Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΛΟΤ 190 ΑΠ/24.05.06 Αξία στην οποία αγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτή (μητρική εταιρία εντός κοινότητας) καθώς και αποτίμιση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣΛΟΤ 190 ΑΠ/24.05.06
Αξία στην οποία αγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτή (μητρική εταιρία εντός κοινότητας) καθώς και αποτίμιση υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.


ΣΛΟΤ 190 ΑΠ/24.05.06 Αξία στην οποία αγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτή (

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

ΠΡΟΣ:

PRICEWATERHOUSECOOPERS AE

ΚΟΙΝ:

Πίνακας Αποδεκτών


Αθήνα, 24 Μαΐου 2006


Αριθμός πρωτοκόλλου 190ΑΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με επιστολή σας της 4ης Απριλίου 2006 θέτετε υπόψη μας τα εξής πραγματικά περιστατικά. Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αγοράζει αγαθά από την μητρική της που είναι εγκατεστημένη σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός του κυκλώματος του ευρώ. Οι αγορές γίνονται βάσει συμφωνίας σε $ Αμερικής και η εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης γίνεται σε συγκεκριμένα (συμβατικά) χρονικά διαστήματα. Η ισοτιμία μεταξύ ευρώ και $ για την εξόφληση της υποχρέωσης είναι προσυμφωνημένη και ισχύει για ένα έτος. Στα επόμενα έτη θα ισχύσουν άλλες (προσυμφωνημένες) ισοτιμίες και συνεπώς η ισοτιμία δημιουργίας και εξόφλησης μιας υποχρέωσης είναι δυνατόν να διαφέρει.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται:

(α) Σε ποια αξία θα αναγνωρίζονται οι αγορές εμπορευμάτων και οι υποχρεώσεις προς τον προμηθευτή;

(β) Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης το οποίο θα εξοφληθεί με την προσυμφωνημένη ισοτιμία του επόμενου έτους, με ποια ισοτιμία θα γίνει η μετατροπή αυτής της υποχρέωσης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η γνώμη μας επί των ανωτέρω είναι η εξής:

(α) Οι αποκτήσεις αγαθών αναγνωρίζονται αρχικά με τις ισοτιμίες των δύο νομισμάτων που ισχύουν στην αγορά κατά την ημερομηνία της απόκτησης.

(β) Οι υποχρεώσεις σε $ μετατρέπονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού σε ευρώ, με τις προσυμφωνημένες ισοτιμίες με τις οποίες πρόκειται να διακανονισθούν. Για το ποσό της υποχρέωσης για το οποίο δεν έχουν προσυμφωνηθεί «ισοτιμίες εξόφλησης» θα χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία της ημερομηνίας τέλους χρήσης, ως η βέλτιστη εκτίμηση της ισοτιμίας εξόφλησης. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα αφού σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό θεωρούνται οριστικές.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Π.Χ.Π). Τέτοιου είδους συμβάσεις πρέπει να ελέγχονται σχετικά με το αν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του ΔΛΠ 39 παρ. 10-13 περί Ενσωματωμένων Παραγώγων (Embedded Derivatives).

Παράδειγμα

Η Α αγοράζει την 30.11.2005 εμπορεύματα αξίας 100.000$. Η τρέχουσα ισοτιμία ευρω / $ την ημερομηνία αυτή είναι 1,1 (1 ευρώ = 1,1 $). Η εξόφληση της υποχρέωσης θα γίνει την 20.02.2006 με προσυμφωνημένη ισοτιμία 1,08.

Οι σχετικές εγγραφές για την αγορά και την αποτίμηση της σχετικής υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης θα έχουν ως εξής:30.11.05Αποθέματα90.909,09Υποχρεώσεις90.909,09


(υπολογισμός: 100.000/1,1)


31.12.05Συναλλαγματικές διαφορές (αποτ/τα)


1.683,50Υποχρεώσεις1.683,50


(υπολογισμός:100.000/1,08)=92.592,59-90.909,09

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών(ΣΟΕΛ)

Όλες τις επιχειρήσεις Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Ένωση Εισηγμένων Εταιριών

Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Ένωση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σύνδεσμο ΑΕ& ΕΠΕ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

Οικονομικό Τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό)

ΥΠΟΙΟ-Διεύθυνση Φορολογίας

ΥΠΟΙΟ- Διεύθυνση Ελέγχων

ΥΠΟΙΟ- Διεύθυνση Βιβλίων

ΥΠΑΝ - Διεύθυνση ΑΕ και πίστεως

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης