Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Α41/1 /20.04.06
ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.


ΙΚΑ Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΙΚΑ  Α41/1 /20.04.06 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ: Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 1/1/2006 έως 31/12/2007.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 14/13.4.2006), τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων αυξάνονται από 1/1/2006 κατά ποσοστό 2,9%, από 1/9/2006 κατά ποσοστό 2,9% και από 01/05/2007 κατά ποσοστό 5,1% (παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

Μετά τα ανωτέρω σας κοινοποιούμε πίνακες, με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καθώς και αυτούς με την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (Ν. 2837/00 , ΦΕΚ 178/Α΄/00) από 1/1/06 έως 31/12/07.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια

1/1/06 - 31/8/06

Ημερομίσθια

1/9/06 - 30/04/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εργατοτεχνίτες-τριες

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

Με 4 τριετίες

Με 5 τριετίες

27,18  Ευρώ

28,17  Ευρώ

29,52  Ευρώ

30,86  Ευρώ

32,21  Ευρώ

33,55  Ευρώ

29,89  Ευρώ

30,89  Ευρώ

32,24  Ευρώ

33,58  Ευρώ

34,92  Ευρώ

36,26  Ευρώ

27,96  Ευρώ

28,99  Ευρώ

30,38  Ευρώ

31,76  Ευρώ

33,14  Ευρώ

34,52  Ευρώ

30,76  Ευρώ

31,79  Ευρώ

33,17  Ευρώ

34,55  Ευρώ

35,94  Ευρώ

37,31  Ευρώ

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ

1/1/06 - 31/8/06

ΜΙΣΘΟΣ

1/9/06 - 30/04/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

Υπάλληλοι

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

608,32  Ευρώ

659,00  Ευρώ

718,91  Ευρώ

778,82  Ευρώ

669,16  Ευρώ

719,84  Ευρώ

779,75  Ευρώ

839,65  Ευρώ

625,97  Ευρώ

678,11  Ευρώ

739,76  Ευρώ

801,41  Ευρώ

688,56  Ευρώ

740,71  Ευρώ

802,36  Ευρώ

864,00  Ευρώ

           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

Ημερομίσθια

1/05/07 - 31/12/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Εργατοτεχνίτες-τριες

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

Με 4 τριετίες

Με 5 τριετίες

29,39 Ευρώ

30,47  Ευρώ

31,93  Ευρώ

33,37  Ευρώ

34,83  Ευρώ

36,28  Ευρώ

32,33  Ευρώ

33,41  Ευρώ

34,87  Ευρώ

36,31  Ευρώ

37,77  Ευρώ

39,22  Ευρώ

       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Κατηγορία εργαζομένων και

χρόνια υπηρεσίας

ΜΙΣΘΟΣ

1/05/07 - 31/12/07

 

ΑΓΑΜΟΙ

ΕΓΓΑΜΟΙ

1.

2.

3.

4.

Υπάλληλοι

Χωρίς

προϋπηρεσία

Με 1 τριετία

Με 2 τριετίες

Με 3 τριετίες

657,89  Ευρώ

712,70  Ευρώ

777,49  Ευρώ

842,28 Ευρώ

723,68  Ευρώ

778,49  Ευρώ

843,28  Ευρώ

908,07  Ευρώ

       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,96  Ευρώ

6,67%

1,86  Ευρώ

3-6

28,99  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

6-9

30,38  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

9-12

31,76  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

12 -15

33,14  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

15 -35

34,52  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

30,76  Ευρώ

6,67%

1,86  Ευρώ

3-6

31,79  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

6-9

33,17  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

9-12

34,55  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

12 -15

35,49  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

15 -35

37,31  Ευρώ

 

1,86  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

625,97  Ευρώ

6,67%

41,75  Ευρώ

3-6

678,11  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

6-9

739,76  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

9 -12

801,41  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/09/06 - 30/04/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

688,56  Ευρώ

6,67%

41,75  Ευρώ

3-6

740,71  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

6-9

802,36  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

9 -12

864,00  Ευρώ

 

41,75  Ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

27,18  Ευρώ

6,67%

1,81  Ευρώ

3-6

28,17  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

6-9

29,52  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

9-12

30,86  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

12 15

32,21  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

15 -35

33,55  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,89  Ευρώ

6,67%

1,81  Ευρώ

3-6

30,89  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

6-9

32,24  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

9-12

33,58  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

12-15

34,92  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

15 -35

36,26  Ευρώ

 

1,81  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

608,32  Ευρώ

6,67%

40,57  Ευρώ

3-6

659,00  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

6-9

718,91  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

9 -12

778,82  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/01/06 - 31/08/06

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

669,16  Ευρώ

6,67%

40,57  Ευρώ

3-6

719,84  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

6-9

779,75  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

9 -12

839,65  Ευρώ

 

40,57  Ευρώ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

29,39  Ευρώ

6,67%

1,96  Ευρώ

3-6

30,47  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

6-9

31,93  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

9-12

33,37  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

12 15

34,83  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

15 -35

36,28  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΣΘΙΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

32,33  Ευρώ

6,67%

1,96  Ευρώ

3-6

33,41  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

6-9

34,87  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

9-12

36,31  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

12-15

37,77  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

15 -35

39,22  Ευρώ

 

1,96  Ευρώ

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

657,89  Ευρώ

6,67%

43,88  Ευρώ

3-6

712,70  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

6-9

777,49  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

9 -12

842,28  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

 

ΕΓΓΑΜΟΙ

01/05/07 - 31/12/07

ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

Ε.Ε.Ε

ΠΟΣΟ

Ε.Ε.Ε

0-3

723,68  Ευρώ

6,67%

43,88  Ευρώ

3-6

778,49  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

6-9

843,28  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ

9 -12

908,07  Ευρώ

 

43,88  Ευρώ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης