Αποτελέσματα live αναζήτησης

1034466/160/0013/4.4.2006 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1034466/160/0013/4.4.2006
Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006


1034466/160/0013/4.4.2006 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Απριλίου 2006
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 1034466/160/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23 - 25
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84
Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375 360 210 3253 748
E-mail: [email protected] [email protected]


ΘΕΜΑ:«Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006»

Με αφορμή πολυάριθμα ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το θέμα, σε συνέχεια των οδηγιών που περιλαμβάνονται στο βιβλιαράκι οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2006, των Αποφάσεων Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (   ΠΟΛ.1060/7.4.2005 και    ΠΟΛ.1043/10.3.2006,   ΠΟΛ.1045/13.3.2006  ) και των διευκρινιστικών εγκυκλίων για τον τρόπο συμπλήρωσης αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έτους 2005, σας αποστέλλουμε για διευκόλυνσή σας ενδεικτικά παραδείγματα των συνηθέστερων περιπτώσεων.


Α- ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση υπόχρεου όπως αυτή είχε απεικονιστεί στην δήλωση Ε9 του έτους 2005, αυτή θα πρέπει να δηλωθεί στην 1η σελίδα του Ε9 έτους 2006. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι στη δήλωση Ε9 του υπόχρεου αναγράφονται τα στοιχεία της συζύγου και των προστατευομένων μελών του υποχρέου μόνο εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα και διαγράφονται ή εισάγονται στη μερίδα του υποχρέου.


Β- ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρωθούν οι ενδείξεις «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΡΧΙΚΗ» και ότι «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» στην πρώτη σελίδα του εντύπου.


1) Εισαγωγή νέου ακινήτου Σε περίπτωση απόκτησης νέου ακινήτου εντός του έτους 2005, η αύξουσα αρίθμηση, στο εσωτερικό του εντύπου, θα συνεχιστεί απ' το επόμενο ψηφίο της δήλωσης Ε9 έτους 2005. Επιπλέον, στη στήλη «κωδικός μεταβολής» των αντίστοιχων πινάκων, θα γραφεί ο κωδικός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

Κατ' εξαίρεση αν εισαχθεί νέο ακίνητο και τα προηγούμενα ακίνητα ήταν σε δήλωση άλλου υποχρέου τότε η αρίθμηση θα είναι 20061, 20062. κ.ο.κ. 2)


Μεταβολή σε στοιχεία ακινήτων Σε περίπτωση μεταβολής στο ποσοστό συγκυριότητας ή στο είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος, ακινήτου που είχε δηλωθεί στο Ε9 έτους 2005, στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν τα στοιχεία του ακινήτου, στην κατάσταση που είναι την 1η Ιανουαρίου 2006, με τον αύξοντα αριθμό που είχε στο Ε9 έτους 2005. Ενώ, στη στήλη «κωδικός μεταβολής» των αντίστοιχων πινάκων, θα γραφεί ο κωδικός


2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί).


3) Διαγραφή ακινήτου Σε περιπτώσεις, που εντός του 2005 ακίνητο έχει εκφύγει της κυριότητας του υποχρέου, στο εσωτερικό του εντύπου θα επαναληφθεί ο αύξων αριθμός της δήλωσης Ε9 έτους 2005 και τα στοιχεία του ακινήτου όπως αυτά είχαν αναγραφεί το έτος 2005. Παράλληλα, στη στήλη «κωδικός μεταβολής» των αντίστοιχων πινάκων, θα γραφεί ο κωδικός 3 (διαγραφή ακινήτου).


Γ' ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


1) Τέκνο που δεν είναι πλέον προστατευόμενο κατά τον Κ.Φ.Ε. και υπάρχουν μεταβολές στα ακίνητα του την 1η Ιανουαρίου 2006 Το τέκνο εφόσον επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητα του, οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλει Ε9 έτους 2006, με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων του. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» «ΑΡΧΙΚΗ». Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005», θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου της δήλωσης Ε9 έτους 2005 του γονέα του, ενώ, ως αύξων αριθμός νέων ακινήτων σημειώνεται 20061, 20062, ., κ.ο.κ.

Τα στοιχεία των ακινήτων θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Β' ενότητα. Ο γονέας του, οφείλει στην δήλωση Ε9 που θα υποβάλει, να διαγράψει το τέκνο του, όπως ήδη αναφέρθηκε στην Α ενότητα.

2) Σύζυγος που για οποιανδήποτε λόγο υποβάλει μόνη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Κ.Φ.Ε. και έχει μεταβολές στα ακίνητα της την 1η Ιανουαρίου 2006 Η σύζυγος στην περίπτωση αυτή, οφείλει να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος και να συνυποβάλει Ε9 έτους 2006, με το οποίο δηλώνει μόνο τις μεταβολές των ακινήτων της. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» «ΑΡΧΙΚΗ». Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005», θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ.

Ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου της κοινής δήλωσης Ε9 έτους 2005., ενώ, ως αύξων αριθμός των στοιχείων νέων ακινήτων σημειώνεται 20061, 20062, .., κ.ο.κ. Τα στοιχεία των ακινήτων θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Β' ενότητα. Ο σύζυγος, οφείλει στην δήλωση Ε9 που θα υποβάλει, να διαγράψει τη σύζυγο.


3) Μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης λόγω εισαγωγής τέκνου που απέκτησε ακίνητα το 2005 Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος-γονέας υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου το τέκνο αυτό σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο - Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στην πρώτη σελίδα του εντύπου θα σημειώσει επίσης «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» «ΑΡΧΙΚΗ».


Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ αν ο υπόχρεος γονέας είχε υποβάλει δήλωση το 2005 ή ΟΧΙ αν δεν είχε υποβάλει. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν τα ακίνητα του τέκνου. Ενώ, ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων, στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο επόμενος αριθμός που ακολουθεί τον τελευταίο αύξοντα αριθμό της δήλωσης Ε9 του υπόχρεου-γονέα έτους 2005, εάν είχε υποβάλει δήλωση Ε9.


4) Μεταβολή οικογενειακής κατάστασης λόγω γάμου εντός του 2005 με μεταβολές στα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο - Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης - Εισαγωγή». Στην πρώτη σελίδα του εντύπου θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» «ΑΡΧΙΚΗ». Στο εσωτερικό του εντύπου δηλώνονται μόνο οι μεταβολές των ακινήτων τους. Ως αύξων αριθμός των στοιχείων του ακινήτου που μεταβάλλεται ή διαγράφεται στο εσωτερικό του εντύπου, θα αναγραφεί ο αύξων αριθμός του ακινήτου των δηλώσεων έτους 2005 ενώ, ως αύξων αριθμός των νέων ακινήτων συμπληρώνεται 20061, 20062, .., κ.ο.κ. Δ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2006 ΛΟΙΠΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε.


Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και στις περιπτώσεις μεταβολών των ακινήτων ή της οικογενειακής κατάστασης των προστατευομένων μελών του υπόχρεου σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος . Υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που συνοικούν και βαρύνουν τον υπόχρεο ανιόντες των συζύγων, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τον 3ο βαθμό ορφανοί από πατέρα και μητέρα και ανύπαντροι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδελφοί και αδελφές με αναπηρία 67% και πάνω (ΠΙΝΑΚΑΣ 9 περίπτωση 2 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος), αυτός θα συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του ξεχωριστό έντυπο Ε9, για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους, εφόσον αυτοί έχουν κυριότητα σε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά. Αν όμως οι ανιόντες είναι σύζυγοι, το έντυπο Ε9 θα είναι κοινό γι' αυτούς και θα υποβάλλεται στο όνομα του συζύγου, από τον υπόχρεο σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Για τον τρόπο καταγραφής των ακινήτων στις δηλώσεις Ε9 ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί για τη συμπλήρωση των εντύπων Ε9 έτους 2005. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Οι δηλώσεις Ε9 (εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος), συνυποβάλλονται πάντα με δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το ίδιο ισχύει και για συμπληρωματικές « τροποποιητικές δηλώσεις. Σε περιπτώσεις που υποβάλλεται μόνο το έντυπο Ε9 (όπου από το νόμο προβλέπεται) η καταχώριση γίνεται χειρόγραφα σε ξεχωριστό βιβλίο.


Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν μόνο όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα. Έχει γίνει δεκτό, όμως, ότι και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ακίνητα, δύνανται να υποβάλλουν Ε9. Επειδή η υποβολή τέτοιων δηλώσεων είναι προαιρετική και δεν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο, στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 3427/2005. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη συμπλήρωση της ένδειξης «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» και να είναι πάντα διαγραμμισμένο ένα από τα δύο τετραγωνίδια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Παράδειγμα 1

Υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων το 2005 είχε δηλώσει στο Ε9 τη σύζυγο και στο εσωτερικό του εντύπου είχε αναγράψει τα ακίνητά τους. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, είχε δηλώσει και ένα προστατευόμενο τέκνο του, το οποίο όμως δεν είχε ακίνητα και για το λόγο αυτό δεν είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005.

Το τέκνο, που το 2005 αγόρασε ένα κατάστημα, υποβάλλει μόνο του δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 2006.

Η περιουσιακή κατάσταση του υποχρέου και της συζύγου του δεν έχει μεταβληθεί το 2005. Στην περίπτωση αυτή:

1. Ο υπόχρεος σε δήλωση δεν θα υποβάλει δήλωση Ε9 το έτος 2006, γιατί δεν είχε καμία μεταβολή στην περιουσιακή ή οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή απεικονιζόταν στη δήλωση Ε9 έτους 2005.

2. Το τέκνο υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του το 2006. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ και θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» «ΑΡΧΙΚΗ».

Στο εσωτερικό του εντύπου το τέκνο θα συμπληρώσει το κατάστημα που απέκτησε το 2005 με αύξοντα αριθμό 1.

Στη στήλη «Κωδικός Μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 24) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).Παράδειγμα 2

Υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων το 2005 είχε δηλώσει στο Ε9 τη σύζυγο και ένα προστατευόμενο τέκνο. Τόσο ο υπόχρεος όσο η σύζυγος και το τέκνο είχαν ακίνητα στην κυριότητά τους, που αναγράφηκαν στο εσωτερικό του εντύπου.

Ο καταληκτικός αύξων αριθμός στον Πίνακα 1 ήταν το 7 και στον Πίνακα 2 το 3. Το 2005 το τέκνο αποκτά από δωρεά μία κατοικία ο υπόχρεος αποκτά από αγορά ένα αγροτεμάχιο ενώ η σύζυγος δεν έχει καμία μεταβολή στα ακίνητά της. Το τέκνο υποβάλει μόνο του δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 2006.

Στην περίπτωση αυτή:

1. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο υπόχρεος θα υποβάλει Ε9. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ και θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΡΧΙΚΗ».

Θα συμπληρώσει τα στοιχεία του τέκνου, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο « Τέκνο» και «Μεταβολή σχέσης « Διαγραφή - Αλλη Αιτία». Η σύζυγος δεν θα αναγραφεί στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε9 διότι δεν έχει μεταβολή στα ακίνητά της.

Στο εσωτερικό του εντύπου ο υπόχρεος θα συμπληρώσει μόνο το αγροτεμάχιο που απέκτησε το 2005 με αύξοντα αριθμό 4 (συνέχεια της αρίθμησης του πίνακα 2 της δήλωσής του Ε9 το 2005). Στη στήλη «Κωδικός 5 Μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 22) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).

2. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το τέκνο θα υποβάλει Ε9. Στην πρώτη σελίδα του εντύπου στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ και θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» «ΑΡΧΙΚΗ». Στο εσωτερικό του εντύπου, το τέκνο θα συμπληρώσει μόνο την κατοικία που απέκτησε το 2005 με αύξοντα αριθμό 20061 (ένδειξη που δηλώνει ότι τα ακίνητα του που δεν έχουν μεταβληθεί υπάρχουν καταγεγραμμένα σε δήλωση άλλου υποχρέου).

Στη στήλη «Κωδικός Μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 24) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).Παράδειγμα 3

Γάμος το 2005. Ο σύζυγος είχε υποβάλει δήλωση Ε9 το έτος 2005 και δεν έχει καμία μεταβολή στα ακίνητά του.

Η σύζυγος δεν είχε υποβάλει γιατί δεν είχε κανένα ακίνητο.

Στην περίπτωση αυτή:

Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης Ε9 για το έτος 2006.Παράδειγμα 4

Γάμος το 2005.

Ο σύζυγος δεν είχε υποβάλει δήλωση Ε9 το έτος 2005 γιατί δεν είχε κανένα ακίνητο. Η σύζυγος είχε υποβάλει το 2005 και δεν έχει καμία μεταβολή στα ακίνητά της. Στην περίπτωση αυτή: Ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο «σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης «εισαγωγή».

Στην πρώτη σελίδα του εντύπου θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ» «ΑΡΧΙΚΗ». Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα συμπληρωθεί κανένα ακίνητο, διότι δεν υπήρξε μεταβολή μέσα στο έτος 2005.Παράδειγμα 5

Γάμος το 2005.

Ο σύζυγος είχε υποβάλει δήλωση Ε9 το έτος 2005 και δεν έχει καμία μεταβολή στα ακίνητά του. Η σύζυγος είχε υποβάλει δήλωση Ε9 και απέκτησε και μία κατοικία το 2005.

Στην περίπτωση αυτή: Ο υπόχρεος-σύζυγος υποβάλει δήλωση Ε9 έτους 2006 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο «σύζυγος» και «μεταβολή σχέσης «εισαγωγή». Στην πρώτη σελίδα του εντύπου θα σημειώσει «Χ» στην ένδειξη είδος δήλωσης «αρχική».

Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφεί μόνο το ακίνητο της συζύγου που αποκτήθηκε το 2005, με αύξοντα αριθμό 20061 (ένδειξη που δηλώνει ότι τα ακίνητα της που δεν έχουν μεταβληθεί υπάρχουν καταγεγραμμένα σε άλλη δήλωση Ε9).

Στη στήλη «Κωδικός Μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 24) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).Παράδειγμα 6

Υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων το 2005 είχε δηλώσει στο Ε9 τη σύζυγο και στο εσωτερικό του εντύπου είχε καταγράψει τα ακίνητά τους. Με Α/Α 1 είχε καταγραφεί ένα διαμέρισμα 50% στον ίδιο.

Με Α/Α 2 είχε καταγράψει το ίδιο διαμέρισμα με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% στη σύζυγό του. Στον δεύτερο πίνακα είχαν δηλωθεί 4 αγροτεμάχια του υποχρέου. Το 2005 πήραν διαζύγιο και μεταβιβάστηκε στη σύζυγο το ποσοστό του συζύγου από το διαμέρισμα.

Στην περίπτωση αυτή:

1. Ο υπόχρεος υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2006 και αναγράφει στην πρώτη σελίδα του εντύπου τη σύζυγο, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο « Σύζυγος» και «Μεταβολή σχέσης « Διαγραφή - Αλλη Αιτία». Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγραφούν όλα τα στοιχεία του διαμερίσματος που διαγράφεται όπως αυτά είχαν συμπληρωθεί στο έντυπο Ε9 έτους 2005 με αύξοντα αριθμό 1. Στη στήλη «Κωδικός Μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 24) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 3 (διαγραφή ακινήτου).

2. Η σύζυγος θα υποβάλει Ε9 με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός της. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ και «Χ» στην ένδειξη «ΕΙΔΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ «ΑΡΧΙΚΗ». Στο εσωτερικό του εντύπου θα γραφούν τα στοιχεία του διαμερίσματος που μεταβάλλεται, με αύξοντα αριθμό 2 και ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%. Στη στήλη κωδικός μεταβολής του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 24), θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 2 (μεταβολή στοιχείων ακινήτου που έχει δηλωθεί).Παράδειγμα 7

Υπόχρεος έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα υπέβαλε δήλωση Ε9 το έτος 2005 και δήλωσε μόνο δικά του αγροτεμάχια. και δύο διαμερίσματα της συζύγου του. Τα ανήλικα τέκνα δεν είχαν ακίνητα στην κυριότητά τους και έτσι δεν τα περιέλαβε στη δήλωση Ε9 του έτους 2005. Τον Νοέμβριο του 2005 απεβίωσε. Μέχρι 31-12-2005 δεν είχε δημοσιευθεί διαθήκη.

Στην περίπτωση αυτή:

1. Η σύζυγος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει για λογαριασμό του αποβιώσαντος θα συνυποβάλει και Ε9. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Θα συμπληρώσει τόσο τα στοιχεία του θανόντος σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «Διαγραφή λόγω θανάτου Φ.Π.» όσο και τα δικά της στοιχεία σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο « Σύζυγος» καθώς και «Μεταβολή σχέσης « Διαγραφή - Αλλη Αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. 2. Στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος της, θα υποβάλλει επίσης Ε9. Στην ένδειξη «Δηλώθηκαν ακίνητα στο Ε9 του 2005» θα σημειωθεί «Χ» στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ. Θα συμπληρώσει τα στοιχεία της στη θέση του υποχρέου θα αναγράψει τα ανήλικα τέκνα της σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο «τέκνο» και «μεταβολή σχέσης «εισαγωγή». Τονίζεται ότι για τα ανήλικα τέκνα πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. Στο εσωτερικό του εντύπου θα αναγράψει στον πίνακα 2 τα αγροτεμάχια που κληρονόμησαν από το σύζυγο αυτή και τα ανήλικα τέκνα της κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους με αρίθμηση 1, 2, κ.ο.κ. Στη στήλη «Κωδικός Μεταβολής» του εσωτερικού του εντύπου (στήλη 22) θα γραφεί ο κωδ. αριθμός 1 (δήλωση νέου ακινήτου).


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δήμητρα Τσάμη

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης