ΠΟΛ.1075/15.5.2006

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.

15 Μάι 2006

Taxheaven.gr


ΠΟΛ.1075/15.05.06 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 στις δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και Ε9 έτους 2006.

Με την 1042166/195/Β0013 ΠΟΛ.1069/2.5.2006 εγκύκλιό μας, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3543/2006 (Φ.Ε.Κ. 74 Α').
Με τις ανωτέρω διατάξεις παρατάθηκε μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2006 η ισχύς των πιστοποιητικών ή των υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 32 του ν. 2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α), τα οποία εκδόθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2005.

Α' Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.


Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις υπόχρεοι σε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια κατοικία ή την έδρα του, για την περιουσία του που αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους ή από εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, εκτός της υποθήκης.
Σημειώνεται ότι ο υπόχρεος θα πρέπει να έχει αποκτήσει τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους της φορολογίας και συνεπώς μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει συνταχθεί και το οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο. Για όσα ακίνητα έχουν συνταχθεί συμβόλαια μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, δεν υποχρεούται ο φορολογούμενος να τα συμπεριλάβει στη δήλωση Φ.Μ.Α.Π. του έτους φορολογίας.
Συνεπώς, όσοι εκ των πωλητών που είναι υπόχρεοι σε δήλωση Φ.Μ.Α.Π., έκαναν χρήση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3453/2006 και συνέταξαν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια μετά την 1η Ιανουαρίου του 2006, υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 2006 αυτά τα ακίνητα.


Β' Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2006.
Με την 1026893/521/Α0012 ΠΟΛ.1045/13-5-2006 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τις ανάγκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στον υπόχρεο από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που συντάχθηκαν τα οριστικά συμβόλαια μετά την 1η Ιανουαρίου του 2006, ο πωλητής θα τα διαγράψει από την δήλωση στοιχείων ακινήτων του το έτος 2007 και ο αγοραστής θα τα αναγράψει στην δική του δήλωση το ίδιο έτος


Taxheaven.gr