από το μορφότυπο FISC39. Τα ονόματα των αρχείων θα ορίζονται με βάση την ακόλουθη σύμβαση:

<Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής>_<Ημερομηνία>_< Δεύτερο Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής>.fisc39

όπου:

- Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής: οποιοδήποτε αναγνωριστικό επιλεγεί από το φορέα πληρωμής που μπορεί να τον προσδιορίζει (π.χ. συντόμευση της επωνυμίας).

- Ημερομηνία (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ): η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου (timestamp)

- Δεύτερο Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής: θα μπορούσε να είναι ένας αύξων αριθμός (αριθμός ακολουθίας) που να εξασφαλίζει τη μοναδικότητα αρχείων που δημιουργούνται από τον ίδιο φορέα πληρωμής την ίδια ημέρα και έχουν αποδέκτη την ίδια αρμόδια αρχή.

Παράδειγμα ονόματος αρχείου: PayAgent1_2006-06-16_01.fisc39

2. Tο μήκος των πεδίων που ορίζει το FISC39 είναι προκαθορισμένο και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης διαχωριστικού μεταξύ των πεδίων. Συγκεκριμένα:

i. Για τα αλφαβητικά ή αλφαριθμητικά πεδία θα ακολουθείται η αριστερή στοίχιση (left-justified) ενώ για τα αριθμητικά πεδία η δεξιά στοίχιση (right-justified).

ii. Εάν το περιεχόμενο δεν καλύπτει ολόκληρο το μήκος που παρέχεται για το συγκεκριμένο πεδίο, τότε θα ακολουθούνται οι κανόνες που ορίζονται στο SMF (Standard Magnetic Format) από τον Ο.Ο.Σ.Α., σύμφωνα με τους οποίους το υπόλοιπο του μήκους του πεδίου συμπληρώνεται με κενούς χαρακτήρες (κωδικός 0x20) στην περίπτωση αλφαβητικού ή αλφαριθμητικού πεδίου και με μηδενικά από αριστερά στη περίπτωση αριθμητικού πεδίου (δηλαδή τα μηδενικά συμπληρώνονται μπροστά από τον αριθμό, ώστε η τιμή του αριθμού να μην επηρεάζεται).

iii. Θα γίνεται στρογγυλοποίηση των ποσών και δεν θα χρησιμοποιούνται δεκαδικά ψηφία.3. Tο μήκος της εγγραφής που ορίζει το FISC39 είναι προκαθορισμένο (2760 χαρακτήρες), ίσο με το μήκος της SMF εγγραφής και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης διαχωριστικού μεταξύ των εγγραφών.

i. Κάθε εγγραφή αποτελείται συνολικά από 104 πεδία. Το F104 υπάρχει στο μορφότυπο SMF αλλά δεν υπάρχει στο FISC39. Ωστόσο, το εν λόγω πεδίο θα χρησιμοποιηθεί στo πλαίσιo εφαρμογής της Οδηγίας για τη δήλωση του είδους του λογαριασμού (κοινός ή μη).

ii. Τα πεδία που ορίζονται στο SMF αλλά δεν χρησιμοποιούνται στο FISC39 θα συμπληρώνονται με κενούς χαρακτήρες (κωδικός 0x20).

iii. Αλφαβητικοί και αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που δε χρησιμοποιούνται θα συμπληρώνονται με κενό. Αριθμητικοί χαρακτήρες που δε χρησιμοποιούνται θα συμπληρώνονται με 0.4. Θα ακολουθηθεί η κωδικοποίηση ISO-8859-1 (Latin 1), η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Θα χρησιμοποιηθεί 1 byte (8 bits) για κάθε χαρακτήρα (π.χ. ο χαρακτήρας 'Α' αναπαρίσταται από '0x41', δηλαδή το δεκαδικό αριθμό '65').5. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο ένας τύπος εγγραφής, που αποτελείται από:

i. Πληροφορίες για το Φορέα Πληρωμής (ΠΦΠ)

ii. Πληροφορίες για τον Πραγματικό Δικαιούχο (ΠΠΔ)

iii. Στοιχεία Πληρωμής (ΣΠ)

Κάθε αρχείο θα περιέχει μόνο εγγραφές αυτού του τύπου. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει πλεονασμός/ επανάληψη στοιχείων μέσα στο ίδιο αρχείο, αφού είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές που περιέχουν πληροφορίες για τον ίδιο Φορέα Πληρωμής ή Πραγματικό Δικαιούχο.6. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πληρωμής καταβάλλει σε κάποιο Πραγματικό Δικαιούχο, για την ίδια περίοδο, τόκους που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, τότε στο αρχείο θα περιέχονται περισσότερες από μία εγγραφές για κάθε Πραγματικό Δικαιούχο.

Για παράδειγμα, αν ο Φορέας Πληρωμής καταβάλλει τόκο σε διάφορους Πραγματικούς Δικαιούχους, καθένας από τους οποίους λαμβάνει από μία έως πολλαπλές πληρωμές, τότε η ακόλουθη δομή είναι πιθανή:

Εγγραφή # 1: ΠΦΠ _1 ΠΠΔ _1.1 ΣΠ _1.1.1

Εγγραφή # 2: ΠΦΠ _1 ΠΠΔ _1.2 ΣΠ _1.2.1

Εγγραφή # 3: ΠΦΠ _1 ΠΠΔ _1.2 ΣΠ _1.2.2

Εγγραφή # 4: ΠΦΠ _1 ΠΠΔ _1.2 ΣΠ _1.2.3

Εγγραφή # 5: ΠΦΠ _2 ΠΠΔ _2.1 ΣΠ _2.2.1Ο Φορέας Πληρωμής ΠΦΠ _1 έχει δύο Πραγματικούς Δικαιούχους τους ΠΠΔ _1.1 και ΠΠΔ _1.2. Ο πρώτος λαμβάνει μια πληρωμή και ο δεύτερος τρεις.

Ο Φορέας Πληρωμής ΠΦΠ _2 έχει μόνο έναν Πραγματικό Δικαιούχο, τον ΠΠΔ _2.1, ο οποίος λαμβάνει μια μοναδική πληρωμή.7. Το SMF και FISC39 ορίζουν τις ακόλουθες επιτρεπτές τιμές για το πεδίο F001: '0: Επανάληψη', '1: Νέο', και '2: Διόρθωση'. Δεν προβλέπεται κάποια τιμή για την ακύρωση μιας εγγραφής.

Η τιμή '0: Επανάληψη' πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που οι εγγραφές πρέπει να αποσταλούν ξανά, όπως για παράδειγμα όταν:

i. Το αρχείο αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μήνυμα αποστολής απορρίφθηκε λόγω του ότι υπερέβη το επιτρεπτό μέγεθος ή η ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα του παραλήπτη έχει ξεπεράσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και δε μπορεί να δεχθεί νέα μηνύματα.

ii. Το αρχείο αποστέλλεται με CD το οποίο έχει πάθει βλάβη και δεν μπορεί να διαβαστεί.

iii. Το αρχείο αποστέλλεται με CD και το κλειδί κρυπτογράφησης του CD έχει χαθεί.

Εάν ένα ολόκληρο αρχείο πρέπει να σταλεί εκ νέου (επειδή, για παράδειγμα, το αρχικό αρχείο δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του), το περιεχόμενο του αρχικού αρχείου δεν θα τροποποιηθεί (δηλ. οι τιμές των πεδίων F001 θα τεθούν στο νέο αρχείο ως είχαν στο αρχικό). Το όνομα ωστόσο του αρχείου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να είναι προφανές ότι πρόκειται για νέα αποστολή.8. Τα πεδία F101 και F102 χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό/ ταυτοποίηση της κάθε εγγραφής. Η τιμή των πεδίων F101 και F102 πρέπει να είναι μοναδική στο χώρο και το χρόνο, και επομένως πρέπει να περιέχει μια ένδειξη του αποστολέα και της ημερομηνίας αποστολής, όπως ορίζει η ακόλουθη δομή:

<Χώρα Προέλευσης>_< Πρώτο Προσδιοριστικό Χώρας>_<Φορολογικό Έτος Πληρωμής>_<Δεύτερο Προσδιοριστικό Χώρας>_<κενά μέχρι να συμπληρωθεί το μήκος του πεδίου>

όπου:

- Χώρα Προέλευσης: ο ISO-3166 Alpha-2 κωδικός της χώρας προέλευσης του αρχείου (2 χαρακτήρες).

- Πρώτο Προσδιοριστικό Χώρας: προσδιοριστικό του φορέα πληρωμής.

- Φορολογικό Έτος Πληρωμής: η τιμή που καταχωρείται στο πεδίο F088.

- Δεύτερο Προσδιοριστικό Χώρας: θα μπορούσε να είναι ένας αύξων αριθμός (αριθμός ακολουθίας) που να εξασφαλίζει τη μοναδικότητα στο ίδιο αρχείο της τιμής που δηλώνεται στο πεδίο F101.

Σημειώνεται, ότι καθώς δεν είναι υποχρεωτική η χρήση και των δύο στοιχείων 'Πρώτο Προσδιοριστικό Χώρας' και 'Δεύτερο Προσδιοριστικό Χώρας', ένα από τα δύο μπορεί να παραληφθεί. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δύο παραληφθεί θα πρέπει επίσης να παραληφθεί ο χαρακτήρας '_' που έπεται, ώστε να μην εμφανίζονται δύο διαδοχικοί '_' χαρακτήρες.

Παραδείγματα:

ES_PAY-AGENT1_2006_1<50 κενά>

ES_PAY-AGENT2_2006_12<49 κενά >
...

ES_PAY-AGENT17_2006_100<47 κενά >

ES_PAY-AGENT17_2006_101<47 κενά >


9. Το πεδίο F103, στο οποίο δηλώνεται ο Αριθμός Λογαριασμού του Πραγματικού Δικαιούχου (Πηγή Τόκων), έχει μήκος 105 χαρακτήρες. Η τιμή του πρέπει να προσδιορίζει το είδος των στοιχείων που περιέχει, χρησιμοποιώντας ένα από τα ακόλουθα προσδιοριστικά:- 'IBAN:'' για τους IBAN αριθμούς:

Παράδειγμα: F103 = 'IBAN:DK5000400440116243''

-- - 'OBAN:'' για άλλους (OBAN) τραπεζικούς αριθμούς:
Παράδειγμα: F103 = 'OBAN:310-123456-65''

- 'ISIN:'' για τους ISIN αριθμούς:
Παράδειγμα: F103 = 'ISIN:FR0000120073''
- 'OSIN:'' για άλλους τίτλους/πιστώσεις:
Παράδειγμα: F103 = 'OSIN:00-6732-12345''

- 'OTHER:'' για άλλου είδους πηγή τόκων:
Παράδειγμα: F103 = 'OTHER:abcd1234''


10. Εάν είναι διαθέσιμη μόνο μια διεύθυνση για τον πραγματικό δικαιούχο των τόκων, αυτή δηλώνεται στα πεδία F027 έως F033. Το πεδίο F027, το οποίο στο SMF αποτελεί μέρος της διεύθυνσης, μπορεί να παραλειφθεί στο FISC39 (δηλ. να παραμείνει κενό) ή να συμπεριληφθεί. Στην τελευταία περίπτωση, το πεδίο αυτό πρέπει να πάρει τη τιμή '0: Διεύθυνση Κατοικίας'. Σε περίπτωση που και μια δεύτερη διεύθυνση είναι διαθέσιμη, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί στα πεδία F034 έως F040, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα πεδία F027 έως F033.


11. Πρόσθετες διευθύνσεις μπορούν να δηλωθούν στις περιπτώσεις που δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους (κ.μ.) της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου για τους σκοπούς της Οδηγίας. Το κ.μ. της φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου μπορεί να είναι διαφορετικό από το κ.μ. της μόνιμης διεύθυνσης του πραγματικού δικαιούχου σε περιπτώσεις όπως οι ακόλουθες:

- όταν η φορολογική κατοικία ορίζεται σε σχέση με το κράτος μέλος που έχει εκδώσει το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτότητας [βλ. τελευταία πρόταση του άρθρου 3 παράγραφος (3) (β) της Οδηγίας ].

- όταν η φορολογική κατοικία συνδέεται νόμιμα με την υπηκοότητα του πραγματικού δικαιούχου και όχι με τη διεύθυνση του τελευταίου (π.χ. διπλωμάτες και δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται στο εξωτερικό).

- όταν ο πραγματικός δικαιούχος έχει παρουσιάσει στο φορέα πληρωμής επίσημο αποδεικτικό στοιχείο της φορολογικής του κατοικίας και αυτή βρίσκεται σε κ.μ. διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του.

Η διεύθυνση που δηλώνεται στα πεδία F028 έως F033 είναι η διεύθυνση που εμφανίζεται στο διαβατήριο, την επίσημη κάρτα ταυτότητας, ή άλλη τεκμηριωμένη απόδειξη ταυτότητας, που παρουσιάζεται από τον πραγματικό δικαιούχο, όπως δηλώνεται στο άρθρο 3.2.β της Οδηγίας.

Η διεύθυνση που καταχωρείται στα πεδία F034 έως F040 μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση, σε διαφορετική χώρα από αυτή που δηλώνεται στα πεδία F028 έως F033, η οποία σχετίζεται με τη διεύθυνση φορολογικής κατοικίας για την εφαρμογή της Οδηγίας.

Ειδικότερα, εάν ο φορέας πληρωμής έχει λόγο να θεωρεί ότι η χώρα φορολογικής κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου είναι κάποιο κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος της διεύθυνσης που αναφέρεται στα πεδία F027 - F033, τότε η διαθέσιμη διεύθυνση σε αυτό το κράτος μέλος πρέπει να δηλωθεί στα πεδία F034 - F040. Εάν ο φορέας πληρωμής δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της διεύθυνσης στο κράτος που θεωρεί ότι είναι η φορολογική κατοικία του πραγματικού δικαιούχου τότε ο ISO-3166 Alpha-2 κωδικόs του εν λόγω κράτος μέλους δηλώνεται στο πεδίο F002 και δε υπάρχει λόγος να δηλωθεί δεύτερη διεύθυνση (καθώς δεν υπάρχει επιπλέον πληροφορία).

12. Η δήλωση αθροιστικών ποσών (ομαδοποίηση πληρωμών) στο πεδίο F092 (Ακαθάριστο Ποσό Τόκων) θα πρέπει να αποφευχθεί, παρότι επιτρέπεται από το μορφότυπο FISC39. Σημειώνεται ότι για να είναι εφικτή και ορθή η ομαδοποίηση πληρωμών τα ποσά που αθροίζονται πρέπει να έχουν πληρωθεί κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, στο ίδιο νόμισμα, και να αντιστοιχούν στον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, τίτλο ή πίστωση, διαφορετικά είναι αδύνατη η δήλωσή τους στα πεδία F088 (Φορολογικό Έτος Πληρωμής/ Πίστωσης), F091 (Κωδικός Νομίσματος) και F103 (Πηγή Τόκων/ Αριθμός λογαριασμού).

13. Η δήλωση κοινών τραπεζικών λογαριασμών θα γίνεται με χρήση του πεδίου F104, το οποίο όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει στο μορφότυπο SMF αλλά όχι στο FISC39.


Σε περίπτωση μη κοινού λογαριασμού το πεδίο F104 μπορεί να παραμείνει κενό ή να συμπληρωθεί με τη τιμή '1x'. Δεδομένου ότι η πληροφορία για το αν πρόκειται για κοινό ή μη λογαριασμό είναι πολύτιμη για τα κράτη μέλη που τη λαμβάνουν, θα πρέπει η συγκεκριμένη πληροφορία να δηλώνεται και αποστέλλεται στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμη και στις περιπτώσεις που είναι άγνωστη και ο φορέας πληρωμής είναι σε θέση να αναφέρει ότι είναι άγνωστη. Σημειώνεται ότι η μη καταχώρηση πληροφορίας στο εν λόγω πεδίο (δηλαδή κενό F104 ) θα ερμηνεύεται ως μη κοινός λογαριασμός.

Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού θα δημιουργούνται τόσες εγγραφές όσες ορίζει ο αριθμός των δικαιούχων, σε κάθε μία από τις οποίες στον πρώτο χαρακτήρα του πεδίου F104 θα αναγράφεται η τιμή '2' και στο δεύτερο χαρακτήρα θα δηλώνεται η μέθοδος κατανομής του ποσού μεταξύ των δικαιούχων, όπως ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα:


2ος Χαρακτήρας

Κοινός Λογαριασμός

1 ' Όχι

2 ' Ναι

3 ' Άγνωστο

Μέθοδος Κατανομής

a ' Σύνολο

b ' Ομοιόμορφη

c ' Πραγματική

d ' Άγνωστη

x ' Μη εφαρμόσιμη

1

x

2

a

2

b

2

c

2

d

3

x

Δηλαδή, οι πιθανές μέθοδοι επιμερισμού του ποσού μεταξύ των διαφορετικών κατόχων του λογαριασμού δηλώνονται ως ακολούθως:

- 'a': Το συνολικό ποσό αναφέρεται για κάθε κάτοχο

- 'b': Το ποσό κατανέμεται ισομερώς μεταξύ των κατόχων (δηλ. το ποσό που αναφέρεται είναι το συνολικό ποσό διαιρεμένο με τον αριθμό των κατόχων)

- 'c': Το ποσό κατανέμεται σύμφωνα με την πραγματική συμμετοχή του κάθε κατόχου

- 'd': Η μέθοδος κατανομής δεν είναι γνωστή.


14. Η χώρα προέλευσης της εγγραφής θα δηλώνεται στους 2 πρώτους χαρακτήρες του πεδίου F101.

15. Η χώρα προορισμού της εγγραφής θα δηλώνεται στο πεδίο F002 (Χώρα Κατοικίας του Δικαιούχου). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη τιμή που καταχωρείται στο πεδίο αυτό, το οποίο πιθανά να περιέχει έναν έγκυρο ISO-3166 Alpha-2 κωδικό ο οποίος όμως δεν αντιστοιχεί πια στη γεωγραφική περιοχή ή την τρέχουσα θεσμική κατάσταση της χώρας όπου κατοικεί ο πραγματικός δικαιούχος (π.χ. ο κωδικός 'CS' είχε στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για τη Τσεχοσλοβακία ενώ τώρα έχει ανατεθεί στη Σερβία και Μαυροβούνιο. Οι κωδικοί 'SU' και 'YU' δεν υπάρχουν πια, αλλά μπορούν να αντιστοιχηθούν σε μια από τις χώρες με κωδικούς 'EE', 'LV', 'LT' ή 'SI'). Σε περιπτώσεις όπως οι ανωτέρω, ο φορέας πληρωμής που αποστέλλει τις πληροφορίες πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να προσδιορίσει τη νέα χώρα κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της Οδηγίας.

16. Ως διόρθωση των πληροφοριών θεωρείται κάθε αλλαγή σε στοιχεία που έχουν αποσταλεί προηγουμένως. Μπορεί να αφορά τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή κάποιων εγγραφών. Οι αλλαγές μπορούν να συνδέονται με λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των στοιχείων ή με διορθώσεις σε στοιχεία που διαθέτουν οι φορείς πληρωμής.

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη:

- να ακυρωθούν μέρη πληροφοριών που έχουν σταλεί προηγουμένως,

- να συμπληρωθούν με επιπρόσθετα στοιχεία πληροφορίες που έχουν σταλεί προηγουμένως, ή/και

- να τροποποιηθούν εγγραφές που έχουν σταλεί προηγουμένως

θα αποστέλλεται αρχείο που θα περιέχει μόνο τις εγγραφές που επηρεάζονται[9]. Το όνομα του αρχείου θα ακολουθεί τη σύμβαση που ορίζεται στο σημείο 'Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.' του παρόντος με επέκταση '.cor' (π.χ. PayAgent1_2006-06-16_01.fisc39.cor)

Το αρχείο θα περιέχει:

- Όλες τις νέες εγγραφές με τιμή '1: Νέο' στο πεδίο F001

- Όλες τις εγγραφές προς διαγραφή με τιμή '2: Διόρθωση' στο πεδίο F001 και μηδενική τιμή στο πεδίο F092 (Ακαθάριστο Ποσό Τόκων)

- Όλες τις εγγραφές προς τροποποίηση με τιμή '2: Διόρθωση' στο πεδίο F001 και τις δι