Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ Aρ.Πρ. 97ΑΠ/10.04.06 Επιστολή επί θεμάτων εφαρμογής ΔΠΧΠ και Ελεγκτικών Προτύπων (Διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2006 ]
Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΕΛΤΕ Aρ.Πρ. 97ΑΠ/10.04.06
Επιστολή επί θεμάτων εφαρμογής ΔΠΧΠ και Ελεγκτικών Προτύπων (Διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων)Aρ.Πρ. 97ΑΠ/10.04.06 Επιστολή επί θεμάτων εφαρμογής ΔΠΧΠ και Ελεγκτικών Προτύπων (Διόρθωση λογιστικών σφαλμάτων )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟ1ΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)


ΕΡΩΤΗΜΑ:
Με την επιστολή σας θέτετε τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Ανώνυμη Εταιρεία συνέτασσε Ενοποιημένους Ισολογισμούς σύμφωνα με τις προηγούμενες γενικά παραδεγμένες λογιστικές αρχές και εμφάνιζε τη χρεωστική διαφορά ενοποίησης αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. Η ίδια απεικόνιση έγινε και στον πρώτο ενοποιημένο Ισολογισμό έναρξης των Δ.Π.Χ.Π.(1.1.2004) καθώς επίσης και στις ενδιάμεσες (τριμηνιαίες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005. Δικαιούται η εταιρεία, στον πρώτο οριστικό Ισολογισμό της με 31.12.2005 να εμφανίσει την ανωτέρω χρεωστική διαφορά ενοποίησης σε λογαριασμό Υπεραξίας, επικαλούμενη το ΔΛΠ 8 (Διόρθωση λογιστικού λάθους;)

2. Σε περίπτωση που, μετά τη δημοσίευση κάποιας ενδιάμεσης οικονομικής κατάστασης (π.χ. α΄ εξαμήνου 2005), διαπιστωθεί κάποιο λάθος το οποίο διορθώνεται στο επόμενο εξάμηνο, απαιτείται και επαναδημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του α΄ εξαμήνου, ή αρκεί συγκεκριμένη αναφορά στις σημειώσεις της εταιρείας για το β΄ εξάμηνο όπου γίνεται και η διόρθωση;

3. Οι εισαγμένες κατασκευαστικές ανώνυμες εταιρείες μετέχουν σε πλήθος κοινοπραξιών, άμεσα ή έμμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίες δεν θα ελεγχθούν για διαφόρους λόγους στο σύνολο τους από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ο Ορκωτός Ελεγκτής της μητρικής θα περιλάβει σχετική επιφύλαξη στην Έκθεση Ελέγχου, όπως γινόταν με τους προηγούμενους τύπους πιστοποιητικών, και ποίος τύπος έκθεσης ελέγχου θα χορηγηθεί.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στο πρώτο ερώτημα σας η θέση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) έχει ως εξής:


Εφόσον η εταιρεία στην οποία αναφέρεστε δεν εφάρμοσε αναδρομικά το ΔΛΠ 22 και κατά την σύνταξη των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 εμφάνιζε τη χρεωστική διαφορά ενοποίησης (υπεραξία) αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, δεν δικαιούται πλέον να εμφανίσει στις σύμφωνα με τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικές καταστάσεις το στοιχείο αυτό στο ενεργητικό της. Το θέμα αυτό ρυθμίζεται στο Παράρτημα Β,Β2θ(i) του ΔΠΧΠ 1.

Στο δεύτερο ερώτημα σας η θέση του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) έχει εκφρασθεί με το έγγραφο ΕΛΤΕ Αρ.Πρ. 118ΑΠ/23.03.06  το οποίο επισυνάπτουμε για διευκόλυνση σας. Επισημαίνεται ότι οι ρυθμίσεις, που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο αποτελούν «κατ΄ εξαίρεση» ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ στη χώρα μας.


Στο εξής για την διόρθωση λαθών στις ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις θα ακολουθούνται αυστηρά τα οριζόμενα στα ΔΠΧΠ (ΔΛΠ 8).

Οσον αφορά το τρίτο ερώτημα σας επισημαίνονται τα εξής:

1. Σύμφωνα με το Ελληνικό Ελεγκτικό Πρότυπο (ΕΕΠ) 6600 «ο υπογράφων την έκθεση ελέγχου ελεγκτής και η ελεγκτική εταιρεία στην οποία είναι ενταγμένος, φέρουν συνολικά την ευθύνη του διενεργηθέντος ελέγχου, ανεξάρτητα αν κατά τη διεκπεραίωση του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν και άλλοι ελεγκτές».


2. Το γεγονός ότι εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η κατασκευαστική εταιρεία στην οποία αναφέρεσθε, έχουν ελεγχθεί από ελεγκτή που είναι αναγνωρισμένος από το ΣΟΕΛ ή άλλο αναγνωρισμένο οργανισμό ελεγκτών της ΕΕ ή τρίτης χώρας σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο την ευθύνη του ελεγκτή της κατασκευαστικής εταιρείας στην οποία αναφέρεσθε.


3. Στις περιπτώσεις που εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες μετέχει η κατασκευαστική εταιρεία δεν έχουν ελεγχθεί ή το εύρος του ελέγχου έχει με οποιοδήποτε τρόπο περιορισθεί, συντρέχει, κατά την κρίση του ελεγκτή της παραπάνω κατασκευαστικής εταιρείας, περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5.2 ή 5.3 ή 5.4 του ΕΕΠ 7700, δηλαδή διατύπωση γνώμης με εξαίρεση (ή εξαιρέσεις) η άρνηση γνώμης ή διατύπωση αρνητικής γνώμης.


4. Στην έκθεση ελέγχου του ελεγκτή της κατασκευαστικής εταιρείας στην οποία αναφέρεσθε, αναφορά του ελεγκτή στο όνομα άλλου ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας δεν επιτρέπεται δεδομένου ότι δυνατόν να δημιουργήσει αμφιβολίες όσον αφορά τη φύση και έκταση του διενεργηθέντος ελέγχου και την ευθύνη του ελεγκτή. Αυτό προκύπτει σαφώς από την διατύπωση του ΕΕΠ 6600, η τελευταία παράγραφος του οποίου σαφώς περιορίζει τέτοια αναφορά μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες ο προεξάρχων ελεγκτής αφενός μεν κρίνει ότι η εργασία του άλλου ελεγκτή δεν είναι επαρκής, αφετέρου δε δεν μπόρεσε να εφαρμόσει πρόσθετες ελεγκτικές διαδικασίες. Ανάλογες φυσικά είναι και οι ρυθμίσεις στο αντίστοιχο Διεθνές

Ελεγκτικό Πρότυπο 600 (βλέπε ιδίως παράγραφο. 18).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης