Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA Γ99/1/63/11.05.06 ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Γ99/1/63/11.05.06
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ


IKA Γ99/1/63/11.05.06 ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Γ99/1/63/11-5-2006
ΘΕΜΑ: « ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ


1. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν 2972/2001, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3232/2004, στους εργοδότες που υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σ’ αυτή, εκτός αν η εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ, που το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης ανέρχεται σε 10%.

Σύμφωνα με τη εισηγητική έκθεση της ανωτέρω διάταξης η πρόσθετη επιβάρυνση των εισφορών της εκπρόθεσμης ΑΠΔ (με 10% ή 30%), θεσμοθετήθηκε, προκειμένου να λειτουργεί ως μέτρο αποτροπής των εργοδοτών στην καθυστέρηση της ενημέρωσης της ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων, βάσει της οποίας θεμελιώνονται τα δικαιώματά τους. Επειδή η ΑΠΔ αποτελεί το μέσο ενημέρωσης των λογαριασμών των ασφαλισμένων, προϋπόθεση για την έγκαιρη ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας και την απρόσκοπτη λήψη παροχών εκ μέρους των ασφαλισμένων, είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της.

Ως βάση υπολογισμού της πρόσθετης επιβάρυνσης, ορίζεται το ύψος του ποσού των εισφορών, προκειμένου να κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων των οποίων η ασφαλιστική ιστορία καθυστερεί στην ενημέρωση.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΠΕΕ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και με γνώμονα την απλούστευση και τυποποίηση των διαδικασιών, πρέπει:

Οι συνέπειες της παράβασης να είναι άμεσες και να επιτυγχάνεται ο σκοπός της κύρωσης, που είναι ο εξαναγκασμός του εργοδότη στην εμπρόθεσμη υποβολή των ΑΠΔ και κατ’ επέκταση στην έγκαιρη ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων.

Να προσδιορίζεται άμεσα η οφειλή του εργοδότη, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη στις λοιπές συναλλαγές του με την υπηρεσία (χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας) .

Να διευκολύνεται η διαχείριση των Πράξεων σε μία συναλλαγή με τον εργοδότη, (παραλαβή ΑΠΔ, και επίδοση ΠΕΠΕΕ).

Να διασφαλίζεται ο άμεσος καταλογισμός, και να αποφεύγεται η εκ παραδρομής παράλειψη ή με μεγάλη καθυστέρηση σύνταξη της Πράξεως.

Να τυποποιούνται οι διαδικασίες για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των συναλλασσομένων

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΠΕΠΕΕ για εκπρόθεσμη ΑΠΔ πρέπει να συντάσσεται άμεσα κατά την παραλαβή της, επί του ποσού που δηλώνεται σ’ αυτή.
Συγκεκριμένα μετά την παραλαβή της ΑΠΔ και τη διαπίστωση της εκπρόθεσμης υποβολής της, θα συντάσσεται άμεσα η αντίστοιχη ΠΕΠΕΕ και θα επιδίδεται στον εργοδότη ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο οποίος προσκόμισε την ΑΠΔ.
Μετά την σύνταξη της ΠΕΠΕΕ και την επίδοσή της στον εργοδότη, δεν θα παρακολουθείται το ποσό εισφορών της συγκεκριμένης ΑΠΔ, προκειμένου να διαπιστώνεται τυχόν διαφοροποίησή του, μετά τους ελέγχους επεξεργασίας και τη διόρθωση των λαθών. Αυτό σημαίνει ότι η ήδη συνταχθείσα ΠΕΠΕΕ για εκπρόθεσμη ΑΠΔ δεν τροποποιείται αυτεπάγγελτα, λόγω μεταγενέστερης διαφοροποίησης του ποσού των εισφορών της ΑΠΔ, επί των οποίων υπολογίσθηκε το ποσό της ΠΕΠΕΕ.


Επισημαίνεται ότι, ειδικά στις εκπρόθεσμες χειρόγραφες ΑΠΔ, πρέπει να διενεργείται οπτικός έλεγχος του συνολικού ποσού που αναγράφεται στο πεδίο των συνόλων με τις αναλυτικές εγγραφές της ΑΠΔ, για τον προσδιορισμό του ορθού ποσού των εισφορών επί των οποίων θα υπολογίζεται το ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυνσης.


Από τη λήψη του παρόντος, με ευθύνη των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εσόδων, θα πρέπει:
να συντάσσονται άμεσα οι ΠΕΠΕΕ για εκπρόθεσμες ΑΠΔ που θα υποβάλλονται και

να συνταχθούν οι ΠΕΠΕΕ για εκπρόθεσμες ΑΠΔ προηγούμενων χρονικών περιόδων, που τυχόν δεν έχουν συνταχθεί, ώστε κατά την ένταξη των Υποκαταστημάτων στο λογισμικό της Β΄ Φάσης του ΟΠΣ-ΙΚΑ (Έλεγχος και Πράξεις Επιβολής), να μην υπάρχουν εκκρεμείς περιπτώσεις. Είναι ευνόητο, ότι στις περιπτώσεις διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων, εφόσον για εκπρόθεσμες ΑΠΔ προηγούμενων χρονικών περιόδων έχει γίνει «οριστική χρέωση», η βάση υπολογισμού της προσαύξησης θα είναι το ποσό των εισφορών της «οριστικής χρέωσης».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης