Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Α41/1 /20.04.06
ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

ΙΚΑ Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΙΚΑ  Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 14/13.4.2006), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2006 κατά ποσοστό 2,9%, από 1/9/2006 κατά ποσοστό 2,9% και από 01/05/2007 κατά ποσοστό 5,1% (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178/Α΄/00) από 1/1/06 έως 31/12/07.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια

1/1/06 - 31/8/06

Ημερομίσθια

1/9/06 - 30/04/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εργατοτεχνίτες-τριες

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

Με 4 τριετίες

Με 5 τριετίες

27,18  Ευρώ

28,17  Ευρώ

29,52  Ευρώ

30,86  Ευρώ

32,21  Ευρώ

33,55  Ευρώ

29,89  Ευρώ

30,89  Ευρώ

32,24  Ευρώ

33,58  Ευρώ

34,92  Ευρώ

36,26  Ευρώ

27,96  Ευρώ

28,99  Ευρώ

30,38  Ευρώ

31,76  Ευρώ

33,14  Ευρώ

34,52  Ευρώ

30,76  Ευρώ

31,79  Ευρώ

33,17  Ευρώ

34,55  Ευρώ

35,94  Ευρώ

37,31  Ευρώ

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ

1/1/06 - 31/8/06

ΜΙΣΘΟΣ

1/9/06 - 30/04/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

Υπάλληλοι

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

608,32  Ευρώ

659,00  Ευρώ

718,91  Ευρώ

778,82  Ευρώ

669,16  Ευρώ

719,84  Ευρώ

779,75  Ευρώ

839,65  Ευρώ

625,97  Ευρώ

678,11  Ευρώ

739,76  Ευρώ

801,41  Ευρώ

688,56  Ευρώ

740,71  Ευρώ

802,36  Ευρώ

864,00  Ευρώ

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια

1/05/07 - 31/12/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εργατοτεχνίτες-τριες

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

Με 4 τριετίες

Με 5 τριετίες

29,39 Ευρώ

30,47  Ευρώ

31,93  Ευρώ

33,37  Ευρώ

34,83  Ευρώ

36,28  Ευρώ

32,33  Ευρώ

33,41  Ευρώ

34,87  Ευρώ

36,31  Ευρώ

37,77  Ευρώ

39,22  Ευρώ

       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ

1/05/07 - 31/12/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

Υπάλληλοι

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

657,89  Ευρώ

712,70  Ευρώ

777,49  Ευρώ

842,28 Ευρώ

723,68  Ευρώ

778,49  Ευρώ

843,28  Ευρώ

908,07  Ευρώ

       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,96  Ευρώ

6,67%

1,86  Ευρώ

3-6

28,99  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

6-9

30,38  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

9-12

31,76  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

12 -15

33,14  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

15 -35

34,52  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

30,76  Ευρώ

6,67%

1,86  Ευρώ

3-6

31,79  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

6-9

33,17  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

9-12

34,55  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

12 -15

35,49  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

15 -35

37,31  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

625,97  Ευρώ

6,67%

41,75  Ευρώ

3-6

678,11  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

6-9

739,76  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

9 -12

801,41  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

688,56  Ευρώ

6,67%

41,75  Ευρώ

3-6

740,71  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

6-9

802,36  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

9 -12

864,00  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,18  Ευρώ

6,67%

1,81  Ευρώ

3-6

28,17  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

6-9

29,52  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

9-12

30,86  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

12 15

32,21  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

15 -35

33,55  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,89  Ευρώ

6,67%

1,81  Ευρώ

3-6

30,89  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

6-9

32,24  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

9-12

33,58  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

12-15

34,92  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

15 -35

36,26  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

608,32  Ευρώ

6,67%

40,57  Ευρώ

3-6

659,00  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

6-9

718,91  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

9 -12

778,82  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

669,16  Ευρώ

6,67%

40,57  Ευρώ

3-6

719,84  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

6-9

779,75  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

9 -12

839,65  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,39  Ευρώ

6,67%

1,96  Ευρώ

3-6

30,47  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

6-9

31,93  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

9-12

33,37  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

12 15

34,83  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

15 -35

36,28  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

32,33  Ευρώ

6,67%

1,96  Ευρώ

3-6

33,41  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

6-9

34,87  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

9-12

36,31  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

12-15

37,77  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

15 -35

39,22  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

657,89  Ευρώ

6,67%

43,88  Ευρώ

3-6

712,70  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

6-9

777,49  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

9 -12

842,28  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

723,68  Ευρώ

6,67%

43,88  Ευρώ

3-6

778,49  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

6-9

843,28  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

9 -12

908,07  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης