Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1068/2.5.2006 Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.).

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1068/2.5.2006
Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.).


ΠΟΛ.1068/2.5.2006 Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006,

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 2 Μαΐου 2006
Αριθ. Πρωτ.: 1041972/10601/Β0012
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ ΠΟΛ: 1068
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Προς: Ως Π.Δ.
Ταχ.Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης
Τηλέφωνο: 2103375311-312
FAX: 2103375001


ΘΕΜΑ: Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, τα οποία συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.).


Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 ,πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., θα υποβάλλουν για το οικονομικό έτος 2006 δήλωση φορολογίας εισοδήματος που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Φ-01.013.

Οι ημεδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π., θα υποβάλλουν για το οικονομικό έτος 2006 δήλωση φορολογίας εισοδήματος που έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα Φ-01.014.

2. Η διαφοροποίηση των πιο πάνω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, έναντι των δηλώσεων (Φ-01.010, Φ-01.011) που υποβάλλουν τα νομικά πρόσωπα τα οποία δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. έγκειται στη συμπλήρωση της δεύτερης σελίδας, σχετικά με τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών.

Ειδικότερα, η συμπλήρωση της υπόψη σελίδας αρχίζει από τα καθαρά κέρδη ή τις ζημίες που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Λ.Π. (νέοι κωδικοί 116, 117) και με την προσθήκη των προσωρινών διαφορών μεταξύ Δ.Λ.Π. και φορολογικής βάσης (Κ.Α. 118, 119), οδηγούμαστε στα φορολογικά κέρδη (ή ζημία) της χρήσης, που θα προέκυπταν αν η επιχείρηση δεν υπαγόταν στα Δ.Λ.Π., καθόσον η διαφορά κερδών (ή ζημιών) της εταιρείας που προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας με βάση την παρ. 16 του αρ. 13 του ν. 3301/2004 .

Για το λόγο αυτό, τα φορολογικά αποτελέσματα έχουν τους ίδιους κωδικούς (Κ.Α. 016, 017) με τα αποτελέσματα των εντύπων Φ-01010 και Φ-01011. Οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Δ.Λ.Π. υποχρεούνται να συνυποβάλλουν και τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, η σύνταξη του οποίου προβλέπεται από την αριθ. 1017162/109/0015/ ΠΟΛ. 1025/16.2.2005 εγκύκλιο διαταγή, με επισυναπτόμενη ανάλυση, ούτως ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των αναγραφόμενων στους Κ.Α. 118, 119 ποσών. Μετά τον υπολογισμό των φορολογικών κερδών ακολουθεί η αναμόρφωσή τους με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία έχει έσοδα αφορολόγητα ή εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και παράλληλα προβαίνει σε διανομή κερδών, για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 106 του ν. 2238/1994, ως κέρδη ισολογισμού λαμβάνονται υπόψη αυτά που προκύπτουν με βάση τα Δ.Λ.Π.

3. Επισημαίνεται, ότι με βάση την αριθ. 110/27-2-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.), τα αφορολόγητα αποθεματικά αναπτυξιακών νόμων (ν. 3299/2004 κλπ.) πρέπει να υπολογίζονται επί των κερδών που προκύπτουν με βάση τα Δ.Λ.Π.

4. Όταν μέρος των διανεμόμενων κερδών (μικτό ποσό) προέρχεται και από τα κέρδη που προκύπτουν βάσει των Δ.Λ.Π. (μεγαλύτερα των φορολογικών), το ποσό αυτών και κατά το μέρος που υπερβαίνει τα φορολογικά κέρδη υπόκειται σε φορολογία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994 (διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος). Με το πιο πάνω ποσό συμπληρώνεται ο Κ.Α. 148 και προστίθεται στα υπόλοιπα φορολογητέα κέρδη του πίν. Ι, ούτως ώστε το τελικό άθροισμα αυτών να μεταφέρεται στην πρώτη σελίδα..

Διευκρινίζεται ότι, αν το τελικό αποτέλεσμα (Κ.Α. 448) είναι ζημιογόνο, αλλά το νομικό πρόσωπο προβαίνει σε διανομή κερδών, από την τήρηση των Δ.Λ.Π., τα διανεμόμενα αυτά κέρδη υπόκεινται αυτούσια σε φορολογία (συμπλήρωση των Κ.Α. 148, 248).

5. Ανάλογες με τις πιο πάνω μεταβολές έχουν επέλθει και στο καινούργιο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Φ-01.014).

Επιπλέον, στην πρώτη σελίδα του εντύπου αυτού έχουν προστεθεί οι Κ.Α. 081, 082 και 083 που θα συμπληρωθούν από τις τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες προέκυψαν από συγχώνευση ή απορρόφησαν άλλες εταιρείες, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 και δικαιούνται τη μείωση του συντελεστή φορολογίας που προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 1 , 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002, καθόσον με διάταξη του σχεδίου νόμου "Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών - Φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων, η ωφέλεια φόρου κατανέμεται ισόποσα σε τρεις συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, αρχής γενομένης από τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμός.

Στην περίπτωση αυτή, στον Κ.Α. 004 (Φόρος που αναλογεί) θα μεταφερθεί το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει με την αφαίρεση του ενός τρίτου της ωφέλειας φόρου (Κ.Α. 083) από το ποσό φόρου που προκύπτει με την εφαρμογή του συντελεστή 32% επί των φορολογητέων κερδών (Κ.Α. 081). Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τις εταιρείες που προέκυψαν από συγχώνευση άλλων εταιρειών ή απορρόφησαν άλλες εντός του έτους 2004, για την ωφέλεια του φόρου που δικαιούνται κατά την επομένη διαχειριστική περίοδο (2005).

Διευκρινίζεται ότι επειδή κατά το χρόνο κατάθεσης του πιο πάνω σχεδίου νόμου είχαν ήδη εκτυπωθεί τα έντυπα Φ-01013, οι λοιπές επιχειρήσεις (πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών) που εμπίπτουν στην κατανομή της ωφέλειας φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 , θα συμπληρώσουν χειρόγραφα και ανάμεσα στον ''κανονικό συντελεστή'' και τον ''συντελεστή άρθρου 9 του ν. 2992/2002'' (πρώτη σελίδα) το ποσό της διαφοράς φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την εφαρμογή των δύο συντελεστών φορολογίας (32% και μειωμένο).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ποσό φόρου που αναγράφεται στον Κ.Α.004, καθόσον η προκαταβολή υπολογίζεται στο άθροισμα του κύριου και συμπληρωματικού φόρου που αναγράφεται στους Κ.Α. 004 και Κ.Α. 005.

Φ.01.013- 2006 Για Εταιρίες Που τηρούν ΔΛΠ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης