ΕΛΤΕ ΑΠ.0038/28.03.2006

Η συγκριτική περίοδος για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 και ο χρόνος που πρέπει να καλύπτουν (Aρ.Πρ. ΑΠ060328/0038)Σχόλια:


28 Μάρ 2006

Taxheaven.gr


ΕΛΤΕ ΑΠ060328/0038  28/03/06 Η συγκριτική περίοδος για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 και ο χρόνος που πρέπει να καλύπτουν 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΕΛΤΕ)
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ερμού και Κορνάρου 1, 5ος Όροφος, Γρ. 501 - 503, 105 63, ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο: 210 3286 343 Fax: 210 3286 075, e-mail: [email protected]

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ. 
ΚΟΙΝ: Πίνακας Αποδεκτών

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006.
Αριθμός Πρωτοκόλλου 98ΑΠ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ


Με επιστολή σας της μας ερωτάτε εάν η συγκριτική περίοδος για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 πρέπει να καλύπτουν δωδεκάμηνη ή δεκαοκτάμηνη περίοδο, με δεδομένο το γεγονός ότι οι προηγούμενες της τρέχουσας χρήσης χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάλυπταν δεκαοκτάμηνη περίοδο (01.07.2003 έως 31.12.2004).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τις γραπτές και προφορικές παραστάσεις σας στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις οποίες στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2005 έχετε χρησιμοποιήσει ως ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ την 30 Ιουνίου 2003, έχουμε τη γνώμη ότι μπορεί η συγκριτική περίοδος για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005 να καλύπτει δεκαοκτάμηνη περίοδο εφόσον νόμιμα επιλέξατε ως διάρκεια διαχειριστικής χρήσης την περίοδο 1/7/2003-31/12/2004. Σύμφωνα με την παράγραφο 49 του ΔΛΠ 1 πρέπει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 να γνωστοποιηθεί επιπλέον:
1. ο λόγος για τη χρησιμοποίηση μεγαλύτερης περιόδου.
2. το γεγονός ότι τα συγκριτικά στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης, της Κατάστασης Χρηματοροών, καθώς και οι σχετικές αναφορές στο Προσάρτημα, δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσης 2005.

Ο Πρόεδρος του Σ.Λ.Ο.Τ.
Κωνσταντίνος Παπαθανασίου
Τα μέλη του Σ.ΛΟ.Τ.
Παναγιώτης Βρουστούρης Νικόλαος Ηρειώτης
Κωνσταντίνος Καραμάνης Νικήτας ΝιάρχοςTaxheaven.gr